din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3056 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, din 21 mai 2019

Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, din 21 mai 2019

  Publicat: 06 Jun 2019       5936 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 455 din 06.06.2019

Act adoptat de organele de stat,
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Se organizeaza in subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si au activitati decizionale in materia incadrarii persoanelor in grad de handicap.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Tabel care infatiseaza rezultatele unor calcule efectuate pe baza de elemente
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

(1) Presedintele comisiei de organizare a examenului ia masurile necesare ducerii la indeplinire a atributiilor prevazute la art. 35.
(2) In acest scop, presedintele comisiei de organizare a examenului stabileste atributiile pentru vicepresedinte si membrii comisiei.

Articolul 37
(1) Comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare si de solutionare a contestatiilor se numesc prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, distinct pentru judecatori, respectiv pentru procurori.
(2) Fiecare comisie pentru judecatori este alcatuita din 2 judecatori si un formator al Institutului National al Magistraturii, selectat dintre persoanele care au calitatea de formator la disciplina pentru care se sustine examenul, sau, dupa caz, un tutore de practica.
(3) Fiecare comisie pentru procurori este alcatuita din 2 procurori si un formator al Institutului National al Magistraturii, selectat dintre persoanele care au calitatea de formator la disciplina pentru care se sustine examenul, sau, dupa caz, un tutore de practica.
(4) In componenta comisiilor se numesc si membri supleanti, care ii vor inlocui de drept, in ordinea stabilita de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotararea de numire a comisiilor de examen, pe acei membri ai comisiei care, din motive intemeiate, nu isi pot exercita atributiile. Inlocuirea se efectueaza de presedintele comisiilor de examen.

Articolul 38
(1) Comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare si de solutionare a contestatiilor au un presedinte comun, pentru judecatori, respectiv pentru procurori, membru al comisiei de elaborare a subiectelor. Presedintele vegheaza la respectarea regulilor enumerate la art. 39 pct. 1 si coordoneaza activitatea celorlalte comisii . Presedintele instruieste corectorii, nu poate corecta lucrari si nu poate solutiona contestatii.
(2) Aceeasi persoana, cu exceptia presedintelui comisiilor, nu poate face parte din mai mult de o comisie.
(3) Desemnarea membrilor comisiilor se face pe baza consimtamantului scris, exprimat anterior.
(4) Membrii comisiilor sunt numiti, de regula, dintre persoanele care au fost inscrise in baza de date a Institutului National al Magistraturii si au urmat cursurile acestuia privind metodele si tehnicile de evaluare.
(5) Numirea membrilor comisiilor se face cu cel putin 14 zile inainte de data desfasurarii examenului.
(6) Contractele de participare a membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare si de solutionare a contestatiilor, prin care se stabilesc atributiile ce le revin si modalitatile de plata, se incheie intre acestia si un reprezentant al Institutului National al Magistraturii, potrivit dispozitiilor prezentului regulament.
(7) Declaratiile si contractele de participare in comisii se centralizeaza de comisia de organizare a examenului si se pastreaza alaturi de celelalte documente de examen.

Articolul 39
Comisia de elaborare a subiectelor are, in principal, urmatoarele atributii:
1. elaborarea subiectelor de examen, cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) sa fie in concordanta cu tematica si bibliografia publicate de Institutul National al Magistraturii;
b) sa evidentieze operatiile gandirii - analiza, sinteza, generalizare - in trasaturi ale procesului de gandire, cum ar fi flexibilitatea, dimensiunea critica;
c) sa fie formulate astfel incat tratarea lor sa angajeze cat mai multe posibilitati de analiza, de sinteza si de generalizare din partea candidatilor;
d) sa asigure o cuprindere echilibrata a materiei studiate, sa aiba grad de complexitate corespunzator continutului tematicii si bibliografiei, pentru a fi tratate in timpul stabilit;
e) sa se evite repetarea subiectelor de la examenele anterioare;
f) timpul necesar rezolvarii subiectelor sa nu depaseasca timpul alocat pentru desfasurarea probei de examen;
g) sa indice pentru fiecare subiect atat punctajul prevazut in barem, cat si timpul recomandat pentru rezolvare;
h) sa se evite, pe cat posibil, subiectele ce contin probleme controversate in doctrina si in practica sau, in cazul unor astfel de situatii, sa se puncteze toate solutiile a caror corectitudine poate fi argumentata logic si coerent din punct de vedere legal;
i) sa se puna accent in notarea lucrarilor pe motivarea solutiei alese de candidat; in barem pot sa fie punctate modalitati alternative de motivare a solutiei alese de candidat;
2. elaborarea a cate 3 variante de subiecte pentru fiecare materie, a baremelor de evaluare si notare si a ghidurilor de corectare;
3. predarea catre comisia de organizare a examenului, cu cel putin 12 ore inainte de desfasurarea probei, a subiectelor si baremelor de evaluare si notare pe discipline de examen, in plicuri distincte, inchise si sigilate;
4. predarea catre comisia de corectare, cel tarziu la momentul inceperii corectarii lucrarilor, a ghidurilor de corectare.

Articolul 40
(1) Pe durata desfasurarii probelor este permisa consultarea legislatiei indicate in bibliografie, cu exceptia celei comentate si adnotate.
(2) Timpul necesar pentru rezolvarea subiectelor pentru fiecare proba de examen este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor si nu poate depasi 4 ore, socotite din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor catre toti candidatii.
(3) Accesul candidatilor in salile de examen este permis pe baza unui act de identitate, pana la ora stabilita de comisia de organizare a examenului, cel mai tarziu pana la momentul deschiderii plicurilor in care se afla subiectele de examen multiplicate pentru fiecare sala de examen.
(4) In vederea elaborarii lucrarilor scrise, candidatii folosesc numai cerneala sau pix cu pasta de culoare neagra.
(5) Candidatii se asaza in ordine alfabetica, conform listelor afisate. Fiecare candidat primeste o teza de examen tipizata, cu stampila Institutului National al Magistraturii, pe care isi scrie cu majuscule numele si prenumele si completeaza citet celelalte date . Coltul tezei de examen va fi lipit la momentul predarii lucrarii, numai dupa ce persoanele care supravegheaza in sala au verificat identitatea candidatilor si completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce responsabilii de sala au semnat in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata.
(6) Din momentul deschiderii plicurilor in care se afla subiectele de examen multiplicate pentru fiecare sala de examen niciun candidat nu mai poate intra in sala si niciun candidat nu poate parasi sala decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva.
(7) Pe toata durata desfasurarii probei este interzisa parasirea salii de examen de catre candidati. In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el trebuie sa fie insotit de una dintre persoanele care supravegheaza, pana la inapoierea in sala de examen.
(8) Pe parcursul desfasurarii probei, membrii comisiei de organizare a examenului si supraveghetorii de sali nu pot da candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor si nu pot aduce modificari acestora si baremului de evaluare si notare. Orice nelamurire legata de subiecte se discuta direct cu comisia de elaborare a subiectelor.
(9) In cazul in care unii candidati doresc sa isi transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte teze tipizate. Acest lucru este consemnat de catre supraveghetori in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Tezele folosite initial se anuleaza pe loc de catre supraveghetori, mentionandu-se pe ele "Anulat", se semneaza de supraveghetor si se pastreaza in conditiile stabilite pentru lucrarile scrise.
(10) Fiecare candidat primeste atatea teze tipizate cate ii sunt necesare.
(11) La expirarea timpului acordat, candidatii predau lucrarile sub semnatura in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit potrivit alin. (2). Ultimii 3 candidati raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.
(12) Toti candidatii semneaza, la momentul predarii lucrarilor, in procesele-verbale de predare-primire a acestora.
(13) Presedintele ori vicepresedintele comisiei de organizare a examenului preia lucrarile sub semnatura de la supraveghetori.
(14) Se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii probei orice mijloace de comunicare, precum si orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, cu exceptia celor prevazute la alin. (1). Incalcarea acestor dispozitii constituie frauda si atrage eliminarea din examen.
(15) Frauda dovedita atrage eliminarea din examen. Se considera frauda si inscrierea numelui candidatului pe teza de examen in afara rubricii care se sigileaza si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrarii. In aceste cazuri responsabilul de sala consemneaza intr-un proces-verbal faptele si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "Frauda". Procesul-verbal se comunica comisiei de organizare a examenului si candidatului respectiv.
(16) Sanctiunea prevazuta la alin. (15) se aplica si pentru depasirea timpului de examen, stabilit potrivit alin. (2).
(17) Pentru fiecare sala de examen se intocmeste un proces- verbal.

Articolul 41
(1) Comisia de corectare evalueaza si noteaza lucrarile conform baremelor definitive de evaluare si notare si ghidurilor de corectare.

Afişează Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, din 21 mai 2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Regulament    Institutul National al Magistraturii    Concurs de admitere 2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Procedura convocarii la cercetarea disciplinara a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Inlocuirea zilelor de concediu de odihna neefectuate cu o indemnizare financiara
Pronuntaţă de: Tribunalul Ilfov

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021Articole Juridice

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Perioadele de crestere a copilului realizate in alte state membre trebuie luate in considerare la calcularea pensiei pentru limita de varsta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Nu constituie discriminare interzicea purtarii vizibile a semnelor religioase, filozofice sau spirituale in cazul in care se aplica in mod general si nediferentiat tuturor lucratorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati