Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ghidul de finantare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodariile izolate neracordate la reteaua de distributie a energiei electrice, din 11.12.2018

INTEGRAL: Ghidul de finantare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodariile izolate neracordate la reteaua de distributie a energiei electrice, din 11.12.2018


Publicat in Monitorul Oficial nr. 17 din 08.01.2019.

Prezentul ghid a fost adoptat prin Ordinul nr. 1305/2018 al Ministrului Mediului.
CAPITOLUL I Dispozitii generale

ARTICOLUL 1 Ghidul de finantare
(1) Ghidul de finantare, denumit in continuare ghid, constituie un suport informativ, avand rolul de a furniza informatii referitoare la derularea Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodariile izolate neracordate la reteaua de distributie a energiei electrice, denumit in continuare program.
(2) Ghidul contine dispozitii privind:
a) scopul, obiectul si indicatorul de performanta ale programului;
b) informatii relevante, cu caracter general;
c) eligibilitatea solicitantului, a proiectului propus si a cheltuielilor acestuia;
d) atributiile unitatilor administrativ-teritoriale si ale consiliilor judetene in cadrul programului;
e) metodologia de analiza, evaluare, selectare, aprobare, implementare, decontare, finantare si monitorizare a proiectului propus;
f) alte informatii relevante.


ARTICOLUL 2 Scopul, obiectul si indicatorul de performanta ale programului
(1) Scopul programului il reprezinta cresterea eficientei energetice, imbunatatirea calitatii aerului si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin producerea de energie electrica din surse regenerabile la locuintele situate la cel putin de 2 km fata de reteaua nationala de distributie a energiei electrice si prin reducerea utilizarii combustibililor conventionali.
(2) Obiectul programului il reprezinta finantarea achizitionarii si instalarii sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabila, nepoluante.
(3) Indicatorul de performanta al programului reprezinta cantitatea totala de gaze cu efect de sera (kg CO2) redusa, prin instalarea sistemelor fotovoltaice calculata pe toata perioada de monitorizare a proiectului, astfel:


- I=IA£ni=1I-ixf


unde:
f = factor emisie CO2 (0,31452 kg CO2/kWh conform raportului Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei/2017);
n = numarul de sisteme de panouri fotovoltaice instalate;
E = energia electrica produsa de un sistem de panouri fotovoltaice (kWh).


ARTICOLUL 3 Sursa de finantare pentru derularea programului
Programul se deruleaza multianual, iar finantarea programului se realizeaza din veniturile Fondului pentru mediu rezultate din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, in limita sumelor prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

ARTICOLUL 4 Definitii
(1) In sensul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) Autoritate - Administratia Fondului pentru Mediu;
b) beneficiar - unitatea administrativ-teritoriala careia i-a fost aprobat dosarul de finantare si care are incheiat un contract de finantare nerambursabila cu Autoritatea in cadrul programului;
c) cerere de decontare - formular prevazut in anexa nr. 3 la contractul de finantare nerambursabila, prin care unitatea administrativ-teritoriala solicita decontarea si plata cheltuielilor eligibile efectuate in baza prezentului ghid;
d) cerere de finantare nerambursabila - formular prevazut in anexa nr. 1 la ghid, prin care unitatea administrativ-teritoriala solicita finantare din Fondul pentru mediu;
e) contract de finantare nerambursabila - act juridic incheiat intre unitatea administrativ-teritoriala si Autoritate in vederea finantarii implementarii proiectului, al carui model este prevazut in anexa nr. 2 la ghid;
f) gospodarie izolata neracordata la reteaua de distributie a energiei electrice - constructie, denumita in continuare gospodarie, care este situata la cel putin 2 km fata de reteaua de distributie a energiei electrice, are destinatia de locuinta si este locuita de catre o persoana fizica, denumita in continuare detinator;
g) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de catre beneficiar cu achizitia de produse si lucrari necesare implementarii proiectului si care pot fi finantate din Fondul pentru mediu;
h) dosar de decontare - dosar care cuprinde cererea de decontare, insotita in mod obligatoriu de documentele justificative stipulate in anexa nr. 2 la contractul de finantare nerambursabila;
i) dosar de finantare - dosar care cuprinde cererea de finantare nerambursabila, insotita in mod obligatoriu de documentele prevazute in ghid in vederea obtinerii finantarii necesare achizitionarii si instalarii sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice;
j) lista potentialilor beneficiari - lista care cuprinde unitatile administrativ-teritoriale in raza teritoriala a carora se afla satele, precum si numarul de gospodarii aferente acestora din urma, elaborata in baza informatiilor transmise Ministerului Energiei, in anul 2017, de catre consiliile judetene si prefectii judetelor, denumita in continuare lista;
k) sistem fotovoltaic - complex de instalatii, echipamente si elemente noi, destinat producerii de energie electrica utilizand energia solara;
l) utilizator al sistemului fotovoltaic - detinatorul care locuieste intr-o gospodarie pentru folosinta careia UAT a depus dosar de finantare, a incheiat contract cu Autoritatea si a realizat proiectul;
m) solicitant - unitate administrativ-teritoriala care a depus dosar de finantare la Autoritate, in cadrul programului.
(2) In cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate urmatoarele reguli de interpretare:
a) termenul de "zi" sau "zile" reprezinta zi calendaristica ori zile calendaristice, daca nu se specifica altfel. Termenul se calculeaza fara a se lua in calcul prima si ultima zi, iar cand ultima zi cade intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare care urmeaza. Documentele si actele solicitate prin ghid pot fi utilizate si in data eliberarii lor;
b) cu exceptia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ si forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
(3) Acronime
a) UAT - unitate/a administrativ-teritoriala;
b) CJ - consiliul judetean;
c) SPV - spatiu privat virtual.


ARTICOLUL 5 Cuantumul finantarii
(1) Finantarea nerambursabila, acordata de Autoritate, este in procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25.000 lei inclusiv TVA, pentru fiecare sistem fotovoltaic care deserveste o gospodarie.
(2) Finantarea se acorda esalonat, in interiorul perioadei de valabilitate a contractului de finantare si pe masura implementarii proiectului.


ARTICOLUL 6 Categorii de cheltuieli eligibile ale proiectului
(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile:
a) achizitia sistemului fotovoltaic pentru o putere de cel putin 1 kwp, avand ca principale parti componente:
- panou fotovoltaic;
- incarcator;
- baterii (acumulatori);
- invertor;
- materiale conexiuni si sigurante;
- modul inregistrare - stocare date si comunicatie a acestora;
- structura de montaj a sistemului;
- tablou electric de curent continuu-alternativ;
b) achizitia instalatiei electrice exterioare si interioare in imobil;
c) montajul si punerea in functiune a sistemului fotovoltaic, a instalatiei electrice exterioare si interioare, reprezentand maximum 15% din costurile echipamentelor si instalatiilor electrice;
d) TVA aferenta cheltuielilor eligibile.
(2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila.


ARTICOLUL 7 Etapele derularii programului
Etapele in cadrul programului sunt urmatoarele:
1. transmiterea listei catre Autoritate;
2. publicarea listei pentru care se pot depune cereri de finantare, precum si sumele aferente acestora;
3. publicarea pe pagina de internet a Autoritatii a anuntului de deschidere a sesiunii de finantare pentru solicitanti, precum si a informatiilor privind sumele alocate acestora;
4. depunerea dosarelor de finantare, centralizarea si transmiterea acestora la Autoritate;
5. analiza dosarelor de finantare si publicarea rezultatelor, dupa cum urmeaza:
- lista UAT beneficiare, inclusiv a numarului de gospodarii aprobate si datele de identificare a acestora si a detinatorului, potrivit informatiilor indicate in cererea de finantare, precum si a sumelor aferente;
- lista UAT respinse/numarului de gospodarii respinse;
6. depunerea contestatiilor si solutionarea acestora;
7. incheierea contractelor de finantare nerambursabila;
8. implementarea proiectelor, depunerea cererilor de decontare si finantarea acestora;
9. monitorizarea proiectelor;
10. raportarea rezultatelor programului.


ARTICOLUL 8 Organizarea sesiunii de finantare
(1) Pentru organizarea sesiunii de finantare, prin dispozitie a presedintelui Autoritatii, se aproba:
a) sesiunea de depunere a dosarelor de finantare;
b) suma alocata sesiunii de finantare si sumele repartizate UAT;
c) modelul grilelor de verificare si evaluare a conformitatii dosarelor de finantare si criteriilor de eligibilitate, conform prevederilor din ghid;
d) alte instructiuni sau documente interne ale Autoritatii, pentru realizarea evaluarii, aprobarii si implementarii proiectelor.
(2) Dispozitia/ile presedintelui prevazuta/e la alin. (1), continand informatiile de la lit. a) si b), se publica pe pagina de internet a Autoritatii, cu cel putin 5 zile inainte de data deschiderii sesiunii de finantare.
(3) Dispozitia/ile presedintelui privind elementele de la alin. (1) lit. c) si d) se publica pe pagina de internet a Autoritatii inaintea inceperii analizei dosarelor de finantare.


CAPITOLUL II Derularea programului


ARTICOLUL 9 Transmiterea, catre Autoritate, a listei potentialilor beneficiari
In termen de 3 zile lucratoare de la data publicarii prezentului ghid, Ministerul Energiei transmite Autoritatii lista potentialilor beneficiari.


ARTICOLUL 10 Publicarea listei potentialilor beneficiari pentru care se pot depune cereri de finantare, precum si sumele aferente
Publicarea dispozitiei privind deschiderea sesiunii
(1) In maximum 2 zile de la implinirea termenului prevazut la art. 9, Autoritatea publica lista unitatilor administrativ-teritoriale care pot depune cereri de finantare, numarul de gospodarii si sumele alocate acestora.
(2) In acelasi timp cu publicarea listei prevazute la alin. (1), Autoritatea publica dispozitia privind deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finantare si suma alocata sesiunii.


ARTICOLUL 11 Criterii de eligibilitate a solicitantilor si continutul dosarelor de finantare
(1) Unitatile administrativ-teritoriale care se regasesc in lista prevazuta la art. 10 alin. (1) pot depune dosare de finantare daca intrunesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) au acordul Consiliului local pentru participarea in cadrul programului, pentru derularea procedurilor de achizitie publica necesare achizitionarii si instalarii sistemelor fotovoltaice finantate si pentru implementarea si monitorizarea functionarii proiectelor;
b) solicita finantare doar pentru gospodariile aflate pe raza teritoriala proprie, locuite si pentru care exista acordul scris al detinatorului privind participarea in program in conditiile art. 22 prevazute in ghid;
c) nu au obligatii restante la bugetul de stat, la bugetul local si Fondul pentru mediu, conform legislatiei nationale in vigoare.
(2) Dosarul de finantare cuprinde urmatoarele documente:
a) cererea de finantare, in original; aceasta se completeaza prin tehnoredactare si se semneaza de catre reprezentantul legal al solicitantului sau de catre imputernicitul acestuia, caz in care se va depune documentul prin care a fost mandatat imputernicitul (imputernicire notariala, act administrativ etc.);
b) certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, in original sau in copie legalizata, valabil la data depunerii dosarului de finantare;
c) certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original, in copie legalizata sau emis in SPV;
d) certificat de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului de catre Autoritate, aflat in termen de valabilitate la data depunerii dosarului, in original sau in copie legalizata;
e) hotararea consiliului local privind acordul de participare in cadrul programului, de derulare a procedurilor de achizitie publica pentru achizitionarea sistemelor fotovoltaice finantate in cadrul programului si de implementare si monitorizare a functionarii proiectelor, in original sau in copie conform cu originalul;
f) acordul detinatorului gospodariei/gospodariilor privind participarea in cadrul programului in conditiile prevazute in ghid, in original, conform anexei nr. 3 la ghid.

ARTICOLUL 12 Depunerea dosarelor de finantare, centralizarea si transmiterea acestora la Autoritate
(1) In cadrul unei sesiuni de finantare, solicitantul poate depune o singura cerere de finantare pentru o parte sau pentru toate gospodariile cuprinse in lista prevazuta la art. 10 alin. (1). Pentru fiecare gospodarie se poate obtine finantare o singura data.
(2) In perioada stabilita prin dispozitia prevazuta la art. 10 alin. (2) si doar pentru gospodariile cuprinse in lista prevazuta la alin. (1) al aceluiasi articol, dosarul de finantare se depune la CJ in raza teritoriala a caruia se afla solicitantul, paginat si opisat, intr-un singur exemplar, iar pe dosar se vor mentiona numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodariile izolate neracordate la reteaua de distributie a energiei electrice", precum si sesiunea de depunere.
(3) In maximum 5 zile de la expirarea perioadei mentionate la alin. (2), CJ transmite dosarele de finantare la Autoritate.
(4) CJ nu transmite Autoritatii dosarele de finantare care nu contin toate documentele prevazute la art. 11 alin. (2), care nu respecta conditiile de la alin. (2) ale prezentului articol sau pentru gospodarii care nu sunt cuprinse in lista prevazuta la art. 10 alin. (1).


ARTICOLUL 13 Analiza dosarelor de finantare si publicarea rezultatelor


(1) Presedintele Autoritatii emite o dispozitie prin care numeste comisia de analiza, precum si comisia de solutionare a contestatiilor, constituite din personalul Autoritatii.(2) Comisia de analiza verifica indeplinirea conformitatii documentelor si a criteriilor de eligibilitate, completand grila de evaluare a conformitatii documentelor si eligibilitatii solicitantului, al carei model este aprobat prin dispozitia presedintelui Autoritatii.(3) In cazul in care se constata ca documentele cuprinse in dosarul de finantare prezinta neconcordante sau au fost depuse intr-o alta forma decat cea prevazuta de ghid, Autoritatea aduce la cunostinta solicitantilor, prin publicare pe site-ul propriu, deficientele constatate, iar acestia, in termen de 5 zile lucratoare de la publicare, au posibilitatea de a transmite documentele in forma corecta si/sau clarificarile, cu conditia ca documentele si/sau clarificarile sa dovedeasca eligibilitatea solicitantului la data depunerii cererii de finantare.
(4) Alin. (3) nu se aplica documentelor aflate in afara perioadei de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare.
(5) Atrag respingerea dosarului de finantare urmatoarele:
a) nerespectarea termenului prevazut la alin. (3);
b) lipsa unui document, neprezentarea acestuia la termenul stabilit ori iesirea sa din perioada de valabilitate;
c) neindeplinirea unui criteriu de eligibilitate.
(6) Comisia de analiza propune spre aprobare lista solicitantilor care indeplinesc criteriile de eligibilitate si conditiile prevazute de ghid.
(7) Comitetul director al Autoritatii avizeaza lista solicitantilor propusi spre aprobare si aproba lista solicitantilor propusi spre respingere, cu indicarea, in cazul celor din urma, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
(8) Comitetul de avizare al Autoritatii aproba lista solicitantilor avizati de Comitetul director sau o respinge, cu indicarea, in cel de-al doilea caz, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
(9) Inaintarea listelor prevazute la alin. (6) - (8) se realizeaza de catre Comisia de analiza.
(10) Listele solicitantilor aprobati sau respinsi se publica pe pagina de internet a Autoritatii.


ARTICOLUL 14 Depunerea contestatiilor si solutionarea acestora
(1) Solicitantii respinsi pot depune contestatie la sediul Autoritatii in termen de 3 zile lucratoare de la data publicarii acestora pe pagina de internet a institutiei.
(2) Contestatiile se solutioneaza de catre comisia constituita prin dispozitie a presedintelui Autoritatii, in termen de 5 zile de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.
(3) Comitetul director avizeaza contestatiile propuse spre admitere si aproba contestatiile propuse spre respingere.
(4) Comitetul de avizare aproba contestatiile avizate de Comitetul director.
(5) Rezultatele contestatiilor se publica pe site-ul Autoritatii.


ARTICOLUL 15 Criterii de eligibilitate ale proiectului si cerinte tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice
(1) Este eligibil proiectul care are drept scop producerea energiei electrice folosind sisteme fotovoltaice in conformitate cu prevederile prezentului ghid.
(2) Prin program se finanteaza proiecte privind instalarea de sisteme fotovoltaice care dezvolta o putere de minimum 1 kwp.
(3) Sistemul de producere a energiei electrice va avea urmatoarea dimensionare:

Sistemul va avea urmatoarea componenta:

Denumire Descriere
Panouri fotovoltaice 4 x 250 Wp
Incarcator 12-24-36-48 multiple tensiuni de functionare
Invertor min. 1.000 W
Baterii solare 4 x 200 Ah 12V
Conexiuni curent continuu si curent alternativ
Structura metalica capabila sa sustina tot sistemul si adaptata zonei de instalat
Modul inregistrare - stocare date si comunicatie memorie stocare si posibilitate transmitere
Tablou electric curent continuu-alternativ pentru alimentarea locuintei si consumatorilor

Sistemul fotovoltaic autonom trebuie sa fie certificat dupa SREN 62124 - Sisteme fotovoltaice (PV) autonome.

Sistemul propus trebuie sa includa garantie si mentenanta pentru o perioada de minimum 2 ani la toate partile componente astfel incat timpul de functionare sa fie maximizat.
Se accepta sisteme cu alertare si mentenanta inclusa, proband o disponibilitate tehnica a instalatiei de minimum 85%.
Se va avea in vedere indicatorul de functionare: kWh/an pentru a valida functionarea sistemului fotovoltaic.
Specificatii particulare pentru:
A. Panouri fotovoltaice mono sau policristaline
- puterea nominala minima a panoului Pm [Wp]: 250 Wp;
- toleranta: + 5%;
- numarul de panouri de instalat: 4 unitati;
- dimensiune panou: maximum 2 m2;
- greutate panou: maximum 20 kg;
- rama panou: aluminiu;
- conectare: compatibil cu MC4;
- eficienta panou: minimum 16,5%;
- grad protectie: IP65;
- rezistenta factori externi: vant 200 km/h, zapada: 500 kg/m2, grindina 80 km/h la 25 mm;
- interval de temperatura functionare: -30AA°C-70AA°C;
- NOCT: 45AA°C+/-2AA°C;
- tensiunea la putere maxima a modulului UM [V]: aa€°A¥ 30V
- standarde minime obligatorii pentru module: SREN 61215-Module fotovoltaice (PV) cu siliciu cristalin pentru aplicatii terestre si SREN 61730-Calificare pentru securitatea in functionare a modulelor fotovoltaice (PV). Partea 1: Cerinte de constructie (cat si alte standarde care reglementeaza produsele propuse spre instalare);
- garantie: 10 ani pentru fiecare modul prin schimbare automata in termen de maximum 30 de zile;
- garantie eficienta: peste 90% in 10 ani si peste 80% in 25 de ani;
- toleranta la sortare pentru puterea nominala maxima: AA± 5%;
- conditii de masura (Standard Test Conditions - STC):
- masa aer, AM = 1,5;
- radiatie solara E = 1.000 W/m2;
- temperatura celulei TC = 25AA°C;
- Montarea modulelor se face in camp deschis, inclinate cu 30AA° fata de sol.
- Modulele se livreaza inramate.
B. Elemente active (invertor/incarcator) Invertor
- puterea nominala a invertorului: minimum 1.000 W;
- puterea de varf: minimum 2.000 W;
- iesire: 230 Vac +/-3%, 50 Hz+/-0,1%;
- eficienta: minimum 94%;
- interval de temperatura functionare: -40AA°C-50AA°C (racire fortata);
- umiditate: pana la 95%;
- certificari conform: EN 60335, EN 62109, EN 55014, EN 61000;
- comunicatie: compatibil Mod Bus liber;
- valori masurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere;
- garantie: minimum 5 ani.
Invertorul trebuie sa fie capabil sa comunice informatiile masurate printr-un modul extern de comunicatie in protocol liber de tip Mod Bus RS485.
C. Incarcator
- tensiunea: 48 V;
- puterea nominala: minimum 1.500 W;
- eficienta: minimum 97%;
- tehnologie: MPPT;
- interval de temperatura functionare: -30AA°C-50AA°C;
- certificari conform: EN 62509;
- comunicatie: compatibil Mod Bus liber;
- consum propriu: maximum 12 mA.
D. Baterii
- capacitate: 200 Ah, 12V;
- certificare: PV (special pentru aplicatii fotovoltaice);
- garantie (cf. IEC61427): minimum 5 ani;
- coeficient de descarcare: maximum 3%/luna la 20AA°C;
- diminuarea capacitatii la 0AA°C: maximum 15%;
- greutate: maximum 70 kg;
- interval de temperatura de functionare: -15AA°C-60AA°C (racire fortata in cofret electric).
Garantia produsului va fi asigurata prin schimbare/reparare, producatorul/furnizorul dovedind existenta unei retele nationale de interventie (minimum 10 locatii la nivel national).
E. Racord electric
Toate elementele componente ale sistemului autonom fotovoltaic vor fi conectate intre ele, incluzand sistemele de protectie necesare atat in curent continuu, cat si in curent alternativ.
Sistemul va debita pe un tablou electric de tip consumator casnic, instalat in imediata vecinatate a locuintei de racordat, echipat cu toate protectiile necesare pentru functionarea in deplina siguranta.
F. Structura metalica
Structura metalica va fi dimensionata pentru a sustine durabil toate echipamentele prezentate mai sus. Se va avea in vedere instalarea in locatie a acestei structuri, cat mai stabil posibil. Structura va fi prevazuta cu suporti beton pentru pozare si cu sistem de insurubare in sol pe fiecare picior.
Pe structura metalica va fi amplasata incinta izolata, etansa si ventilata care contine elementele active si bateriile.
Tabloul electric de racord va fi amplasat la limita utilizarii, dupa caz.
G. Modul inregistrare - stocare date si comunicatie
Fiecare sistem va fi prevazut cu un modul de inregistrare - stocare date si comunicatie, cu urmatoarele caracteristici:
Caracteristici comunicatie:
- protocol: Mod Bus liber;
- date transmise: energie, curent, tensiune baterii;
- garantie: minimum 2 ani;
- certificare: EN60950/EN62368, EN55032;
- memorie: SD card minimum 8 Gb;
- conexiune: radio sau descarcare directa retea mobila LAN/WAN;
- interval de temperatura functionare: -30AA°C-55AA°C.
Modulul de inregistrare - stocare si comunicatie va fi capabil sa stocheze date pentru o perioada de minimum 1 an.
Modulul este prevazut si cu porturi de descarcare prin unde radio sau manual.
Suplimentar, fiecare modul dispune de acumulator propriu cu o durata de functionare de minimum 1 an. Alimentarea in direct din sistemul off grid este permisa numai daca puterea absorbita nu depaseste 1,5 W.
Modulul de inregistrare - stocare trebuie sa fie compatibil cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API, identificand datele dupa un serial din teren catre o baza de date ce permite un numar ridicat de operatiuni de interogare pe secunda, pentru a face fata cerintelor de raportare automata si manuala.
Sistemul va permite mai multe nivele de acces, ierarhizarea informatiilor, raportare la cerere, automata, manuala etc.
Elementele active, bateriile si tabloul electric vor fi instalate in incinta/e izolata/e, etansa/e si ventilata/e, pentru ca acestea sa fie protejate si pentru a asigura un mod de functionare sigur, astfel incat, in caz de necesitate, accesul sa fie permis numai personalului autorizat.


ARTICOLUL 16 Incheierea contractelor de finantare nerambursabila
(1) Contractul de finantare nerambursabila, denumit in continuare contract, reprezinta actul juridic in temeiul caruia Autoritatea asigura beneficiarului decontarea si plata cheltuielilor eligibile efectuate cu achizitia, montajul si punerea in functiune a sistemelor fotovoltaice pentru beneficiari in cadrul programului.
(2) Prin contract se stabilesc cel putin urmatoarele:
a) tipul si caracteristicile generale ale proiectelor care urmeaza a fi finantate;
b) data depunerii documentelor necesare decontarii;
c) drepturile si obligatiile Autoritatii, precum si drepturile si obligatiile beneficiarului.
(3) Pana la momentul perfectarii contractului, Autoritatea are dreptul sa modifice si/sau sa completeze modelul de contract, ulterior orice modificare si/sau completare realizandu-se cu acordul ambelor parti, exprimat si comunicat in scris si transpus ulterior printr-un act aditional.
(4) Contractul se redacteaza si se semneaza in doua exemplare, ambele avand valoare juridica egala, cate un exemplar pentru fiecare parte.
(5) Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti si este valabil un an de la data depunerii raportului de finalizare, sub conditia respectarii obligatiilor asumate de catre beneficiar pe perioada de monitorizare a proiectului. Proiectul poate fi realizat in interiorul graficului de finantare, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2021.
(6) Din partea beneficiarului, contractul se semneaza de catre reprezentantul legal ori de catre persoana mandatata in mod expres prin imputernicire prezentata in original, in baza actului de identitate.


ARTICOLUL 17 Implementarea proiectelor, depunerea cererilor de decontare si finantarea acestora
(1) Cererea de decontare se inregistreaza si se depune la Autoritate la data stabilita de parti prin contract, la aceasta anexandu-se urmatoarele documente:
a) facturile emise la achizitionarea sistemelor de panouri fotovoltaice noi, in original/in copii certificate "conform cu originalul" de catre beneficiari;
b) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, eliberat pe numele beneficiarului de catre Autoritate, in termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, in original sau in copie legalizata;
c) contractul de executie, in copie certificata "conform cu originalul";
d) procese-verbale de receptie si de punere in functiune, in copie certificata "conform cu originalul", semnate de beneficiar, executant, precum si detinatorul gospodariei unde s-a montat sistemul fotovoltaic. Acestea se vor intocmi pentru fiecare gospodarie in parte si vor contine in mod obligatoriu datele de identificare ale imobilelor asa cum au fost precizate in cererea de finantare;
e) certificate de garantie si declaratii de conformitate emise de producatori pentru bunurile livrate, in copie certificata "conform cu originalul", intocmite conform prevederilor Legii nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) declaratia pe propria raspundere a beneficiarului ca a respectat prevederile legii privind achizitiile publice, in original;
g) declaratia furnizorului instalatiei care sa ateste ca echipamentele, identificate in certificatele de garantie, sunt noi, in copie certificata "conform cu originalul";
h) alte documente relevante solicitate de Autoritate.
(2) In cazul in care documentele de la alin. (1) sunt redactate intr-o limba straina, acestea vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
(3) Factura depusa in vederea decontarii va trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa contina atributele de identificare ale emitentului;
b) sa contina atributele de identificare ale beneficiarului;
c) sa fie emisa inainte de data depunerii cererii de decontare la Autoritate si dupa data semnarii contractului de finantare nerambursabila;
d) sa precizeze data si numarul contractului conform caruia se emite;
e) sa precizeze data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile;
f) sa contina denumirea si cantitatea bunurilor livrate, elementele de identificare ale acestora, denumirea serviciilor prestate;
g) in situatia in care unele dintre elementele prevazute la lit. f) nu se regasesc in cuprinsul facturii prezentate in vederea decontarii, respectivele elemente se vor regasi in anexa/devizul atasat facturii.
(4) Responsabilitatea in ceea ce priveste corectitudinea si realitatea datelor si/sau informatiilor inscrise in documentele depuse la Autoritate apartine in integralitate beneficiarului.
(5) Finantarea se realizeaza prin virament in contul de trezorerie al beneficiarului, in baza cererii de decontare al carei formular este prevazut in anexa nr. 2 la contract. Finantarea se efectueaza in ordinea depunerii de catre beneficiari a cererilor de decontare, in masura in care acestea sunt complete si corect intocmite, in limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu si a esalonarilor platilor lunare pe categorii de proiecte si programe finantate de catre Autoritate.
(6) Raportul de finalizare, al carui model este prevazut in anexa nr. 5 la contract, se depune in termen de 30 de zile la ultimul ordin de plata efectuat de Autoritate.


ARTICOLUL 18 Monitorizarea proiectelor
(1) Beneficiarul este obligat sa inregistreze si sa tina evidenta contabila a investitiei realizate in cadrul programului, sa o mentina pentru o perioada de cel putin 1 an de la data receptionarii lucrarii si, odata cu punerea in functiune, sa o dea spre folosinta cu titlu gratuit detinatorului gospodariei deservite de sistemului fotovoltaic.
(2) Pe intreaga perioada de functionare a sistemului fotovoltaic, beneficiarul va asista utilizatorul in toate demersurile legate de mentinerea functionarii sistemului in parametri optimi si de inlaturarea deficientelor in perioada de garantie.
(3) Pe intreaga perioada de functionare a sistemului fotovoltaic, beneficiarul se va asigura ca sistemul va deservi gospodaria pentru care a fost instalat, indiferent daca aceasta isi va schimba detinatorul.
(4) In perioada de monitorizare personalul Autoritatii poate efectua vizite la fata locului, in vederea constatarii mentinerii/nementinerii investitiei realizate.
(5) Finantarea nerambursabila acordata va fi recuperata in cazul in care obiectivele finantate nu sunt folosite conform scopului stabilit, precum si in cazul in care acestea au fost vandute/instrainate in timpul derularii proiectului si in perioada de monitorizare.
(6) La sfarsitul perioadei de viata a elementelor ce compun investitia realizata in cadrul programului, beneficiarul este raspunzator pentru gestionarea corecta a echipamentelor respective, devenite deseuri.


ARTICOLUL 19 Raportarea rezultatelor programului
(1) Beneficiarul finantarii are obligatia sa comunice Autoritatii, in perioada de monitorizare, la intervale de 6 luni sau la solicitarea Autoritatii, cantitatea de energie produsa de sistemele instalate in vederea calcularii cantitatii de emisii reduse, conform indicatorului programului.
(2) Autoritatea raporteaza catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului modul de utilizare a sumelor din veniturile obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, respectiv cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera, exprimata in tone de dioxid de carbon echivalent, redusa prin implementarea proiectelor in anul precedent.


ARTICOLUL 20 Reguli de publicitate privind programul
(1) Toate datele, informatiile, instructiunile, comunicatele si alte documente relevante in legatura cu programul se publica pe site-ul Autoritatii, www.afm.ro, si/sau al Ministerului Mediului, www.mmediu.ro
(2) Singurele informatii si instructiuni valabile prezentate in mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma de comunicate de presa din partea Ministerului Mediului si/sau a Autoritatii.


ARTICOLUL 21 Pastrarea documentelor de catre Autoritate
(1) Autoritatea pastreaza documentele gestionate in cadrul programului, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu normele sale interne.
(2) Documentatia depusa de catre solicitant, care a fost aprobata, nu se restituie. Pe baza de solicitare scrisa, Autoritatea poate elibera solicitantului copii ale documentelor depuse.
(3) Pe baza de solicitare scrisa, Autoritatea poate restitui cererea de finantare depusa de catre solicitant, in conditiile in care aceasta a fost respinsa.


ARTICOLUL 22 Responsabilitati privind gestionarea datelor cu caracter personal
Autoritatea raspunde, in conditiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal apartinand persoanelor participante in cadrul programului, pe care aceasta le prelucreaza. Prin depunerea cererii de finantare, a documentelor ce insotesc cererea de finantare, precum si prin incheierea contractului pentru finantare nerambursabila, solicitantul/beneficiarul proiectului, precum si detinatorul gospodariei declara ca sunt de acord cu privire la gestionarea si prelucrarea, de catre Autoritate, a tuturor datelor si informatiilor furnizate, precum si cu privire la transmiterea acestora catre terte institutii sau persoane juridice in vederea verificarii indeplinirii tuturor obligatiilor si clauzelor prevazute in prezentul ghid, sau in scopul elaborarii de situatii si statistici.


ARTICOLUL 23 Alte informatii
(1) Dupa incheierea contractelor de finantare, in bugetele beneficiarilor se cuprind, prin rectificare bugetara aprobata in conditiile legii, atat veniturile, cat si creditele de angajament si creditele bugetare necesare finantarii valorii totale pentru anul respectiv a proiectelor proprii.
(2) Sumele primite de la Autoritate, ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar, se reflecta in excedentul bugetului local si vor fi utilizate in anul urmator cu aceeasi destinatie.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioad
Ordonanta de urgenta nr. 101/2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare ...

Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ...

OUG 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si prorogarea unor termene
Ordonanta de urgenta nr. 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si pr ...

Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in domeniul protectiei sociale, precum si pentru acordarea unor drepturi s
Ordonanta de urgenta nr. 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in ...

OUG nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor programe nationale
Ordonanta de urgenta nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor ...

OUG nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor
Ordonanta de urgenta nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajati ...

OUG 82/2020 pentru aprobarea acordarii unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstni
Ordonanta de urgenta nr. 82/2020 pentru aprobarea acordarii unui stimulent de risc pentru personalul ...

Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta starii de urgenta
Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta sta ...Articole Juridice

Acordurile verticale si acorduri de furnizare si distributie
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Distributia exclusiva si restrictionarea vanzarilor pasive
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual pla
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un membru de familie al unui cetatean al Uniunii care nu are cetatenia unui stat membru, dar care este titular al unui permis de sedere permanenta est
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile impuse de Ungaria finantarii organizatiilor civile de catre persoane stabilite in afara acestui stat membru nu sunt conforme cu dreptul U
Sursa: EuroAvocatura.ro

Intreprinderile farmaceutice nu pot distribui in mod gratuit farmacistilor mostre de medicamente care se elibereaza numai pe baza de prescriptie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Comportamentul perturbator al unui pasager aerian poate constitui o „imprejurare exceptionala”
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comercia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de ti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Ştiri Juridice