Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 276/2009, privind aprobarea OUG nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

INTEGRAL: Legea nr. 276/2009, privind aprobarea OUG nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru


Legea nr. 276/2009, privind aprobarea OUG nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 13/07/2009


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 212 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 837 din 12 decembrie 2008, cu urmatoarele modificari si completari:


1. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins:


"La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 2. - (1) Actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti, se taxeaza astfel:


a) pana la valoarea de 50 lei - 6 lei;


b) intre 51 lei si 500 lei - 6 lei + 10% pentru ce depaseste 50 lei;


c) intre 501 lei si 5.000 lei - 51 lei + 8% pentru ce depaseste 500 lei;


d) intre 5.001 lei si 25.000 lei - 411 lei + 6% pentru ce depaseste 5.000 lei;


e) intre 25.001 lei si 50.000 lei - 1.611 lei + 4% pentru ce depaseste 25.000 lei;


f) intre 50.001 lei si 250.000 lei - 2.611 lei + 2% pentru ce depaseste 50.000 lei;


g) peste 250.000 lei - 6.611 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei.""


2. La articolul I punctul 1, alineatul (11) al articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(11) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si cererilor privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, precum si cererilor privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial; cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara este scutita de taxa de timbru daca este accesorie cererii privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial."


3. La articolul I, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu urmatorul cuprins:


"21. La articolul 3, literele c) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"c) cereri pentru:


- stabilirea calitatii de mostenitor - 50 lei/mostenitor - stabilirea masei succesorale - 3% la valoarea masei succesorale;


- cereri de raport - 3% la valoarea bunurilor a caror raportare se solicita;


- cereri de reductiune a liberalitatilor - 3% la valoarea rezervei care urmeaza a fi reintregita prin reductiunea liberalitatilor;


- cereri de partaj - 3% la valoarea masei partajabile.


Separat de aceasta taxa, daca partile contesta bunurile de impartit, valoarea acestora sau drepturile ori marimea drepturilor coproprietarilor in cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciara de timbru se datoreaza de titularul cererii la valoarea contestata in conditiile art. 2 alin. (1);


...............................................................................................


j) actiuni posesorii si cereri care au ca obiect servituti - taxa se va calcula in conditiile art. 2 alin. (1), la o valoare stabilita la 20% din valoarea bunului a carui posesie se solicita sau asupra caruia se solicita constituirea unei servituti;"."


4. La articolul I, punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"3. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 31. - (1) Cererile introduse la instantele judecatoresti, prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile, se taxeaza potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), la valoarea imobilului.


(2) Taxarea cererilor prevazute la alin. (1) se face la valoarea imobilului declarat de parti. In cazul in care valoarea declarata de parti este inferioara valorii orientative stabilite prin expertiza intocmita de camerele notarilor publici, taxarea cererilor se va face la aceasta din urma valoare.


(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si la taxarea cererilor in materie de mostenire.


(4) Instantele de judecata vor solicita la inceputul fiecarui an camerelor notarilor publici expertizele privind stabilirea valorilor orientative ale bunurilor imobile din circumscriptia teritoriala a instantei.""


5. La articolul I, dupa punctul 3 se introduc sase noi puncte, punctele 31-36, cu urmatorul cuprins:


"31. Dupa articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 32, cu urmatorul cuprins:


"Art. 32. - (1) In cazul cererilor prin care se solicita pronuntarea unei hotarari care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile, instanta de judecata va solicita extras de carte funciara pentru bunurile imobile ce au carte funciara deschisa sau certificat de sarcini pentru imobilele care nu au carte funciara deschisa, certificat fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale si dovada debitelor la zi ale cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari.


(2) Dispozitiile art. 20 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari se aplica in mod corespunzator.


(3) In cazul acestor cereri, daca instanta de judecata va dispune efectuarea unei expertize tehnice judiciare, aceasta va fi avizata de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara."


32. La articolul 6, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"c) actiuni, cereri si contestatii introduse in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare - 39 lei."


33. La articolul 6, litera d) se abroga.


34. La articolul 81, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 81. - (1) Cererile pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive si irevocabile, prin care se stabilesc calitatea de mostenitor, masa succesorala, cotele si bunurile ce revin fiecarui mostenitor, daca nu s-a platit taxa de timbru pentru efectuarea procedurii succesorale notariale, se taxeaza potrivit dispozitiilor art. 3 lit. c)."


35. La articolul 9, alineatele (1)-(5) si (7) se abroga.


36. Articolul 171 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 171. - Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile pentru inregistrarea asociatiilor de proprietari, de locatari sau mixte, adresate judecatoriei.""


6. La articolul I punctul 4, articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 19. - Taxele judiciare de timbru, precum si sumele provenite din impozitele incasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecatoresti se platesc in numerar, prin virament sau in sistem on-line, in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal debitorul. Taxele judiciare de timbru, precum si sumele provenite din impozitele incasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecatoresti pot fi platite si prin unitati bancare in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale, costurile operatiunilor de transfer fiind in sarcina debitorului taxei."


7. La articolul I punctul 6, alineatul (3) al articolului 211 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Impotriva incheierii, partile interesante pot formula cerere de reexaminare, in termen de 5 zile de la data comunicarii incheierii."


8. La articolul I, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu urmatorul cuprins:


"71. La articolul 23 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:


"f) in cazul in care instanta de judecata se declara necompetenta, trimitand cauza la un alt organ cu activitate jurisdictionala.""


9. La articolul I punctul 8, alineatul (21) al articolului 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(21) In cazul in care, pana la prima zi de infatisare, partile incheie tranzactie sau renunta la judecata, suma achitata cu titlu de taxa judiciara de timbru se restituie in intregime, iar in cazul in care tranzactia ori renuntarea la judecata intervin ulterior primei zile de infatisare, se restituie pana la jumatate din suma achitata, tinand seama de actele procesuale deja indeplinite."


10. Dupa articolul II se introduce un nou articol, articolul III, cu urmatorul cuprins:


"Art. III. - Hotararile judecatoresti irevocabile se comunica partilor."Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ROBERTA ALMA ANASTASE ALEXANDRU PERESBucuresti, 7 iulie 2009.


Nr. 276.Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021
Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I ...

OUG 68/2021 pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 29 iunie 2021 privind adoptarea unor masuri pentru punerea in aplica ...

Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile impleme
Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de com ...

Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale
Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si execution ...

Legea nr. 138/2021 pentru completarea Codului muncii
Legea nr. 138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in M ...

Legea nr. 130/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala
Legea nr. 130/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura p ...

LEGEA nr. 114/2021 privind unele masuri in domeniul justitiei in contextul pandemiei de COVID-19
LEGE nr. 114 din 28 aprilie 2021 privind unele masuri in domeniul justitiei in contextul pandemiei d ...

OUG 37/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Ordonanta de urgenta nr. 37/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG nr. 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate
Ordonanta de urgenta nr. 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii e ...Articole Juridice

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

GDPR: Acces neautorizat la datele cu caracter personal ale unei paciente si ale copilului sau
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrare nelegala a datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de supraveghere audio-video portabile in activitatea politistilor loca
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCPJurisprudenţă

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare hotarari de consiliu local prin care s-au aprobat rectificari bugetare si/sau virari de credite bugetare in competenta consiliului local fara
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1713 din 24.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bun
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Obiectiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradictie intre considerente si dispozitiv
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 32/2018 din 13.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea deciziilor medicale emisie de Cabinetul de expertiza medicala. Incadrarea in gradul III de invaliditate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.334/24.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice