Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al A.N.R.S.C.

Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al A.N.R.S.C.

  Publicat: 02 Nov 2019       2072 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C., din 23.10.2019 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 869 din 28.10.2019.

Situatie a unei piete pe care nu exista decat un singur vanzator (monopolist) care, data fiind absenta concurentei, detine o putere de piata extrem de puternica, echivalenta cu existenta unei pozitii dominante.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Solutie dispusa de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Anexa la procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Comune, orase, municipii si judete.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Articolul 1
Prezentul regulament de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C., denumit in continuare regulament, este elaborat in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 2
Prezentul regulament stabileste procedura conform careia Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C., desfasoara actiunile de control, respectiv stabilirea regimului de constatare, notificare si de sanctionare a abaterilor de la actele normative emise in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, pentru aplicarea in mod unitar a dispozitiilor legale privind regimul contraventiilor.

CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare

Articolul 3
Prevederile regulamentului se aplica:
a) operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilitati publice;
b) operatorilor economici si institutiilor publice care desfasoara in conditii de monopol activitati specifice serviciilor de utilitati publice, din sfera de reglementare a A.N.R.S.C.;
c) autoritatilor administratiei publice locale;
d) asociatiilor de dezvoltare intercomunitara.

Articolul 4
Aplicarea prevederilor prezentului regulament va fi asigurata de catre Directia generala control - D.G.C. prin reprezentantii imputerniciti de catre presedintele A.N.R.S.C., in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

CAPITOLUL III
Definitii

Articolul 5
In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) agent constatator - persoana imputernicita de catre presedintele A.N.R.S.C. sa desfasoare activitati de control, sa constate, sa notifice si sa sanctioneze abaterile de la reglementarile emise in domeniul de activitate al A.N.R.S.C., precum si sa dispuna masuri pentru prevenirea, stoparea/remedierea efectelor produse de incalcarea prevederilor legale;
b) actiunea de control - ansamblu de activitati desfasurate de A.N.R.S.C. in vederea verificarii modului in care sunt respectate reglementarile in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice;
c) control planificat - actiune a unei echipe de control, efectuata pe baza planului anual de control aprobat de catre presedintele A.N.R.S.C.;
d) control neplanificat - actiune a unei echipe de control dispuse de catre presedintele A.N.R.S.C., efectuate in teritoriu, ca urmare a unor sesizari, semnale primite de la terti ori ca urmare a sesizarii din oficiu, sau controale specifice efectuate la sediul A.N.R.S.C./agentiilor sale teritoriale. Controlul neplanificat specific efectuat la sediul A.N.R.S.C./agentiilor sale teritoriale are ca obiect:
- respectarea obligatiilor de plata fata de bugetul A.N.R.S.C. - reprezinta activitatea care are ca obiect verificarea evidentelor contabile cu privire la veniturile inregistrate de furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilitati publice, precum si de catre operatorii economici care presteaza activitati specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si care nu exploateaza sisteme publice, ca urmare a furnizarii/prestarii serviciilor/activitatilor aflate in sfera de reglementare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.) si determinarii nivelului contributiei datorate;
- verificarea respectarii reglementarilor din domeniul serviciilor de utilitati publice;
e) convocare - act prin care un furnizor/prestator de servicii comunitare de utilitati publice este solicitat sa se prezinte la sediul central al A.N.R.S.C. sau al agentiilor teritoriale, dupa caz, impreuna cu documentele justificative care fac obiectul unui control neplanificat specific privind respectarea obligatiilor de plata fata de bugetul A.N.R.S.C., sau ca urmare a nerespectarii reglementarilor specifice serviciilor de utilitati publice;
f) echipa de control - echipa formata din doua sau mai multe persoane angajate in cadrul A.N.R.S.C., din care cel putin una are calitatea de agent constatator, desemnate prin mandat de control pentru efectuarea unor actiuni de control planificat si control neplanificat;
g) imputernicire de control - document prin care se atesta calitatea de agent constatator;
h) mandat de control - document prin care se autorizeaza membrii unei echipe de control sa efectueze o activitate de control;
i) masura de conformare - masura corectiva, obligatorie, dispusa printr-un document scris intocmit de echipa de control a A.N.R.S.C., in urma unei actiuni de control, pentru restabilirea legalitatii si/sau aplicarea corecta a reglementarilor sau in vederea remedierii unei situatii existente neconforme;
j) nota de control - document unilateral care se intocmeste de catre echipa de control, in care sunt consemnate datele, verificarile si concluziile actiunii de control, precum si masurile si termenele de conformare stabilite;
k) nota de control neplanificat specific, intocmita de echipa de control, intr-o actiune de control neplanificat privind respectarea obligatiilor de plata fata de bugetul A.N.R.S.C. - document unilateral prin care se stabileste nivelul contributiei datorate de catre furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilitati publice din veniturile proprii inregistrate ca urmare a furnizarii/prestarii serviciilor/activitatilor aflate in sfera de reglementare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.), precum si de catre operatorii economici care presteaza activitati specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si care nu exploateaza sisteme publice. Nota de control neplanificat specific constituie titlu de creanta bugetara, iar prin neachitare devine titlu executoriu;
l) plan anual de control - document aprobat de catre presedintele A.N.R.S.C. prin care sunt planificate activitatile de control aferente unui an calendaristic;
m) proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor - document care se intocmeste de catre un agent constatator pentru acele fapte care, potrivit legii, constituie contraventii, a caror constatare si sanctionare sunt de competenta A.N.R.S.C.;
n) masura de remediere - orice masura dispusa de agentul constatator in planul de remediere care are ca finalitate indeplinirea de catre contravenient a obligatiilor prevazute de lege in sarcina sa;
o) plan de remediere - anexa la procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii incheiat in conditiile prevazute la art. 4 din Legea prevenirii nr. 270/2017, prin care agentul constatator stabileste masuri si un termen de remediere;
p) termen de remediere - perioada de timp de maximum 90 de zile calendaristice de la data inmanarii sau, dupa caz, a comunicarii procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii incheiat in conditiile art. 4 din Legea prevenirii nr. 270/2017, in care contravenientul are posibilitatea remedierii neregulilor constatate si a indeplinirii obligatiilor legale; durata termenului de remediere se stabileste cu luarea in considerare a circumstantelor savarsirii faptei si a duratei de timp necesare pentru indeplinirea obligatiilor legale; durata termenului de remediere stabilita de organul de control nu poate fi modificata.

CAPITOLUL IV
Acte normative de referinta

Articolul 6
Dispozitiile prezentului regulament sunt elaborate in concordanta cu prevederile urmatoarelor acte normative:
a) Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicata, cu modificarile ulterioare;
c) Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006;
d) Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) Legea serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;

Afişează Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al A.N.R.S.C. pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Regulament    Sanctionare    Abateri    Reglementari    ANRSC    Utilitate publica

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Restituirea cauzei la parchet in ipoteza excluderii probelor administrate in cursul urmaririi penale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, completul de 2 judecatori de camera preliminara, incheierea nr. 90 din 6 februarie 2020

Hotarare care cuprinde considerente contradictorii si nu prezinta – aplicat si coerent – argumentele pe care si-a intemeiat solutia
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 784/2020

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electronice extinse
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Judecatorul care a participat la judecarea unei cauze nu poate participa la judecarea aceleiasi cauze intr-o cale extraordinara de atac, in etapa admisibilitatii in principiu (contestatie in anulare, revizuire si recurs in casatie)
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Un membru de familie al unui cetatean al Uniunii care nu are cetatenia unui stat membru, dar care este titular al unui permis de sedere permanenta este scutit de obligatia de a obtine o viza pentru a intra pe teritoriul statelor membre
Sursa: EuroAvocatura.ro

Comportamentul perturbator al unui pasager aerian poate constitui o „imprejurare exceptionala”
Sursa: EuroAvocatura.ro

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Raspunderea si sarcinile Responsabilului cu Protectia Datelor
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Legalitatea sanctiunilor contraventionale/amenzilor aplicate pe durata starii de urgenta, conform OUG 1/1999
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Sarcina probei in litigiile de munca. Reguli si exceptii
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati