Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 276/2009, privind aprobarea OUG nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

INTEGRAL: Legea nr. 276/2009, privind aprobarea OUG nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru


Legea nr. 276/2009, privind aprobarea OUG nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 13/07/2009


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 212 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 837 din 12 decembrie 2008, cu urmatoarele modificari si completari:


1. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins:


"La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 2. - (1) Actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti, se taxeaza astfel:


a) pana la valoarea de 50 lei - 6 lei;


b) intre 51 lei si 500 lei - 6 lei + 10% pentru ce depaseste 50 lei;


c) intre 501 lei si 5.000 lei - 51 lei + 8% pentru ce depaseste 500 lei;


d) intre 5.001 lei si 25.000 lei - 411 lei + 6% pentru ce depaseste 5.000 lei;


e) intre 25.001 lei si 50.000 lei - 1.611 lei + 4% pentru ce depaseste 25.000 lei;


f) intre 50.001 lei si 250.000 lei - 2.611 lei + 2% pentru ce depaseste 50.000 lei;


g) peste 250.000 lei - 6.611 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei.""


2. La articolul I punctul 1, alineatul (11) al articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(11) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si cererilor privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, precum si cererilor privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial; cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara este scutita de taxa de timbru daca este accesorie cererii privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial."


3. La articolul I, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu urmatorul cuprins:


"21. La articolul 3, literele c) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"c) cereri pentru:


- stabilirea calitatii de mostenitor - 50 lei/mostenitor - stabilirea masei succesorale - 3% la valoarea masei succesorale;


- cereri de raport - 3% la valoarea bunurilor a caror raportare se solicita;


- cereri de reductiune a liberalitatilor - 3% la valoarea rezervei care urmeaza a fi reintregita prin reductiunea liberalitatilor;


- cereri de partaj - 3% la valoarea masei partajabile.


Separat de aceasta taxa, daca partile contesta bunurile de impartit, valoarea acestora sau drepturile ori marimea drepturilor coproprietarilor in cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciara de timbru se datoreaza de titularul cererii la valoarea contestata in conditiile art. 2 alin. (1);


...............................................................................................


j) actiuni posesorii si cereri care au ca obiect servituti - taxa se va calcula in conditiile art. 2 alin. (1), la o valoare stabilita la 20% din valoarea bunului a carui posesie se solicita sau asupra caruia se solicita constituirea unei servituti;"."


4. La articolul I, punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"3. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 31. - (1) Cererile introduse la instantele judecatoresti, prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile, se taxeaza potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), la valoarea imobilului.


(2) Taxarea cererilor prevazute la alin. (1) se face la valoarea imobilului declarat de parti. In cazul in care valoarea declarata de parti este inferioara valorii orientative stabilite prin expertiza intocmita de camerele notarilor publici, taxarea cererilor se va face la aceasta din urma valoare.


(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si la taxarea cererilor in materie de mostenire.


(4) Instantele de judecata vor solicita la inceputul fiecarui an camerelor notarilor publici expertizele privind stabilirea valorilor orientative ale bunurilor imobile din circumscriptia teritoriala a instantei.""


5. La articolul I, dupa punctul 3 se introduc sase noi puncte, punctele 31-36, cu urmatorul cuprins:


"31. Dupa articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 32, cu urmatorul cuprins:


"Art. 32. - (1) In cazul cererilor prin care se solicita pronuntarea unei hotarari care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile, instanta de judecata va solicita extras de carte funciara pentru bunurile imobile ce au carte funciara deschisa sau certificat de sarcini pentru imobilele care nu au carte funciara deschisa, certificat fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale si dovada debitelor la zi ale cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari.


(2) Dispozitiile art. 20 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari se aplica in mod corespunzator.


(3) In cazul acestor cereri, daca instanta de judecata va dispune efectuarea unei expertize tehnice judiciare, aceasta va fi avizata de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara."


32. La articolul 6, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"c) actiuni, cereri si contestatii introduse in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare - 39 lei."


33. La articolul 6, litera d) se abroga.


34. La articolul 81, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 81. - (1) Cererile pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive si irevocabile, prin care se stabilesc calitatea de mostenitor, masa succesorala, cotele si bunurile ce revin fiecarui mostenitor, daca nu s-a platit taxa de timbru pentru efectuarea procedurii succesorale notariale, se taxeaza potrivit dispozitiilor art. 3 lit. c)."


35. La articolul 9, alineatele (1)-(5) si (7) se abroga.


36. Articolul 171 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 171. - Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile pentru inregistrarea asociatiilor de proprietari, de locatari sau mixte, adresate judecatoriei.""


6. La articolul I punctul 4, articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 19. - Taxele judiciare de timbru, precum si sumele provenite din impozitele incasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecatoresti se platesc in numerar, prin virament sau in sistem on-line, in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal debitorul. Taxele judiciare de timbru, precum si sumele provenite din impozitele incasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecatoresti pot fi platite si prin unitati bancare in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale, costurile operatiunilor de transfer fiind in sarcina debitorului taxei."


7. La articolul I punctul 6, alineatul (3) al articolului 211 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Impotriva incheierii, partile interesante pot formula cerere de reexaminare, in termen de 5 zile de la data comunicarii incheierii."


8. La articolul I, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu urmatorul cuprins:


"71. La articolul 23 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:


"f) in cazul in care instanta de judecata se declara necompetenta, trimitand cauza la un alt organ cu activitate jurisdictionala.""


9. La articolul I punctul 8, alineatul (21) al articolului 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(21) In cazul in care, pana la prima zi de infatisare, partile incheie tranzactie sau renunta la judecata, suma achitata cu titlu de taxa judiciara de timbru se restituie in intregime, iar in cazul in care tranzactia ori renuntarea la judecata intervin ulterior primei zile de infatisare, se restituie pana la jumatate din suma achitata, tinand seama de actele procesuale deja indeplinite."


10. Dupa articolul II se introduce un nou articol, articolul III, cu urmatorul cuprins:


"Art. III. - Hotararile judecatoresti irevocabile se comunica partilor."Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ROBERTA ALMA ANASTASE ALEXANDRU PERESBucuresti, 7 iulie 2009.


Nr. 276.Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative ...

Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor Republicata si actualizata 2020 ...

Legea nr. 84/1998. Republicata si actualizata 2020, privind marcile si indicatiile geografice
Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice Republicata si actualizata 2020 ...

OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea corona
ORDONANTA DE URGENTA nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor ...

Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice
Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice ...

OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de perfo
Ordonanta de urgenta nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentr ...

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar
Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar ...

HG 668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 16 august 2020
Hotararea nr. 668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data ...

Legea nr. 175/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole
Legea nr. 175/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de regle ...Articole Juridice

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Statele UE trebuie sa acorde o despagubire oricarei victime a unei infractiuni intentionate savarsite prin violenta, inclusiv celor care au resedinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Angajatorul unor soferi de camioane salariati in transportul international rutier este intreprinderea de transport care exercita autoritatea efectiva
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Invocarea exceptiei de necompetenta teritoriala dupa primul termen de judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 640/2020

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2259 din 3 decembrie 2019

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Ştiri Juridice