din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4699 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, din 21 mai 2019

Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, din 21 mai 2019

  Publicat: 06 Jun 2019       5935 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 455 din 06.06.2019

Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Grupa a conturilor care clasifica conturile dupa continutul lor economic.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Scurta (auto) biografie care cuprinde toate datele privind starea civila, situatia profesionala etc., a unei persoane (care participa la un concurs, la un examen etc.).
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Inregistreaza, urmareste si controleaza acele aspecte ale activitatii a caror cunoastere prezinta o importanta imediata. Pentru ca reflecta procese si operatii cu caracter tehnic,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.

(10) Pentru a fi declarat admis la proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice, candidatul trebuie sa obtina cel putin nota 5 la fiecare lucrare si cel putin media 6, calculata potrivit alin. (7).

Articolul 23
(1) Candidatii sustin un interviu in fata comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, doi judecatori, un procuror si un cadru didactic universitar selectat, de regula, din randul celor ce au gradul didactic de profesor universitar, desemnati de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii. Numarul comisiilor de interviu se stabileste in functie de numarul candidatilor declarati admisi dupa prima etapa eliminatorie. Membrii care vor activa in comisii se stabilesc, pe fiecare categorie, in ordinea aprobata de Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotararea de numire a comisiilor de concurs. In situatia in care activeaza mai multe comisii, componenta nominala a fiecareia dintre ele va fi stabilita prin tragere la sorti, in ziua desfasurarii probei. Membrii comisiilor neactivate dobandesc calitatea de membru supleant, in ordinea stabilita de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotararea de numire a comisiilor, dispozitiile art. 9 alin. (7) aplicandu-se in mod corespunzator.
(2) Interviul consta in:
a) elaborarea in scris a unei analize cu privire la subiectul extras de catre candidat si sustinerea orala a acestuia;
b) analiza orala a unei spete cu elemente de etica specifice profesiei.
(3) Analiza prevazuta la alin. (2) lit. a) se preda comisiei de examinare dupa sustinerea orala a acesteia si va fi avuta in vedere pentru aprecierea interviului. Evaluarea are in vedere, pe baza raspunsurilor candidatului la intrebarile comisiei, si modul in care candidatul se raporteaza la valori precum independenta justitiei, impartialitatea magistratilor, integritatea, precum si alte aspecte ridicate in cadrul discutiilor.
(4) Metodologia privind organizarea si desfasurarea interviului, elaborata de Institutul National al Magistraturii, se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, odata cu anuntul privind organizarea concursului.
(5) Se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate la interviu, precum si orice mijloace de comunicare ori mijloace de transmitere de date . Incalcarea acestor dispozitii constituie frauda.
(6) Se considera frauda si depasirea neautorizata a timpului stabilit prin Metodologia privind organizarea si desfasurarea interviului pentru elaborarea analizei prevazute la alin. (2) lit. a).
(7) Frauda dovedita atrage eliminarea din concurs. In aceste cazuri faptele si masurile luate se consemneaza intr-un proces- verbal care se comunica comisiei de admitere a concursului si candidatului respectiv.
(8) Aprecierea interviului se face, in baza grilei de evaluare elaborate de comisia de examinare, cu note de la 1 la 10, cu doua zecimale. Nota 1 se acorda atunci cand punctajul obtinut de candidat este mai mic sau egal cu aceasta nota.
(9) Nota obtinuta la aceasta proba reprezinta media aritmetica a notelor acordate de membrii comisiei de examinare. Nota astfel acordata este definitiva.
(10) In functie de punctajul obtinut de candidat la interviu, se acorda unul dintre calificativele "Admis" sau "Respins". Sunt declarati admisi la aceasta proba candidatii care au obtinut nota minima 7.
(11) Rezultatele de la proba constand in interviul candidatilor se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii, la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea si se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, fiind intocmite liste distincte in functie de optiunea formulata potrivit art. 4 alin. (8).

Articolul 24
(1) Cu cel putin 24 de ore inainte de desfasurarea interviului, comisia de admitere a concursului intocmeste lista alfabetica a candidatilor, distinct in functie de optiunea formulata potrivit art. 4 alin. (8), cu precizarea orei la care trebuie sa se prezinte grupele de candidati, si dispune publicarea listelor candidatilor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
(2) Accesul candidatilor in sala de concurs este permis pe baza unui act de identitate, in ordinea afisata, respectandu-se ora prevazuta pentru fiecare grupa .
(3) Inregistrarea interviului este obligatorie, cel putin prin mijloace tehnice audio.
(4) Inregistrarile se pastreaza timp de un an, dupa care se distrug.

Articolul 25
Dupa primele doua etape ale concursului sunt declarati admisi candidatii care au obtinut calificativul admis la interviu, in ordinea descrescatoare a notei obtinute la prima etapa a concursului, stabilite conform art. 15 alin. (4), in limita numarului de locuri de auditori de justitie, respectiv a numarului de posturi vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor scoase la concurs.

Articolul 26
(1) Listele cuprinzand rezultatele definitive ale concursului, intocmite distinct in functie de optiunea formulata potrivit art. 4 alin. (8), se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii si se transmit in vederea afisarii la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea.
(2) Clasificarea candidatilor urmeaza a se face in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la concurs, in functie de optiunea candidatului formulata potrivit art. 4 alin. (8). Candidatii admisi care au optat pentru posturile vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor sunt convocati de comisia de organizare pentru a-si exprima optiunea pentru unul dintre posturile scoase la concurs din lista prevazuta la art. 4 alin. (6). Candidatii nu pot reveni asupra optiunii formulate.
(3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii suplimenteaza numarul de locuri de auditori de justitie scoase la concurs, astfel incat sa poata fi declarati admisi toti candidatii care au obtinut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis dupa cele doua etape ale concursului.
(4) In cazul candidatilor care au optat pentru posturile vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al institutiilor coordonate sau subordonate, al Ministerului Public, precum si al Ministerului Justitiei si al institutiilor coordonate sau subordonate, mentionate in lista prevazuta la art. 4 alin. (6), departajarea candidatilor cu note egale se face in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice, prevazuta de art. 15 alin. (2) pct. 2. Cand notele obtinute de candidati la aceasta proba de concurs sunt identice, departajarea se face in functie de vechimea in specialitate juridica, de detinerea titlului stiintific de doctor in drept, a calitatii de doctorand in drept, de activitatea publicistica de specialitate.
(5) In situatia in care pentru posturile vacante de personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor nu sunt candidati admisi sau nu au fost formulate optiuni pentru aceste posturi, candidatii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 16 alin. (4) si art. 22 alin. (10) si care au obtinut calificativul admis la interviu, dar care nu au fost declarati admisi in limita locurilor si posturilor scoase la concurs pot opta pentru aceste posturi, in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la prima etapa a concursului, stabilite conform art. 15 alin. (4). Dispozitiile alin. (4) se aplica in mod corespunzator.

Articolul 27
(1) Dupa afisarea rezultatelor definitive ale concursului, candidatii admisi dupa cele doua etape ale concursului vor fi verificati sub aspectul indeplinirii conditiei bunei reputatii prevazute la art. 2 lit. c) si vor fi programati pentru a se prezenta la vizita medicala si la testarea psihologica.
(2) Testarea psihologica consta in sustinerea unui test scris si a unui interviu in fata unui psiholog desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii din randul specialistilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, curtilor de apel, precum si din tabelul psihologilor acreditati de Colegiul Psihologilor din Romania. Rezultatele testarii psihologice sunt concretizate intr-un raport, care cuprinde profilul psihologic al fiecarui candidat, precum si calificativul "Admis" sau "Respins".
(3) In functie de numarul candidatilor si de optiunea formulata potrivit art. 4 alin. (8), acestia vor putea fi repartizati pe grupe dupa criteriul alfabetic, urmand ca fiecare grupa sa sustina testarea psihologica in fata cate unui psiholog.
(4) Metodologia privind organizarea si desfasurarea testarii psihologice, elaborata de Directia resurse umane si organizare, se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, odata cu anuntul privind organizarea concursului.
(5) In vederea publicarii rezultatelor testarii psihologice, fiecarui candidat ii va fi atribuit un cod alcatuit dintr-o litera si 4 cifre. Calificativul acordat se aduce la cunostinta prin publicarea pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
(6) Candidatii nemultumiti de calificativul acordat pot formula, in termen de 24 de ore de la publicarea rezultatelor, contestatii, care se transmit prin fax Consiliului Superior al Magistraturii.
(7) Contestatiile se solutioneaza de comisia de reexaminare psihologica, formata din 3 psihologi, altii decat cei care au examinat candidatii initial. Reexaminarea psihologica se realizeaza prin reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris si sustinerea unui nou interviu.
(8) Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologica este definitiv si se publica in conditiile alin. (5).

Articolul 28
(1) Verificarile privind indeplinirea conditiei bunei reputatii se vor face cu respectarea legislatiei in vigoare referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date .
(2) In vederea verificarii indeplinirii conditiei bunei reputatii, candidatii au obligatia de a depune la tribunalele, respectiv la parchetele de pe langa tribunalele in a caror circumscriptie domiciliaza, in termen de 5 zile de la data publicarii rezultatelor definitive ale concursului, urmatoarele documente:
- curriculum vitae care sa cuprinda datele de identificare, datele de stare civila, datele cu privire la studiile absolvite si locurile de munca anterioare;
- caracterizarea de la ultimul loc de munca sau, dupa caz, caracterizarea de la unitatea de invatamant absolvita, pentru candidatii care nu au fost anterior incadrati in munca, care sa cuprinda inclusiv mentiuni privind existenta ori inexistenta unor eventuale sanctiuni disciplinare sau administrative;
- adeverinte eliberate de primarii si/sau, dupa caz, de administratiile financiare de la domiciliile avute in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care sa rezulte, daca este cazul, natura si tipul contraventiilor comise si sanctiunile contraventionale aplicate in aceasta perioada;
- declaratia pe propria raspundere privind precizarea domiciliului avut in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;
- orice alte inscrisuri pe care le considera relevante pentru verificarea indeplinirii conditiei bunei reputatii.
(3) La expirarea termenului prevazut la alin. (2), tribunalele, respectiv parchetele de pe langa tribunalele in a caror circumscriptie domiciliaza candidatii centralizeaza documentele depuse in vederea verificarii indeplinirii conditiei bunei reputatii si le transmit de indata comisiei de admitere a concursului.
(4) In vederea verificarii indeplinirii conditiei bunei reputatii, comisia de admitere a concursului solicita Inspectoratului General al Politiei Romane comunicarea datelor rezultate din evidenta operativa a organelor judiciare cu privire la candidati, Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind o eventuala eliminare a candidatului, in ultimii 5 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii si poate solicita, in masura in care considera necesar, relatii si de la alte institutii.
(5) Comisia de admitere a concursului verifica documentele prevazute la alin. (2) si (4) si, atunci cand este cazul, sesizarile primite cu privire la candidati. In cazul persoanelor care au mai indeplinit anterior functia de judecator sau procuror, vor constitui obiect al verificarii privind buna reputatie si datele cuprinse in dosarul profesional al acestora.
(6) Rezultatele verificarii se consemneaza in cuprinsul raportului referitor la indeplinirea conditiilor de admitere la Institutul National al Magistraturii, care se inainteaza Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
(7) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 27 alin. (1) si valideaza rezultatele concursului. Candidatii inapti pentru exercitarea functiei din punct de vedere medical sau psihologic, precum si cei care nu se bucura de o buna reputatie sunt declarati respinsi.

Afişează Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, din 21 mai 2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Regulament    Institutul National al Magistraturii    Concurs de admitere 2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Procedura convocarii la cercetarea disciplinara a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Inlocuirea zilelor de concediu de odihna neefectuate cu o indemnizare financiara
Pronuntaţă de: Tribunalul Ilfov

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021Articole Juridice

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Perioadele de crestere a copilului realizate in alte state membre trebuie luate in considerare la calcularea pensiei pentru limita de varsta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Nu constituie discriminare interzicea purtarii vizibile a semnelor religioase, filozofice sau spirituale in cazul in care se aplica in mod general si nediferentiat tuturor lucratorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati