Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al A.N.R.S.C.

Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al A.N.R.S.C.

  Publicat: 02 Nov 2019       1979 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C., din 23.10.2019 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 869 din 28.10.2019.

Aplicarea normelor juridice la fapte ori situatii concrete.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
A fost promulgat la 11.09.1865
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul legii 8/1996, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,

h) Legea prevenirii nr. 270//2017;
i) Hotararea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contraventiilor care intra sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017, precum si a modelului planului de remediere, cu modificarile ulterioare;
j) Hotararea Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile ulterioare;
k) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016 privind protectia datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
l) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL V
Modalitati si documente de referinta ale activitatii de control

Articolul 7
(1) Activitatea de control a A.N.R.S.C. are ca obiectiv prevenirea si limitarea abaterilor de la legislatia specifica serviciilor comunitare de utilitati publice si se exercita prin:
a) controale planificate;
b) controale neplanificate.
(2) Pentru exercitarea atributiilor de control prevazute la alin. (1), A.N.R.S.C. poate coopera si face schimb de informatii cu orice alte institutii publice, organisme si autoritati din Romania si poate participa la actiuni de control in echipe mixte cu alte institutii.

Articolul 8
Indiferent de modalitatea prin care se exercita actiunea de control, echipa de control trebuie sa fie formata din minimum doi membri, angajati ai A.N.R.S.C., din care cel putin un membru va avea calitatea de agent constatator - imputernicit in acest sens de catre presedintele A.N.R.S.C. printr-un document denumit imputernicire de control .

Articolul 9
Imputernicirea de control este valabila pentru o perioada de maximum 2 ani, insotita de actul de identitate al agentului constatator, iar continutul acesteia este prevazut in anexa nr. 1.

Articolul 10
(1) Actiunea de control planificat va fi precedata de transmiterea catre entitatea controlata, cu cel putin zece zile calendaristice inainte de data inceperii efective a actiunii, a unei notificari care va fi transmisa prin scrisoare cu confirmare de primire, fax sau e-mail si va cuprinde:
a) denumirea si adresa A.N.R.S.C.;
b) denumirea si adresa persoanei juridice/autoritatii administratiei publice locale/asociatiei de dezvoltare intercomunitara la care urmeaza a se efectua controlul;
c) obiectul controlului, precum si perioada controlata;
d) data inceperii controlului si durata acestuia;
e) documentele, evidentele, datele si informatiile minime pe care persoana juridica controlata trebuie sa le puna la dispozitia echipei de control;
f) semnatura conducatorului Directiei generale control .
(2) Modelul notificarii este prevazut in anexa nr. 2.
(3) Controalele neplanificate nu se notifica.

Articolul 11
Actiunea de control, indiferent de modalitate, trebuie sa se desfasoare pe baza unui mandat de control, semnat de presedintele A.N.R.S.C., conform formularului prezentat in anexa nr. 3.

Articolul 12
(1) Toate constatarile echipei de control, precum si masurile si termenele de conformare stabilite pe parcursul unei actiuni de control, indiferent de modalitate, trebuie sa fie cuprinse intr-un document, denumit nota de control, prevazut in anexa nr. 4.
(2) Nota de control va fi intocmita numai pe baza documentelor si informatiilor solicitate, verificate si anexate in copie notei de catre echipa de control si puse la dispozitie de persoana juridica controlata.
(3) Nota de control, intocmita de catre echipa de control in minimum trei exemplare, va fi semnata si stampilata pe fiecare pagina de catre toti membrii echipei de control si de catre reprezentantul persoanei juridice controlate.
(4) Dupa semnarea notei de control aceasta va fi inregistrata la registratura persoanei juridice controlate si, ulterior, mentionata in Registrul unic de control .
(5) Un exemplar al notei de control va fi inmanat reprezentantilor persoanei juridice controlate, iar un exemplar va fi transmis Directiei generale control pentru inregistrare .
(6) Exemplarul trei al notei de control, impreuna cu anexele aferente, se arhiveaza prin grija sefului echipei de control .
(7) In cazul in care furnizorul/prestatorul care face obiectul controlului refuza sa semneze nota de control, membrii echipei de control vor mentiona in nota imprejurarile care au condus la aceasta situatie, urmand ca acest document sa fie transmis entitatii, conform procedurilor prevazute la art. 18 alin. (6) din prezentul regulament.
(8) In situatia in care furnizorul/prestatorul nu se supune controlului prin orice mijloace, membrii echipei de control mentioneaza in cuprinsul notei de control situatia. In acest caz, nota de control trebuie sa fie semnata si de catre un martor care sa confirme cele mentionate, urmand ca acest document sa fie transmis entitatii, conform procedurilor prevazute la art. 18 alin. (6) si (8) din prezentul regulament.

CAPITOLUL VI
Echipa de control

Articolul 13
(1) Echipa de control este formata din cel putin doi membri, unul dintre acestia avand obligatoriu calitatea de agent constatator.
(2) Componenta echipei de control poate cuprinde, in functie de tematica controlului, agenti constatatori si experti din cadrul oricarui compartiment de specialitate al A.N.R.S.C.
(3) Unul dintre membrii echipei de control, care are si calitatea de agent constatator, va fi nominalizat in mandatul de control ca sef al echipei de control .
(4) Seful echipei de control nominalizat in mandatul de control are urmatoarele responsabilitati principale:
a) reprezinta echipa de control in fata conducerii persoanei juridice controlate;
b) prezinta si inregistreaza mandatul de control la registratura persoanei juridice care urmeaza sa fie controlata;
c) raspunde de modul de organizare si desfasurare a activitatilor si etapelor aferente procedurii de control;
d) coordoneaza si asigura intocmirea notei de control si, daca este cazul, a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor;
e) asigura arhivarea notelor de control impreuna cu anexele aferente;
f) urmareste indeplinirea masurilor stabilite prin nota de control la scadenta fiecarei masuri si propune actiuni de control neplanificat, dupa caz.

Afişează Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al A.N.R.S.C. pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Regulament    Sanctionare    Abateri    Reglementari    ANRSC    Utilitate publica

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Restituirea cauzei la parchet in ipoteza excluderii probelor administrate in cursul urmaririi penale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, completul de 2 judecatori de camera preliminara, incheierea nr. 90 din 6 februarie 2020

Hotarare care cuprinde considerente contradictorii si nu prezinta – aplicat si coerent – argumentele pe care si-a intemeiat solutia
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 784/2020

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electronice extinse
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Judecatorul care a participat la judecarea unei cauze nu poate participa la judecarea aceleiasi cauze intr-o cale extraordinara de atac, in etapa admisibilitatii in principiu (contestatie in anulare, revizuire si recurs in casatie)
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Raspunderea si sarcinile Responsabilului cu Protectia Datelor
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Legalitatea sanctiunilor contraventionale/amenzilor aplicate pe durata starii de urgenta, conform OUG 1/1999
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Sarcina probei in litigiile de munca. Reguli si exceptii
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Declaratiile homofobe constituie o discriminare in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca
Sursa: EuroAvocatura.ro

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana