din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea 153/2017, Actualizata 2019, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Legea 153/2017, Actualizata 2019, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

  Publicat: 01 Jan 2019       216309 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Documente atasate
PDF_Anexe_salarizare_2019_legea_153_2017.pdf
WORD_Anexe_salarizare_2019_legea_153_2017.docx
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
LEGEA-CADRU nr. 153/2017, Actualizata 2019, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Legea salarizarii aplicabila in anul 2019, prin modificarile si completarile aduse in 2018 (SI) de:
- Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare;
- Ordonanta urgenta 107/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene;
- Legea 287/2018 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
- Legea 234/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;
- Ordonanta urgenta 41/2018 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Puterile publice existente in stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Reprezinta respectarea de catre autoritatile administratiei publice a obligatiei de a informa cu privire la modul de stabilire a activitatilor componente si a obiectivelor,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.

Forma actualizata 2024 a Legii 153/2017 si a Anexelor 1-9 >>>>>AICI<<<<<

Vezi/descarca Anexele Legii 153/2017, Actualizate 2019, in format editabil WORD si PDF.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
SECTIUNEA 1: Dispozitii comune


Articolul 1: Obiectul de reglementare
(1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului.
(2) Prezenta lege creeaza cadrul legislativ pentru:
a) dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale in sectorul bugetar si de supraveghere a aplicarii acestora;
b) dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea salariilor de baza in sectorul bugetar, in vederea promovarii performantei individuale;
c) remunerarea persoanelor care ocupa functii de demnitate publica.
(3) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevazut la alin. (1) sunt si raman, in mod exclusiv, cele prevazute in prezenta lege.
(4) Prin contractele colective de munca/acordurile colective de munca si contractele individuale de munca nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natura salariala in bani sau in natura care excedeaza sau contravin prevederilor prezentei legi.

Articolul 2: Domeniul de aplicare
(1) Dispozitiile prezentei legi se aplica:
a) personalului din autoritati si institutii publice, respectiv Parlamentul, Administratia Prezidentiala, autoritatea judecatoreasca, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, unitatile teritoriale, autoritati ale administratiei publice locale, alte autoritati publice, autoritati administrative autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale;
b) personalului din autoritati si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale;
c) personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii;
d) persoanelor care sunt conducatori ai unor institutii publice in temeiul unui contract, altul decat contractul individual de munca;
e) persoanelor care ocupa functii de demnitate publica.
(2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica personalului din Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei si Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii.
(3) Intra in categoria personalului din sectorul bugetar personalul incadrat pe baza contractului individual de munca, personalul care ocupa functii de demnitate publica numite sau alese si personalul care ocupa functii asimilate functiilor de demnitate publica, magistratii, precum si personalul care beneficiaza de statute speciale, inclusiv functionarii publici si functionarii publici cu statut special.

Articolul 3: Gestionarea sistemului de salarizare

(1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din institutiile si autoritatile publice se asigura de fiecare ordonator de credite.
(2) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din institutiile de invatamant preuniversitar si universitar de stat se asigura de Ministerul Educatiei Nationale.
(3) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din unitatile sanitare publice, din reteaua Ministerului Sanatatii si a autoritatilor administratiei publice locale se asigura de ordonatorii principali de credite si de Ministerul Sanatatii.
(4) Ordonatorii de credite au obligatia sa stabileasca salariile de baza/soldele de functie/salariile de functie/soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile, soldele de comanda/salariile de comanda, indemnizatiile de incadrare/indemnizatiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale in bani si in natura prevazute de lege, sa asigure promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale si avansarea in gradatii, in conditiile legii, astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu.

Articolul 4: Controlul aplicarii legii
Controlul aplicarii prevederilor legale privind salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizeaza de catre Guvern, prin ministere si institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala, potrivit atributiilor din domeniul de activitate al acestora, precum si de alte autoritati publice centrale autonome cu atributii in domeniu .

Articolul 5: Raportul salariat
In sectorul bugetar, raportul dintre cel mai mic salariu de baza si cel mai mare salariu de baza, solda de functie/salariu de functie, indemnizatie de incadrare, indemnizatie lunara este de 1 la 12.

SECTIUNEA 2: Principiile sistemului de salarizare

Articolul 6: Principii
Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la baza urmatoarele principii:
a) principiul legalitatii, in sensul ca drepturile de natura salariala se stabilesc prin norme juridice de forta legii, cu exceptia hotararilor prevazute la art. 11 alin. (1) , conform principiilor enuntate de art. 120 din Constitutia Romaniei, republicata, dar cu incadrare intre limitele minime si maxime prevazute prin prezenta lege;
b) principiul nediscriminarii, in sensul eliminarii oricaror forme de discriminare si instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care presteaza aceeasi activitate si are aceeasi vechime in munca si in functie;
c) principiul egalitatii, prin asigurarea de salarii de baza egale pentru munca cu valoare egala;
d) principiul importantei sociale a muncii, in sensul ca salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizeaza in raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activitatii si nivelul studiilor;
e) principiul stimularii personalului din sectorul bugetar, in contextul recunoasterii si recompensarii performantelor profesionale obtinute, pe baza criteriilor stabilite potrivit legii si regulamentelor proprii;
f) principiul ierarhizarii, pe verticala, cat si pe orizontala, in cadrul aceluiasi domeniu, in functie de complexitatea si importanta activitatii desfasurate;
g) principiul transparentei mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, in sensul asigurarii predictibilitatii salariale pentru personalul din sectorul bugetar;
h) principiul sustenabilitatii financiare, in sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru personalul bugetar, astfel incat sa se asigure respectarea plafoanelor cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, stabilite in conditiile legii;
i) principiul publicitatii in sensul transparentei veniturilor de natura salariala, precum si a altor drepturi in bani si/sau in natura pentru toate functiile din sectorul bugetar.

Documente Atasate
PDF_Anexe_salarizare_2019_legea_153_2017.pdf
WORD_Anexe_salarizare_2019_legea_153_2017.docx

Afişează Legea 153/2017, Actualizata 2019, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Salarizare    Legea 153/2017    Codul muncii    Codul muncii 2019    Legea 153/2017 actualizata 2019    Legea salarizarii 2019    Salarizare bugetari 2019    Decizii salarizare 2019    Legea salarizarii actualizata 2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Achitare in procesul penal. Dreptul la plata tuturor drepturile salariale aferente perioadei de suspendare a contractului de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova

Legalitatea platii esalonate a drepturilor salariale obtinute prin hotarari judecatoresti
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Stabilirea salariului la nivelul maxim aflat in plata prin raportare la indemnizatiile de care beneficiaza personalul cu atributii in domeniul asistentei sociale
Pronuntaţă de: Decizia nr. 484/9 martie 2018 a Curtii de Apel GalatiArticole Juridice

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati