Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Alegeri locale. Validarea mandatului de consilier local

Alegeri locale. Validarea mandatului de consilier local

  Publicat: 12 Feb 2013       7578 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Deliberand asupra actiunii in contencios administrativ de fata:

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Totalitatea membrilor unui organ colectiv, a unei organizatii sau adunari constituite.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Act adoptat de organele de stat,
Constatare si declarare ca nevalabile a anumitor acte procedurale (ex. poprirea) sau a unor alegeri de membri in organele reprezentative ale statului sau ale agentilor economico-sociali (societati comerciale, asociatii etc.).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Constatare si declarare ca nevalabile a anumitor acte procedurale (ex. poprirea) sau a unor alegeri de membri in organele reprezentative ale statului sau ale agentilor economico-sociali (societati comerciale, asociatii etc.).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Constatare si declarare ca nevalabile a anumitor acte procedurale (ex. poprirea) sau a unor alegeri de membri in organele reprezentative ale statului sau ale agentilor economico-sociali (societati comerciale, asociatii etc.).
Act adoptat de organele de stat,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Galati - Sectia de contencios administrativ si fiscal
la data de 03.07.2012 sub nr. 5415/121/2012, reclamantul S V, in contradictoriu cu paratul Consiliul local
al comunei G, judetul Galati, a solicitat anularea Hotararii nr. 3/28.06.2012 emisa de paratul Consiliul
local al com. G si a punctului 14 din anexa care face parte integranta din aceasta hotarare, precum si
confirmarea acestuia in functia de consilier local. Reclamantul a mai solicitat si obligarea paratilor sa ii
valideze mandatul de consilier local.
In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca urmare a alegerilor din data de 10.06.2012 a fost
ales in functia de consilier local pe lista PSD. Mai arata ca, in cadrul sedintei de constituire a
Consiliului local al comunei G, s-a a propus validarea mandatului sau de consilier local, conform
procesului verbal din data de 28.06.2012.
In continuare reclamantul sustine ca, dupa supunerea votului in plen pentru validarea mandatului
de consilier, s-a adoptat Hotararea nr. 3/28.06.2012 prin care s-a invalidat mandatul sau de consilier
local al Consiliului local al comunei G.
Reclamantul mai precizeaza ca aceasta hotarare de invalidare este nelegala, iar secretarul
comunei nu a contrasemnat aceasta hotarare, formuland opinie motivata prin care a aratat ca invalidarea
mandatelor de consilieri locali alesi nu are temei legal.
In drept reclamantul a invocat disp. art. 31 indice 1 din Legea nr 215/2001.
Reclamantul a solicitat judecarea cauzei in lipsa, conform disp. art. 242 Cod procedura civila.
La dosar reclamantul a depus in copie Hotararea nr 3/28.06.2012, procese-verbale din
28.06.2012, opinie motivata a secretarului comunei G.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Urmare a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale desfasurate la data de
10.06.2012, reclamantul S. V. a fost ales consilier local in comuna G, judetul Galati.
La data de 28.06.2012, potrivit procesului-verbal din aceeasi zi, a avut loc sedinta de
constituire a Consiliului local al comunei G, judetul Galati, sedinta in cadrul careia, printre alte puncte
aflate pe ordinea de zi, s-a supus la vot si s-a decis invalidarea mandatului de consilier local privind
unele persoane alese in aceasta functie, printre care si reclamantul.
Din procesul-verbal incheiat in aceeasi zi, 28.06.2012 in sedinta comisiei de validare aleasa de
Consiliul Local al comunei G, judetul Galati rezulta ca aceasta comisie a constatat ca au fost
respectate dispozitiile legale si ca nu sunt cazuri de incompatibilitate, motiv pentru care a hotarat sa
propuna validarea tuturor consilierilor mentionati in tabelul anexat , tabel in care figureaza si reclamantul.
Cu toate acestea, paratul Consiliul local al comunei G a emis Hotararea nr 3/28.06.2012, prin
care s-a aprobat invalidarea mandatelor de consilieri locali in Consiliul local al acestei comune a
persoanelor prevazute in anexa, printre care si reclamantul (punctul 14 din anexa).
Prin referatul nr. 4270/28.06.2012, secretarul comunei G a aratat ca intelege sa refuze
contrasemnarea HCL nr 3/28.06.2012, intrucat, desi au fost respectate conditiile legale in ceea ce
priveste alegerea consilierilor si nu sunt cazuri de incompatibilitate, au fost invalidati o serie de
consilieri, consilierii alesi din formatiunea PSD validandu-si alesii abtinandu-se la validarea celor din
formatiunea PNL si invers.
Potrivit disp. art. 31 alin. 3 din Legea nr 215/2001 - Legea administratiei publice locale ``Comisia
de validare examineaza legalitatea alegerii fiecarui consilier si propune consiliului local validarea sau
invalidarea mandatelora€™a€™
, iar potrivit alin. 4 din acelasi act normativ si art.6 alin. 3 din O.G. 35/2002
pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, ``Comisia de
validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai in cazul in care se constata incalcarea
conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea consilierului s-a facut prin frauda electorala, constatata in
conditiile Legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice localea€™a€™.

Potrivit disp. art. 37 alin. 1 lit. h) din Legea nr 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei
publice locale, Biroul Electoral Central a€™a€™ solutioneaza sesizarile privitoare la frauda electorala, putand
dispune anularea alegerilor dintr-o circumscriptie electorala, in cazul in care constata, pe baza probelor
administrate, ca votarea si stabilirea rezultatului alegerilor au avut loc prin fraude de natura a modifica
atribuirea mandatelor in circumscriptia electorala respectiva; in astfel de cazuri, dispune repetarea
scrutinului, care are loc in termen de cel mult doua saptamani de la constatarea fraudei. Noile alegeri au
loc in aceleasi conditii, folosindu-se aceleasi liste electorale si aceleasi liste de candidati si candidaturi
independente, cu exceptia cazurilor in care s-a dispus de catre birou anularea unei liste de candidati
sau a unor propuneri de candidaturi independente, in sarcina carora s-a retinut comiterea fraudei care a
determinat anularea alegerilor. Existenta fraudei electorale se stabileste de Biroul Electoral Central de la
caz la caz, pe baza probelor prezentate de cei care au invocat-oa€™a€™.

Referitor la eligibilitate, instanta retine ca, potrivit disp. art. 4 din Legea nr 67/2004 , a€™a€™Au dreptul
de a fi alesi consilieri, primari sau presedinti ai consiliilor judetene cetatenii cu drept de vot care au
implinit, pana in ziua alegerilor inclusiv, varsta de cel putin 23 de ani, daca nu le este interzisa
asocierea in partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicataa€™a€™.

In cauza nu s-a facut dovada fraudei electorale in conditiile prevazute de lege si nici a incalcarii
conditiilor de eligibilitate, potrivit textelor de lege mentionate mai sus, aspect confirmat de mentiunile
din procesul -verbal incheiat la data de 28.06.2012 in sedinta comisiei de validare aleasa de Consiliul
local al comunei G.
Potrivit disp. art. 31 indice 1 din Legea nr 215/2001, a€™a€™Hotararea de validare sau invalidare a
mandatelor poate fi atacata de cei interesati la instanta de contencios administrativ in termen de 5 zile
de la adoptare sau, in cazul celor absenti de la sedinta, de la comunicarea€™a€™.
In cauza, reclamantul s-a adresat instantei de contencios administrativ in termenul legal de 5
zile, cu prezenta cerere .
Pentru toate aceste considerente , instanta apreciaza ca hotararea atacata a fost adoptata cu
ignorarea rezultatelor alegerilor din data de 10.06.2012 in privinta reclamantului, precum cu incalcarea
disp. art. 31 alin. 3 si 4 din Legea nr 215/2001, hotararea de invalidare nefiind motivata si fiind bazata
numai pe voturi negative, respectiv pe abtineri, manifestate discretionar si abuziv, motiv pentru care, in
baza disp. art. 18 alin 1 din Legea nr 554/2004 privind contenciosul administrativ va admite in parte
contestatia, va anula in parte Hotararea nr 3/28.06.2012 emisa de parat numai in ceea ce priveste
invalidarea mandatului de consilier local al reclamantului si va obliga paratul Consiliul local al comunei
G., judetul Galati sa adopte o alta hotarare prin care sa valideze mandatul de consilier local al
reclamantului.


PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Admite in parte contestatia formulata de reclamantul S.V.
Anuleaza in parte Hotararea nr. 3/28.06.2012 emisa de paratul Consiliul Local al comunei G,
jud. Galati, in ceea ce priveste invalidarea mandatului de consilier local al reclamantului.
Obliga paratul Consiliul Local al com. G, judetul Galati sa adopte o alta hotarare prin care sa
valideze mandatul de consilier local al reclamantului.
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica din 10 august 2012..
Pronuntata de: Tribunalul Galati, Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 2225 din 10.08.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Galati    Mandat    Consilier local    Legea 215/2001    Contrasemnare    OG 35/2002    Legea 67/2004    Frauda electorala   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Obiectiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradictie intre considerente si dispozitiv
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 32/2018 din 13.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea deciziilor medicale emisie de Cabinetul de expertiza medicala. Incadrarea in gradul III de invaliditate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.334/24.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Amanare aplicare pedeapsa. Inlaturarea interdictiei de a nu conduce orice categorie de vehicule. Alcoolemie redusa
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 5/A/08.01.2018 a Curtii de Apel Galati

CEDO: Kovesi impotriva Romaniei. Dreptul de acces la o instanta. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor OmuluiArticole Juridice

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmitere de mesaje de catre o banca, desi relatia contractuala aceasta entitate era incheiata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Instalarea unui sistem de supraveghere video de catre primarie, care nu respecta prevederile GDPR
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Recuperarea creantelor constructorului: Cum se inscrie ipoteca legala a constructorului in cartea funciara
Sursa: Societatea de avocatura Pavel, Margarit si Asociatii

Dialogurile MCP (IV) – Daunele morale acordate salariatilor in litigiile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut