din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4249 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003

Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003

  Publicat: 09 Dec 2023       12810 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, actualizata 2024


Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 45 din data de 28 ianuarie 2003

inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Operatie complexa care, prin specificul ei, se infatiseaza ca tehnica moderna de creditare pe termen lung, de tip particular.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,

- infractiuni privind traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile;

- infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale;

- infractiuni contra patrimoniului;

2.avizele medicale si psihologice ale conducatorilor auto si, dupa caz, avizele medicale si psihologice ale managerului de transport in regim de taxi si inchiriere, obtinute conform normelor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor;

3.cazierul fiscal al transportatorului, daca acesta este operator economic;

4.declaratie pe propria raspundere privind perioadele in care transportatorul a mai executat servicii de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere, dupa caz, cu mentionarea intervalelor cand a avut interdictii si motivul acestora;

e) dovada indeplinirii capacitatii financiare, respectiv:

1.declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca poate asigura spatiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfasura transportul in regim de taxi sau transportul in regim de inchiriere, spatii detinute in proprietate sau prin contract de inchiriere;

2.declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca acesta detine sau are capacitatea financiara de a detine un numar de autovehicule, pe tipuri, in proprietate sau in temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza in realizarea serviciului de transport, precizand care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 142 alin. (6) pe care le poate indeplini, pe fiecare autovehicul si pe numere de circulatie, daca este posibil.

(2) In cazul transportului in regim de taxi, autorizatia de transport se elibereaza pentru transport de persoane in regim de taxi sau pentru transport de marfuri ori de bunuri in regim de taxi, dupa caz, de catre autoritatea de autorizare.

(3) Orice modificare a uneia sau mai multor conditii de acordare a autorizatiei de transport se va comunica prin declaratie pe propria raspundere a transportatorului autorizat, inaintata autoritatii de autorizare, in maximum 30 de zile de la data modificarilor respective.

Art. 10

(1) Autorizatia de transport, eliberata transportatorului de catre autoritatea de autorizare, este unica, netransmisibila si confera transportatorului autorizat dreptul de a participa la procedura de atribuire in gestiune de catre autoritatea respectiva a executarii serviciilor de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere.

(2) Pe baza autorizatiei de transport, transportatorul autorizat poate participa la procedura de atribuire in gestiune a executarii unui serviciu de transport, prin care i se poate elibera cate o copie conforma a autorizatiei de transport pentru fiecare vehicul detinut in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing, pe care il va utiliza in transportul in regim de taxi, pe baza contractului de atribuire in gestiune.

(3) Autorizatia taxi sau orice copie conforma contine denumirea localitatii de autorizare, denumirea transportatorului autorizat, astfel cum este inregistrat la registrul comertului, termenul la care expira viza de valabilitate a autorizatiei de transport, numarul de circulatie al autovehiculului pentru care este eliberata si numarul de ordine al acesteia, astfel cum a fost atribuit conform Registrului special de atribuire a copiilor conforme, pe tipuri de transport, detinut de autoritatea de autorizare.

(4) Autorizatia taxi sau orice copie conforma este unica si netransmisibila de la un transportator autorizat la alt transportator sau persoana fizica, asociatie familiala, precum si de la un autovehicul la altul.

(5) Transportatorul autorizat poate sa isi inlocuiasca, la cerere, autovehiculul detinut in conditiile art. 4 alin. (3) , pentru care a obtinut o autorizatie taxi sau o copie conforma, dupa caz, cu un alt autovehicul detinut in aceleasi conditii, care indeplineste criteriile de departajare prevazute la art. 142 alin. (6) cu cel putin acelasi punctaj pe care autovehiculul inlocuit l-a obtinut la data atribuirii autorizatiei taxi sau copiei conforme respective, in urmatoarele cazuri:

a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorita uzurii fizice, morale, deteriorarii sau furtului;

b) autovehiculul a fost casat;

c) autovehiculul a fost instrainat;

d) autovehiculul inlocuitor are o vechime mai mica si obtine un punctaj superior pentru criteriile de departajare pe care le indeplineste.

(6) Pe baza cererii de inlocuire prevazute la alin. (5) , autoritatea de autorizare va elibera o noua autorizatie taxi sau copie conforma, precum si ecusoanele corespunzatoare, cu respectarea prevederilor alin. (3) al prezentului articol si alin. (4) al art. 11, privind vechimea autovehiculului.

Art. 11

(1) Autorizatia taxi se elibereaza de catre autoritatea de autorizare, daca a fost atribuita in cadrul procedurii de atribuire a gestiunii serviciului, stabilita in conditiile prezentei legi, dupa depunerea urmatoarelor documente in copie:

a) autorizatia de transport;

b) certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului din care sa rezulte ca acesta este detinut de catre transportatorul autorizat respectiv in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing;

c) certificatul de agreare emis de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" (R.A.R.) , numai pentru autovehiculul utilizat in transportul in regim de taxi;

d) declaratia pe propria raspundere privind criteriile de departajare prevazute la art. 142 alin. (6) , pe care autovehiculul respectiv le indeplineste;

e) declaratia pe propria raspundere privind modul in care este asigurata dispecerizarea si la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, in cazul transportului de persoane in regim de taxi.

(11) In cazul transportului in regim de inchiriere, copia conforma a autorizatiei de transport se elibereaza de catre autoritatea de autorizare, dupa depunerea documentelor prevazute la alin. (1) in copie .

(2) Pentru autovehiculele detinute in proprietate de catre transportatorul autorizat, copia conforma se atribuie numai pentru acelea care sunt inmatriculate in judetul respectiv sau, dupa caz, in municipiul Bucuresti.

(3) Pentru autovehiculele detinute in temeiul unui contract de leasing de catre transportatorul autorizat, copia conforma se atribuie indiferent unde sunt inmatriculate acestea.

(4) In cazul transportului de persoane in regim de taxi, copia conforma, numita autorizatie taxi, se va atribui pentru prima data pentru o perioada de 5 ani, numai pentru autoturismele care nu depasesc vechimea de 5 ani de la data fabricatiei, alocandu-se cu aceasta ocazie si numarul de ordine.

(5) O autorizatie taxi sau o copie conforma detinuta pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu mentinerea obligatorie a aceluiasi numar de ordine, numai daca la data cererii sunt indeplinite, dupa caz, cumulativ urmatoarele conditii:

a) autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizatiei taxi sau a copiei conforme nu depaseste vechimea de 10 ani de la data fabricatiei si este detinut in conditiile art. 4 alin. (3) ;

b) sunt respectate prevederile art. 10 alin. (5) daca se inlocuieste autovehiculul taxi ca urmare a prelungirii autorizatiei taxi;

c) transportatorului respectiv nu i s-a retras autorizatia de transport sau nu i s-a suspendat autorizatia taxi sau copia conforma respectiva in ultimii 5 ani;

d) contractul de atribuire in gestiune a serviciului de transport in regim de taxi este in termen de valabilitate si transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea;

e) transportatorul autorizat a inregistrat integral in evidentele contabile venitul brut realizat din transportul in regim de taxi, in conformitate cu datele furnizate din memoria fiscala a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicita prelungirea autorizatiilor taxi.

(6) Autorizatia taxi si orice alta copie conforma se elibereaza odata cu doua ecusoane care au acelasi termen de valabilitate cu aceasta.

(7) Modelul si dimensiunile ecusoanelor vor fi stabilite prin regulamentul de organizare a serviciului de transport in regim de taxi, aprobat prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, respectiv prin metodologia de autorizare si efectuare a transportului in regim de inchiriere, aprobata de catre Autoritatea Rutiera Romana-A.R.R., si vor contine obligatoriu urmatoarele inscrisuri:

a) localitatea de autorizare;

b) tipul transportului, respectiv:

1.TAXI - pentru transportul in regim de taxi;

2.RENT CAR - pentru transportul in regim de inchiriere;

c) termenul de valabilitate a autorizatiei taxi sau a copiei conforme, dupa caz;

d) numarul de ordine al autorizatiei taxi sau al copiei conforme, dupa caz, astfel cum a fost atribuit conform registrului special prevazut la art. 10 alin. (3) ;

e) numarul de circulatie al autovehiculului pentru care s-a eliberat autorizatia taxi sau copia conforma, dupa caz.

(8) Prevederile art. 9 alin. (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul autorizatiilor taxi si al altor tipuri de copii conforme.

Art. 12

Afişează Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 38/2003    Legea 38/2003 actualizata 2024    Legea taximetriei    Legea taximetriei actualizata    Legea taximetriei actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Suspendare autorizatie de transport in regim de taxi
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.850 din data 08.04.2010

Restituirea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Decizie nr. 59 din data 30.05.2012

Obligarea la eliberarea licentei de taxi
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2431 din 12 Aprilie 2005

Obligativitatea agentului constatator de a consemna in procesul verbal de contraventie numele persoanelor pe care contravenientul le transporta in regim de taxi
Pronuntaţă de: JUDECATORIA BALS