din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1835 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024

Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024

  Publicat: 16 Dec 2023       3582 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Legea 500/2002 privind finantele publice

Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2022 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Constau in obligatiile financiare ajunse la scadenta si neachitate, inregistrate de catre regiile autonome si de catre alte societati, sau chiar de catre stat ;
Structura functionala care actioneaza in regim de putere publica si/sau presteaza servicii publice si care este finantata din venituri bugetare si/sau din venituri proprii, in conditiile legii finantelor publice.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Surplusul veniturilor peste cheltuielile bugetului public.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1: Obiectul legii

(1) Prezenta lege stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul bugetar.

(2) Dispozitiile prezentei legi se aplica in domeniul elaborarii, aprobarii, executarii si raportarii:

a) bugetului de stat;

b) bugetului asigurarilor sociale de stat;

c) bugetelor fondurilor speciale;

d) bugetului trezoreriei statului;

e) bugetelor institutiilor publice autonome;

f) bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, dupa caz;

g) bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;

h) bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si ale caror rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri publice;

i) bugetului fondurilor externe nerambursabile.

Art. 2: Definitii

In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

1. an bugetar - anul financiar pentru care se aproba bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie;

2. angajament bugetar - actul administrativ prin care se rezerva creditul bugetar in vederea stingerii obligatiei de plata ce rezulta din executarea angajamentului legal;

3. angajament legal - actul juridic prin care se creeaza, in cazul actelor administrative sau contractelor ori se constata, in cazul legilor, hotararilor de Guvern, acordurilor, hotararilor judecatoresti, obligatia de plata pe seama fondurilor publice;

31. arierate - plati restante cu o vechime mai mare de 90 de zile, calculata de la data scadentei;

32. angajarea cheltuielilor - faza in procesul executiei bugetare, prin care institutia publica isi asuma obligatia de a plati o suma de bani, rezultata in urma indeplinirii conditiilor stipulate intr-un angajament legal pentru livrarea de bunuri, executarea de lucrari, prestarea de servicii si onorarea obligatiilor de plata rezultate in baza legilor, hotararilor de Guvern, acordurilor, hotararilor judecatoresti, in limita creditelor de angajament aprobate prin legea bugetara anuala;

33. actiuni multianuale - actiuni a caror perioada de realizare depaseste un an bugetar;

4. articol bugetar - subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor bugetare, determinata in functie de caracterul economic al operatiunilor in care acestea se concretizeaza si care desemneaza natura unei cheltuieli, indiferent de actiunea la care se refera;

5. autorizare bugetara - aprobare data ordonatorilor de credite de a angaja si/sau de a efectua plati, intr-o perioada data, in limita creditelor de angajament si/sau bugetare aprobate;

6. buget - document prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile sau, dupa caz, numai cheltuielile, in functie de sistemul de finantare a institutiilor publice;

7. - Art. 2, punctul 7. din capitolul I a fost abrogat la 21-oct-2013 de Art. I, punctul 4. din Legea 270/2013.

71. bugetele centralizate ale institutiilor publice finantate partial de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale - sinteza bugetelor institutiilor finantate partial din bugetele mentionate, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, detaliate la nivel de capitol si de titluri de cheltuieli;

72. cadru bugetar - totalitatea dispozitiilor si procedurilor care stau la baza aplicarii sistemelor de contabilitate bugetara si de raportare statistica, regulilor si procedurilor privind elaborarea previziunilor pentru planificarea bugetara, regulilor fiscale numerice cu specific national, procedurilor bugetare pe care se bazeaza procesul bugetar in toate etapele sale, cadrelor bugetare pe termen mediu, acordurilor de monitorizare si analize independente destinate sa mareasca transparenta procesului bugetar, care se aplica de catre institutiile si autoritatile publice, indiferent de modul de finantare si subordonare;

73. cadru bugetar pe termen mediu - reprezinta un ansamblu specific de proceduri bugetare nationale care extind orizontul elaborarii politicii bugetare dincolo de calendarul bugetar anual si care includ definirea prioritatilor in materie de politica si a obiectivelor bugetare pe termen mediu;

8. cheltuieli bugetare - sumele aprobate in bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) , in limitele si potrivit destinatiilor stabilite prin bugetele respective;

81. cheltuieli urgente sau neprevazute - acele cheltuieli generate de situatii deosebite nou-aparute in timpul exercitiului bugetar, care necesita finantare imediata si pentru care fondurile existente in bugetele ordonatorilor principali de credite sunt insuficiente in raport cu destinatia acestora, din motive independente de vointa ordonatorilor de credite;

82. cheltuieli de investitii - parte a cheltuielilor publice destinate finantarii obiectivelor/proiectelor de investitii si a celorlalte categorii de investitii, indiferent de subdiviziunea clasificatiei bugetare la care se incadreaza;

9. clasificatie bugetara - gruparea veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-o ordine obligatorie si dupa criterii unitare. Clasificatia bugetara nu reprezinta baza legala pentru efectuarea angajamentelor legale si/sau efectuarea platilor;

10. clasificatie economica - gruparea cheltuielilor dupa natura si efectul lor economic;

11. clasificatie functionala - gruparea cheltuielilor dupa destinatia lor pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activitati sau obiective care definesc necesitatile publice;

12. - Art. 2, punctul 12. din capitolul I a fost abrogat la 21-oct-2013 de Art. I, punctul 8. din Legea 270/2013.

13. compartiment financiar-contabil-denumire generica pentru structura organizatorica - departament, directie, serviciu, birou, compartiment sau alte structuri specifice - in cadrul institutiei publice, cu atributii in fundamentarea, elaborarea si executia bugetului institutiei si/sau in care este organizata evidenta contabila a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, a veniturilor si cheltuielilor in baze contabile de numerar si de angajamente, se efectueaza plata cheltuielilor, se intocmesc situatiile financiare si/sau se elaboreaza si fundamenteaza proiectul bugetului institutiei, dupa caz;

14. credite destinate unor actiuni multianuale - sume alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective si altele asemenea, care se desfasoara pe o perioada mai mare de un an si dau loc la credite de angajament si credite bugetare;

15. credit de angajament - limita maxima in cadrul careia pot fi incheiate angajamentele legale in timpul anului bugetar;

16. credit bugetar - suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele legale contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare;

17. cofinantare - finantarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv si altele asemenea, partial prin credite bugetare, partial prin finantarea provenita din surse externe;

18. consolidare - operatiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre doua bugete componente ale bugetului general consolidat, in vederea evitarii dublei evidentieri a acestora;

19. contributie - prelevare obligatorie a unei parti din veniturile persoanelor fizice si juridice, cu sau fara posibilitatea obtinerii unei contraprestatii;

20. deficit bugetar - parte a cheltuielilor bugetare ce depaseste veniturile bugetare intr-un an bugetar;

201. deficit bugetar calculat conform Sistemului european de conturi - indicator ce masoara impactul administratiilor publice asupra restului economiei interne sau internationale, astfel:

a) excedentul exprima resursele financiare puse la dispozitia altor sectoare institutionale;

b) deficitul bugetar exprima resursele financiare generate de alte sectoare institutionale si utilizate de sectorul administratiei publice;

21. deschidere de credite bugetare - aprobare comunicata ordonatorului principal de credite de catre Ministerul Finantelor Publice prin trezoreria statului, in limita careia se pot efectua repartizari de credite bugetare si plati;

22. donatie - fonduri banesti sau bunuri materiale primite de o institutie publica de la o persoana juridica sau fizica cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie;

23. excedent bugetar - parte a veniturilor bugetare ce depaseste cheltuielile bugetare intr-un an bugetar;

Afişează Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 500/2002    Legea 500/2002 actualizata    Legea 500/2002 actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

Perioada serviciului de permanenta al procurorilor fara prestarea activitatii nu constituie timp de lucru
Pronuntaţă de: Tribunalul Valcea - Sentinta Civila nr. 867 din 24.09.2020.

Functionari publici. Plata sumelor reprezentand contravaloarea tichetelor de masa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu Mures, Sectia Comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 580/R din 26.05.2009

Anulare procedura de atribuire a contractului de achizitii publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1012 din data 06.05.2011

Anulare hotarare arbitrala. Depasirea cuantumului valoric al contractului pentru distribuirea de medicamente
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.13 din data 28.03.2011

Plata drepturi salariale. Exceptia prescriptiei dreptului la actiune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 760 din data 19.08.2009

Plata drepturilor salariale reprezentand sporul de confidentialitate
Pronuntaţă de: Tribunalul Vaslui - Sentinta civila nr. 183 din data 11.02.2010

Magistrati. Cerere de acordare a diferentelor salariale in raport cu procurorii D.N.A. si D.I.I.C.O.T.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 361/R din 16 februarie 2010