Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 276/2009, privind aprobarea OUG nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

INTEGRAL: Legea nr. 276/2009, privind aprobarea OUG nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru


Legea nr. 276/2009, privind aprobarea OUG nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 13/07/2009


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 212 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 837 din 12 decembrie 2008, cu urmatoarele modificari si completari:


1. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins:


"La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 2. - (1) Actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti, se taxeaza astfel:


a) pana la valoarea de 50 lei - 6 lei;


b) intre 51 lei si 500 lei - 6 lei + 10% pentru ce depaseste 50 lei;


c) intre 501 lei si 5.000 lei - 51 lei + 8% pentru ce depaseste 500 lei;


d) intre 5.001 lei si 25.000 lei - 411 lei + 6% pentru ce depaseste 5.000 lei;


e) intre 25.001 lei si 50.000 lei - 1.611 lei + 4% pentru ce depaseste 25.000 lei;


f) intre 50.001 lei si 250.000 lei - 2.611 lei + 2% pentru ce depaseste 50.000 lei;


g) peste 250.000 lei - 6.611 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei.""


2. La articolul I punctul 1, alineatul (11) al articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(11) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si cererilor privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, precum si cererilor privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial; cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara este scutita de taxa de timbru daca este accesorie cererii privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial."


3. La articolul I, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu urmatorul cuprins:


"21. La articolul 3, literele c) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"c) cereri pentru:


- stabilirea calitatii de mostenitor - 50 lei/mostenitor - stabilirea masei succesorale - 3% la valoarea masei succesorale;


- cereri de raport - 3% la valoarea bunurilor a caror raportare se solicita;


- cereri de reductiune a liberalitatilor - 3% la valoarea rezervei care urmeaza a fi reintregita prin reductiunea liberalitatilor;


- cereri de partaj - 3% la valoarea masei partajabile.


Separat de aceasta taxa, daca partile contesta bunurile de impartit, valoarea acestora sau drepturile ori marimea drepturilor coproprietarilor in cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciara de timbru se datoreaza de titularul cererii la valoarea contestata in conditiile art. 2 alin. (1);


...............................................................................................


j) actiuni posesorii si cereri care au ca obiect servituti - taxa se va calcula in conditiile art. 2 alin. (1), la o valoare stabilita la 20% din valoarea bunului a carui posesie se solicita sau asupra caruia se solicita constituirea unei servituti;"."


4. La articolul I, punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"3. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 31. - (1) Cererile introduse la instantele judecatoresti, prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile, se taxeaza potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), la valoarea imobilului.


(2) Taxarea cererilor prevazute la alin. (1) se face la valoarea imobilului declarat de parti. In cazul in care valoarea declarata de parti este inferioara valorii orientative stabilite prin expertiza intocmita de camerele notarilor publici, taxarea cererilor se va face la aceasta din urma valoare.


(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si la taxarea cererilor in materie de mostenire.


(4) Instantele de judecata vor solicita la inceputul fiecarui an camerelor notarilor publici expertizele privind stabilirea valorilor orientative ale bunurilor imobile din circumscriptia teritoriala a instantei.""


5. La articolul I, dupa punctul 3 se introduc sase noi puncte, punctele 31-36, cu urmatorul cuprins:


"31. Dupa articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 32, cu urmatorul cuprins:


"Art. 32. - (1) In cazul cererilor prin care se solicita pronuntarea unei hotarari care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile, instanta de judecata va solicita extras de carte funciara pentru bunurile imobile ce au carte funciara deschisa sau certificat de sarcini pentru imobilele care nu au carte funciara deschisa, certificat fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale si dovada debitelor la zi ale cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari.


(2) Dispozitiile art. 20 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari se aplica in mod corespunzator.


(3) In cazul acestor cereri, daca instanta de judecata va dispune efectuarea unei expertize tehnice judiciare, aceasta va fi avizata de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara."


32. La articolul 6, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"c) actiuni, cereri si contestatii introduse in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare - 39 lei."


33. La articolul 6, litera d) se abroga.


34. La articolul 81, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 81. - (1) Cererile pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive si irevocabile, prin care se stabilesc calitatea de mostenitor, masa succesorala, cotele si bunurile ce revin fiecarui mostenitor, daca nu s-a platit taxa de timbru pentru efectuarea procedurii succesorale notariale, se taxeaza potrivit dispozitiilor art. 3 lit. c)."


35. La articolul 9, alineatele (1)-(5) si (7) se abroga.


36. Articolul 171 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 171. - Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile pentru inregistrarea asociatiilor de proprietari, de locatari sau mixte, adresate judecatoriei.""


6. La articolul I punctul 4, articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 19. - Taxele judiciare de timbru, precum si sumele provenite din impozitele incasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecatoresti se platesc in numerar, prin virament sau in sistem on-line, in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal debitorul. Taxele judiciare de timbru, precum si sumele provenite din impozitele incasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecatoresti pot fi platite si prin unitati bancare in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale, costurile operatiunilor de transfer fiind in sarcina debitorului taxei."


7. La articolul I punctul 6, alineatul (3) al articolului 211 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Impotriva incheierii, partile interesante pot formula cerere de reexaminare, in termen de 5 zile de la data comunicarii incheierii."


8. La articolul I, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu urmatorul cuprins:


"71. La articolul 23 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:


"f) in cazul in care instanta de judecata se declara necompetenta, trimitand cauza la un alt organ cu activitate jurisdictionala.""


9. La articolul I punctul 8, alineatul (21) al articolului 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(21) In cazul in care, pana la prima zi de infatisare, partile incheie tranzactie sau renunta la judecata, suma achitata cu titlu de taxa judiciara de timbru se restituie in intregime, iar in cazul in care tranzactia ori renuntarea la judecata intervin ulterior primei zile de infatisare, se restituie pana la jumatate din suma achitata, tinand seama de actele procesuale deja indeplinite."


10. Dupa articolul II se introduce un nou articol, articolul III, cu urmatorul cuprins:


"Art. III. - Hotararile judecatoresti irevocabile se comunica partilor."Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ROBERTA ALMA ANASTASE ALEXANDRU PERESBucuresti, 7 iulie 2009.


Nr. 276.Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...

HG nr. 900/2023 privind salariului de baza minim brut pe tara de la 1 octombrie 2023
Hotararea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

O conventie colectiva care micsoreaza remuneratia lucratorilor care isi desfasoara activitatea prin agent de munca temporara fata de lucratorii recrut
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice