Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Integral: Normele privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluarii psihologice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto

INTEGRAL: Normele privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluarii psihologice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto


Ordinul nr. 513/2019 pentru aprobarea Normele privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluarii psihologice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto, adaugarea de noi categorii si, in cazul obtinerii unui nou permis de conducere auto anulat, pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie, autorizarea si aplicarea sanctiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de autorizare, in cazul constatarii nerespectarii criteriilor si conditiilor privind acordarea acestuia, precum si tarifele pentru eliberarea autorizatiei in vederea realizarii evaluarii psihologice specifice obtinerii permisului de conducere auto si vizarea anuala a acesteia din 14.02.2019

Publicat in Monitorul Oficial nr. 222 din 21.03.2019


Articolul 1


Se aproba Normele privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluarii psihologice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto, adaugarea de noi categorii si, in cazul obtinerii unui nou permis de conducere auto anulat, pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie, autorizarea si aplicarea sanctiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de autorizare, in cazul constatarii nerespectarii criteriilor si conditiilor privind acordarea acestuia, precum si tarifele pentru eliberarea autorizatiei in vederea realizarii evaluarii psihologice specifice obtinerii permisului de conducere auto si vizarea anuala a acesteia, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.


Articolul 2


Serviciul medical din Ministerul Transporturilor va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.


CAPITOLUL I


Stabilirea conditiilor de efectuare a evaluarii psihologice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaieArticolul 1
(1) In contextul prezentelor norme, evaluarea psihologica specifica inceperii pregatirii la scoala de conducatori auto pentru obtinerea permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie, denumit in continuare permis de conducere auto, defineste demersul de cunoastere prin mijloace de investigare adecvate, realizat de catre un psiholog cu drept de libera practica in specialitatea psihologia transporturilor, denumit in continuare psiholog, cu scopul identificarii factorilor psihologici specifici activitatii de conducere auto a autovehiculelor si tramvaielor, relevanti pentru obtinerea sau prelungirea permisului de conducere auto, inclusiv pentru interventiile psihologice.

(2) Evaluarea psihologica prevazuta la alin. (1) se realizeaza de catre psihologii care detin in mod valabil dreptul de libera practica, organizati prin una dintre formele de exercitare a profesiei prevazute de Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, cu modificarile ulterioare, inregistrate la Colegiul Psihologilor din Romania, precum si psihologii cu drept de libera practica angajati in reteaua sanitara proprie a Ministerului Transporturilor sau in cadrul laboratoarelor psihologice organizate ca societati comerciale in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si agreate de Ministerul Transporturilor, pentru examinarea persoanelor care concura la siguranta rutiera.

Articolul 2
Evaluarea psihologica specifica, prevazuta la art. 1 alin. (1), precum si stabilirea treptei de specializare aferenta atestatului de libera practica in specialitate, necesar pentru fiecare activitate psihologica specifica desfasurata de catre psihologii cu drept de libera practica, se desfasoara potrivit procedurilor si standardelor de calitate in serviciile psihologice.

Articolul 3
Evaluarea psihologica prevazuta la art. 1 alin. (1) se efectueaza obligatoriu inaintea inceperii pregatirii practice la scoala de conducatori auto in vederea obtinerii permisului de conducere auto sau pentru obtinerea de noi categorii, si in cazul obtinerii unui nou permis de conducere auto in cazul celor care au fost anulate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Articolul 4
(1) Evaluarea psihologica prevazuta la art. 1 alin. (1) se finalizeaza cu urmatoarele documente:
a) aviz psihologic apt;
b) aviz psihologic inapt.
(2) Documentul prevazut la alin. (1) lit. a) face parte din dosarul de scolarizare al candidatului si este obligatoriu inaintea inceperii pregatirii practice de conducatori auto in vederea obtinerii permisului de conducere auto sau obtinerea de noi categorii.
(3) Activitatile si documentele prevazute la alin. (1) sunt realizate in conformitate cu standardele de calitate in serviciile psihologice, mentionate la art. 2.
(4) Modelul documentului profesional prevazut la alin. (1) este prevazut in anexa nr. 1.
(5) Avizele psihologice eliberate de psihologul examinator vor avea aplicate stampila unitatii, semnatura, precum si stampila cu timbru sec, in partea dreapta sus a avizului. Continutul si forma stampilei cu timbru sec vor fi identice cu cele ale stampilei cu tus.
(6) Seria avizelor va cuprinde indicativul judetului in care se afla unitatea psihologica, iar numarul avizului va avea doua componente: prima componenta va fi identica cu numarul certificatului de autorizare, iar a doua va fi identica cu numarul curent al avizului.
(7) In cazul avizelor de INAPT se vor mentiona posibilitatea de contestatie, termenul de efectuare a acesteia, precum si locul unde se va depune contestatia.

Articolul 5
Valabilitatea documentelor prevazute la art. 4 alin. (1), in vederea inceperii pregatirii practice la scoala de conducatori auto pentru obtinerea permisului de conducere auto sau pentru obtinerea de noi categorii, este de 6 luni de la data inregistrarii in registrul de evidenta a actelor profesionale ale psihologului cu drept de libera practica.

Articolul 6
Candidatul al carui permis de conducere auto a fost anulat ca urmare a ramanerii definitive a unei hotarari judecatoresti de condamnare pentru una dintre faptele prevazute la art. 114 alin. (1) si art. 115 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa faca dovada ca este apt din punct de vedere medical pentru conducere auto a autovehiculelor din grupa din care face parte categoria solicitata, printr-un document eliberat de o unitate de asistenta medicala autorizata, precum si faptul ca este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice, printr-un document eliberat de un laborator de specialitate autorizat.CAPITOLUL II
Stabilirea conditiilor de autorizare de catre Ministerul Transporturilor a activitatii de evaluare psihologica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaieArticolul 7
(1) In vederea autorizarii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) inregistreaza la structura medicala din cadrul Ministerului Transporturilor o cerere de autorizare insotita de documente doveditoare privind indeplinirea conditiilor necesare, care constituie dosarul de autorizare.
(2) Dosarul de autorizare trebuie sa contina urmatoarele documente doveditoare:
a) cerere de autorizare, prevazuta in anexa nr. 2;
b) dovada platii tarifului de autorizare;
c) dovezile privind indeplinirea conditiilor prevazute de art. 8 alin. (4), dupa cum urmeaza:
1. in cazul titularului:
- atestatul de libera practica in specialitatea psihologia transporturilor in copie semnata pentru conformitate cu originalul;
- actul constitutiv al persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2), in copie semnata pentru conformitate cu originalul;
- copia certificatului unic de inregistrare emis de registrul comertului, insotit de anexa, in copie semnata pentru conformitate cu originalul;
- dovada dreptului de folosinta privind indeplinirea conditiilor de spatiu, copie certificata "Conform cu originalul";
- dovada detinerii in proprietate a aparaturii si instrumentelor necesare efectuarii evaluarii psihologice, care sa indeplineasca standardele de calitate in domeniu;
2. in cazul psihologului salariat:
- atestatul de libera practica in specialitatea psihologia transporturilor in copie semnata pentru conformitate cu originalul;
- contractul individual de munca, insotit de un raport per salariat din Registrul general de evidenta a salariatilor si de confirmarea de transmitere Revisal, in copie semnata de angajatorul prevazut la art. 1 alin. (2) pentru conformitate cu originalul;
- dovada dreptului de folosinta privind indeplinirea conditiilor de spatiu, copie certificata "Conform cu originalul";
- dovada detinerii in proprietate a aparaturii si instrumentelor necesare efectuarii evaluarii psihologice, care sa indeplineasca standardele de calitate in domeniu;
d) programul de lucru saptamanal al psihologului cu drept de libera practica.
(3) Dosarul pentru avizare trebuie sa contina:
a) solicitare-tip pentru avizare, prevazuta in anexa nr. 3;

b) raport de activitate pentru anul precedent;
c) copia filei din registrul prevazut art. 8 alin. (4) pct. (vii), care sa cuprinda ultimele trei luni de intrari/inregistrari;
d) declaratie pe propria raspundere privind mentinerea conditiilor initiale la autorizare;
e) dovada platii tarifului de avizare.
(4) Dosarul pentru avizare se transmite structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor cu minimum 30 de zile inainte de expirare, conform datei de eliberare a autorizatiei.
(5) In cazul schimbarii sediului profesional/punctului de lucru autorizat, solicitantul este obligat sa notifice structura medicala din cadrul Ministerului Transporturilor, in termen de maximum 3 zile. Dupa notificare, solicitantul va depune la structura medicala din cadrul Ministerului Transporturilor un dosar care trebuie sa cuprinda documentele prevazute la alin. (2). Solicitarea va respecta procedura de autorizare.

Articolul 8
(1) Autorizarea persoanelor prevazute art. 1 alin. (2) se face in baza confirmarii indeplinirii conditiilor prevazute la art. 7.
(2) Autorizatia se emite de catre Ministerul Transporturilor in termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de autorizare la Ministerul Transporturilor.
(3) Certificatul de autorizare are o valabilitate de 5 ani si se vizeaza anual de catre Ministerul Transporturilor.
(4) Psihologul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
(i) sa detina atestat de libera practica in specialitatea psihologia transporturilor, potrivit Standardelor de calitate in serviciile psihologice;
(ii) sa isi desfasoare activitatea profesionala intr-o forma independenta de exercitare a profesiei, in calitate de titular sau salariat, intr-un spatiu de minimum 20 mp, adecvat conditiilor specifice de evaluare psihologica (mobilat, iluminat, avand confort termic si fonic minim necesar, delimitat de alte activitati, cu mijloace informatice);
(iii) psihologii salariati in cadrul formelor independente de exercitare a profesiei sa aiba incheiate contracte individuale de munca, cu extras REGES/REVISAL cu o norma de lucru de minimum 20 de ore pe saptamana si o durata de minimum 60 de minute/examinare;
(iv) pentru unitatile din reteaua sanitara proprie a Ministerului Transporturilor, psihologii salariati in cadrul formelor independente de exercitare a profesiei sa aiba incheiate contracte individuale de munca;
(v) sa utilizeze metode si tehnici de evaluare psihologica corespunzatoare standardelor de calitate specifice;
(vi) sa aiba atestat de libera practica in specialitatea psihologia transporturilor emis de catre Colegiul Psihologilor din Romania;
(vii) sa detina si sa completeze corespunzator registrul de evidenta a examinarilor in vederea obtinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie, prevazut in anexa nr. 6;
(viii) sa intocmeasca corect si complet actele profesionale de evaluare psihologica, sa organizeze evidenta acestora si sa le pastreze in conformitate cu reglementarile in vigoare;
(ix) sa aiba capacitatea informatica sa inregistreze si sa raporteze lunar in format electronic structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor situatia evaluarilor efectuate. Raportarea avizelor de inaptitudine se efectueaza zilnic;

(x) sa transmita, cu cel putin 30 de zile inainte de data de expirare, solicitarea de avizare anuala structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor;
(xi) sa afiseze la loc vizibil tarifele practicate, programul de lucru si autorizatia;
(xii) sa notifice structura medicala din cadrul Ministerului Transporturilor in cazul in care se modifica componenta structurilor de psihologie si formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica.

Articolul 9
(1) Personalul imputernicit de catre structura medicala din Ministerul Transporturilor va verifica dosarele de autorizare cu privire la indeplinirea conditiilor necesare realizarii activitatii de evaluare psihologica specifica obtinerii permisului de conducere auto si va incheia un proces-verbal de verificare a concordantei documentatiei transmise cu ceea ce se regaseste in teren, completat olograf, conform modelului prevazut in anexa nr. 7; copia procesului-verbal de autorizare se inmaneaza reprezentatului legal al unitatii psihologice.
(2) In termen de maximum 45 de zile de la inregistrarea solicitarii si in baza verificarii realizate, structura medicala din Ministerul Transporturilor va propune conducerii ministerului aprobarea eliberarii unui certificat de autorizare pentru psihologul cu drept de libera practica in vederea realizarii de catre acesta a evaluarii psihologice specifice obtinerii permisului de conducere auto sau va propune respingerea solicitarii de autorizare. Modelul certificatului de autorizare este prevazut in anexa nr. 5.
(3) Personalul imputernicit de catre structura medicala din Ministerul Transporturilor va verifica dosarele pentru avizare cu privire la mentinerea conditiilor care au stat la baza autorizarii si a respectarii reglementarilor legale privind efectuarea examinarilor psihologice ale persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie si va incheia un proces-verbal de verificare a documentatiei, conform anexei nr. 8.
(4) In baza verificarii realizate, structura medicala din Ministerul Transporturilor va propune conducerii ministerului acordarea sau respingerea autorizarii, respectiv avizarii.

Articolul 10
(1) Controlul privind modul de respectare a conditiilor de autorizare se va efectua conform planului lunar de control, precum si la sesizare.
(2) Controlul se efectueaza de catre o comisie formata din persoanele imputernicite de structura medicala din Ministerul Transporturilor.
(3) In urma controlului se va incheia un proces-verbal completat olograf, conform modelului prevazut in anexa nr. 4; copia procesului-verbal se inmaneaza reprezentatului legal al unitatii psihologice.
(4) Pe baza verificarii/controlului structura medicala din Ministerul Transporturilor propune conducerii Ministerului Transporturilor urmatoarele:
a) emiterea sau avizarea autorizatiei, dupa caz;
b) sanctionarea prin avertisment scris cu termen de remediere a neconformitatilor in maximum 30 de zile de la data comunicarii pentru neafisarea la loc vizibil a tarifelor practicate, programului de lucru si a autorizatiei;
c) sanctionarea prin suspendarea autorizatiei pentru o perioada de 90 de zile pentru neindeplinirea urmatoarelor obligatii:
(i) completarea corecta si completa a inregistrarilor privind avizele psihologice in registrul de evidenta a examinarilor in vederea obtinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie;
(ii) transmiterea solicitarii de avizare structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor, cu minimum 30 de zile inainte de expirare;
(iii) pastrarea dosarului persoanei examinate cu toate documentele necesare;
(iv) raportarea electronica trimestriala a numarului de examinari psihologice efectuate potrivit prezentului ordin, la structura medicala din cadrul Ministerului Transporturilor;

(v) raportarea avizelor de inapt structurii medicale din Ministerul Transporturilor in termenul prevazut la art. 8;
(vi) lipsa remedierii in termen de maximum 15 zile a neregulilor constatate care au fost sanctionate conform lit. b);
d) suspendarea autorizatiei pentru o perioada de 6 luni se aplica pentru refuzul de a pune la dispozitia personalului din cadrul structurii medicale din cadrul Ministerul Transporturilor a documentelor solicitate cu ocazia controlului;
e) suspendarea autorizatiei pentru o perioada de 1 an pentru nerespectarea urmatoarelor conditii:
(i) alocarea unui timp minim pentru evaluarea psihologica de 60 de minute, conform procedurii standard;
(ii) eliberarea unui aviz psihologic neconform reglementarilor din prezentele norme;
f) suspendarea autorizatiei pentru o perioada de 2 ani pentru nerespectarea urmatoarelor conditii:
(i) indeplinirea conditiilor prevazute pentru obtinerea autorizatiei pe toata durata valabilitatii autorizatiei;
(ii) utilizarea de metode si tehnici de evaluare psihologica corespunzatoare standardelor de calitate specifice;
(iii) remedierea in termen de maximum 15 zile a neregulilor constatate care au fost sanctionate conform lit. e);
g) anularea autorizatiei pentru neindeplinirea urmatoarelor obligatii:
(i) intocmirea corecta si completa a actelor profesionale de evaluare psihologica, organizarea evidentei acestora si pastrarea in conformitate cu reglementarile in vigoare;
(ii) eliberarea unui aviz psihologic fara ca persoanele sa fie prezente la evaluarea psihologica;
(iii) in cazul desfasurarii activitatii de examinare psihologica intr-o alta locatie decat cea pentru care s-a emis autorizatia de catre Ministerul Transporturilor;
(iv) notificarea structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor in cazul in care se modifica componenta structurilor de psihologie si formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica;
(v) functionarea fara viza anuala;
(vi) neremedierea in termen de maximum 15 zile a neregulilor constatate care au fost sanctionate conform lit. f).
(5) Pe perioada aplicarii sanctiunii administrative, psihologul sanctionat nu poate solicita reautorizarea formei de exercitare a profesiei prevazuta de Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, cu modificarile ulterioare.
(6) Contestatiile la sanctiunile aplicate se depun in termen de maximum 15 zile de la data comunicarii, in conformitate cu normele legale in vigoare.

Articolul 11

Structura medicala din Ministerul Transporturilor va intocmi, pana la data de 25 a fiecarei luni, lista laboratoarelor de specialitate autorizate conform prevederilor prezentelor norme pentru evaluarea psihologica specifica obtinerii permisului de conducere auto, pe care o va publica pe pagina electronica a institutiei.

Articolul 12
(1) Perioada de autorizare pentru efectuarea evaluarii psihologice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie este de 5 ani.
(2) Unitatile agreate de legislatia in vigoare in vederea examinarii personalului din transporturi cu atributii in siguranta transporturilor nu se supun unei noi autorizari, acestea avand obligatia respectarii prevederilor prezentelor norme pentru evaluarea psihologica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie.
(3) Tariful prevazut pentru eliberarea autorizatiei este de 500 lei.
(4) Tariful prevazut pentru avizarea anuala a autorizatiei este de 300 lei.
(5) Tarif prevazut pentru eliberarea unui duplicat al autorizatiei in situatii care o impun (de exemplu, pierdere, deteriorare) este de 300 lei.
(6) Tarifele prevazute la alin. (3), (4) si (5) se platesc in lei, in contul RO58TREZ7005032XXX001068, ATCP Municipiul Bucuresti, C.I.F. 13633330, deschis pentru titularul Ministerul Transporturilor, si se actualizeaza, dupa caz, prin ordin al ministrului transporturilor.

Articolul 13
Avizele psihologice emise de psihologul cu drept de libera practica se pot contesta in termen de 30 zile, la Comisia centrala medicala si psihologica in siguranta transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Cai Ferate nr. 1 Witting Bucuresti.

Articolul 14
Avizele psihologice emise de psihologul cu drept de libera practica, neautorizat in conditiile prezentelor norme, atrage dupa sine raspunderea materiala, civila sau penala, dupa caz si se sesizeaza Colegiul Psihologilor din Romania.Comentează: Normele privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluarii psihologice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto
Legislaţie

Ordonanta nr. 11/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile public
Ordonanta nr. 11/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2 ...

Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale
Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale ...

Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare
Publicata in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019. ...

Instructiunile privind conditiile si criteriile de aplicare a politicii de clementa, din 15.07.2019
Publicate in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019. ...

Hotararea nr. 531/2019 pentru modificarea si completarea HG 27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei
Hotararea nr. 531/2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 27/2017 privind or ...

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activ
Publicate in Monitorul Oficial nr. 634 din 31.07.2019 ...

Normele privind aplicarea la nivel national a prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 cu privire la zgomotul pe aeroporturile din UE
Normele privind aplicarea la nivel national a prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr ...

Metodologia de recunoastere a titlurilor de calificare profesionala pentru profesia de antrenor, obtinute intr-un stat membru al Uniunii Europene
Metodologia de recunoastere a titlurilor de calificare profesionala pentru profesia de antrenor, obt ...

Legea nr. 146/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2016
Legea nr. 146/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificar ...Articole Juridice

Operatorul de transport aerian care a efectuat primul zbor este obligat sa acorde compensatii pasagerilor care au suferit o intarziere prelungita
Sursa: EuroAvocatura.ro

Administratorul unui site internet echipat cu butonul „imi place” al Facebook poate fi operator, impreuna cu Facebook, in privinta colectarii si a tra
Sursa: EuroAvocatura.ro

Combaterea hartuirii morale si a hartuirii sexuale la locul de munca, in spatiile publice si in viata politica
Sursa: EuroAvocatura.ro

Descentralizarea in Noul Cod Administrativ. Principiu si componenta esentiale in desfasurarea activitatilor administrative (III)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Competenta teritoriala de solutionare a cauzei in materia conflictelor de munca
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 187 din 30 ianuarie 2019

Constitutionalitatea judecarii cererii de recuzare de catre insisi colegii judecatorului recuzat
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 366 din 28 mai 2019

Rejudecarea cauzei. Lipsa motivarii hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 124 din 23 ianuarie 2019

Depasirea termenului contractual de predare a bunului imobil. Actiune in raspundere civila contractuala
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 5143 din 29 noiembrie 2018

Decizia CCR nr. 418/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea uno
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

RIL admis - sectiile civile ale tribunalelor sunt competente functional sa solutioneze apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Ştiri Juridice