din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2237 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: Legea societatilor comerciale, actualizata 2024 - Legea 31/1990

INTEGRAL: Legea societatilor comerciale, actualizata 2024 - Legea 31/1990


Legea 31/1990 a societatilor, actualizata 2024 - Republicare

Actualizata prin Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lungTITLUL I: Dispozitii generale


Articolul 1


(1) In vederea desfasurarii de activitati cu scop lucrativ, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constitui societati cu personalitate juridica, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.


(2) Societatile prevazute la alin. (1) cu sediul in Romania sunt persoane juridice romane.


Articolul 2


Daca prin lege nu se prevede altfel, societatile cu personalitate juridica se constituie in una dintre urmatoarele forme:


a) societate in nume colectiv;


b) societate in comandita simpla;


c) societate pe actiuni;


d) societate in comandita pe actiuni si


e) societate cu raspundere limitata.


Articolul 3


(1) Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.


(2) Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati in societatea in comandita simpla sau in comandita pe actiuni raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale. Creditorii societatii se vor indrepta mai intai impotriva acesteia pentru obligatiile ei si, numai daca societatea nu le plateste in termen de cel mult 15 zile de la data punerii in intarziere, se vor putea indrepta impotriva acestor asociati.


(3) Actionarii, asociatii comanditari, precum si asociatii in societatea cu raspundere limitata raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.


Articolul 4


Societatea cu personalitate juridica va avea cel putin 2 asociati, in afara de cazul in care legea prevede altfel.


TITLUL II: Constituirea societatilor


CAPITOLUL I: Actul constitutiv al societatii


Articolul 5


(1) Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut.


(2) Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane. In acest caz se intocmeste numai statutul.


(3) Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv.


(4) Cand se incheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite, de asemenea, act constitutiv. In cuprinsul prezentei legi, denumirea act constitutiv desemneaza atat inscrisul unic, cat si contractul de societate si/sau statutul societatii.


(5) In cazurile in care contractul de societate si statutul constituie acte distincte, acesta din urma va cuprinde datele de identificare a asociatilor si clauze reglementand organizarea, functionarea si desfasurarea activitatii societatii.


(6) Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata, se semneaza de toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori. Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie atunci cand:


a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un imobil;


b) se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla;


c) societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica.


(7) Actul constitutiv dobandeste data certa si prin depunerea la oficiul registrului comertului.


Articolul 6


(1) Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori.


(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori carora li s-a interzis prin hotarare judecatoreasca definitiva dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsa complementara a condamnarii pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru infractiunile prevazute de prezenta lege.


Articolul 61


Prin semnarea actului constitutiv, fondatorii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 pentru a fonda o societate, in actul constitutiv fiind prevazuta o clauza in acest sens.


Articolul 7


Actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde:


a) datele de identificare a asociatilor; la societatea in comandita simpla se vor arata si asociatii comanditati;


b) forma, denumirea si sediul social;


c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;


d) capitalul social subscris, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura, modul evaluarii acestuia; la societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;


d1) modalitatea de adoptare a hotararilor adunarii generale a asociatilor, cu votul tuturor asociatilor, in cazul in care, datorita paritatii participarii la capitalul social, nu poate fi stabilita o majoritate absoluta;


e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, durata mandatului, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;


e1) in cazul societatilor cu raspundere limitata, daca sunt numiti cenzori sau auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar;


f) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;


f1) dupa caz, acolo unde legea prevede, datele de identificare a beneficiarilor reali si a modalitatilor in care se exercita controlul asupra societatii;


g) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;


h) durata societatii;


i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii; modalitatile de asigurare a stingerii pasivului sau de regularizare a lui in acord cu creditorii, in cazul dizolvarii fara lichidare, atunci cand asociatii sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii.


Articolul 8


Actul constitutiv al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni va cuprinde:


a) datele de identificare a fondatorilor; la societatea in comandita pe actiuni vor fi mentionati si asociatii comanditati;


b) forma, denumirea si sediul social;


c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;


d) capitalul social subscris si cel varsat si, in cazul in care societatea are un capital autorizat, cuantumul acestuia;


e) natura si valoarea bunurilor constituite ca aport in natura, numarul de actiuni acordate pentru acestea si numele sau, dupa caz, denumirea persoanei care le-a adus ca aport;


f) numarul si valoarea nominala a actiunilor;


f1) daca sunt mai multe categorii de actiuni, numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni;


f2) tipul societatii, respectiv inchis sau deschis, precum si orice restrictie cu privire la transferul de actiuni;


g) datele de identificare a primilor membri ai consiliului de administratie, respectiv a primilor membri ai consiliului de supraveghere;


g1) puterile conferite administratorilor si, dupa caz, directorilor, respectiv membrilor directoratului, si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;


h) datele de identificare a primilor cenzori sau a primului auditor financiar;


i) clauze privind conducerea, administrarea, functionarea si controlul gestiunii societatii de catre organele statutare, numarul membrilor consiliului de administratie sau modul de stabilire a acestui numar;


i1) - Art. 8, litera I^1. din titlul II, capitolul I a fost abrogat la 17-apr-2009 de Art. 1, punctul 1. din Legea 88/2009


j) durata societatii;


k) modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor;


k1) dupa caz, datele de identificare a beneficiarilor reali si a modalitatilor in care se exercita controlul asupra societatii;


l) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;


m) orice avantaj special acordat, in momentul infiintarii societatii sau pana in momentul in care societatea este autorizata sa isi inceapa activitatea, oricarei persoane care a participat la constituirea societatii ori la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei in cauza, precum si identitatea beneficiarilor unor astfel de avantaje;


n) numarul actiunilor comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni;


o) cuantumul total sau cel putin estimativ al tuturor cheltuielilor pentru constituire;


p) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.


Articolul 81


Datele de identificare prevazute la art. 7 lit. a) , e) , e1) si f1) , respectiv la art. 8 lit. a) , g) , h) si k1) includ:


a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal si, daca este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislatiei nationale aplicabile, locul si data nasterii, domiciliul/resedinta si cetatenia, actul de identitate/pasaportul, seria, numarul, emitentul, data eliberarii, perioada de valabilitate;


b) pentru persoanele juridice: firma, sediul, nationalitatea, numarul de ordine in registrul comertului si/sau codul unic de inregistrare, identificatorul unic la nivel european, potrivit legii nationale aplicabile.


Articolul 9


(1) Societatea pe actiuni se constituie prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica.


(2) In cazul unei subscrieri integrale si simultane a capitalului social de catre toti semnatarii actului constitutiv, capitalul social varsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris. Diferenta de capital social subscris va fi varsata:


a) pentru actiunile emise pentru un aport in numerar, in termen de 12 luni de la data inmatricularii societatii;


b) pentru actiunile emise pentru un aport in natura, in termen de cel mult 2 ani de la data inmatricularii.


Articolul 91


(1) Societatea in nume colectiv si societatea in comandita simpla sunt obligate sa verse integral la constituire capitalul social subscris.


(2) Societatea cu raspundere limitata trebuie sa verse 30% din valoarea capitalului social subscris nu mai tarziu de 3 luni de la data inmatricularii, dar inainte de a incepe operatiuni in numele societatii, iar diferenta de capital social subscris va fi varsata:


a) pentru aportul in numerar, in 12 luni de la data inmatricularii;


b) pentru aportul in natura, in termen de cel mult 2 ani de la data inmatricularii.


Articolul 10


(1) Capitalul social al societatii pe actiuni sau al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Guvernul va putea modifica, cel mult o data la 2 ani, valoarea minima a capitalului social, tinand seama de rata de schimb, astfel incat acest cuantum sa reprezinte echivalentul in lei al sumei de 25.000 euro.


*) Majorarea capitalului social se va putea face pana la data de 31 ianuarie 2007 si prin utilizarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor si a primelor legate de capital, inclusiv a diferentei favorabile din reevaluarea patrimoniului social ori in alte modalitati permise de lege.


(2) Cu exceptia cazului in care societatea este transformata intr-o societate de alta forma, capitalul social al societatilor prevazute la alin. (1) nu poate fi redus sub minimul legal decat daca valoarea sa este adusa la un nivel cel putin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotarari de majorare de capital in acelasi timp cu hotararea de reducere a capitalului. In cazul incalcarii acestor dispozitii, orice persoana interesata se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea societatii. Societatea nu va fi dizolvata daca, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevazut de prezenta lege.


(3) Numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 2. In cazul in care societatea are mai putin de 2 actionari pe o perioada mai lunga de 9 luni, orice persoana interesata poate solicita instantei dizolvarea societatii. Societatea nu va fi dizolvata daca, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de dizolvare, numarul minim de actionari prevazut de prezenta lege este reconstituit.


Articolul 11


(1) Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata se divide in parti sociale egale.


(2) Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.


Articolul 12


In societatea cu raspundere limitata, numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50.


Articolul 13


(1) In cazul in care, intr-o societate cu raspundere limitata, partile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, in calitate de asociat unic, are drepturile si obligatiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunarii generale a asociatilor.


(2) Daca asociatul unic este administrator, ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate.


(3) In societatea care se infiinteaza de catre un asociat unic, valoarea aportului in natura va fi stabilita pe baza unei expertize de specialitate.


Articolul 14


- Art. 14 din titlul II, capitolul I a fost abrogat la 05-iul-2020 de Art. I, punctul 1. din Legea 102/2020


Articolul 15


Contractele intre societatea cu raspundere limitata si persoana fizica sau persoana juridica, asociat unic al celei dintai, se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute.


Articolul 16


(1) Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate.


(2) Aporturile in natura trebuie sa fie evaluabile din punct de vedere economic. Ele sunt admise la toate formele de societate si sunt varsate prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare.


(3) Aporturile in creante au regimul juridic al aporturilor in natura, nefiind admise la societatile pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica si nici la societatile in comandita pe actiuni si societatile cu raspundere limitata. Aporturile in creante sunt liberate, potrivit art. 84.


(4) Prestatiile in munca sau servicii nu pot constitui aport la formarea ori la majorarea capitalului social.


(5) Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati se pot obliga la prestatii in munca cu titlu de aport social, dar care nu pot constitui aport la formarea sau la majorarea capitalului social. In schimbul acestui aport, asociatii au dreptul sa participe, potrivit actului constitutiv, la impartirea beneficiilor si a activului social, ramanand, totodata, obligati sa participe la pierderi.


Articolul 17


(1) La autentificarea actului constitutiv in cazurile prevazute la art. 5 sau, dupa caz, la darea de data certa a acestuia se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea si rezervarea firmei.


(2) Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, dupa caz, persoana care da data certa va refuza operatiunile solicitate, daca din documentatia prezentata rezulta ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1) .


(3) - Art. 17, alin. (3) din titlul II, capitolul I a fost abrogat la 23-iul-2021 de Art. 1, punctul 2. din Legea 206/2021


(4) - Art. 17, alin. (4) din titlul II, capitolul I a fost abrogat la 05-iul-2020 de Art. I, punctul 3. din Legea 102/2020


(5) - Art. 17, alin. (5) din titlul II, capitolul I a fost abrogat la 23-iul-2021 de Art. 1, punctul 2. din Legea 206/2021


(6) Avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor, cu modificarile ulterioare, nu este necesar atunci cand administratorul sau, dupa caz, administratorii declara pe propria raspundere faptul ca la sediul social nu se desfasoara activitate.


CAPITOLUL II: Formalitati specifice pentru constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie publica


Articolul 18


(1) Cand societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica, fondatorii vor intocmi un prospect de emisiune, care va cuprinde datele prevazute la art. 8, cu exceptia celor privind pe administratori si directori, respectiv pe membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si pe cenzori sau, dupa caz, pe auditorul financiar, si in care se va stabili data inchiderii subscriptiei.


(2) Prospectul de emisiune semnat de fondatori in forma autentica va trebui depus, inainte de publicare, la oficiul registrului comertului din judetul in care se va stabili sediul societatii.


(3) Registratorul de registrul comertului dispune inregistrarea in registrul comertului a prospectului de emisiune.


(4) Prospectele de emisiune care nu cuprind toate mentiunile sunt nule. Subscriitorul nu va putea invoca aceasta nulitate, daca a luat parte la adunarea constitutiva sau daca a exercitat drepturile si indatoririle de actionar.


Articolul 19


(1) Subscrierile de actiuni se vor face pe unul sau pe mai multe exemplare ale prospectului de emisiune al fondatorilor.


(2) Subscrierea va cuprinde: numele si prenumele sau denumirea, domiciliul ori sediul subscriitorului; numarul, in litere, al actiunilor subscrise; data subscrierii si declaratia expresa ca subscriitorul cunoaste si accepta prospectul de emisiune.


(3) Participarile la beneficiile societatii, rezervate de fondatori in folosul lor, desi acceptate de subscriitori, nu au efect decat daca vor fi aprobate de adunarea constitutiva.


Articolul 20


Cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data inchiderii subscrierii, fondatorii vor convoca adunarea constitutiva, printr-o instiintare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in doua ziare cu larga raspandire, cu 15 zile inainte de data fixata pentru adunare. Instiintarea va cuprinde locul si data adunarii, care nu poate depasi doua luni de la data inchiderii subscrierii, si precizarea problemelor care vor face obiectul discutiilor.


Articolul 21


(1) Societatea se poate constitui numai daca intregul capital social a fost subscris si fiecare acceptant a varsat in numerar jumatate din valoarea actiunilor subscrise la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. ori la o banca sau la una dintre unitatile acestora. Restul din capitalul social subscris va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare.


(2) Actiunile ce reprezinta aporturi in natura vor trebui acoperite integral.


Articolul 22


Daca subscrierile publice depasesc capitalul social prevazut in prospectul de emisiune sau sunt mai mici decat acesta, fondatorii sunt obligati sa supuna aprobarii adunarii constitutive majorarea sau, dupa caz, reducerea capitalului social la nivelul subscriptiei.


Articolul 23


(1) Fondatorii sunt obligati sa intocmeasca o lista a celor care, acceptand subscriptia, au dreptul sa participe la adunarea constitutiva, cu mentionarea numarului actiunilor fiecaruia.


(2) Aceasta lista va fi afisata la locul unde se va tine adunarea, cu cel putin 5 zile inainte de adunare.


Articolul 24


(1) Adunarea alege un presedinte si doi sau mai multi secretari. Participarea acceptantilor se va constata prin liste de prezenta, semnate de fiecare dintre ei si vizate de presedinte si de unul dintre secretari.


(2) Oricare acceptant are dreptul sa faca observatii asupra listei afisate de fondatori, inainte de a se intra in ordinea de zi a adunarii, care va decide asupra observatiilor.


Articolul 25


(1) In adunarea constitutiva, fiecare acceptant are dreptul la un vot, indiferent de actiunile subscrise. El poate fi reprezentat si prin procura speciala.


(2) Nimeni nu poate reprezenta mai mult de 5 acceptanti.


(3) Acceptantii care au constituit aporturi in natura nu au drept de vot in deliberarile referitoare la aporturile lor, chiar daca ei sunt si subscriitori de actiuni in numerar ori se prezinta ca mandatari ai altor acceptanti.


(4) Adunarea constitutiva este legala daca sunt prezenti jumatate plus unu din numarul acceptantilor si ia hotarari cu votul majoritatii simple a celor prezenti.


Articolul 26


(1) Daca exista aporturi in natura, avantaje acordate oricarei persoane care a participat la constituirea societatii sau la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei, operatiuni incheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, fondatorii vor solicita registratorului de registrul comertului numirea unuia sau a mai multor experti. Dispozitiile art. 38 si 39 se aplica in mod corespunzator.


(2) Raportul expertului sau expertilor va fi pus la dispozitia subscriitorilor, la locul unde urmeaza sa se intruneasca adunarea constitutiva.


Articolul 27


(1) - Art. 27, alin. (1) din titlul II, capitolul II a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 17. din Legea 441/2006


(2) Daca valoarea aporturilor in natura, stabilita de experti, este inferioara cu o cincime aceleia prevazute de fondatori in prospectul de emisiune, oricare acceptant se poate retrage, anuntandu-i pe fondatori, pana la data fixata pentru adunarea constitutiva.


(3) Actiunile revenind acceptantilor care s-au retras pot fi preluate de fondatori in termen de 30 de zile sau, ulterior, de alte persoane, pe cale de subscriptie publica.


Articolul 28


Adunarea constitutiva are urmatoarele obligatii:


a) verifica existenta varsamintelor;


b) examineaza si valideaza raportul expertilor de evaluare a aporturilor in natura;


c) aproba participarile la profit ale fondatorilor si operatiunile incheiate in contul societatii;


d) discuta si aproba actul constitutiv al societatii, membrii prezenti reprezentand, in acest scop, si pe cei absenti, si ii desemneaza pe aceia care se vor prezenta pentru autentificarea actului si indeplinirea formalitatilor cerute pentru constituirea societatii;


e) numeste primii membri ai consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, si primii cenzori sau, dupa caz, primul auditor financiar.


Articolul 29


(1) Varsamintele efectuate potrivit art. 21, pentru constituirea societatii prin subscriptie publica, vor fi predate persoanelor insarcinate cu incasarea lor prin actul constitutiv, iar in lipsa unei dispozitii, persoanelor desemnate prin decizie a consiliului de administratie, respectiv a directoratului, dupa prezentarea certificatului la oficiul registrului comertului, din care rezulta inmatricularea societatii.


(2) Daca constituirea societatii nu a avut loc, restituirea varsamintelor se va face direct acceptantilor.


Articolul 30


(1) Fondatorii iau asupra lor consecintele actelor si ale cheltuielilor necesare constituirii societatii, iar daca, din orice cauza, aceasta nu se va constitui, ei nu se pot indrepta impotriva acceptantilor.


(2) Fondatorii sunt obligati sa predea consiliului de administratie, respectiv directoratului, documentele si corespondenta referitoare la constituirea societatii, in termen de 5 zile.


Articolul 31


(1) Fondatorii si primii membri ai consiliului de administratie, respectiv ai directoratului si ai consiliului de supraveghere, sunt solidar raspunzatori, din momentul constituirii societatii, fata de societate si de terti pentru:


- subscrierea integrala a capitalului social si efectuarea varsamintelor stabilite de lege sau de actul constitutiv;


- existenta aporturilor in natura;


- veridicitatea publicatiilor facute in vederea constituirii societatii.


(2) Fondatorii sunt raspunzatori, de asemenea, de valabilitatea operatiunilor incheiate in contul societatii inainte de constituire si luate de aceasta asupra sa.


(3) Adunarea generala nu va putea da descarcare fondatorilor si primilor membri ai consiliului de administratie, respectiv ai directoratului si ai consiliului de supraveghere, pentru raspunderea ce le revine in temeiul prezentului articol si al art. 49 si 53, timp de 5 ani.


Articolul 32


(1) Adunarea constitutiva va hotari asupra cotei din profitul net ce revine fondatorilor unei societati constituite prin subscriptie publica.


(2) Cota prevazuta la alin. (1) nu poate depasi 6 % din profitul net si nu poate fi acordata pentru o perioada mai mare de 5 ani de la data constituirii societatii.


(3) In cazul majorarii capitalului social, drepturile fondatorilor vor putea fi exercitate numai asupra profitului corespunzator capitalului social initial.


(4) De dispozitiile acestui articol pot beneficia numai persoanele fizice carora li s-a recunoscut calitatea de fondator prin actul constitutiv.


Articolul 33


In caz de dizolvare anticipata a societatii, fondatorii au dreptul sa ceara daune de la societate, daca dizolvarea s-a facut in frauda drepturilor lor.


Articolul 34


Dreptul la actiunea in daune se prescrie prin trecerea a 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale a actionarilor care a decis dizolvarea anticipata.


Articolul 35


- Art. 35 din titlul II, capitolul II a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 22. din Legea 441/2006


CAPITOLUL III: Inmatricularea societatii


Articolul 36


(1) In termen de 15 zile de la data incheierii actului constitutiv, fondatorii, primii administratori sau, daca este cazul, primii membri ai directoratului si ai consiliului de supraveghere ori un imputernicit al acestora vor cere inmatricularea societatii in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea. Ei raspund in mod solidar pentru orice prejudiciu pe care il cauzeaza prin neindeplinirea acestei obligatii.


(2) Cererea va fi insotita de:


a) actul constitutiv al societatii;


b) - Art. 36, alin. (2) , litera B. din titlul II, capitolul III a fost abrogat la 26-nov-2022 de Art. 129, punctul 14. din capitolul IV, sectiunea 10 din Legea 265/2022


c) dovada sediului declarat;


d) - Art. 36, alin. (2) , litera D. din titlul II, capitolul III a fost abrogat la 26-nov-2022 de Art. 129, punctul 16. din capitolul IV, sectiunea 10 din Legea 265/2022


e) - Art. 36, alin. (2) , litera E. din titlul II, capitolul III a fost abrogat la 26-nov-2022 de Art. 129, punctul 16. din capitolul IV, sectiunea 10 din Legea 265/2022


f) - Art. 36, alin. (2) , litera F. din titlul II, capitolul III a fost abrogat la 26-nov-2022 de Art. 129, punctul 16. din capitolul IV, sectiunea 10 din Legea 265/2022


g) alte acte sau avize prevazute de legi speciale in vederea constituirii.


(3) - Art. 36, alin. (3) din titlul II, capitolul III a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 26. din Legea 441/2006


Articolul 37


- Art. 37 din titlul II, capitolul III a fost abrogat la 26-nov-2022 de Art. 129, punctul 17. din capitolul IV, sectiunea 10 din Legea 265/2022


Articolul 38


(1) La societatile pe actiuni, daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate oricarei persoane care a participat la constituirea societatii sau la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei, operatiuni incheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, registratorul numeste, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati. Acestia vor intocmi un raport cuprinzand descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb, precum si alte elemente indicate de registratorul de registrul comertului.


(2) Fondatorii vor depune raportul in termen de 15 zile de la data aprobarii sale la oficiul registrului comertului. Registrul comertului va transmite o notificare cu privire la aceasta depunere catre Regia Autonoma A«Monitorul OficialA», pentru a fi publicata pe cheltuiala societatii.


(3) In cazul societatilor constituite prin fuziune sau divizare nu este necesara intocmirea raportului prevazut la alin. (1) si depunerea sa la oficiul registrului comertului in conditiile dispozitiilor alin. (2) , daca proiectul de fuziune sau divizare a fost supus examinarii unui expert independent potrivit dispozitiilor art. 2433 alin. (1) -(4) .


Articolul 39


Nu pot fi numiti experti:


a) rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ori sotii acelora care au constituit aporturi in natura sau ai fondatorilor;


b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru functiile pe care le indeplinesc, altele decat aceea de expert, un salariu ori o remuneratie de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi in natura;


c) orice persoana careia, ca urmare a relatiilor sale de afaceri, de munca sau de familie, ii lipseste independenta pentru a realiza o evaluare obiectiva a aporturilor in natura, potrivit normelor speciale care reglementeaza profesia.


Articolul 40


(1) In cazul in care cerintele legale sunt indeplinite, registratorul, prin incheiere, va dispune inmatricularea societatii in registrul comertului, in conditiile prevazute de legea privind acest registru.


(2) Incheierea de inmatriculare va reda, dupa caz, mentiunile actului constitutiv prevazute la art. 7 si 8.


Articolul 41


(1) Societatea este persoana juridica de la data inmatricularii in registrul comertului.


(2) - Art. 41, alin. (2) din titlul II, capitolul III a fost abrogat la 26-nov-2022 de Art. 129, punctul 20. din capitolul IV, sectiunea 10 din Legea 265/2022


Articolul 42


Filialele sunt societati cu personalitate juridica si se infiinteaza in una dintre formele de societate enumerate la art. 2 si in conditiile prevazute pentru acea forma. Ele vor avea regimul juridic al formei de societate in care s-au constituit.


Articolul 43


(1) Sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor si se inregistreaza, inainte de inceperea activitatii lor, in registrul comertului din judetul in care vor functiona.


(2) Daca sucursala este deschisa intr-o localitate din acelasi judet sau in aceeasi localitate cu societatea, ea se va inregistra in acelasi registru al comertului, insa distinct, ca inregistrare separata.


(3) Celelalte sedii secundare - agentii, puncte de lucru sau alte asemenea sedii - sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor si se mentioneaza numai in cadrul inmatricularii societatii in registrul comertului de la sediul principal.


(4) Nu se pot infiinta sedii secundare sub denumirea de filiala.


Articolul 44


Societatile straine pot infiinta in Romania, cu respectarea legii romane, filiale, precum si sucursale, agentii, reprezentante sau alte sedii secundare, daca acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic.


Articolul 441


(1) Dobandirea de catre societate, intr-un interval de cel mult 2 ani de la constituire sau de la autorizarea inceperii activitatii societatii, a unui bun de la un fondator ori actionar, contra unei sume sau a altor contravalori reprezentand cel putin o zecime din valoarea capitalului social subscris, va fi supusa aprobarii prealabile a adunarii generale a actionarilor, precum si prevederilor art. 38 si 39, va fi mentionata in registrul comertului, in baza actului translativ de proprietate, incheiat in conditiile legii, si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.


(2) Nu vor fi supuse acestor prevederi operatiunile de dobandire efectuate in cadrul activitatii curente a societatii, cele facute din dispozitia unei autoritati administrative sau a unei instante judecatoresti si nici cele facute in cadrul operatiunilor de bursa.


Articolul 45


- Art. 45 din titlul II, capitolul III a fost abrogat la 26-nov-2022 de Art. 129, punctul 22. din capitolul IV, sectiunea 10 din Legea 265/2022


CAPITOLUL IV: Efectele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatii


Articolul 46


- Art. 46 din titlul II, capitolul IV a fost abrogat la 26-nov-2022 de Art. 129, punctul 22. din capitolul IV, sectiunea 10 din Legea 265/2022


Articolul 47


(1) In cazul in care fondatorii sau reprezentantii societatii nu au cerut inmatricularea ei in termen legal, oricare asociat poate cere oficiului registrului comertului efectuarea inmatricularii, dupa ce, prin notificare sau scrisoare recomandata, i-a pus in intarziere, iar ei nu s-au conformat in cel mult 8 zile de la primire.


(2) Daca, totusi, inmatricularea nu s-a efectuat in termenele prevazute de alineatul precedent, asociatii sunt eliberati de obligatiile ce decurg din subscriptiile lor, dupa trecerea a 3 luni de la data autentificarii actului constitutiv, in afara de cazul in care acesta prevede altfel.


(3) Daca un asociat a cerut indeplinirea formalitatilor de inmatriculare, nu se va mai putea pretinde de nici unul dintre ei eliberarea de obligatiile ce decurg din subscriptie.


Articolul 48


(1) In cazul unor neregularitati constatate dupa inmatriculare, societatea este obligata sa ia masuri pentru inlaturarea lor, in cel mult 8 zile de la data constatarii acelor neregularitati.


(2) Daca societatea nu se conformeaza, orice persoana interesata poate cere tribunalului sa oblige organele societatii sa le regularizeze, sub sanctiunea platii de daune-interese potrivit dreptului comun.


(3) Dreptul la actiunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de un an de la data inmatricularii societatii.


Articolul 49


Fondatorii, reprezentantii societatii, precum si primii membri ai organelor de conducere, de administrare si de control ale societatii raspund nelimitat si solidar pentru prejudiciul cauzat prin neregularitatile la care se refera art. 46-48.


Articolul 50


(1) Actele sau faptele, pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevazuta de lege, nu pot fi opuse tertilor, in afara de cazul in care societatea face dovada ca acestia le cunosteau.


(2) Operatiunile efectuate de societate inainte de a 16-a zi de la data efectuarii publicitatii prevazute de lege nu sunt opozabile tertilor care dovedesc ca au fost in imposibilitate de a lua cunostinta despre ele.


Articolul 51


Tertii sunt intotdeauna in masura sa invoce actele sau faptele cu privire la care nu s-a indeplinit publicitatea, in afara de cazul in care omisiunea publicitatii le lipseste de efecte.


Articolul 52


- Art. 52 din titlul II, capitolul IV a fost abrogat la 26-nov-2022 de Art. 129, punctul 25. din capitolul IV, sectiunea 10 din Legea 265/2022


Articolul 53


Fondatorii, reprezentantii si alte persoane, care au lucrat in numele unei societati in curs de constituire, raspund solidar si nelimitat fata de terti pentru actele juridice incheiate cu acestia in contul societatii, in afara de cazul in care societatea, dupa ce a dobandit personalitate juridica, le-a preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt considerate a fi fost ale societatii inca de la data incheierii lor.


(2) In cazul in care societatea, datorita obiectului sau de activitate, nu isi poate incepe activitatea fara a fi autorizata in acest sens, prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile angajamentelor rezultate din contracte incheiate de societate, sub conditia primirii acestei autorizatii. In aceasta situatie, raspunderea revine societatii.


Articolul 54


(1) Dupa efectuarea formalitatilor de publicitate in legatura cu persoanele care, ca organe ale societatii, sunt autorizate sa o reprezinte, societatea nu poate opune tertilor nicio neregularitate la numirea acestora, cu exceptia cazului in care societatea face dovada ca tertii respectivi aveau cunostinta de aceasta neregularitate.


(2) Societatea nu poate invoca fata de terti numirile in functiile prevazute la alin. (1) sau incetarea acestor functii, daca ele nu au fost publicate in conformitate cu legea.


Articolul 55


(1) In raporturile cu tertii, societatea este angajata prin actele organelor sale, chiar daca aceste acte depasesc obiectul de activitate al societatii, in afara de cazul in care ea dovedeste ca tertii cunosteau sau, in imprejurarile date, trebuiau sa cunoasca depasirea acestuia ori cand actele astfel incheiate depasesc limitele puterilor prevazute de lege pentru organele respective. Publicarea actului constitutiv nu poate constitui, singura, dovada cunoasterii.


(2) Clauzele actului constitutiv ori hotararile organelor statutare ale societatilor prevazute in alineatul precedent, care limiteaza puterile conferite de lege acestor organe, sunt inopozabile tertilor, chiar daca au fost publicate.


Articolul 56


Nulitatea unei societati inmatriculate in registrul comertului poate fi declarata de tribunal numai atunci cand:


a) lipseste actul constitutiv sau nu a fost incheiat in forma autentica, in situatiile prevazute la art. 5 alin. (6) ;


b) toti fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societatii;


c) obiectul de activitate al societatii este ilicit sau contrar ordinii publice;


d) lipseste incheierea registratorului de registrul comertului de inmatriculare a societatii;


e) lipseste autorizarea legala administrativa de constituire a societatii;


f) actul constitutiv nu prevede denumirea societatii, obiectul sau de activitate, aporturile asociatilor sau capitalul social subscris;


g) s-au incalcat dispozitiile legale privind capitalul social minim, subscris si varsat;


h) nu s-a respectat numarul minim de asociati, prevazut de lege.


Articolul 57


Nulitatea nu poate fi declarata in cazul in care cauza ei, invocata in cererea de anulare, a fost inlaturata inainte de a se pune concluzii in fond la tribunal.


Articolul 58


(1) La data la care hotararea judecatoreasca de constatare sau declarare a nulitatii a devenit definitiva, societatea inceteaza fara efect retroactiv si intra in lichidare. Dispozitiile legale privind lichidarea societatilor ca urmare a dizolvarii se aplica in mod corespunzator.


(2) Prin hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii se vor numi si lichidatorii societatii.


(3) Tribunalul va comunica hotararea judecatoreasca oficiului registrului comertului, care, dupa inregistrarea in registrul comertului, se va publica in Buletinul electronic al registrului comertului.


(4) Asociatii raspund pentru obligatiile sociale pana la acoperirea acestora in conformitate cu prevederile art. 3.


Articolul 59


(1) Declararea nulitatii societatii nu aduce atingere actelor incheiate in numele sau.


(2) Nici societatea si nici asociatii nu pot opune tertilor de buna-credinta nulitatea societatii.


CAPITOLUL V: Unele dispozitii procedurale


Articolul 60


- Art. 60 din titlul II, capitolul V a fost abrogat la 26-nov-2022 de Art. 129, punctul 28. din capitolul IV, sectiunea 10 din Legea 265/2022


Articolul 61


(1) Creditorii sociali si orice alte persoane prejudiciate prin hotararile asociatilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opozitie prin care sa solicite instantei judecatoresti sa oblige, dupa caz, societatea sau asociatii la repararea prejudiciului cauzat.


(2) In sensul prezentei legi, prin hotararea asociatilor se intelege si hotararea organelor statutare ale societatii, iar termenul asociati include si actionarii, in afara de cazul in care din context rezulta altfel.


Articolul 62


(1) Opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii asociatilor sau a actului aditional modificator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, daca prezenta lege nu prevede un alt termen. Ea se depune la oficiul registrului comertului care, in termen de 3 zile de la data depunerii, o va mentiona in registru si o va inainta instantei judecatoresti competente.


(2) Opozitia se judeca in camera de consiliu, cu citarea partilor, fiind aplicabile dispozitiile art. 202 din Codul de procedura civila.


(3) Hotararea pronuntata asupra opozitiei este supusa numai apelului.


Articolul 63


Cererile si caile de atac prevazute de prezenta lege, de competenta instantelor judecatoresti, se solutioneaza de tribunalul in a carui circumscriptie isi are societatea sediul principal.


Articolul 64


- Art. 64 din titlul II, capitolul V a fost abrogat la 26-nov-2022 de Art. 129, punctul 29. din capitolul IV, sectiunea 10 din Legea 265/2022


TITLUL III: Functionarea societatilor


CAPITOLUL I: Dispozitii comune


Articolul 65


(1) In lipsa de stipulatie contrara, bunurile constituite ca aport in societate devin proprietatea acesteia din momentul inmatricularii ei in registrul comertului.


(2) Asociatul care intarzie sa depuna aportul social este raspunzator de daunele pricinuite, iar daca aportul a fost stipulat in numerar este obligat si la plata dobanzilor legale din ziua in care trebuia sa faca varsamantul.


Articolul 66


(1) Pe durata societatii, creditorii asociatului pot sa-si exercite drepturile lor numai asupra partii din beneficiile cuvenite asociatului dupa bilantul contabil, iar dupa dizolvarea societatii, asupra partii ce i s-ar cuveni prin lichidare.


(2) Creditorii prevazuti la alin. (1) pot totusi popri, in timpul duratei societatii, partile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile ori partile sociale ale debitorului lor.


(3) Ipoteca legal constituita asupra actiunilor sau partilor sociale poate fi executata potrivit legii, Administratorii/Membrii directoratului sunt obligati sa puna la dispozitia creditorului ipotecar sau a organului de executare, la cererea acestora, situatiile financiare si orice alte inscrisuri ori informatii necesare evaluarii actiunilor sau partilor sociale, precum si sa faciliteze preluarea acestora.


Articolul 661


Publicitatea, prin registrul comertului, a popririi si a sechestrului prevazute la art. 66 alin. (2) se realizeaza la cererea organului de executare, nefiind supusa prevederilor art. 71 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile ulterioare.


Articolul 67


(1) Cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat constituie dividend.


(2) Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, optional trimestrial pe baza situatiilor financiare interimare si anual, dupa regularizarea efectuata prin situatiile financiare anuale, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pot plati in mod optional trimestrial in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, prin legile speciale, regularizarea diferentelor rezultate din distribuirea dividendelor in timpul anului urmand sa se faca prin situatiile financiare anuale. Plata diferentelor rezultate din regularizare se face in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea datoreaza, dupa acest termen, dobanda penalizatoare calculata conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobata prin Legea nr. 43/2012, cu completarile ulterioare, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare.


(21) In cazul distribuirii partiale a dividendelor intre asociati sau actionari in cursul anului financiar, situatiile financiare anuale vor evidentia dividendele atribuite partial si vor regulariza diferentele rezultate, in mod corespunzator.


(22) In cazul in care asociatii sau actionarii datoreaza restituiri de dividende, in urma regularizarii operate in situatiile financiare anuale, acestea se achita societatii in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale. In caz contrar, asociatii sau actionarii datoreaza, dupa acest termen, dobanda penalizatoare calculata conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011, aprobata prin Legea nr. 43/2012, cu completarile ulterioare, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare.


(3) Nu se vor putea distribui dividende decat din profituri determinate potrivit legii.


(4) Dividendele platite contrar dispozitiilor alin. (2) , (21) , (22) si (3) se restituie, daca societatea dovedeste ca asociatii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, in imprejurarile existente, trebuia sa o cunoasca.


(5) Dreptul la actiunea de restituire a dividendelor, platite contrar prevederilor alin. (2) si (3) , se prescrie in termen de 3 ani de la data distribuirii lor.


(6) Dividendele care se cuvin dupa data transmiterii actiunilor apartin cesionarului, in afara de cazul in care partile au convenit altfel.


Articolul 68


Aportul asociatilor la capitalul social nu este purtator de dobanzi.


Articolul 69


Daca se constata o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reintregit sau redus inainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.


Articolul 70


(1) Administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, afara de restrictiile aratate in actul constitutiv.


(2) Ei sunt obligati sa ia parte la toate adunarile societatii, la consiliile de administratie si la organele de conducere similare acestora.


Articolul 701


Actele de dispozitie asupra bunurilor unei societati pot fi incheiate in temeiul puterilor conferite reprezentantilor legali ai societatii, dupa caz, prin lege, actul constitutiv sau hotararile organelor statutare ale societatii adoptate in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale actului constitutiv al societatii, nefiind necesara o procura speciala si in forma autentica in acest scop, chiar daca actele de dispozitie trebuie incheiate in forma autentica.


Articolul 71


(1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu il pot transmite decat daca aceasta facultate li s-a acordat in mod expres.


(2) In cazul incalcarii prevederilor alin. (1) , societatea poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operatiune.


(3) Administratorul care, fara drept, isi substituie alta persoana raspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societatii.


Articolul 72


Obligatiile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute in aceasta lege. Pentru ca numirea unui administrator, director, respectiv a unui membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.


Articolul 73


(1) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:


a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;


b) existenta reala a dividendelor platite;


c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;


d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;


e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.


(11) In cazul in care societatea se afla in stare de dificultate, administratorii/directorii au in vedere cel putin urmatoarele:


a) interesele creditorilor, ale detinatorilor de titluri de participatie si ale altor parti interesate;


b) necesitatea de a lua masuri rezonabile si adecvate pentru evitarea insolventei si pentru reducerea la minimum a pierderilor suferite de creditori, de angajai, de detinatorii de titluri de participatie si de alte parti interesate;


c) necesitatea de a evita adoptarea, cu intentie sau din grava neglijenta, a unei conduite care ameninta viabilitatea intreprinderii.


(2) Actiunea in raspundere impotriva administratorilor apartine si creditorilor societatii, care o vor putea exercita numai in caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata.


Articolul 731


(1) Persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2) , nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere si ai directoratului, cenzori sau auditori financiari, iar daca au fost alese, sunt decazute din drepturi.


(2) Prin acceptarea mandatului, administratorii, membrii consiliului de administratie, directorii, membrii directoratului, cenzorii, iar prin incheierea contractului de prestari servicii, auditorul financiar isi asuma raspunderea pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 pentru a detine si exercita aceasta functie, in contract fiind inclusa o clauza in acest sens.


Articolul 74


(1) In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la o societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.


(2) Daca societatea pe actiuni opteaza pentru un sistem dualist de administrare, in conformitate cu prevederile art. 153, documentele prevazute la alin. (1) vor contine si mentiunea "societate administrata in sistem dualist".


(3) In documentele prevazute la alin. (1) , daca acestea provin de la o societate cu raspundere limitata, se va mentiona si capitalul social, iar daca ele provin de la o societate pe actiuni sau in comandita pe actiuni, se vor mentiona atat capitalul social subscris, cat si cel varsat.


(4) In situatia in care documentele prevazute la alin. (1) sunt emise de o sucursala, acestea trebuie sa mentioneze si oficiul registrului comertului la care a fost inregistrata sucursala si numarul ei de inregistrare.


(5) Daca societatea detine o pagina de internet proprie, informatiile prevazute la alin. (1) si (3) vor fi publicate si pe pagina de internet a societatii.


CAPITOLUL II: Societatile in nume colectiv


Articolul 75


Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de stipulatie contrara in actul constitutiv.


Articolul 76


(1) Daca actul constitutiv dispune ca administratorii sa lucreze impreuna, decizia trebuie luata in unanimitate; in caz de divergenta intre administratori, vor decide asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social.


(2) Pentru actele urgente, a caror neindeplinire ar cauza o paguba mare societatii, poate decide un singur administrator in lipsa celorlalti, care se gasesc in imposibilitate, chiar momentana, de a lua parte la administratie.


Articolul 77


(1) Asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social pot alege unul sau mai multi administratori dintre ei, fixandu-le puterile, durata insarcinarii si eventuala lor remuneratie, afara numai daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel.


(2) Cu aceeasi majoritate asociatii pot decide asupra revocarii administratorilor sau asupra limitarii puterilor lor, afara de cazul in care administratorii au fost numiti prin actul constitutiv.


Articolul 78


(1) Daca un administrator ia initiativa unei operatiuni ce depaseste limitele operatiunilor obisnuite comertului pe care il exercita societatea, acesta trebuie sa instiinteze pe ceilalti administratori, inainte de a o incheia, sub sanctiunea suportarii pierderilor ce ar rezulta din aceasta.


(2) In caz de opozitie a vreunuia dintre ei, vor decide asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social.


(3) Operatiunea incheiata in contra opozitiei facute este valabila fata de tertii carora nu li se va fi comunicat aceasta opozitie.


Articolul 79


(1) Asociatul care, intr-o operatiune determinata, are, pe cont propriu sau pe contul altuia, interese contrare acelora ale societatii, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind aceasta operatiune.


(2) Asociatul care contravine dispozitiilor alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.


Articolul 80


Asociatul care, fara consimtamantul scris al celorlalti asociati, intrebuinteaza capitalul, bunurile sau creditul societatii in folosul sau sau in acela al unei alte persoane este obligat sa restituie societatii beneficiile ce au rezultat si sa plateasca despagubiri pentru daunele cauzate.


Articolul 81


(1) Nici un asociat nu poate lua din fondurile societatii mai mult decat i s-a fixat pentru cheltuielile facute sau pentru cele ce urmeaza sa le faca in interesul societatii.


(2) Asociatul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de sumele luate si de daune.


(3) Se va putea stipula, prin actul constitutiv, ca asociatii pot lua din casa societatii anumite sume pentru cheltuielile lor particulare.


Articolul 82


(1) Asociatii nu pot lua parte, ca asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca operatiuni in contul lor sau al altora, in acelasi fel de comert sau intr-unul asemanator, fara consimtamantul celorlalti asociati.


(2) Consimtamantul se socoteste dat daca participarea sau operatiunile fiind anterioare actului constitutiv au fost cunoscute de ceilalti asociati si acestia nu au interzis continuarea lor.


(3) In caz de incalcare a prevederilor alin. (1) si (2) , societatea, in afara de dreptul de a exclude pe asociat, poate sa decida ca acesta a lucrat in contul ei sau sa ceara despagubiri.


(4) Acest drept se stinge dupa trecerea a 3 luni din ziua cand societatea a avut cunostinta, fara sa fi luat vreo hotarare.


Articolul 83


Cand aportul la capitalul social apartine mai multor persoane, acestea sunt obligate solidar fata de societate si trebuie sa desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor decurgand din acest aport.


Articolul 84


(1) Asociatul care a depus ca aport una sau mai multe creante nu este liberat cat timp societatea nu a obtinut plata sumei pentru care au fost aduse.


(2) Daca plata nu s-a putut obtine prin urmarirea debitorului cedat, asociatul, in afara de daune, raspunde de suma datorata, cu dobanda legala din ziua scadentei creantelor.


Articolul 85


(1) Asociatii sunt obligati nelimitat si solidar pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de persoanele care o reprezinta.


(2) Hotararea judecatoreasca obtinuta impotriva societatii este opozabila fiecarui asociat.


Articolul 86


Pentru aprobarea situatiei financiare anuale si pentru deciziile referitoare la introducerea actiunii in raspunderea administratorilor este necesar votul asociatilor reprezentand majoritatea capitalului social.


(2) Formalitatile de publicitate cu privire la situatiile financiare anuale se vor efectua in conformitate cu prevederile art. 185.


Articolul 87


(1) Cesiunea aportului de capital social este posibila daca a fost permisa prin actul constitutiv.


(2) Cesiunea nu libereaza pe asociatul cedent de ceea ce mai datoreaza societatii din aportul sau de capital.


(3) Fata de terti, cedentul ramane raspunzator potrivit art. 225.


(4) Cand actul constitutiv prevede cazurile de retragere a unui asociat, se vor aplica dispozitiile art. 225 si 229.


CAPITOLUL III: Societatile in comandita simpla


Articolul 88


Administratia societatii in comandita simpla se va incredinta unuia sau mai multor asociati comanditati.


Articolul 89


(1) Comanditarul poate incheia operatiuni in contul societatii numai pe baza unei procuri speciale pentru operatiuni determinate, data de reprezentantii societatii si inscrisa in registrul comertului. In caz contrar, comanditarul devine raspunzator fata de terti nelimitat si solidar, pentru toate obligatiunile societatii contractate de la data operatiunii incheiate de el.


(2) Comanditarul poate indeplini servicii in administratia interna a societatii, poate face acte de supraveghere, poate participa la numirea si la revocarea administratorilor, in cazurile prevazute de lege, sau poate acorda, in limitele actului constitutiv, autorizarea administratorilor pentru operatiunile ce depasesc puterile lor.


(3) Comanditarul are, de asemenea, dreptul de a cere copie de pe situatiile financiare anuale si de a controla exactitatea lor prin cercetarea registrelor comerciale si a celorlalte documente justificative.


Articolul 90


Dispozitiile art. 75, 76 alin. (1) , art. 77, 79, 83, 84, 86 si 87 se vor aplica si societatilor in comandita simpla, iar dispozitiile art. 80, 81, 82 si 85, asociatilor comanditati.


CAPITOLUL IV: Societatile pe actiuni


SECTIUNEA I: Despre actiuni


Articolul 91


(1) In societatea pe actiuni, capitalul social este reprezentat prin actiuni nominative emise de societate.


(2) Felul actiunilor va fi determinat prin actul constitutiv. Actiunile nominative pot fi emise in forma materiala, pe suport hartie, sau in forma dematerializata, caz in care se inregistreaza in registrul actionarilor.


Articolul 92


(1) Actiunile nu vor putea fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea nominala.


(2) - Art. 92, alin. (2) din titlul III, capitolul IV, sectiunea I a fost abrogat la 21-iul-2019 de Art. 54, punctul 3. din capitolul XI din Legea 129/2019


(3) Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni pana cand nu vor fi fost complet platite cele din emisiunea precedenta.


(4) - Art. 92, alin. (4) din titlul III, capitolul IV, sectiunea I a fost abrogat la 21-iul-2019 de Art. 54, punctul 3. din capitolul XI din Legea 129/2019


(5) Se pot emite titluri cumulative pentru mai multe actiuni, cand acestea sunt emise in forma materiala.


Articolul 93


(1) Valoarea nominala a unei actiuni nu va putea fi mai mica de 0,1 lei.


(2) Actiunile vor cuprinde:


a) denumirea si durata societatii;


b) data actului constitutiv, numarul de ordine din registrul comertului si codul unic de inregistrare;


c) capitalul social, numarul actiunilor si numarul lor de ordine, valoarea nominala a actiunilor si varsamintele efectuate;


d) avantajele acordate fondatorilor.


(3) Pentru actiunile nominative se vor mai mentiona: numele, prenumele, codul numeric personal si domiciliul actionarului persoana fizica; denumirea, sediul, numarul de inmatriculare si codul unic de inregistrare ale actionarului persoana juridica, dupa caz.


(4) Actiunile trebuie sa poarte semnatura a 2 membri ai consiliului de administratie, respectiv ai directoratului, sau, dupa caz, semnatura administratorului unic, respectiv a directorului general unic.


Articolul 94


(1) Actiunile trebuie sa fie de o egala valoare; ele acorda proprietarilor drepturi egale.


(2) Se pot emite totusi in conditiile actului constitutiv categorii de actiuni care confera titularilor drepturi diferite, potrivit dispozitiilor art. 95 si 96.


Articolul 95


(1) Se pot emite actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, ce confera titularului:


a) dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exercitiului financiar, inaintea oricarei alte prelevari;


b) drepturile recunoscute actionarilor cu actiuni ordinare, inclusiv dreptul de a participa la adunarea generala, cu exceptia dreptului de vot.


(2) Actiunile cu dividend prioritar, fara drept de vot, nu pot depasi o patrime din capitalul social si vor avea aceeasi valoare nominala ca si actiunile ordinare.


(3) Administratorii, directorii, respectiv membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si cenzorii societatii nu pot fi titulari de actiuni cu dividend prioritar fara drept de vot.


(4) In caz de intarziere a platii dividendelor, actiunile preferentiale vor dobandi drept de vot, incepand de la data scadentei obligatiei de plata a dividendelor ce urmeaza a fi distribuite in cursul anului urmator sau, daca in anul urmator adunarea generala hotaraste ca nu vor fi distribuite dividende, incepand de la data publicarii respectivei hotarari a adunarii generale, pana la plata efectiva a dividendelor restante.


(5) Actiunile preferentiale si actiunile ordinare vor putea fi convertite dintr-o categorie in cealalta prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor, luata in conditiile art. 115.


Articolul 96


Titularii fiecarei categorii de actiuni se reunesc in adunari speciale, in conditiile stabilite de actul constitutiv al societatii. Orice titular al unor asemenea actiuni poate participa la aceste adunari.


Articolul 97


In cazul in care nu a emis si nu a eliberat actiuni in forma materiala, societatea, din oficiu sau la cererea actionarilor, le va elibera cate un certificat de actionar cuprinzand datele prevazute la art. 93 alin. (2) si (3) si, in plus, numarul, categoria si valoarea nominala a actiunilor, proprietate a actionarului, pozitia la care acesta este inscris in registrul actionarilor si, dupa caz, numarul de ordine al actiunilor.


Articolul 98


(1) Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma materiala se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor si prin mentiunea facuta pe titlu, semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor, semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. Prin actul constitutiv se pot prevedea si alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra actiunilor.


(2) Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare se transmite potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital.


(3) Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata actiunilor timp de 3 ani, socotiti de la data cand s-a facut mentiunea de transmitere in registrul actionarilor.


Articolul 99


- Art. 99 din titlul III, capitolul IV, sectiunea I a fost abrogat la 21-iul-2019 de Art. 54, punctul 6. din capitolul XI din Legea 129/2019


Articolul 991


(1) Constituirea de ipoteci mobiliare asupra actiunilor se face prin inscris sub semnatura privata, in care se vor arata cuantumul datoriei, valoarea si categoria actiunilor cu care se garanteaza, iar in cazul actiunilor emise in forma materiala, si prin mentionarea ipotecii pe titlu, semnata de creditor si debitorul actionar sau de mandatarii acestora.


(2) Ipoteca se inregistreaza in registrul actionarilor tinut de consiliul de administratie, respectiv de directorat, sau, dupa caz, de societatea independenta care tine registrul actionarilor. Creditorului in favoarea caruia s-a constituit ipoteca mobiliara asupra actiunilor i se elibereaza o dovada a inregistrarii acesteia.


(3) Ipoteca devine opozabila tertilor si dobandeste rangul in ordinea de preferinta a creditorilor de la data inregistrarii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.


Articolul 100


(1) Cand actionarii nu au efectuat plata varsamintelor pe care le datoreaza in termenele prevazute la art. 9 alin. (2) lit. a) si b) si la art. 21 alin. (1) , societatea ii va invita sa-si indeplineasca aceasta obligatie, printr-o somatie colectiva, publicata de doua ori, la un interval de 15 zile, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga raspandire.


(2) In cazul in care nici in urma acestei somatii actionarii nu vor efectua varsamintele, consiliul de administratie, respectiv directoratul va putea decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie anularea acestor actiuni.


(3) Decizia de anulare se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate.


(4) In locul actiunilor anulate vor fi emise noi actiuni purtand acelasi numar, care vor fi vandute.


(5) Sumele obtinute din vanzare vor fi intrebuintate pentru acoperirea cheltuielilor de publicare si de vanzare, a dobanzilor de intarziere si a varsamintelor neefectuate; restul va fi inapoiat actionarilor.


(6) Daca pretul obtinut nu este indestulator pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societatii sau daca vanzarea nu are loc din lipsa de cumparatori, societatea va putea sa se indrepte impotriva subscriitorilor si cesionarilor, conform art. 98.


(7) Daca, in urma indeplinirii acestor formalitati, nu s-au realizat sumele datorate societatii, se va proceda de indata la reducerea capitalului social in proportie cu diferenta dintre acesta si capitalul existent.


Articolul 101


(1) Orice actiune platita da dreptul la un vot in adunarea generala, daca prin actul constitutiv nu s-a prevazut altfel.


(2) Actul constitutiv poate limita numarul voturilor apartinand actionarilor care poseda mai mult de o actiune.


(3) Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta.


Articolul 102


(1) Actiunile sunt indivizibile.


(2) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu este obligata sa inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.


(3) - Art. 102, alin. (3) din titlul III, capitolul IV, sectiunea I a fost abrogat la 21-iul-2019 de Art. 54, punctul 9. din capitolul XI din Legea 129/2019


(4) Atat timp cat o actiune este proprietatea indiviza sau comuna a mai multor persoane, acestea sunt raspunzatoare in mod solidar pentru efectuarea varsamintelor datorate.


Articolul 103


(1) Societatea nu poate subscrie propriile actiuni.


(2) Daca actiunile unei societati sunt subscrise de o persoana actionand in nume propriu, dar in contul societatii in cauza, se considera ca subscriitorul a subscris actiunile pentru sine, fiind obligat sa achite contravaloarea acestora.


(3) Fondatorii, in faza de constituire a societatii, si membrii consiliului de administratie, respectiv ai directoratului, in cazul unei majorari a capitalului subscris, sunt obligati sa achite contravaloarea actiunilor subscrise cu incalcarea alin. (1) si, in subsidiar, in raport cu subscriitorul, a actiunilor subscrise in conditiile alin. (2) .


Articolul 1031


(1) Unei societati i se permite sa dobandeasca propriile actiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama societatii in cauza, cu respectarea urmatoarelor conditii:


a) autorizarea dobandirii propriilor actiuni este acordata de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va stabili conditiile acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, durata pentru care este acordata autorizatia si care nu poate depasi 18 luni de la data inregistrarii in registrul comertului, si, in cazul unei dobandiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si maxima;


b) valoarea nominala a actiunilor proprii dobandite de societate, inclusiv a celor aflate deja in portofoliul sau, nu poate depasi 10% din capitalul social subscris;


c) tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni integral liberate;


d) plata actiunilor astfel dobandite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.


(2) Daca actiunile proprii sunt dobandite pentru a fi distribuite angajatilor societatii, actiunile astfel dobandite trebuie distribuite in termen de 12 luni de la data dobandirii.


Articolul 104


(1) Restrictiile prevazute la art. 1031 nu se aplica:


a) actiunilor dobandite in conformitate cu art. 207 alin. (1) lit. c) , ca urmare a unei decizii a adunarii generale de reducere a capitalului social;


b) actiunilor dobandite ca urmare a unui transfer cu titlu universal;


c) actiunilor integral liberate, dobandite prin efectul unei hotarari judecatoresti, intr-o procedura de executare silita impotriva unui actionar, debitor al societatii;


d) actiunilor integral liberate, dobandite cu titlu gratuit.


(2) Restrictiile prevazute la art. 1031, cu exceptia celei prevazute la art. 1031 alin. (1) lit. d) , nu se aplica actiunilor dobandite in conformitate cu art. 134.


Articolul 1041


(1) Actiunile dobandite cu incalcarea prevederilor art. 1031 si 104 trebuie instrainate in termen de un an de la dobandire.


(2) Daca valoarea nominala a propriilor actiuni dobandite de catre societate in conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) lit. b) -d) , fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar in contul societatii, inclusiv valoarea nominala a actiunilor proprii existente deja in portofoliul societatii, depaseste 10% din capitalul social subscris, actiunile depasind acest procent vor fi instrainate in termen de 3 ani de la dobandire.


(3) In cazul in care actiunile nu sunt instrainate in termenele prevazute la alin. (1) si (2) , aceste actiuni trebuie anulate, societatea fiind obligata sa isi reduca in mod corespunzator capitalul social subscris.


Articolul 105


(1) Actiunile dobandite in conformitate cu dispozitiile art. 1031 si 104 nu dau dreptul la dividende pe perioada detinerii lor de catre societate.


(2) Dreptul de vot conferit de actiunile prevazute la alin. (1) va fi suspendat pe perioada detinerii lor de catre societate.


(3) In cazul in care actiunile sunt incluse in activul bilantului, in pasivul bilantului se prevede o rezerva de valoare egala, care nu poate fi distribuita.


Articolul 1051


Consiliul de administratie va include in raportul ce insoteste situatiile financiare anuale urmatoarele informatii cu privire la dobandirea sau instrainarea de catre societate a propriilor actiuni:


a) motivele dobandirilor efectuate pe durata exercitiului financiar;


b) numarul si valoarea nominala a actiunilor dobandite si a celor instrainate pe durata exercitiului financiar si procentul din capitalul social subscris pe care acestea il reprezinta;


c) in cazul dobandirii sau instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor;


d) numarul si valoarea nominala a tuturor actiunilor dobandite si detinute de catre societate si procentul din capitalul social subscris pe care acestea il reprezinta.


Articolul 106


(1) O societate nu poate sa acorde avansuri sau imprumuturi si nici sa constituie garantii in vederea subscrierii sau dobandirii propriilor sale actiuni de catre un tert.


(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica tranzactiilor efectuate in cadrul operatiunilor curente ale institutiilor de credit si ale altor institutii financiare, nici tranzactiilor efectuate in vederea dobandirii de actiuni de catre sau pentru salariatii societatii, cu conditia ca aceste tranzactii sa nu determine diminuarea activelor nete sub valoarea cumulata a capitalului social subscris si a rezervelor care nu pot fi distribuite conform legii sau actului constitutiv.


Articolul 107


(1) Constituirea de garantii reale asupra propriilor actiuni de catre societate, fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar in contul societatii, este considerata a fi dobandire in sensul art. 1031, 104, 1041, 105, 1051 si 106.


(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul operatiunilor curente ale bancilor si ale altor institutii financiare.


Articolul 1071


(1) Subscrierea, dobandirea sau detinerea de actiuni ale unei societati pe actiuni de catre o alta societate la care societatea pe actiuni detine, direct sau indirect, majoritatea drepturilor de vot sau ale carei decizii pot fi influentate in mod semnificativ de societatea pe actiuni este considerata ca fiind efectuata de catre societatea pe actiuni insasi.


(2) Dispozitiile alin. (1) se vor aplica si atunci cand societatea prin intermediul careia se efectueaza subscrierea, dobandirea sau detinerea de actiuni mentionata este guvernata de legea unui alt stat.


Articolul 108


Actionarii care ofera spre vanzare actiunile lor prin oferta publica vor proceda conform legislatiei pietei de capital.


Articolul 109


Situatia actiunilor trebuie sa fie cuprinsa in anexa la situatia financiara anuala si, in mod deosebit, sa se precizeze daca ele au fost integral liberate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor.


SECTIUNEA II: Despre adunarile generale


Articolul 110


(1) Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.


(2) Cand actul constitutiv nu dispune altfel, ele se vor tine la sediul societatii si in localul ce se va indica in convocare.


Articolul 111


(1) Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.


(2) In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata:


a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat si de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;


b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, si cenzorii;


b1) in cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate, sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;


c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;


d) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului;


e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;


f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.


Articolul 112


(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerinte mai ridicate de cvorum si majoritate.


(2) Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) , adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generala intrunita la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicata.


Articolul 113


Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:


a) schimbarea formei juridice a societatii;


b) mutarea sediului societatii;


c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;


d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;


e) prelungirea duratei societatii;


f) majorarea capitalului social;


g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;


h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii, inclusiv fuziunea transfrontaliera si divizarea transfrontaliera;


h1) transformarea transfrontaliera a societatii;


i) dizolvarea anticipata a societatii;


i1) - Art. 113, litera I^1. din titlul III, capitolul IV, sectiunea II a fost abrogat la 21-iul-2019 de Art. 54, punctul 10. din capitolul XI din Legea 129/2019


j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;


k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;


l) emisiunea de obligatiuni;


m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.


Articolul 114


(1) Exercitiul atributiilor prevazute la art. 113 lit. b) , c) si f) va putea fi delegat consiliului de administratie, respectiv directoratului, prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor. Delegarea atributiilor prevazute la art. 113 lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.


(2) In cazul in care consiliul de administratie, respectiv directoratul, este mandatat sa indeplineasca masura prevazuta la art. 113 lit. f) , dispozitiile art. 2201 se aplica deciziilor consiliului de administratie, respectiv celor ale directoratului, in mod corespunzator.


(3) In cazul in care consiliul de administratie, respectiv directoratul este mandatat sa indeplineasca masurile prevazute de art. 113 lit. b) si c) , dispozitiile art. 131 alin. (4) si (5) , ale art. 132, cu exceptia alin. (6) si (7) , precum si prevederile art. 133 se aplica deciziilor consiliului de administratie, respectiv celor ale directoratului, in mod corespunzator. Societatea va fi reprezentata in instanta de catre persoana desemnata de presedintele instantei dintre actionarii ei, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce adunarea generala, convocata in acest scop, va alege o alta persoana.


*) Curtea Constitutionala admite exceptia de neconstitutionalitate si constata ca solutia legislativa cuprinsa in art. 114 alin. (3) din Legea societatilor nr. 31/1990, care nu permite contestarea in justitie, pe calea actiunii in anulare prevazute de art. 132 din lege, a deciziilor consiliului de administratie, respectiv directoratului luate in exercitarea atributiei delegate de majorare a capitalului social, este neconstitutionala.


Articolul 115


(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.


(2) Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.


(3) In actul constitutiv se pot stipula cerinte de cvorum si de majoritate mai mari.


Articolul 116


(1) Hotararea unei adunari generale de a modifica drepturile sau obligatiile referitoare la o categorie de actiuni nu produce efecte decat in urma aprobarii acestei hotarari de catre adunarea speciala a detinatorilor de actiuni din acea categorie.


(2) Dispozitiile prezentei sectiuni privind convocarea, cvorumul si desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor se aplica si adunarilor speciale.


(3) Hotararile initiate de adunarile speciale vor fi supuse aprobarii adunarilor generale corespunzatoare.


*) In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 132 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la art. 116 din aceeasi lege, pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor.


Articolul 117


(1) Adunarea generala este convocata de consiliul de administratie, respectiv de directorat, ori de cate ori este necesar.


(2) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.


(3) Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.


(4) Convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau, daca actul constitutiv permite, prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii, daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar.


(5) Modurile de convocare prevazute la alin. (4) nu pot fi folosite daca sunt interzise prin actul constitutiv al societatii sau prin dispozitii legale.


(6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.


(7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.


(8) Pentru societatile listate se aplica dispozitiile relevante din legislatia specifica pietei de capital.


Articolul 1171


(1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social.


(2) Cererile se inainteaza consiliului de administratie, respectiv directoratului, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.


(3) Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.


Articolul 1172


(1) Situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie, respectiv raportul directoratului si cel al consiliului de supraveghere, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende si situatia privind dividendele distribuite partial in cursul anului fiscal se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale. La cerere, actionarilor li se elibereaza copii ale acestor documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depasi costurile administrative implicate de furnizarea acestora.


(2) In cazul in care societatea detine o pagina de internet proprie, convocarea, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, in conformitate cu art. 1171, precum si documentele prevazute la alin. (1) se publica si pe pagina de internet, pentru liberul acces al actionarilor.


(3) Fiecare actionar poate adresa consiliului de administratie, respectiv directoratului, intrebari in scris referitoare la activitatea societatii, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii. In cazul in care societatea detine o pagina de internet proprie, in lipsa unei dispozitii contrare in actul constitutiv, raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii, la sectiunea A«Intrebari frecventeA».


Articolul 118


(1) In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, cand cea dintai nu s-ar putea tine.


(2) A doua adunare generala nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare.


(3) Daca ziua pentru a doua adunare generala nu este mentionata in instiintarea publicata pentru prima adunare, termenul prevazut la art. 117 va putea fi redus la 8 zile.


Articolul 119


(1) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social sau o cota mai mica, daca in actul constitutiv se prevede astfel si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.


(2) Adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.


(3) In cazul in care consiliul de administratie, respectiv directoratul, nu convoaca adunarea generala, instanta de la sediul societatii, cu citarea consiliului de administratie, respectiv a directoratului, va putea autoriza convocarea adunarii generale de catre actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi incheiere instanta aproba ordinea de zi, stabileste data de referinta prevazuta la art. 123 alin. (2) , data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.


(4) Costurile convocarii adunarii generale, precum si cheltuielile de judecata, daca instanta aproba cererea conform alin. (3) , sunt suportate de societate.


Articolul 120


Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda, cu exceptia prevazuta la art. 101 alin. (2) .


Articolul 121


Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.


Articolul 122


In cazul societatilor inchise, prin actul constitutiv se poate conveni tinerea adunarilor generale si prin corespondenta.


Articolul 123


(1) - Art. 123, alin. (1) din titlul III, capitolul IV, sectiunea II a fost abrogat la 21-iul-2019 de Art. 54, punctul 13. din capitolul XI din Legea 129/2019


(2) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, va stabili o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, data ce va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii cvorumului. Data de referinta astfel stabilita va fi ulterioara publicarii convocatorului si nu va depasi 60 de zile inainte de data la care adunarea generala este convocata pentru prima oara.


(3) Actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa exercite orice alte drepturi sunt cei inscrisi in evidentele societatii sau in cele furnizate de registrul independent privat al actionarilor, corespunzatoare datei de referinta.


Articolul 124


(1) - Art. 124, alin. (1) din titlul III, capitolul IV, sectiunea II a fost abrogat la 01-oct-2011 de Art. 10, punctul 5. din capitolul II, sectiunea 3 din Legea 71/2011


(2) Daca asupra actiunilor sunt constituite garantii reale mobiliare, dreptul de vot apartine proprietarului.


Articolul 125


(1) Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala.


(2) Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala.


(3) Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare sau in termenul prevazut de actul constitutiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.


(4) - Art. 125, alin. (4) din titlul III, capitolul IV, sectiunea II a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 69. din Legea 441/2006


(5) Membrii consiliului de administratie, directorii, respectiv membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, ori functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.


Articolul 126


(1) Actionarii care au calitatea de membri ai consiliului de administratie, directoratului sau consiliului de supraveghere nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.


(2) Persoanele respective pot vota insa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau de actul constitutiv.


Articolul 127


(1) Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune.


(2) Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.


Articolul 128


(1) Dreptul de vot nu poate fi cedat.


(2) Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atributii de reprezentare este nula.


Articolul 129


(1) In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie, respectiv al directoratului, sau de catre acela care ii tine locul.


(2) Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.


(3) Adunarea generala va putea hotari ca operatiunile prevazute in alineatul precedent sa fie supravegheate sau indeplinite de un notar public, pe cheltuiala societatii.


(4) Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale.


(5) Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatele precedente.


(6) Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra in ordinea de zi.


(7) Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate in conformitate cu dispozitiile art. 117 si 1171, cu exceptia cazului in care toti actionarii au fost prezenti sau reprezentati si niciunul dintre acestia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotarare.


Articolul 130


(1) Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.


(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.


Articolul 131


(1) Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.


(2) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.


(3) Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale.


(4) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru. Acestea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.


(5) La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotararile luate in cadrul adunarii generale. Daca societatea detine o pagina de internet proprie, rezultatele se vor publica si pe aceasta pagina, in termen de cel mult 15 zile de la data adunarii generale.


Articolul 132


(1) Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.


(2) Hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei.


(3) Cand se invoca motive de nulitate absoluta, dreptul la actiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulata si de orice persoana interesata.


(4) Membrii consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, nu pot ataca hotararea adunarii generale privitoare la revocarea lor din functie.


(5) Cererea se va solutiona in contradictoriu cu societatea, reprezentata prin consiliul de administratie, respectiv prin directorat.


(6) Daca hotararea este atacata de toti membrii consiliului de administratie, societatea va fi reprezentata in justitie de catre persoana desemnata de presedintele instantei dintre actionarii ei, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce adunarea generala, convocata in acest scop, va numi un reprezentant.


(7) Daca hotararea este atacata de toti membrii directoratului, societatea va fi reprezentata in justitie de catre consiliul de supraveghere.


(8) Daca au fost introduse mai multe actiuni in anulare, ele pot fi conexate.


(9) Cererea se va judeca in camera de consiliu. Hotararea judecatoreasca pronuntata este supusa numai apelului.


(10) Hotararea definitiva de anulare va fi mentionata in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. De la data publicarii ea este opozabila tuturor actionarilor.


*) In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 132 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la art. 116 din aceeasi lege, pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor.


Articolul 133


(1) O data cu intentarea actiunii in anulare, reclamantul poate cere instantei, pe cale de ordonanta presedintiala, suspendarea executarii hotararii atacate.


(2) Instanta, incuviintand suspendarea, il poate obliga pe reclamant la o cautiune.


(3) - Art. 133, alin. (3) din titlul III, capitolul IV, sectiunea II a fost abrogat la 15-feb-2013 de Art. 18, punctul 12. din titlul IV din Legea 76/2012


Articolul 134


(1) Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate, numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect:


a) schimbarea obiectului principal de activitate;


b) transformarea transfrontaliera a societatii;


c) schimbarea formei societatii;


d) fuziunea sau divizarea societatii, inclusiv transfrontaliera.


(2) Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) -c) , si de la data adoptarii hotararii adunarii generale, in cazul prevazut la alin. (1) lit. d) .


(21) In cazul fuziunilor, transformarilor si divizarilor transfrontaliere, asociatii care nu sunt in favoarea operatiunii isi pot exercita dreptul de retragere potrivit prevederilor art. 25130, art. 25149 si art. 25169.


(3) Actionarii vor depune la sediul societatii, alaturi de declaratia scrisa de retragere, actiunile pe care le poseda sau, dupa caz, certificatele de actionar emise potrivit art. 97.


(4) Pretul platit de societate pentru actiunile celui care exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Expertul este numit de registratorul de registrul comertului in conformitate cu dispozitiile art. 38 si 39, la cererea consiliului de administratie, respectiv a directoratului.


(5) Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.


Articolul 135


- Art. 135 din titlul III, capitolul IV, sectiunea II a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 78. din Legea 441/2006


Articolul 136


(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 10% din capitalul social vor putea cere instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii si sa intocmeasca un raport, care sa le fie inmanat si, totodata, predat oficial consiliului de administratie, respectiv directoratului si consiliului de supraveghere, precum si cenzorilor sau auditorilor interni ai societatii, dupa caz, spre a fi analizat si a se propune masuri corespunzatoare.


(11) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, va include raportul intocmit in conformitate cu alin. (1) pe ordinea de zi a urmatoarei adunari generale a actionarilor.


(2) Onorariile expertilor vor fi suportate de societate, cu exceptia cazurilor in care sesizarea a fost facuta cu rea-credinta.


Articolul 1361


Actionarii trebuie sa isi exercite drepturile cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale societatii si ale celorlalti actionari.


SECTIUNEA III: Despre administratia societatii


SUBSECTIUNEA I: Sistemul unitar


Articolul 137


(1) Societatea pe actiuni este administrata de unul sau mai multi administratori, numarul acestora fiind totdeauna impar. Cand sunt mai multi administratori, ei constituie un consiliu de administratie.


(2) Societatile pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare sunt administrate de cel putin 3 administratori.


(3) Dispozitiile prezentei legi cu privire la consiliul de administratie si care nu privesc sau nu presupun pluralitatea administratorilor se aplica administratorului unic in mod corespunzator.


Articolul 1371


(1) Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, cu exceptia primilor administratori, care sunt numiti prin actul constitutiv.


(2) Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de administratie sau de catre actionari.


(3) Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.


(4) Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese.


Articolul 1372


(1) In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.


(2) Daca vacanta prevazuta la alin. (1) determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai consiliului de administratie.


(3) In cazul in care administratorii nu isi indeplinesc obligatia de a convoca adunarea generala, orice parte interesata se poate adresa instantei pentru a desemna persoana insarcinata cu convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, care sa faca numirile necesare.


(4) Cand este un singur administrator si acesta vrea sa renunte la mandat, el va trebui sa convoace adunarea generala ordinara.


(5) In caz de deces sau de imposibilitate fizica de exercitare a functiei de administrator unic, numirea provizorie se va face de catre cenzori, insa adunarea generala ordinara va fi convocata de urgenta pentru numirea definitiva a administratorului.


(6) In cazul in care societatea nu are cenzori, orice actionar se poate adresa instantei care autorizeaza convocarea adunarii generale de catre actionarul care a formulat cererea sau de catre alt actionar. Prin aceeasi hotarare, instanta aproba ordinea de zi, stabileste data de referinta prevazuta de art. 123 alin. (2) , data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.


Articolul 138


- Art. 138 din titlul III, capitolul IV, sectiunea III, subsectiunea I a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 85. din Legea 441/2006


Articolul 1381


(1) In cazul in care intr-o societate pe actiuni are loc delegarea atributiilor de conducere catre directori, conform art. 143, majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi.


(2) In intelesul prezentei legi, membri neexecutivi ai consiliului de administratie sunt cei care nu au fost numiti directori, in conformitate cu art. 143.


Articolul 1382


(1) Prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor se poate prevedea ca unul sau mai multi membri ai consiliului de administratie trebuie sa fie independenti.


(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generala a actionarilor va avea in vedere urmatoarele criterii:


a) sa nu fie director al societatii sau al unei societati controlate de catre aceasta si sa nu fi indeplinit o astfel de functie in ultimii 5 ani;


b) sa nu fi fost salariat al societatii sau al unei societati controlate de catre aceasta ori sa fi avut un astfel de raport de munca in ultimii 5 ani;


c) sa nu primeasca sau sa fi primit de la societate ori de la o societate controlata de aceasta o remuneratie suplimentara sau alte avantaje, altele decat cele corespunzand calitatii sale de administrator neexecutiv;


d) sa nu fie actionar semnificativ al societatii;


e) sa nu aiba sau sa fi avut in ultimul an relatii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlata de aceasta, fie personal, fie ca asociat, actionar, administrator, director sau salariat al unei societati care are astfel de relatii cu societatea, daca, prin caracterul lor substantial, acestea sunt de natura a-i afecta obiectivitatea;


f) sa nu fie sau sa fi fost in ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societatii sau al unei societati controlate de aceasta;


g) sa fie director intr-o alta societate in care un director al societatii este administrator neexecutiv;


h) sa nu fi fost administrator neexecutiv al societatii mai mult de 3 mandate;


i) sa nu aiba relatii de familie cu o persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la lit. a) si d) .


Articolul 139


- Art. 139 din titlul III, capitolul IV, sectiunea III, subsectiunea I a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 87. din Legea 441/2006


Articolul 140


- Art. 140 din titlul III, capitolul IV, sectiunea III, subsectiunea I a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 87. din Legea 441/2006


Articolul 1401


(1) Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului. Prin actul constitutiv se poate stipula ca presedintele consiliului este numit de adunarea generala ordinara, care numeste consiliul.


(2) Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.


(3) Presedintele poate fi revocat oricand de catre consiliul de administratie. Daca presedintele a fost numit de adunarea generala, va putea fi revocat numai de aceasta.


(4) Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.


(5) In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.


Articolul 1402


(1) Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.


(2) Cel putin un membru al fiecarui comitet creat in temeiul alin. (1) trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit si cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.


(3) - Art. 140^2, alin. (3) din titlul III, capitolul IV, sectiunea III, subsectiunea I a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 82/2007


Articolul 141


(1) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni.


(2) Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.


(3) Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.


(4) Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta. Actul constitutiv poate impune conditii mai stricte cu privire la aspectele reglementate in prezentul alineat.


(5) La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.


Articolul 1411


Directorii si cenzorii sau, dupa caz, auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a consiliului de administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori.


Articolul 142


(1) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.


(2) Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:


a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;


b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;


c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;


d) supravegherea activitatii directorilor;


e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;


f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.


(3) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu art. 114.


Articolul 143


(1) Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.


(2) Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.


(3) Daca prin actul constitutiv sau printr-o hotarare a adunarii generale a actionarilor se prevede acest lucru, presedintele consiliului de administratie al societatii poate fi numit si director general.


(4) In cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare financiara, delegarea conducerii societatii in conformitate cu alin. (1) este obligatorie.


(5) In intelesul prezentei legi, director al societatii pe actiuni este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii, in conformitate cu alin. (1) . Orice alta persoana, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societatii, este exclusa de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societatii pe actiuni.


Articolul 1431


(1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.


(2) Modul de organizare a activitatii directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a consiliului de administratie.


(3) Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorii vor informa consiliul de administratie, in mod regulat si cuprinzator, asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.


(4) Directorii pot fi revocati oricand de catre consiliul de administratie. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune-interese.


Articolul 1432


(1) Consiliul de administratie reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie. In lipsa unei stipulatii contrare in actul constitutiv, consiliul de administratie reprezinta societatea prin presedintele sau.


(2) Prin actul constitutiv, presedintele si unul sau mai multi administratori pot fi imputerniciti sa reprezinte societatea, actionand impreuna sau separat. O astfel de clauza este opozabila tertilor.


(3) Prin acordul lor unanim, administratorii care reprezinta societatea doar actionand impreuna pot imputernici pe unul dintre ei sa incheie anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni.


(4) In cazul in care consiliul de administratie deleaga directorilor atributiile de conducere a societatii in conformitate cu art. 143, puterea de a reprezenta societatea apartine directorului general. Dispozitiile alin. (2) -(4) se aplica directorilor in mod corespunzator. Consiliul de administratie pastreaza insa atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii.


(5) Consiliul de administratie inregistreaza la registrul comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat.


Articolul 144


- Art. 144 din titlul III, capitolul IV, sectiunea III, subsectiunea I a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 94. din Legea 441/2006


Articolul 1441


(1) Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator.


(2) Administratorul nu incalca obligatia prevazuta la alin. (1) , daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.


(3) Decizie de afaceri, in sensul prezentei legi, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea societatii.


(4) Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii.


(5) Membrii consiliului de administratie nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.


(6) Continutul si durata obligatiilor prevazute la alin. (5) sunt stipulate in contractul de administratie.


Articolul 1442


(1) Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor, potrivit prevederilor art. 72 si 73.


(2) Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.


(3) Directorii vor instiinta consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.


(4) Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica cenzorilor sau, dupa caz, auditorilor interni si auditorului financiar.


(5) In societatile care au mai multi administratori raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze, in registrul deciziilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta, in scris, pe cenzori sau auditorii interni si auditorul financiar.


Articolul 1443


(1) Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori sau auditori interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune.


(2) Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.


(3) Daca prevederile actului constitutiv nu dispun altfel, interdictiile stabilite la alin. (1) si (2) , referitoare la participarea, la deliberarea si la votul administratorilor, nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului il constituie:


a) oferirea spre subscriere, catre un administrator sau catre persoanele mentionate la alin. (2) , de actiuni sau obligatiuni ale societatii;


b) acordarea de catre administrator sau de persoanele mentionate la alin. (2) a unui imprumut ori constituirea unei garantii in favoarea societatii.


(4) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) si (2) raspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.


Articolul 1444


(1) Este interzisa creditarea de catre societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum:


a) acordarea de imprumuturi administratorilor;


b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;


c) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorilor, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;


d) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;


e) dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor ori o alta prestatie personala a acestora.


(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si operatiunilor in care sunt interesati sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; de asemenea, daca operatiunea priveste o societate la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator ori detine, singura sau impreuna cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.


(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica:


a) in cazul operatiunilor a caror valoare exigibila cumulata este inferioara echivalentului in lei al sumei de 5.000 de euro;


b) in cazul in care operatiunea este incheiata de societate in conditiile exercitarii curente a activitatii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) decat cele pe care, in mod obisnuit, societatea le practica fata de terte persoane.


Articolul 145


- Art. 145 din titlul III, capitolul IV, sectiunea III, subsectiunea I a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 96. din Legea 441/2006


Articolul 146


- Art. 146 din titlul III, capitolul IV, sectiunea III, subsectiunea I a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 96. din Legea 441/2006


Articolul 147


- Art. 147 din titlul III, capitolul IV, sectiunea III, subsectiunea I a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 96. din Legea 441/2006


Articolul 148


- Art. 148 din titlul III, capitolul IV, sectiunea III, subsectiunea I a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 96. din Legea 441/2006


Articolul 149


- Art. 149 din titlul III, capitolul IV, sectiunea III, subsectiunea I a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 96. din Legea 441/2006


Articolul 150


(1) Daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel si sub rezerva dispozitiilor art. 441, sub sanctiunea nulitatii, administratorul va putea, in nume propriu, sa instraineze, respectiv sa dobandeasca, bunuri catre sau de la societate, avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societatii, numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare, in conditiile prevazute la art. 115.


(11) - Art. 150, alin. (1^1) din titlul III, capitolul IV, sectiunea III, subsectiunea I a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 82/2007


(2) Prevederile alin. (1) se aplica si operatiunilor de inchiriere sau leasing.


(3) Valoarea prevazuta la alin. (1) se va calcula prin raportare la situatia financiara aprobata pentru anul financiar precedent celui in care are loc operatiunea ori, dupa caz, la valoarea capitalului social subscris, daca o asemenea situatie financiara nu a fost inca prezentata si aprobata.


(4) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile si operatiunilor in care una dintre parti este sotul administratorului ori ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, al acestuia; de asemenea, daca operatiunea este incheiata cu o societate la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator sau director ori detine, singura sau impreuna, o cota de cel putin 20 % din valoarea capitalului social subscris, cu exceptia cazului in care una dintre societatile respective este filiala celeilalte.


Articolul 151


- Art. 151 din titlul III, capitolul IV, sectiunea III, subsectiunea I a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 99. din Legea 441/2006


Articolul 152


(1) Directorii sunt raspunzatori pentru neindeplinirea indatoririlor lor. Prevederile art. 1371 alin. (3) , ale art. 1441, 1443, 1444, 150 si ale art. 15312 alin. (4) se aplica directorilor in aceleasi conditii ca si administratorilor.


(2) Remuneratia directorilor, obtinuta in temeiul contractului de mandat, este asimilata din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii si se impoziteaza potrivit legislatiei in materie.


(3) Prin derogare de la art. 5 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia directorilor obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punctul de vedere al obligatiilor decurgand pentru director si societate din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, legislatia privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, precum si din legislatia privind asigurarile de sanatate.


Articolul 1521


Microintreprinderile si intreprinderile mici, in sensul art. 4 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, pot deroga de la prevederile art. 137 alin. (2) , art. 1381 alin. (1) , art. 1402 alin. (2) si ale art. 143 alin. (4) .


SUBSECTIUNEA II: Sistemul dualist


Articolul 153


(1) Prin actul constitutiv se poate stipula ca societatea pe actiuni este administrata de un directorat si de un consiliu de supraveghere, in conformitate cu prevederile prezentei subsectiuni.


(2) Actul constitutiv poate fi modificat in cursul existentei societatii prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor, in vederea introducerii sau a eliminarii unei astfel de prevederi.


(3) Prevederile prezentei legi privitoare la cenzori nu sunt aplicabile societatilor care opteaza pentru sistemul dualist de administrare.


PARTEA A: Directoratul


Articolul 1531


(1) Conducerea societatii pe actiuni revine in exclusivitate directoratului, care indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege in sarcina consiliului de supraveghere si a adunarii generale a actionarilor.


(2) Directoratul isi exercita atributiile sub controlul consiliului de supraveghere.


(3) Directoratul este format din unul sau mai multi membri, numarul acestora fiind totdeauna impar.


(4) Cand este un singur membru, acesta poarta denumirea de director general unic. In acest caz, dispozitiile art. 137 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.


(5) In cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare, directoratul este format din cel putin 3 membri.


Articolul 1532


(1) Desemnarea membrilor directoratului revine consiliului de supraveghere, care atribuie totodata unuia dintre ei functia de presedinte al directoratului.


(2) Actul constitutiv determina durata mandatului directoratului, in limitele prevazute la art. 15312.


(3) Membrii directoratului nu pot fi concomitent membri ai consiliului de supraveghere.


(4) Membrii directoratului pot fi revocati oricand de catre consiliul de supraveghere. Actul constitutiv poate prevedea ca ei pot fi revocati si de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Daca revocarea lor survine fara justa cauza, membrii directoratului sunt indreptatiti la plata unor daune-interese.


(5) In caz de vacanta a unui post de membru al directoratului, consiliul de supraveghere va proceda fara intarziere la desemnarea unui nou membru, pe durata ramasa pana la expirarea mandatului directoratului.


(6) Cu privire la drepturile si obligatiile membrilor directoratului, art. 1371 alin. (3) , art. 1441, art. 1442alin. (1) , (4) si (5) , art. 1443, art. 1444, art. 150 si art. 152 se aplica in mod corespunzator.


Articolul 1533


(1) Directoratul reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie.


(2) In lipsa unei stipulatii contrare in actul constitutiv, membrii directoratului reprezinta societatea doar actionand impreuna.


(3) In situatia in care membrii directoratului reprezinta societatea doar actionand impreuna, prin acordul lor unanim, acestia il pot imputernici pe unul dintre ei sa incheie anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni.


(4) Consiliul de supraveghere reprezinta societatea in raporturile cu directoratul.


(5) Directoratul inregistreaza la registrul comertului numele membrilor sai, mentionand daca ei actioneaza impreuna sau separat.


Articolul 1534


(1) Cel putin o data la 3 luni, directoratul prezinta un raport scris consiliului de supraveghere cu privire la conducerea societatii, cu privire la activitatea acesteia si la posibila sa evolutie.


(2) Pe langa informarea periodica prevazuta la alin. (1) , directoratul comunica in timp util consiliului de supraveghere orice informatie cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influenta semnificativa asupra situatiei societatii.


(3) Consiliul de supraveghere poate solicita directoratului orice informatii pe care le considera necesare pentru exercitarea atributiilor sale de control si poate efectua verificari si investigatii corespunzatoare.


(4) Fiecare membru al consiliului de supraveghere are acces la informatiile transmise consiliului.


Articolul 1535


(1) Directoratul inainteaza consiliului de supraveghere situatiile financiare anuale si raportul sau anual, imediat dupa elaborarea acestora.


(2) Totodata, directoratul inainteaza consiliului de supraveghere propunerea sa detaliata cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilantul exercitiului financiar, pe care intentioneaza sa o prezinte adunarii generale.


(3) Dispozitiile art. 1534 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.


PARTEA B: Consiliul de supraveghere


Articolul 1536


(1) Membrii consiliului de supraveghere sunt numiti de catre adunarea generala a actionarilor, cu exceptia primilor membri, care sunt numiti prin actul constitutiv.


(2) Candidatii pentru posturile de membru in consiliul de supraveghere sunt nominalizati de catre membrii existenti ai consiliului sau de catre actionari.


(3) Numarul membrilor consiliului de supraveghere este stabilit prin actul constitutiv. Acesta nu poate fi mai mic de 3 si nici mai mare de 11.


(4) Membrii consiliului de supraveghere pot fi revocati oricand de adunarea generala a actionarilor, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul voturilor actionarilor prezenti.


(5) Consiliul de supraveghere alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului.


Articolul 1537


(1) In cazul vacantei unui post de membru in consiliul de supraveghere, consiliul poate proceda la numirea unui membru provizoriu, pana la intrunirea adunarii generale.


(2) Daca vacanta mentionata la alin. (1) determina scaderea numarului membrilor consiliului de supraveghere sub minimul legal, directoratul trebuie sa convoace fara intarziere adunarea generala pentru completarea locurilor vacante.


(3) In cazul in care directoratul nu isi indeplineste obligatia de a convoca adunarea generala in conformitate cu alin. (2) , orice parte interesata se poate adresa instantei pentru a desemna persoana insarcinata cu convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, care sa faca numirile necesare.


Articolul 1538


(1) Membrii consiliului de supraveghere nu pot fi concomitent membri ai directoratului. De asemenea, ei nu pot cumula calitatea de membru in consiliul de supraveghere cu cea de salariat al societatii.


(2) Prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor se pot stabili conditii specifice de profesionalism si independenta pentru membrii consiliului de supraveghere. In aprecierea independentei unui membru al consiliului de supraveghere vor fi avute in vedere criteriile prevazute la art. 1382 alin. (2) .


(3) Cu privire la drepturile si obligatiile membrilor consiliului de supraveghere, dispozitiile art. 1441, art. 1442 alin. (1) si (5) , ale art. 1443, 1444 si 150 se aplica in mod corespunzator.


Articolul 1539


(1) Consiliul de supraveghere are urmatoarele atributii principale:


a) exercita controlul permanent asupra conducerii societatii de catre directorat;


b) numeste si revoca membrii directoratului;


c) verifica conformitatea cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile adunarii generale a operatiunilor de conducere a societatii;


d) raporteaza cel putin o data pe an adunarii generale a actionarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata.


(2) In cazuri exceptionale, cand interesul societatii o cere, consiliul de supraveghere poate convoca adunarea generala a actionarilor.


(3) Consiliului de supraveghere nu ii pot fi transferate atributii de conducere a societatii. Cu toate acestea, in actul constitutiv se poate prevedea ca anumite tipuri de operatiuni nu pot fi efectuate decat cu acordul consiliului. In cazul in care consiliul nu isi da acordul pentru o astfel de operatiune, directoratul poate cere acordul adunarii generale ordinare. Hotararea adunarii generale cu privire la un asemenea acord este data cu o majoritate de 3 patrimi din numarul voturilor actionarilor prezenti. Actul constitutiv nu poate stabili o alta majoritate si nici stipula alte conditii.


Articolul 15310


(1) Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea membrilor directoratului si ai consiliului de supraveghere si a personalului, sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor.


(2) Presedintele directoratului poate fi numit membru in comitetul de nominalizare creat de consiliul de supraveghere, fara ca prin aceasta sa dobandeasca calitatea de membru in consiliu.


(3) Cel putin un membru al fiecarui comitet creat in temeiul alin. (1) trebuie sa fie membru independent al consiliului de supraveghere. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta relevanta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.


(4) - Art. 153^10, alin. (4) din titlul III, capitolul IV, sectiunea III, subsectiunea II, partea 2 a fost abrogat la 17-apr-2009 de Art. 1, punctul 3. din Legea 88/2009


Articolul 15311


(1) Consiliul de supraveghere se intruneste cel putin o data la 3 luni. Presedintele convoaca consiliul de supraveghere si prezideaza intrunirea.


(2) Consiliul de supraveghere este convocat in orice moment la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii consiliului sau la cererea directoratului. Consiliul se va intruni in cel mult 15 zile de la convocare.


(3) Daca presedintele nu da curs cererii de convocare a consiliului in conformitate cu dispozitiile alin. (2) , autorii cererii pot convoca ei insisi consiliul, stabilind ordinea de zi a sedintei.


(4) Membrii directoratului pot fi convocati la intrunirile consiliului de supraveghere. Ei nu au drept de vot in consiliu.


(5) La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea de zi, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt membru prezent al consiliului.


SUBSECTIUNEA III: Dispozitii comune pentru sistemul unitar si sistemul dualist


Articolul 15312


(1) Durata mandatului administratorilor, respectiv al membrilor directoratului si ai consiliului de supraveghere, este stabilita prin actul constitutiv, ea neputand depasi 4 ani. Ei sunt reeligibili, cand prin actul constitutiv nu se dispune altfel.


(2) Durata mandatului primilor membri ai consiliului de administratie, respectiv al primilor membri ai consiliului de supraveghere, nu poate depasi 2 ani.


(3) Pentru ca numirea unui administrator, respectiv a unui membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.


(4) Persoana numita in una dintre functiile prevazute la alin. (3) trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala.


Articolul 15313


(1) Directorii societatii pe actiuni, in sistemul unitar, respectiv membrii directoratului, in sistemul dualist, sunt persoane fizice.


(2) O persoana juridica poate fi numita administrator sau membru al consiliului de supraveghere al unei societati pe actiuni. Odata cu aceasta numire, persoana juridica este obligata sa isi desemneze un reprezentant permanent, persoana fizica. Acesta este supus acelorasi conditii si obligatii si are aceeasi raspundere civila si penala ca si un administrator sau membru al consiliului de supraveghere, persoana fizica, ce actioneaza in nume propriu, fara ca prin aceasta persoana juridica pe care o reprezinta sa fie exonerata de raspundere sau sa i se micsoreze raspunderea solidara. Cand persoana juridica isi revoca reprezentantul, ea are obligatia sa numeasca in acelasi timp un inlocuitor.


Articolul 15314


- Art. 153^14 din titlul III, capitolul IV, sectiunea III, subsectiunea III a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 29. din Ordonanta urgenta 82/2007


Articolul 15315


Directorii unei societati pe actiuni, in sistemul unitar, si membrii directoratului, in sistemul dualist, nu vor putea fi, fara autorizarea consiliului de administratie, respectiv a consiliului de supraveghere, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, dupa caz, auditori interni ori asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.


Articolul 15316


(1) O persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei. Aceasta prevedere se aplica in aceeasi masura persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, cat si persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.


(2) Interdictia prevazuta la alin. (1) nu se refera la cazurile cand cel ales in consiliul de administratie sau in consiliul de supraveghere este proprietar a cel putin o patrime din totalul actiunilor societatii sau este membru in consiliul de administratie ori in consiliul de supraveghere al unei societati pe actiuni ce detine patrimea aratata.


(3) Persoana care incalca prevederile prezentului articol este obligata sa demisioneze din functiile de membru al consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere care depasesc numarul maxim de mandate prevazute la alin. (1) , in termen de o luna de la data aparitiei situatiei de incompatibilitate. La expirarea acestei perioade, el va pierde mandatul obtinut prin depasirea numarului legal de mandate, in ordinea cronologica a numirilor, si va fi obligat la restituirea remuneratiei si a altor beneficii primite catre societatea in care a exercitat acest mandat. Deliberarile si deciziile la care el a luat parte in exercitarea mandatului respectiv raman valabile.


Articolul 15317


Inainte de a fi numita director sau administrator, respectiv membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere intr-o societate pe actiuni, persoana nominalizata va informa organul societatii insarcinat cu numirea sa cu privire la orice aspecte relevante din perspectiva prevederilor art. 15315 si 15316.


Articolul 15318


(1) Remuneratia membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este stabilita prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.


(2) Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere insarcinati cu functii specifice in cadrul organului respectiv, precum si remuneratia directorilor, in sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, in sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administratie, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generala a actionarilor fixeaza limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate in acest fel.


(3) Orice alte avantaje pot fi acordate numai in conformitate cu alin. (1) si (2) .


(4) Adunarea generala, respectiv consiliul de administratie sau consiliul de supraveghere si, daca este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remuneratiilor sau a altor avantaje, ca acestea sunt justificate in raport cu indatoririle specifice ale persoanelor respective si cu situatia economica a societatii.


Articolul 15319


Consiliul de administratie va solicita oficiului registrului comertului inregistrarea in registrul comertului a numirii directorilor, precum si a oricarei schimbari in persoana administratorilor sau directorilor. Aceste date se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Aceeasi obligatie revine directoratului cu privire la inregistrarea primilor membri ai directoratului si a oricarei schimbari in persoana membrilor directoratului sau a membrilor consiliului de supraveghere.


Articolul 15320


(1) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie, ale directoratului sau ale consiliului de supraveghere este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor fiecaruia dintre aceste organe, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare.


(2) Deciziile in cadrul consiliului de administratie, al directoratului sau al consiliului de supraveghere se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea presedintilor acestor organe se iau cu votul majoritatii membrilor consiliului.


(3) Membrii consiliului de administratie, ai directoratului sau ai consiliului de supraveghere pot fi reprezentati la intrunirile organului respectiv doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.


(4) Actul constitutiv poate dispune ca participarea la reuniunile consiliului de administratie, ale directoratului sau ale consiliului de supraveghere poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, precizand felul acestora. Totodata, actul constitutiv poate limita felul deciziilor care pot fi luate in aceste conditii si poate prevedea un drept de a se opune la o astfel de procedura in favoarea unui numar determinat de membri ai organului respectiv.


(5) Mijloacele de comunicare la distanta prevazute la alin. (4) trebuie sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta consiliului si retransmiterea deliberarilor in mod continuu.


(6) Daca actul constitutiv nu dispune altfel, presedintele consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor. Nu poate avea vot decisiv presedintele consiliului de administratie care este, in acelasi timp, director al societatii.


(7) Daca presedintele in functie al consiliului de administratie, al directoratului sau al consiliului de supraveghere nu poate sau ii este interzis sa participe la vot in cadrul organului respectiv, ceilalti membri vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie.


(8) In caz de paritate de voturi si daca presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa votului se considera respinsa.


Articolul 15321


(1) Actul constitutiv poate dispune ca, in cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie sau ale directoratului pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ.


(2) Nu se poate recurge la procedura prevazuta la alin. (1) in cazul deciziilor consiliului de administratie sau ale directoratului referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.


Articolul 15322


Consiliul de administratie, respectiv directoratul, va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, data in conditiile art. 115.


Articolul 15323


Directorii si membrii consiliului de administratie, respectiv membrii directoratului si cei ai consiliului de supraveghere, sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor.


Articolul 15324


(1) Daca consiliul de administratie, respectiv directoratul, constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata.


(2) Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea generala extraordinara sa fie convocata chiar si in cazul unei diminuari a activului net mai putin semnificativa decat cea prevazuta la alin. (1) , stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris.


(3) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, va prezenta adunarii generale extraordinare intrunite potrivit alin. (1) un raport cu privire la situatia patrimoniala a societatii, insotit de observatii ale cenzorilor sau, dupa caz, ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societatii cu cel putin o saptamana inainte de data adunarii generale, pentru a putea fi consultat de orice actionar interesat. In cadrul adunarii generale extraordinare, consiliul de administratie, respectiv directoratul, ii va informa pe actionari cu privire la orice fapte relevante survenite dupa redactarea raportului scris.


(4) Daca adunarea generala extraordinara nu hotaraste dizolvarea societatii, atunci societatea este obligata ca, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile si sub rezerva dispozitiilor art. 10, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.


(5) In cazul neintrunirii adunarii generale extraordinare in conformitate cu alin. (1) sau daca adunarea generala extraordinara nu a putut delibera valabil nici in a doua convocare, orice persoana interesata se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea societatii. Dizolvarea poate fi ceruta si in cazul in care obligatia impusa societatii potrivit alin. (4) nu este respectata. In oricare dintre aceste cazuri instanta poate acorda societatii un termen ce nu poate depasi 6 luni pentru regularizarea situatiei. Societatea nu va fi dizolvata daca reconstituirea activului net pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social are loc pana in momentul ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de dizolvare.


Articolul 154


- Art. 154 din titlul III, capitolul IV, sectiunea III, subsectiunea III a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 108. din Legea 441/2006


Articolul 155


(1) Actiunea in raspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor, respectiv a membrilor directoratului si consiliului de supraveghere, precum si a cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societatii de acestia prin incalcarea indatoririlor lor fata de societate, apartine adunarii generale, care va decide cu majoritatea prevazuta la art. 112.


(2) Adunarea generala desemneaza cu aceeasi majoritate persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie.


(3) Cand adunarea generala decide cu privire la situatia financiara anuala, poate lua o hotarare referitoare la raspunderea administratorilor sau directorilor, respectiv a membrilor directoratului si consiliului de supraveghere, chiar daca aceasta problema nu figureaza pe ordinea de zi.


(4) Daca adunarea generala decide sa porneasca actiune in raspundere contra administratorilor, respectiv a membrilor directoratului, mandatul acestora inceteaza de drept de la data adoptarii hotararii si adunarea generala, respectiv consiliul de supraveghere, va proceda la inlocuirea lor.


(5) Daca actiunea se porneste impotriva directorilor, acestia sunt suspendati de drept din functie pana la ramanerea definitiva a hotararii.


(6) Daca adunarea generala decide sa porneasca actiune in raspundere contra membrilor consiliului de supraveghere cu majoritatea prevazuta la art. 115 alin. (1) , mandatul membrilor respectivi ai consiliului de supraveghere inceteaza de drept. Adunarea generala va proceda la inlocuirea lor.


(7) Actiunea in raspundere impotriva membrilor directoratului poate fi exercitata si de catre consiliul de supraveghere, in urma unei decizii a consiliului insusi. Daca decizia este luata cu o majoritate de doua treimi din numarul total de membri ai consiliului de supraveghere, mandatul membrilor respectivi ai directoratului inceteaza de drept, consiliul de supraveghere procedand la inlocuirea lor.


Articolul 1551


(1) Daca adunarea generala nu introduce actiunea in raspundere prevazuta la art. 155 si nici nu da curs propunerii unuia sau mai multor actionari de a initia o asemenea actiune, actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce o actiune in despagubiri, in nume propriu, dar in contul societatii, impotriva oricarei persoane prevazute la art. 155 alin. (1) .


(2) Persoanele care exercita dreptul prevazut la alin. (1) trebuie sa fi avut deja calitatea de actionar la data la care a fost dezbatuta in cadrul adunarii generale problema introducerii actiunii in raspundere.


(3) Cheltuielile de judecata vor fi suportate de actionarii care au introdus actiunea. In caz de admitere, actionarii au dreptul la rambursarea de catre societate a sumelor avansate cu acest titlu.


(4) Dupa ramanerea definitiva a hotararii instantei de admitere a actiunii prevazute la alin. (1) , adunarea generala a actionarilor, respectiv consiliul de supraveghere va putea decide incetarea mandatului administratorilor, directorilor si membrilor consiliului de supraveghere, respectiv al membrilor directoratului, si inlocuirea acestora.


Articolul 156


- Art. 156 din titlul III, capitolul IV, sectiunea III, subsectiunea III a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 111. din Legea 441/2006


Articolul 157


- Art. 157 din titlul III, capitolul IV, sectiunea III, subsectiunea III a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 111. din Legea 441/2006


Articolul 158


- Art. 158 din titlul III, capitolul IV, sectiunea III, subsectiunea III a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 111. din Legea 441/2006


SECTIUNEA IV: Auditul financiar, auditul intern si cenzorii


Articolul 159


(1) Societatea pe actiuni va avea 3 cenzori si un supleant, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare. In toate cazurile, numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.


(2) Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.


(3) Cenzorii trebuie sa isi exercite personal mandatul.


(4) La societatile pe actiuni cu capital majoritar de stat, unul dintre cenzori este, in mod obligatoriu, reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor.


Articolul 160


(1) Situatiile financiare ale societatilor supuse obligatiei legale de auditare vor fi auditate de catre auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice -, in conditiile prevazute de lege.


(11) Societatile pe actiuni care opteaza, in temeiul art. 153, pentru sistemul dualist de administrare sunt supuse auditului financiar.


(12) Societatile pe actiuni ale caror situatii financiare sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau optiunii, in acest sens, a actionarilor pot sa nu aplice prevederile art. 159 alin. (1) , hotararea in acest sens fiind luata de adunarea generala a actionarilor.


(2) Societatile ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau hotararii actionarilor, vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.


(3) La societatile ale caror situatii financiare anuale nu sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar, adunarea generala ordinara a actionarilor va hotari contractarea auditului financiar sau numirea cenzorilor, dupa caz.


Articolul 1601


Consiliul de administratie, respectiv directoratul, inregistreaza la registrul comertului orice schimbare a cenzorilor, respectiv auditorilor financiari.


Articolul 161


(1) Cenzorii pot fi actionari, cu exceptia cenzorului expert contabil, care poate fi tert ce exercita profesia individual ori in forme asociative.


(2) Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor:


a) rudele sau afinii pana la al patrulea grad inclusiv sau sotii administratorilor;


b) persoanele care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate sau ai caror angajatori sunt in raporturi contractuale sau se afla in concurenta cu aceasta;


c) persoanele carora le este interzisa functia de membru al consiliului de administratie, respectiv al consiliului de supraveghere si al directoratului, in temeiul art. 731;


d) persoanele care, pe durata exercitarii atributiilor conferite de aceasta calitate, au atributii de control in cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al altor institutii publice, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege.


(3) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, determinata prin actul constitutiv sau de adunarea generala care i-a numit.


Articolul 162


(1) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare la mandat a unui cenzor, acesta va fi inlocuit de supleant.


(2) In situatia prevazuta la alin. (1) , precum si in situatia in care numarul cenzorilor nu se poate completa prin inlocuirea cu supleanti ori nu mai ramane in functie niciun cenzor, administratorii vor convoca de urgenta adunarea generala in vederea desemnarii unui nou cenzor.


Articolul 163


(1) Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.


(2) Despre toate acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situatiile financiare si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale un raport amanuntit. Modalitatea si procedura de raportare a auditorilor interni se stabilesc potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.


(3) Adunarea generala poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul cenzorilor sau, dupa caz, al auditorilor financiari.


(4)


- Art. 163, alin. (4) din titlul III, capitolul IV, sectiunea IV a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 119. din Legea 441/2006


(5) Cenzorii sau, dupa caz, auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale.


Articolul 164


(1) Cenzorii au dreptul sa obtina in fiecare luna de la administratori o situatie despre mersul operatiunilor.


(2) - Art. 164, alin. (2) din titlul III, capitolul IV, sectiunea IV a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 120. din Legea 441/2006


(3) Este interzis cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor datele referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.


Articolul 1641


(1) Orice actionar are dreptul sa reclame cenzorilor faptele despre care crede ca trebuie cenzurate, iar acestia le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre adunarea generala.


(2) In cazul in care reclamatia este facuta de actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social sau o cota mai mica, daca actul constitutiv prevede astfel, cenzorii sunt obligati sa o verifice. Daca vor aprecia ca reclamatia este intemeiata si urgenta, sunt obligati sa convoace imediat adunarea generala si sa prezinte acesteia observatiile lor. In caz contrar, ei trebuie sa puna in discutie reclamatia la prima adunare. Adunarea generala trebuie sa ia o hotarare asupra celor reclamate.


(3) In cazul societatilor in care au fost desemnati auditori interni, potrivit legii, orice actionar are dreptul sa reclame acestora faptele despre care cred ca trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre consiliul de administratie, respectiv consiliul de supraveghere. In cazul in care reclamatia este facuta de actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social ori o cota mai mica, daca actul constitutiv prevede astfel, auditorii interni sunt obligati sa verifice faptele reclamate, iar in cazul in care sunt confirmate, fiind consemnate intr-un raport ce va fi comunicat consiliului de administratie, respectiv consiliului de supraveghere, si pus la dispozitie adunarii generale; in acest caz, consiliul de administratie, respectiv consiliul de supraveghere, este obligat sa convoace adunarea generala.


Articolul 165


(1) Pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 163 alin. (2) , cenzorii vor delibera impreuna; ei insa vor putea face, in caz de neintelegere, rapoarte separate, care vor trebui sa fie prezentate adunarii generale.


(2) Pentru celelalte obligatii impuse de lege, cenzorii vor putea lucra separat.


(3) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.


Articolul 166


(1) Intinderea si efectele raspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.


(2) Revocarea lor se va putea face numai de adunarea generala, cu votul cerut la adunarile extraordinare.


(3) Dispozitiile art. 73 si 15316 se aplica si cenzorilor.


SECTIUNEA V: Despre emiterea de obligatiuni


Articolul 167


(1) Valoarea nominala a unei obligatiuni nu poate fi mai mica de 2,5 lei.


(2) Obligatiunile din aceeasi emisiune trebuie sa fie de o valoare egala si acorda posesorilor lor drepturi egale.


(3) Obligatiunile pot fi emise in forma materiala, pe suport hartie, sau in forma dematerializata, prin inscriere in cont.


Articolul 168


- Art. 168 din titlul III, capitolul IV, sectiunea V a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 123. din Legea 441/2006


Articolul 169


- Art. 169 din titlul III, capitolul IV, sectiunea V a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 123. din Legea 441/2006


Articolul 170


(1) Subscriptia obligatiunilor va fi facuta pe exemplarele prospectului de emisiune.


(2) Valoarea obligatiunilor subscrise trebuie sa fie integral varsata.


(3) Titlurile obligatiunilor trebuie sa cuprinda datele prevazute in legislatia pietei de capital.


(4) Titlurile vor fi semnate in conformitate cu dispozitiile art. 93 alin. (4) .


(5) Valoarea nominala a obligatiunilor convertibile in actiuni va trebui sa fie egala cu cea a actiunilor.


Articolul 171


(1) Detinatorii de obligatiuni se pot intruni in adunare generala, pentru a delibera asupra intereselor lor.


(2) Adunarea va fi convocata pe cheltuiala societatii care a emis obligatiunile, la cererea unui numar de detinatori care sa reprezinte a patra parte din titlurile emise si nerambursate sau, dupa numirea reprezentantilor detinatorilor de obligatiuni, la cererea acestora.


(3) Dispozitiile prevazute pentru adunarea ordinara a actionarilor se aplica si adunarii detinatorilor de obligatiuni, in ce priveste formele, conditiile, termenele convocarii, depunerea titlurilor si votarea.


(4) Societatea emitenta nu poate participa la deliberarile adunarii detinatorilor de obligatiuni, in baza obligatiunilor pe care le poseda.


(5) Detinatorii de obligatiuni vor putea fi reprezentati prin mandatari, altii decat administratorii, directorii, respectiv membrii directoratului, ai consiliului de supraveghere ori cenzorii sau functionarii societatii.


Articolul 172


(1) Adunarea detinatorilor de obligatiuni legal constituita poate:


a) sa numeasca un reprezentant al detinatorilor de obligatiuni si unul sau mai multi supleanti, cu dreptul de a-i reprezenta fata de societate si in justitie, fixandu-le remuneratia; acestia nu pot lua parte la administrarea societatii, dar vor putea asista la adunarile sale generale;


b) sa indeplineasca toate actele de supraveghere si de aparare a intereselor lor comune sau sa autorizeze un reprezentant cu indeplinirea lor;


c) sa constituie un fond, care va putea fi luat din dobanzile cuvenite detinatorilor de obligatiuni, pentru a face fata cheltuielilor necesare apararii drepturilor lor, stabilind, in acelasi timp, regulile pentru gestiunea acestui fond;


d) sa se opuna la orice modificare a actului constitutiv sau a conditiilor imprumutului, prin care s-ar putea aduce o atingere drepturilor detinatorilor de obligatiuni;


e) sa se pronunte asupra emiterii de noi obligatiuni.


(2) Hotararile adunarii vor fi aduse la cunostinta societatii, in termen de cel mult 3 zile de la adoptarea lor.


Articolul 173


Pentru validitatea deliberarilor prevazute la art. 172 alin. (1) lit. a) , b) si c) hotararea se ia cu o majoritate reprezentand cel putin o treime din titlurile emise si nerambursate; in celelalte cazuri este necesara prezenta in adunare a detinatorilor reprezentand cel putin doua treimi din titlurile nerambursate si votul favorabil a cel putin patru cincimi din titlurile reprezentate la adunare.


Articolul 174


(1) Hotararile luate de adunarea detinatorilor de obligatiuni sunt obligatorii si pentru detinatorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.


(2) Hotararile adunarii detinatorilor de obligatiuni pot fi atacate in justitie de catre detinatorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei, in termenul si cu efectele aratate in art. 132 si 133.


Articolul 175


Actiunea in justitie a detinatorului de obligatiuni impotriva societatii nu este admisibila daca are acelasi obiect cu al actiunii intentate de reprezentantul detinatorilor de obligatiuni sau este contrara unei hotarari a adunarii detinatorilor de obligatiuni.


Articolul 176


(1) Obligatiunile se ramburseaza de societatea emitenta la scadenta.


(2) Inainte de scadenta, obligatiunile din aceeasi emisiune si cu aceeasi valoare pot fi rambursate, prin tragere la sorti, la o suma superioara valorii lor nominale, stabilita de societate si anuntata public cu cel putin 15 zile inainte de data tragerii la sorti.


(3) Obligatiunile convertibile pot fi preschimbate in actiuni ale societatii emitente, in conditiile stabilite in prospectul de oferta publica.


SECTIUNEA VI: Despre registrele societatii si despre situatiile financiare anuale


Articolul 177


(1) In afara de evidentele prevazute de lege, societatile pe actiuni trebuie sa tina:


a) un registru al actionarilor care sa arate, dupa caz, numele si prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor, precum si varsamintele facute in contul actiunilor. Evidenta actiunilor tranzactionate pe o/un piata reglementata/sistem alternativ de tranzactionare se realizeaza cu respectarea legislatiei specifice pietei de capital;


b) un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;


c) un registru al sedintei si deliberarilor consiliului de administratie, respectiv ale directoratului si consiliului de supraveghere;


d) - Art. 177, alin. (1) , litera D. din titlul III, capitolul IV, sectiunea VI a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 127. din Legea 441/2006


e) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenzori si, dupa caz, de auditori interni, in exercitarea mandatului lor;


f) un registru al obligatiunilor, care sa arate totalul obligatiunilor emise si al celor rambursate, precum si numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, cand ele sunt nominative. Evidenta obligatiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata reglementata sau printr-un sistem alternativ de tranzactionare va fi tinuta conform legislatiei specifice pietei de capital;


g) orice alte registre prevazute de acte normative speciale.


(2) Registrele prevazute la alin. (1) lit. a) , b) si f) vor fi tinute prin grija consiliului de administratie, respectiv a directoratului, cel prevazut la lit. c) prin grija organului in cauza, iar cel prevazut la lit. e) prin grija cenzorilor sau, dupa caz, a auditorilor interni; registrele prevazute la alin. (1) lit. g) vor fi tinute in conditiile prevazute de actele normative respective.


Articolul 178


(1) Administratorii, respectiv membrii directoratului, sau, dupa caz, entitatile care tin evidenta actionariatului conform prevederilor legale au obligatia sa puna la dispozitia actionarilor si a oricaror alti solicitanti informatii privind structura actionariatului respectivei societati si sa le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date.


(2) De asemenea, sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor si a detinatorilor de obligatiuni, in aceleasi conditii, registrele prevazute la art. 177 alin. (1) lit. b) si f) .


Articolul 179


Registrul actionarilor si registrul obligatiunilor se pot tine manual sau in sistem computerizat.


Articolul 180


(1) Societatea poate contracta cu o societate de registru independent privat tinerea registrului actionarilor in sistem computerizat si efectuarea inregistrarilor si a altor operatiuni legate de acest registru.


(2) Dispozitiile alineatului precedent sunt aplicabile, in mod corespunzator, si in ceea ce priveste registrul obligatiunilor.


(3) Tinerea registrului actionarilor si/sau a registrului obligatiunilor de catre o societate de registru independent autorizat este obligatorie in cazurile prevazute de lege.


(4) In cazul in care registrul actionarilor este tinut de catre o societate de registru independent autorizata, este obligatorie mentionarea in registrul comertului a firmei si a sediului acesteia, precum si a oricaror modificari intervenite cu privire la aceste elemente de identificare.


Articolul 181


Consiliul de administratie, respectiv directoratul, trebuie sa prezinte cenzorilor, respectiv auditorilor interni si auditorilor financiari, cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul lor si de documentele justificative.


Articolul 182


(1) Situatiile financiare anuale se vor intocmi in conditiile prevazute de lege.


(2) Situatiile financiare anuale ale societatilor vor fi verificate sau auditate, potrivit legii.


Articolul 183


(1) Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5 % pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.


(2) Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micsorat din orice cauza, va fi completat, cu respectarea prevederilor alin. (1) .


(3) De asemenea, se include in fondul de rezerva, chiar daca acesta a atins suma prevazuta la alin. (1) , excedentul obtinut prin vanzarea actiunilor la un curs mai mare decat valoarea lor nominala, daca acest excedent nu este intrebuintat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizarilor.


(4) Fondatorii vor participa la profit, daca acest lucru este prevazut in actul constitutiv ori, in lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobat de adunarea generala extraordinara.


(5) In toate cazurile, conditiile participarii se vor stabili de adunarea generala, pentru fiecare exercitiu financiar.


Articolul 184


(1) Raportul cenzorilor sau, dupa caz, al auditorului financiar ramane depus la sediul societatii si la cel al sucursalelor in cele 15 zile care preced intrunirea adunarii generale, pentru a fi consultate de actionari.


(2) La cerere, consiliul de administratie, respectiv directoratul, elibereaza actionarilor copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depasi costurile administrative implicate de furnizarea acestora.


Articolul 185


(1) In conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, dupa caz.


(2) Consiliul de administratie, respectiv directoratul societatii-mama, definita astfel de reglementarile contabile aplicabile, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice copii ale situatiilor financiare anuale consolidate, prevederile alin. (1) urmand a fi aplicate in mod corespunzator.


(3) In vederea efectuarii publicitatii legale, Ministerul Finantelor Publice transmite, electronic, la Oficiul National al Registrului Comertului copii de pe urmatoarele acte, in forma electronica: situatiile financiare anuale si, dupa caz, situatiile financiare anuale consolidate, raportul si, dupa caz, raportul consolidat al consiliului de administratie, respectiv al directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum si indicatorii economico-financiari necesari efectuarii publicitatii legale. Publicitatea legala se realizeaza prin mentionarea in registrul comertului a depunerii situatiilor financiare anuale, insotite de raportul consiliului de administratie, respectiv al directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum si prin publicarea indicatorilor economico-financiari extrasi din acestea.


(4) - Art. 185, alin. (4) din titlul III, capitolul IV, sectiunea VI a fost abrogat la 04-nov-2020 de Actul din Rectificare din 2020


(5) - Art. 185, alin. (5) din titlul III, capitolul IV, sectiunea VI a fost abrogat la 04-nov-2020 de Actul din Rectificare din 2020


(6) Ministerul Finantelor Publice si Oficiul National al Registrului Comertului vor incheia un protocol de colaborare, in vederea transmiterii, in format electronic, a copiilor si informatiilor prevazute la alin. (3) .


*) De la data de 1 ianuarie 2011, situatiile financiare anuale si documentele anexate acestora, prevazute la art. 185 se depun numai la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.


Articolul 186


Aprobarea situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala nu impiedica exercitarea actiunii in raspundere, in conformitate cu prevederile art. 155.


CAPITOLUL V: Societatile in comandita pe actiuni


Articolul 187


Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu normele privind societatile pe actiuni, cu exceptia celor referitoare la sistemul dualist de administrare.


Articolul 188


(1) Administrarea societatii este incredintata unuia sau mai multor asociati comanditati.


(2) Asociatilor comanditati li se vor aplica dispozitiile prevazute la art. 80-83, iar asociatilor comanditari cele din art. 89 si 90.


Articolul 189


(1) In societatea in comandita pe actiuni, administratorii vor putea fi revocati de adunarea generala a actionarilor, printr-o hotarare luata cu majoritatea stabilita pentru adunarile extraordinare.


(2) Adunarea generala, cu aceeasi majoritate, alege alta persoana in locul administratorului revocat, decedat sau care a incetat exercitarea mandatului sau.


(3) Numirea trebuie aprobata si de ceilalti administratori, daca sunt mai multi.


(4) Noul administrator devine asociat comanditat.


(5) Administratorul revocat ramane raspunzator nelimitat fata de terti pentru obligatiile pe care le-a contractat in timpul administratiei sale, putand insa exercita actiune in regres impotriva societatii.


Articolul 190


Asociatii comanditati, care sunt administratori, nu pot lua parte la deliberarile adunarilor generale pentru alegerea cenzorilor sau, dupa caz, a auditorului financiar, chiar daca poseda actiuni ale societatii.


CAPITOLUL VI: Societatile cu raspundere limitata


Articolul 191


(1) Hotararile asociatilor se iau in adunarea generala.


(2) Prin actul constitutiv se va putea stabili ca votarea se poate face si prin corespondenta.


Articolul 192


(1) Adunarea generala decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, in afara de cazul cand in actul constitutiv se prevede altfel.


(2) - Art. 192, alin. (2) din titlul III, capitolul VI a fost abrogat la 26-nov-2022 de Art. 129, punctul 39. din capitolul IV, sectiunea 10 din Legea 265/2022


Articolul 193


(1) Fiecare parte sociala da dreptul la un vot.


(2) Un asociat nu poate exercita dreptul sau de vot in deliberarile adunarilor asociatilor referitoare la aporturile sale in natura sau la actele juridice incheiate intre ele si societate.


(3) Daca adunarea legal constituita nu poate lua o hotarare valabila din cauza neintrunirii majoritatii cerute, adunarea convocata din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numarul de asociati si partea din capitalul social reprezentata de asociatii prezenti.


Articolul 194


(1) Adunarea generala a asociatilor are urmatoarele obligatii principale:


a) sa aprobe situatia financiara anuala si sa stabileasca repartizarea profitului net;


b) sa desemneze administratorii si cenzorii, sa ii revoce/demita si sa le dea descarcare de activitate, precum si sa decida contractarea auditului financiar, atunci cand acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;


c) sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite;


d) sa modifice actul constitutiv.


(2) In acest din urma caz, daca in actul constitutiv se prevede dreptul de retragere a asociatului pentru ca nu este de acord cu modificarile aduse acestuia, se aplica dispozitiile art. 224 si 225.


Articolul 195


(1) Administratorii sunt obligati sa convoace adunarea asociatilor la sediul social, cel putin o data pe an sau de cate ori este necesar.


(2) Un asociat sau un numar de asociati, ce reprezinta cel putin o patrime din capitalul social, va putea cere convocarea adunarii generale, aratand scopul acestei convocari.


(3) Convocarea adunarii se va face in forma prevazuta in actul constitutiv, iar in lipsa unei dispozitii speciale, prin scrisoare recomandata, cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea acesteia, aratandu-se ordinea de zi.


*) Prin Decizia nr. 55/2020, Inalta Curte de Casatie si Justitie stabileste ca, in interpretarea dispozitiilor art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul de 10 zile incepe sa curga de la data la care convocarea adunarii generale prin scrisoare recomandata a ajuns la destinatari, daca in actul constitutiv sau in baza unei dispozitii speciale a legii nu se prevede o alta modalitate de comunicare.


Articolul 196


Dispozitiile prevazute pentru societatile pe actiuni, in ce priveste dreptul de a ataca hotararile adunarii generale, se aplica si societatilor cu raspundere limitata, termenul de 15 zile prevazut la art. 132 alin. (2) urmand sa curga de la data la care asociatul a luat cunostinta de hotararea adunarii generale pe care o ataca.


Articolul 1961


(1) In cazul societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic, acesta va exercita atributiile adunarii generale a asociatilor societatii.


(2) Asociatul unic va consemna de indata, in scris, orice decizie adoptata in conformitate cu alin. (1) .


(3) Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societatii cu raspundere limitata al carui asociat unic este.


(4) - Art. 196^1, alin. (4) din titlul III, capitolul VI a fost abrogat la 17-apr-2009 de Art. 1, punctul 6. din Legea 88/2009


Articolul 197


(1) Societatea este administrata de unul sau mai multi administratori, asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala.


(2) Administratorii nu pot primi, fara autorizarea adunarii asociatilor, mandatul de administrator in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca acelasi fel de comert ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune.


(3) Dispozitiile art. 75, 76, 77 alin. (1) si 79 se aplica si societatilor cu raspundere limitata.


(4) Dispozitiile privitoare la administrarea societatilor pe actiuni nu sunt aplicabile societatilor cu raspundere limitata, indiferent daca sunt sau nu supuse obligatiei de auditare.


Articolul 198


(1) Societatea trebuie sa tina, prin grija administratorilor, un registru al asociatilor, in care se vor inscrie, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecarui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea.


(2) Administratorii raspund personal si solidar pentru orice dauna pricinuita prin nerespectarea prevederilor de la alin. (1) .


(3) Registrul poate fi cercetat de asociati si creditori.


Articolul 199


(1) Dispozitiile art. 160 alin. (1) , alin. (12) si alin. (2) , precum si ale art. 1601 se aplica in mod corespunzator.


(2) La societatile care nu se incadreaza in prevederile art. 160 alin. (1) , adunarea asociatilor poate numi unul sau mai multi cenzori ori un auditor financiar.


(3) Daca numarul asociatilor trece de 15, numirea cenzorilor este obligatorie.


(4) Dispozitiile prevazute pentru cenzorii societatilor pe actiuni se aplica si cenzorilor din societatile cu raspundere limitata.


(5) In lipsa de cenzori sau, dupa caz, de auditor financiar, fiecare dintre asociati, care nu este administrator al societatii, va exercita dreptul de control pe care asociatii il au in societatile in nume colectiv.


Articolul 200


Societatea cu raspundere limitata nu poate emite obligatiuni.


Articolul 201


(1) Situatiile financiare se intocmesc potrivit normelor prevazute pentru societatea pe actiuni, prevederile art. 185 aplicandu-se in mod corespunzator.


(2) Dispozitiile prevazute pentru fondurile de rezerva la societatea pe actiuni, ca si acelea privitoare la reducerea capitalului social, se aplica si societatilor cu raspundere limitata.


Articolul 202


(1) Partile sociale pot fi transmise intre asociati.


(2) Daca actul constitutiv nu prevede altfel, transmiterea catre persoane din afara societatii este permisa numai daca a fost aprobata de asociati reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social.


(21) - Art. 202, alin. (2^1) din titlul III, capitolul VI a fost abrogat la 05-nov-2020 de Art. I, punctul 8. din Legea 223/2020


(22) - Art. 202, alin. (2^2) din titlul III, capitolul VI a fost abrogat la 05-nov-2020 de Art. I, punctul 8. din Legea 223/2020


(23) - Art. 202, alin. (2^3) din titlul III, capitolul VI a fost abrogat la 05-nov-2020 de Art. I, punctul 8. din Legea 223/2020


(24) - Art. 202, alin. (2^4) din titlul III, capitolul VI a fost abrogat la 05-nov-2020 de Art. I, punctul 8. din Legea 223/2020


(3) In cazul dobandirii unei parti sociale prin succesiune, prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel; in acest din urma caz, societatea este obligata la plata partii sociale catre succesori, conform ultimului bilant contabil aprobat.


(4) In cazul in care s-ar depasi maximul legal de asociati din cauza numarului succesorilor, acestia vor fi obligati sa desemneze un numar de titulari ce nu va depasi maximul legal.


(5) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile si in cazul ipotecii asupra partilor sociale, insa numai in ceea ce priveste constituirea acesteia.


Articolul 203


(1) Transmiterea partilor sociale trebuie inscrisa in registrul comertului si in registrul de asociati al societatii.


(2) Transmiterea are efect fata de terti numai din momentul inscrierii ei in registrul comertului.


(3) - Art. 203, alin. (3) din titlul III, capitolul VI a fost abrogat la 05-nov-2020 de Art. I, punctul 9. din Legea 223/2020


TITLUL IV: Modificarea actului constitutiv


CAPITOLUL I: Dispozitii generale


Articolul 204


(1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotarare a adunarii generale ori a Consiliului de administratie, respectiv directoratului, adoptata in temeiul art. 114 alin. (1) , sau prin hotararea instantei judecatoresti, in conditiile art. 223 alin. (3) si ale art. 226 alin. (2) .


(2) Forma autentica a actului modificator adoptat de asociati este obligatorie atunci cand are ca obiect:


a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport in natura a unui imobil;


b) modificarea formei juridice a societatii intr-o societate in nume colectiv sau in comandita simpla;


c) majorarea capitalului social prin subscriptie publica.


(3) Dispozitiile art. 17 alin. (1) se aplica si in cazul schimbarii denumirii.


(4) Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul vor depune la registrul comertului actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile, care vor fi inregistrate in registrul comertului in temeiul incheierii registratorului de registrul comertului. In cazurile prevazute la art. 223 alin. (3) si la art. 226 alin. (2) , inregistrarea in registrul comertului se efectueaza din oficiu, in baza hotararii definitive de excludere sau de retragere.


(5) Oficiul registrului comertului va inainta din oficiu actul modificator astfel inregistrat si o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv catre Regia Autonoma A«Monitorul OficialA», spre a fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii.


(6) Actul modificator al actului constitutiv al unei societati in nume colectiv sau in comandita simpla, in forma autentica, se depune la oficiul registrului comertului, cu respectarea prevederilor alin. (4) , si se mentioneaza in acest registru, fara a fi obligatorie publicarea lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.


(7) In forma actualizata potrivit alin. (4) se pot omite numele sau denumirea si celelalte date de identificare a fondatorilor si a primilor membri ai organelor societatii.


(8) - Art. 204, alin. (8) din titlul IV, capitolul I a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 48. din Ordonanta urgenta 82/2007


(9) Omisiunea este permisa numai daca au trecut cel putin 5 ani de la data inmatricularii societatii si numai daca actul constitutiv nu prevede altfel.


Articolul 205


Schimbarea formei societatii, prelungirea duratei ei sau alte modificari ale actului constitutiv al societatii nu atrag crearea unei persoane juridice noi.


Articolul 206


(1) Creditorii particulari ai asociatilor dintr-o societate in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata pot face opozitie, in conditiile art. 62, impotriva hotararii adunarii asociatilor de prelungire a duratei societatii peste termenul fixat initial, daca au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior hotararii.


(2) Cand opozitia a fost admisa, asociatii trebuie sa decida, in termen de o luna de la data la care hotararea a ramas definitiva, daca inteleg sa renunte la prelungire sau sa il excluda din societate pe asociatul debitor al oponentului.


(3) In acest din urma caz, drepturile cuvenite asociatului debitor vor fi calculate pe baza ultimului bilant contabil aprobat.


CAPITOLUL II: Reducerea sau majorarea capitalului social


Articolul 207


(1) Capitalul social poate fi redus prin:


a) micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale;


b) reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale;


c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor.


(2) Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin:


a) scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate;


b) restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune sau parte sociala;


c) alte procedee prevazute de lege.


Articolul 208


(1) Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.


(2) Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social, atunci cand legea il fixeaza, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.


(3) Creditorii societatii, ale caror creante sunt anterioare publicarii hotararii, vor fi indreptatiti sa obtina garantii pentru creantele care nu au devenit scadente pana la data respectivei publicari. Acestia au dreptul de a face opozitie impotriva acestei hotarari, in conformitate cu art. 62.


(4) Reducerea capitalului social nu are efect si nu se fac plati in beneficiul actionarilor pana cand creditorii nu vor fi obtinut realizarea creantelor lor ori garantii adecvate sau pana la data la care instanta a respins cererea creditorilor ca inadmisibila ori, apreciind ca societatea a oferit creditorilor garantii adecvate sau ca, luandu-se in considerare activul societatii, garantiile nu sunt necesare, a respins cererea creditorilor ca neintemeiata, iar hotararea judecatoreasca a ramas definitiva.


(5) La cererea creditorilor societatii, ale caror creante sunt anterioare publicarii hotararii, instanta poate obliga societatea la acordarea de garantii adecvate daca, in mod rezonabil, se poate aprecia ca reducerea capitalului social afecteaza sansele de acoperire a creantelor, iar societatea nu a acordat garantii creditorilor, potrivit prevederilor alin. (3) .


Articolul 209


Cand societatea a emis obligatiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri facute actionarilor din sumele rambursate in contul actiunilor, decat in proportie cu valoarea obligatiunilor rambursate.


Articolul 210


(1) Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.


(2) De asemenea, actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.


(3) Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora capitalul social.


(4) Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.


Articolul 211


- Art. 211 din titlul IV, capitolul II a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 49. din Ordonanta urgenta 82/2007


Articolul 212


(1) Societatea pe actiuni isi va putea majora capitalul social, cu respectarea dispozitiilor prevazute pentru constituirea societatii.


(2) In caz de subscriptie publica, prospectul de emisiune, purtand semnaturile autentice a 2 dintre membrii consiliului de administratie, respectiv dintre membrii directoratului, va fi depus la registrul comertului pentru indeplinirea formalitatilor prevazute la art. 18 si va cuprinde:


a) data si numarul inmatricularii societatii in registrul comertului;


b) denumirea si sediul societatii;


c) capitalul social subscris si varsat;


d) numele si prenumele administratorilor, respectiv ale membrilor directoratului si consiliului de supraveghere, cenzorilor sau, dupa caz, auditorului financiar, si domiciliul lor;


e) ultima situatie financiara aprobata, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari;


f) dividendele platite in ultimii 5 ani sau de la constituire, daca, de la aceasta data, au trecut mai putin de 5 ani;


g) obligatiunile emise de societate;


h) hotararea adunarii generale privitoare la noua emisiune de actiuni, valoarea totala a acestora, numarul si valoarea lor nominala, felul lor, relatii privitoare la aporturi, altele decat in numerar, si avantajele acordate acestora, precum si data de la care se vor plati dividendele.


(3) Acceptantul va putea invoca nulitatea prospectului de emisiune ce nu cuprinde toate mentiunile aratate, daca nu a exercitat in nici un mod drepturile si obligatiile sale de actionar.


Articolul 213


Majorarea capitalului social al unei societati prin oferta publica de valori mobiliare si/sau prin acordarea posibilitatii actionarilor de a-si tranzactiona drepturile de preferinta pe piata de capital este supusa prevederilor legislatiei specifice pietei de capital.


Articolul 214


In caz de majorare a capitalului social prin oferta publica, administratorii, respectiv membrii directoratului, sunt solidar raspunzatori pentru exactitatea celor aratate in prospectul de emisiune, in publicatiile facute de societate sau in cererile adresate oficiului registrului comertului, in conformitate cu prevederile legislatiei privind piata de capital.


Articolul 215


(1) Daca majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea generala care a hotarat aceasta va propune registratorului de registrul comertului numirea unuia sau a mai multor experti pentru evaluarea acestor aporturi, in conditiile art. 38 si 39.


(11) In cazul in care majorarea capitalului social este efectuata pentru realizarea unei fuziuni sau divizari si pentru efectuarea, daca este cazul, a platilor in numerar catre actionarii/asociatii societatii absorbite sau divizate, nu este necesara intocmirea raportului prevazut la alin. (1) , daca proiectul de fuziune sau divizare a fost supus examinarii unui expert independent potrivit dispozitiilor art. 2433 alin. (1) -(4) .


(2) Aporturi in creante nu sunt admise.


(3) Dupa depunerea raportului de expertiza, adunarea generala extraordinara convocata din nou, avand in vedere concluziile expertilor, poate hotari majorarea capitalului social.


(4) Hotararea adunarii generale trebuie sa cuprinda descrierea aporturilor in natura, numele persoanelor ce le efectueaza si numarul actiunilor ce se vor emite in schimb.


Articolul 216


(1) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.


(2) Exercitarea dreptului de preferinta se va putea realiza numai in interiorul termenului hotarat de adunarea generala sau de consiliul de administratie, respectiv directorat, in conditiile art. 2201 alin. (4) , daca actul constitutiv nu prevede alt termen. In toate situatiile, termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferinta nu poate fi mai mic de o luna de la data publicarii hotararii adunarii generale, respectiv a deciziei consiliului de administratie/directoratului, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.


(3) Orice majorare a capitalului social efectuata cu incalcarea prezentului articol este anulabila.


Articolul 2161


Actionarii au un drept de preferinta si atunci cand societatea emite obligatiuni convertibile in actiuni. Dispozitiile art. 216 se aplica in mod corespunzator.


Articolul 217


(1) Dreptul de preferinta al actionarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor.


(2) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, va pune la dispozitie adunarii generale extraordinare a actionarilor un raport scris, prin care se precizeaza motivele limitarii sau ridicarii dreptului de preferinta. Acest raport va explica, de asemenea, modul de determinare a valorii de emisiune a actiunilor.


(3) Hotararea va fi luata in prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti.


(4) Hotararea va fi depusa la oficiul registrului comertului de catre consiliul de administratie, respectiv de catre directorat, spre mentionare in registrul comertului si publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.


Articolul 218


- Art. 218 din titlul IV, capitolul II a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 151. din Legea 441/2006


Articolul 219


(1) Hotararea adunarii generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai in masura in care este dusa la indeplinire in termen de 18 luni de la data adoptarii.


(2) Daca majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral, capitalul va fi majorat in cuantumul subscrierilor primite doar daca conditiile de emisiune prevad aceasta posibilitate.


Articolul 220


(1) Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30 % din valoarea lor nominala si, integral, in termen de cel mult 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale.


(2) In acelasi termen vor trebui platite actiunile emise in schimbul aporturilor in natura.


(3) Cand s-a prevazut o prima de emisiune, aceasta trebuie integral platita la data subscrierii.


(4) Dispozitiile art. 98 alin. (3) si ale art. 100 raman aplicabile.


Articolul 2201


(1) Prin actul constitutiv, consiliul de administratie, respectiv directoratul, poate fi autorizat ca, intr-o anumita perioada, ce nu poate depasi 5 ani de la data inmatricularii societatii, sa majoreze capitalul social subscris pana la o valoare nominala determinata (capital autorizat) , prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor.


(2) O astfel de autorizare poate fi acordata si de adunarea generala a actionarilor, printr-o modificare a actului constitutiv, pentru o anumita perioada, ce nu poate depasi 5 ani de la data inregistrarii modificarii. Actul constitutiv poate majora cerintele de cvorum pentru o astfel de modificare.


(3) Valoarea nominala a capitalului autorizat nu poate depasi jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizarii.


(4) Prin autorizarea acordata conform alin. (1) -(3) , consiliului de administratie, respectiv directoratului, ii poate fi conferita si competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti. Aceasta autorizare se acorda consiliului de administratie, respectiv directoratului, de catre adunarea generala, in conditiile de cvorum si majoritate prevazute la art. 217 alin. (3) . Decizia consiliului de administratie, respectiv a directoratului, cu privire la restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta se depune la oficiul registrului comertului, spre mentionare in registrul comertului si publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.


Articolul 221


Societatea cu raspundere limitata isi poate majora capitalul social, in modalitatile si din sursele prevazute de art. 210.


TITLUL V: Excluderea si retragerea asociatilor


Articolul 222


(1) Poate fi exclus din societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata:


a) asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;


b) asociatul cu raspundere nelimitata in stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;


c) asociatul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept in administratie ori contravine dispozitiilor art. 80 si 82;


d) asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora.


(2) Dispozitiile acestui articol se aplica si comanditatilor in societatea in comandita pe actiuni.


*) Prin Decizia nr. 28/2021, Inalta Curte de Casatie si Justitie stabileste ca: Ipotezele de excludere a asociatului prevazute de art. 222 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se completeaza cu prevederile art. 1.928 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.


Articolul 223


(1) Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui asociat.


(2) Cand excluderea se cere de catre un asociat, se vor cita societatea si asociatul parat.


(3) Ca urmare a excluderii, instanta judecatoreasca va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul social a celorlalti asociati.


(31) Hotararea prin care instanta se pronunta asupra cererii de excludere este supusa numai apelului.


(4) Hotararea definitiva de excludere se depune, in termen de 15 zile, la oficiul registrului comertului pentru a fi inscrisa in registru, iar dispozitivul hotararii se publica, la cererea societatii, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.


Articolul 224


(1) Asociatul exclus raspunde de pierderi si are dreptul la beneficii pana in ziua excluderii sale, insa nu va putea cere lichidarea lor pana ce acestea nu sunt repartizate conform prevederilor actului constitutiv.


(2) Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acesteia.


Articolul 225


(1) Asociatul exclus ramane obligat fata de terti pentru operatiunile facute de societate, pana in ziua ramanerii definitive a hotararii de excludere.


(2) Daca, in momentul excluderii, sunt operatiuni in curs de executare, asociatul este obligat sa suporte consecintele si nu-si va putea retrage partea ce i se cuvine decat dupa terminarea acelor operatiuni.


Articolul 226


(1) Asociatul in societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau in societatea cu raspundere limitata se poate retrage din societate:


a) in cazurile prevazute in actul constitutiv;


a1) in cazurile prevazute la art. 134;


b) cu acordul tuturor celorlalti asociati;


c) in lipsa unor prevederi in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului, supusa numai apelului.


(11) Dreptul de retragere poate fi exercitat, in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) , in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale a asociatilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dispozitiile art. 134 alin. (21) se aplica in mod corespunzator.


(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c) , instanta judecatoreasca va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul social a celorlalti asociati.


(3) Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru partile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociatilor ori de un expert desemnat de acestia sau, in caz de neintelegere, de tribunal. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.


TITLUL VI: Dizolvarea, fuziunea si divizarea societatilor


CAPITOLUL I: Dizolvarea societatilor


Articolul 227


(1) Societatea se dizolva prin:


a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;


b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;


c) declararea nulitatii societatii;


d) hotararea adunarii generale;


e) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;


f) falimentul societatii;


g) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.


(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a) , asociatii trebuie sa fie consultati de catre consiliul de administratie, respectiv de directorat, cu cel putin 3 luni inainte de expirarea duratei societatii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia. In lipsa, la cererea oricaruia dintre asociati, tribunalul poate dispune, prin incheiere, efectuarea consultarii conform art. 119 alin. (3) .


(3) - Art. 227, alin. (3) din titlul VI, capitolul I a fost abrogat la 26-nov-2022 de Art. 129, punctul 43. din capitolul IV, sectiunea 10 din Legea 265/2022


(4) Lichidarea si radierea societatii se efectueaza potrivit dispozitiilor art. 237 alin. (6) -(13) .


Articolul 228


(1) Societatea pe actiuni se dizolva:


a) in cazul si in conditiile prevazute la art. 15324;


b) in cazul si in conditiile prevazute la art. 10 alin. (3) .


(2) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplica in mod corespunzator si societatii cu raspundere limitata.


Articolul 229


(1) Societatile in nume colectiv sau cu raspundere limitata se dizolva prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati, cand, datorita acestor cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul singur.


(2) Se excepteaza cazul cand in actul constitutiv exista clauza de continuare cu mostenitorii sau cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.


(3) Dispozitiile alineatelor precedente se aplica si societatilor in comandita simpla sau in comandita pe actiuni, daca acele cauze privesc pe singurul asociat comanditat sau comanditar.


Articolul 230


(1) In societatile in nume colectiv, societatile cu raspundere limitata, daca un asociat decedeaza si daca nu exista conventie contrara, societatea trebuie sa plateasca partea ce se cuvine mostenitorilor, dupa ultimul bilant contabil aprobat, in termen de 3 luni de la notificarea decesului asociatului, daca asociatii ramasi nu prefera sa continue societatea cu mostenitorii care consimt la aceasta.


(2) Prevederile alin. (1) se aplica si societatilor in comandita simpla, in caz de deces al unuia dintre asociatii comanditati, in afara de cazul cand mostenitorii sai nu prefera sa ramana in societate in aceasta calitate.


(3) Mostenitorii raman raspunzatori, potrivit art. 224, pana la publicarea schimbarilor intervenite.


Articolul 231


(1) In caz de dizolvare a societatii prin hotarare a asociatilor, acestia vor putea reveni, cu majoritatea ceruta pentru modificarea actului constitutiv, asupra hotararii luate, atat timp cat nu s-a facut nici o repartitie din activ.


(2) Noua hotarare se mentioneaza in registrul comertului, dupa care oficiul registrului comertului o va trimite Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare in Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii.


(3) Creditorii si orice parte interesata pot face opozitie la tribunal impotriva hotararii, in conditiile art. 62.


Articolul 232


(1) Dizolvarea societatilor trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in afara de cazul prevazut la art. 227 alin. (1) lit. a) .


(2) Inscrierea si publicarea se vor face conform art. 204, cand dizolvarea are loc in baza unei hotarari a adunarii generale, si in termen de 15 zile de la data la care hotararea judecatoreasca a ramas definitiva, cand dizolvarea a fost pronuntata de justitie.


(3) In cazul prevazut la art. 227 alin. (1) lit. f) , dizolvarea se pronunta de tribunalul investit cu procedura falimentului.


Articolul 233


(1) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.


(2) Din momentul dizolvarii, directorii, administratorii, respectiv directoratul, nu mai pot intreprinde noi operatiuni. In caz contrar, acestia sunt personal si solidar raspunzatori pentru actiunile intreprinse.


(3) Interdictia prevazuta la alin. (2) se aplica din ziua expirarii termenului fixat pentru durata societatii ori de la data la care dizolvarea a fost hotarata de adunarea generala sau declarata prin sentinta judecatoreasca.


(4) Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la terminarea acesteia.


Articolul 234


Dizolvarea societatii inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.


Articolul 235


In societatile in nume colectiv, in comandita simpla si in cele cu raspundere limitata, asociatii pot hotari, o data cu dizolvarea, cu cvorumul si majoritatea prevazute pentru modificarea actului constitutiv, si modul de lichidare a societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.


(2) Prin votul unanim al asociatilor se poate hotari si asupra modului in care activele ramase dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati, caz in care la cererea de radiere a societatii se anexeaza si dovada indeplinirii obligatiei de calculare, retinere si plata a impozitului pe venit din lichidarea societatii, prevazuta la art. 97 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a impozitului pe veniturile realizate de nerezidenti din lichidarea unui rezident, prevazut la art. 223 alin. (1) lit. o) coroborat cu art. 224 din aceeasi lege. In lipsa acordului unanim privind impartirea bunurilor, va fi urmata procedura lichidarii prevazuta de prezenta lege.


(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata creditorilor are loc la data radierii societatii din registrul comertului.


(4) Registrul va elibera fiecarui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, in baza caruia asociatul poate proceda la inscrierea bunurilor imobile in cartea funciara.


Articolul 236


- Art. 236 din titlul VI, capitolul I a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 158. din Legea 441/2006


Articolul 237


(1) La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care:


a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;


b) actionarii/asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut ori resedinta cunoscuta;


c) nu mai sunt indeplinite conditiile referitoare la sediul social, altele decat cele prevazute la art. 2372 alin. (1) lit. a) ;


d) - Art. 237, alin. (1) , litera D. din titlul VI, capitolul I a fost abrogat la 26-nov-2022 de Art. 129, punctul 47. din capitolul IV, sectiunea 10 din Legea 265/2022


e) societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii;


f) - Art. 237, alin. (1) , litera F. din titlul VI, capitolul I a fost abrogat la 26-nov-2022 de Art. 129, punctul 47. din capitolul IV, sectiunea 10 din Legea 265/2022


g) - Art. 237, alin. (1) , litera G. din titlul VI, capitolul I a fost abrogat la 26-nov-2022 de Art. 129, punctul 47. din capitolul IV, sectiunea 10 din Legea 265/2022


(2) Lista societatilor pentru care Oficiul National al Registrului Comertului urmeaza sa formuleze actiuni de dizolvare se afiseaza in Buletinul electronic al registrului comertului, cu cel putin 60 de zile calendaristice inainte, si se transmite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. In termen de 45 de zile calendaristice de la data afisarii/primirii listei, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, precum si orice alt creditor comunica Oficiului National al Registrului Comertului societatile care inregistreaza obligatii bugetare restante si/sau la care este in curs de desfasurare o actiune de control fiscal ori alte creante neachitate, caz in care se amana initierea actiunii de dizolvare, pana la stingerea acestora, dupa caz, respectiv pana la finalizarea actiunii de control fiscal.


(3) Hotararea tribunalului prin care s-a pronuntat dizolvarea se comunica societatii, oficiului registrului comertului pentru inregistrarea mentiunii de dizolvare in registrul comertului, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - administratia judeteana a finantelor publice/administratia finantelor publice a sectorului si se publica in Buletinul electronic al registrului comertului.


(4) - Art. 237, alin. (4) din titlul VI, capitolul I a fost abrogat la 26-nov-2022 de Art. 129, punctul 49. din capitolul IV, sectiunea 10 din Legea 265/2022


(5) Orice persoana interesata poate face numai apel impotriva hotararii de dizolvare, in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii in Buletinul electronic al registrului comertului. Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comertului, pentru mentionare in registrul comertului.


(6) Dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de dizolvare, Oficiul National al Registrului Comertului, prin registrator, la cererea societatii, a oricarei persoane interesate sau din oficiu, numeste, prin incheiere, un lichidator inscris in Tabloul practicienilor in insolventa. Remunerarea lichidatorului se face din averea societatii dizolvate sau, in lipsa, din fondul de lichidare, constituit potrivit legii. Remuneratia lichidatorului este in cuantum fix de 1.500 lei, decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator in legatura cu lichidarea societatii urmand a se face, pentru situatia in care nu exista bunuri in averea societatii dizolvate, de catre Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, la solicitarea lichidatorului.


(7) Incheierile pronuntate in conditiile alin. (6) se comunica electronic lichidatorului numit, se inregistreaza in registrul comertului si se publica in Buletinul electronic al registrului comertului. In exercitarea atributiilor sale de lichidare, lichidatorul este scutit de orice taxa, tarif, comision, taxa judiciara de timbru si altele asemenea.


(71) Prevederile art. 260 se aplica in mod corespunzator.


(8) Daca in termen de 3 luni de la data ramanerii definitiva a hotararii de dizolvare nu s-a formulat nicio cerere de numire a lichidatorului potrivit prevederilor alin. (6) , Oficiul National al Registrului Comertului sau orice persoana interesata poate solicita tribunalului radierea societatii din registrul comertului.


(9) Lista societatilor pentru care Oficiul National al Registrului Comertului urmeaza sa formuleze actiuni de radiere, potrivit prevederilor alin. (8) , se afiseaza in Buletinul electronic al registrului comertului cu cel putin 60 de zile calendaristice inainte si se transmite Ministerului Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala. In termen de 45 de zile calendaristice de la data primirii listei, Agentia Nationala de Administrare Fiscala comunica Oficiului National al Registrului Comertului societatile cuprinse in lista care inregistreaza obligatii bugetare restante, caz in care solicita si numirea unui lichidator potrivit alin. (6) , si/sau la care este in curs de desfasurare o actiune de control fiscal, caz in care solicita, in termen de 15 zile de la finalizarea actiunii de control fiscal, numirea unui lichidator potrivit alin. (6) .


(10) Hotararea tribunalului prin care s-a pronuntat radierea se comunica societatii, oficiului registrului comertului pentru radierea societatii din registrul comertului, Ministerului Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala - administratia judeteana a finantelor publice/administratia finantelor publice a sectorului si se publica, cu titlu gratuit, in Buletinul electronic al registrului comertului. In cazul mai multor hotarari judecatoresti de radiere, publicitatea se va putea efectua in forma unui tabel cuprinzand: numarul de ordine in registrul comertului, codul unic de inregistrare, denumirea, forma juridica si sediul societatii dizolvate, instanta care a dispus dizolvarea, numarul dosarului, numarul si data hotararii de dizolvare.


(11) Orice persoana interesata poate face numai apel impotriva hotararii de radiere, in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii conform prevederilor alin. (9) . Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comertului, pentru mentionare in registrul comertului.


(12) Vizualizarea hotararilor de dizolvare si radiere si a rezolutiilor de numire a lichidatorului, publicate in Buletinul electronic al registrului comertului, se face cu titlu gratuit.


(13) Bunurile ramase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comertului, in conditiile alin. (8) -(10) , le revin actionarilor/asociatilor.


Articolul 2371


(1) Atunci cand un asociat raspunde nelimitat pentru obligatiile societatii pe durata functionarii acesteia, raspunderea sa pentru aceste obligatii va fi nelimitata si in faza dizolvarii si, daca este cazul, a lichidarii societatii.


(2) Atunci cand, pe durata functionarii societatii, un asociat raspunde pentru obligatiile acesteia in limitele aportului la capitalul social, raspunderea sa va fi limitata la acest aport si in situatia dizolvarii si, daca este cazul, a lichidarii societatii.


(3) Asociatul care, in frauda creditorilor, abuzeaza de caracterul limitat al raspunderii sale si de personalitatea juridica distincta a societatii raspunde nelimitat pentru obligatiile neachitate ale societatii dizolvate, respectiv lichidate.


(4) Raspunderea asociatului devine nelimitata in conditiile alin. (3) , in special atunci cand acesta dispune de bunurile societatii ca si cum ar fi bunurile sale proprii sau daca diminueaza activul societatii in beneficiul personal ori al unor terti, cunoscand sau trebuind sa cunoasca faptul ca in acest mod societatea nu va mai fi in masura sa isi execute obligatiile.


Articolul 2372


(1) Oficiul National al Registrului Comertului, prin registrator, constata intrunirea conditiilor pentru dizolvarea societatii in urmatoarele cazuri, la cererea oricarei persoane interesate sau din oficiu, in cazurile in care:


a) nu mai sunt indeplinite conditiile referitoare la sediul social, ca urmare a expirarii duratei actului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social ori transferului dreptului de folosinta sau proprietate asupra spatiului cu destinatie de sediu social;


b) a incetat activitatea societatii sau nu a fost reluata activitatea dupa perioada de inactivitate temporara, anuntata organelor fiscale si inscrisa in registrul comertului, perioada care nu poate depasi 3 ani de la data inscrierii in registrul comertului;


c) in cazul societatilor cu durata determinata, la expirarea duratei mentionate in actul constitutiv, daca procedura prevazuta la art. 227 alin. (2) nu este indeplinita.


(2) Lista societatilor pentru care Oficiul National al Registrului Comertului urmeaza sa constate, din oficiu, intrunirea conditiilor pentru dizolvare se afiseaza in Buletinul electronic al registrului comertului, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte, si se transmite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. La expirarea acestui termen sau, dupa caz, in termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii de dizolvare de catre orice persoana interesata, registratorul constata, prin incheiere, intrunirea conditiilor pentru dizolvarea societatii.


(3) Incheierea registratorului prin care s-a constatat intrunirea conditiilor pentru dizolvarea societatii nu are caracter executoriu. Aceasta se mentioneaza in registrul comertului, se comunica societatii dizolvate si, pe cale electronica, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - administratia judeteana a finantelor publice/administratia finantelor publice a sectorului si se publica in Buletinul electronic al registrului comertului.


(4) Societatea a carei dizolvare a fost constatata de catre registrator, precum si Agentia Nationala de Administrare Fiscala pot face plangere in termen de 15 zile de la comunicare, iar orice alta persoana interesata, in termen de 15 zile de la data publicarii incheierii in Buletinul electronic al registrului comertului. Plangerea se depune la oficiul registrului comertului si se face mentiune despre aceasta in registrul comertului. In termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii, oficiul registrului comertului o inainteaza instantei competente.


(5) Daca nu s-a formulat plangere impotriva incheierii registratorului, la expirarea termenului prevazut la alin. (4) , oficiul registrului comertului inregistreaza, din oficiu, mentiunea de dizolvare a societatii in registrul comertului. Dupa data inregistrarii mentiunii de dizolvare in registrul comertului, societatea intra in lichidare.


(6) Hotararea pronuntata de instanta in solutionarea plangerii poate fi atacata numai cu apel, in termen de 30 de zile de la comunicare. Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comertului, pentru mentionare in registrul comertului.


(7) Dupa ramanerea definitiva, hotararea instantei se transmite oficiului registrului comertului pentru inscrierea mentiunii de dizolvare in registrul comertului. Dupa data inscrierii mentiunii de dizolvare, societatea intra in lichidare.


(8) Dupa inscrierea mentiunii de dizolvare in registrul comertului in conditiile alin. (5) sau, dupa caz, alin. (7) , Oficiul National al Registrului Comertului, prin registrator, la cererea societatii, a oricarei persoane interesate sau din oficiu, numeste, prin incheiere, un lichidator inscris in Tabloul practicienilor in insolventa. Prevederile art. 237 alin. (6) referitoare la remunerarea lichidatorului se aplica in mod corespunzator.


(9) Incheierile pronuntate in conditiile alin. (8) se comunica electronic lichidatorului numit, se inregistreaza in registrul comertului si se publica in Buletinul electronic al registrului comertului. In exercitarea atributiilor sale de lichidare, lichidatorul este scutit de orice taxa, tarif, comision, taxa judiciara de timbru si altele asemenea.


(10) Prevederile art. 260 se aplica in mod corespunzator.


CAPITOLUL II: Fuziunea si divizarea societatilor


Articolul 238


(1) Fuziunea este operatiunea prin care:


a) una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii societatii sau societatilor absorbite de actiuni la societatea absorbanta si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate; sau


b) mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie, in schimbul repartizarii catre actionarii lor de actiuni la societatea nou-constituita si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate.


(2) Divizarea este operatiunea prin care:


a) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera mai multor societati totalitatea patrimoniului sau, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile beneficiare si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate;


b) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera totalitatea patrimoniului sau mai multor societati nou-constituite, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile nou-constituite si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate.


(21) Divizarea poate avea loc si prin transferul simultan al patrimoniului societatii divizate catre una sau mai multe societati existente si una sau mai multe societati nou-constituite. Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.


(3) Fuziunea sau divizarea se poate face si intre societati de forme diferite.


(4) Fuziunea sau divizarea, astfel cum este definita la alin. (1) ori (2) , poate fi efectuata chiar daca societatile dizolvate sunt in lichidare, cu conditia ca acestea sa nu fi inceput inca distribuirea intre asociati a activelor ce li s-ar cuveni in urma lichidarii.


Articolul 239


(1) Fuziunea sau divizarea se hotaraste de fiecare societate in parte, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societatii.


(2) Cand actiunile sunt de mai multe categorii, hotararea asupra fuziunii/divizarii, in temeiul art. 113 lit. h) , este subordonata rezultatului votului pe categorii, dat in conditiile art. 115.


(3) Daca, prin fuziune sau divizare, se infiinteaza o noua societate, aceasta se constituie in conditiile prevazute de prezenta lege pentru forma de societate convenita.


Articolul 240


- Art. 240 din titlul VI, capitolul II a fost abrogat la 01-dec-2006 de Art. I, punctul 161. din Legea 441/2006


Articolul 241


Administratorii societatilor care urmeaza a participa la fuziune sau la divizare vor intocmi un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde:


a) forma, denumirea si sediul social ale tuturor societatilor implicate in fuziune sau divizare;


b) fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizarii;


c) conditiile alocarii de actiuni la societatea absorbanta sau la societatile beneficiare;


d) data de la care actiunile sau partile sociale prevazute la lit. c) dau detinatorilor dreptul de a participa la beneficii si orice conditii speciale care afecteaza acest drept;


e) rata de schimb a actiunilor sau partilor sociale si cuantumul eventualelor plati in numerar;


f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare;


g) drepturile conferite de catre societatea absorbanta sau beneficiara detinatorilor de actiuni care confera drepturi speciale si celor care detin alte valori mobiliare in afara de actiuni sau masurile propuse in privinta acestora;


h) orice avantaj special acordat expertilor la care se face referire la art. 2433 si membrilor organelor administrative sau de control ale societatilor implicate in fuziune sau in divizare;


i) data situatiilor financiare ale societatilor participante, care au fost folosite pentru a se stabili conditiile fuziunii sau ale divizarii;


j) data de la care tranzactiile societatii absorbite sau divizate sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatii absorbante sau uneia ori alteia dintre societatile beneficiare;


k) in cazul divizarii:


- descrierea si repartizarea exacta a activelor si pasivelor care urmeaza a fi transferate fiecareia dintre societatile beneficiare;


- repartizarea catre actionarii sau asociatii societatii divizate de actiuni, respectiv parti sociale, la societatile beneficiare si criteriul pe baza caruia se face repartizarea.


Articolul 2411


(1) Daca un element de activ nu este repartizat in proiectul de divizare si daca interpretarea proiectului nu permite luarea unei decizii privind repartizarea sa, elementul de activ in cauza sau contravaloarea acestuia se repartizeaza intre toate societatile beneficiare, proportional cu cota din activul net alocat societatilor in cauza, in conformitate cu proiectul de divizare.


(2) Daca un element de pasiv nu este repartizat in proiectul de divizare si daca interpretarea proiectului nu permite luarea unei decizii privind repartizarea sa, societatile beneficiare raspund solidar pentru elementul de pasiv in cauza.


(3) Daca un creditor nu a obtinut realizarea creantei sale de la societatea careia ii este repartizata creanta prin divizare, toate societatile participante la divizare raspund pentru obligatia in cauza, pana la concurenta valorii activelor nete care le-au fost repartizate prin divizare, cu exceptia societatii careia i-a fost repartizata obligatia respectiva, care raspunde nelimitat.


*) Prevederile alin. (3) se aplica doar operatiunilor de fuziune si divizare pentru care proiectul de fuziune, respectiv proiectul de divizare va fi publicat dupa data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta nr. 90/2010.


Articolul 242


(1) Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la oficiul registrului comertului unde este inmatriculata fiecare societate, insotit de o declaratie a societatii care inceteaza a exista in urma fuziunii sau divizarii despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau, precum si de o declaratie privitoare la modalitatea de publicare a proiectului de fuziune sau de divizare.


(2) Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecatorul delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, potrivit dispozitiei judecatorului delegat sau cererii partilor, cu cel putin 30 de zile inaintea datelor sedintelor in care adunarile generale extraordinare urmeaza a hotari, in temeiul art. 113 lit. h) , asupra fuziunii/divizarii.


(21) In cazul in care detine o pagina proprie web, societatea poate inlocui publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, prevazuta la alin. (2) , cu publicitatea efectuata prin intermediul propriei pagini web, pe o perioada continua de cel putin o luna inaintea adunarii generale extraordinare care urmeaza sa decida cu privire la fuziune/divizare, perioada care se incheie nu mai devreme de finalul adunarii generale respective.


(22) Societatea care a optat pentru efectuarea publicitatii proiectului de fuziune potrivit alin. (21) trebuie sa asigure conditiile tehnice pentru afisarea continua si neintrerupta si cu titlu gratuit a documentelor prevazute de lege pentru intreaga perioada prevazuta la alin. (21) . Societatea are sarcina de a dovedi continuitatea publicitatii si de a asigura securitatea propriei pagini web si autenticitatea documentelor afisate.


(23) In cazul efectuarii publicitatii in conditiile alin. (21) , oficiul registrului comertului unde este inmatriculata societatea va publica, cu titlu gratuit, pe propria sa pagina web, proiectul de fuziune sau divizare.


(3) Oficiul National al Registrului Comertului va transmite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in 3 zile de la depunerea proiectului de fuziune/divizare, un anunt cu privire la depunerea proiectului. Conditiile de colaborare intre cele doua institutii pentru punerea in aplicare a prevederilor acestui alineat vor fi stabilite prin protocol.


*) Prevederile alin. (3) se aplica doar operatiunilor de fuziune si divizare pentru care proiectul de fuziune, respectiv proiectul de divizare va fi publicat dupa data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta nr. 90/2010.


Articolul 243


(1) Creditorii societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare au dreptul la o protectie adecvata a intereselor lor. In vederea obtinerii de garantii adecvate, orice creditor care detine o creanta certa, lichida si anterioara datei publicarii proiectului de fuziune sau de divizare, in una dintre modalitatile prevazute la art. 242, nescadenta la data publicarii, a carei satisfacere este pusa in pericol prin realizarea fuziunii/divizarii, poate face opozitie, in conditiile prezentului articol.


(2) Opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii proiectului de fuziune sau de divizare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. In cazul in care societatea a optat pentru publicitatea pe pagina proprie web, termenul de opozitie curge de la data publicarii proiectului de fuziune sau de divizare in Buletinul electronic al registrului comertului. Opozitia se depune la oficiul registrului comertului, care, in termen de 3 zile de la data depunerii, o va mentiona in registru si o va inainta instantei judecatoresti competente. Hotararea pronuntata asupra opozitiei este supusa numai apelului.


(3) Formularea unei opozitii in temeiul alin. (1) nu are ca efect suspendarea executarii fuziunii sau divizarii si nu impiedica realizarea fuziunii sau divizarii.


(4) In cazul in care creditorul nu dovedeste ca satisfacerea creantei sale este pusa in pericol prin realizarea fuziunii sau daca, din examinarea situatiei financiare si operational-comerciale a societatii debitoare/societatii succesoare in drepturile si obligatiile societatii debitoare, rezulta ca nu este necesara acordarea de garantii adecvate ori, dupa caz, de noi garantii sau societatea debitoare ori societatea succesoare in drepturile si obligatiile societatii debitoare a facut dovada platii datoriilor sau partile au incheiat un acord pentru plata datoriilor ori exista deja garantii sau privilegii adecvate pentru satisfacerea creantei, instanta respinge opozitia. De asemenea, instanta respinge opozitia si in cazul in care este refuzata de catre creditor constituirea, in termenul stabilit de instanta prin incheiere, a garantiilor oferite potrivit alin. (5) .


(5) Daca societatea debitoare sau, dupa caz, societatea succesoare in drepturile si obligatiile societatii debitoare a facut in cursul procesului o oferta pentru constituirea unor garantii sau privilegii apreciate de instanta ca fiind necesare si adecvate pentru satisfacerea creantei creditorului, instanta va pronunta o incheiere prin care va acorda partilor un termen pentru constituirea acelor garantii. Incheierea pronuntata de instanta este supusa apelului odata cu fondul.


(6) Daca societatea debitoare sau, dupa caz, societatea succesoare in drepturile si obligatiile societatii debitoare nu ofera garantii ori privilegii adecvate pentru satisfacerea creantei sau, chiar daca ofera garantii ori privilegii, nu le constituie, din cauze ce ii sunt imputabile, in termenul stabilit de instanta prin incheiere, potrivit alin. (5) , instanta admite opozitia si obliga societatea debitoare sau, dupa caz, societatea succesoare in drepturile si obligatiile societatii debitoare la plata creantei de indata ori intr-un anumit termen stabilit in functie de valoarea creantei si de pasivul societatii debitoare sau, dupa caz, al societatii succesoare in drepturile si obligatiile societatii debitoare. Hotararea de admitere a opozitiei este executorie.


(7) Opozitia formulata in temeiul prezentului articol se judeca de urgenta si cu precadere.


(8) Creditorii societatilor participante la divizare sau fuziune care indeplinesc conditiile pentru a face opozitie potrivit alin. (1) pot formula o cerere de opozitie in temeiul art. 61 alin. (1) impotriva hotararii organului statutar al societatii privitoare la modificarile actului constitutiv numai daca acestea privesc alte modificari decat cele care decurg din sau in legatura cu procesul de divizare sau fuziune.


(9) Dispozitiile prezentului articol nu se aplica creantelor de natura drepturilor salariale derivand din contractele individuale de munca sau contractele colective de munca aplicabile, care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) , a caror protectie se realizeaza potrivit dispozitiilor Legii nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora, precum si potrivit altor legi aplicabile.


*) Prevederile se aplica doar operatiunilor de fuziune si divizare pentru care proiectul de fuziune, respectiv proiectul de divizare va fi publicat dupa data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta nr. 90/2010.


Articolul 2431


(1) In cazul unei fuziuni, detinatorilor de valori mobiliare, altele decat actiuni, care confera drepturi speciale, trebuie sa li se acorde in cadrul societatii absorbante drepturi cel putin echivalente cu cele pe care le detineau la societatea absorbita, cu exceptia cazului in care modificarea drepturilor in cauza este aprobata de o adunare a detinatorilor de astfel de titluri ori individual de catre detinatorii de astfel de titluri sau a cazului in care detinatorii au dreptul de a obtine rascumpararea titlurilor lor.


(2) In cazul unei divizari, detinatorilor de valori mobiliare, altele decat actiuni, care confera drepturi speciale, trebuie sa li se acorde in cadrul societatilor beneficiare carora li se pot opune drepturile decurgand din asemenea valori mobiliare, in conformitate cu proiectul de divizare, drepturi cel putin echivalente cu cele de care beneficiau in societatea divizata, cu exceptia cazului in care modificarea drepturilor in cauza este aprobata de o adunare a detinatorilor de astfel de valori mobiliare ori de catre acestia in mod individual sau a cazului in care detinatorii au dreptul de a obtine rascumpararea valorilor mobiliare detinute.


Articolul 2432


(1) Administratorii societatilor care participa la fuziune sau la divizare trebuie sa intocmeasca un raport scris, detaliat, in care sa explice proiectul de fuziune sau de divizare si sa precizeze fundamentul sau juridic si economic, in special cu privire la rata de schimb a actiunilor. In cazul divizarii, raportul va include, de asemenea, criteriul de repartizare a actiunilor.


(2) Raportul trebuie sa descrie, de asemenea, orice dificultati speciale aparute in realizarea evaluarii.


(3) In cazul divizarii, raportul administratorilor va include, daca este cazul, si informatii referitoare la intocmirea raportului de evaluare a aporturilor potrivit dispozitiilor art. 215, pentru societatile beneficiare, si registrul la care acesta trebuie depus.


(4) Administratorii societatii divizate sau, dupa caz, ai fiecarei societati implicate in fuziune trebuie sa informeze adunarea generala a societatii lor, precum si administratorii celorlalte societati implicate in operatiune, astfel incat acestia sa poata informa, la randul lor, adunarile generale ale societatilor respective asupra oricarei modificari substantiale a activelor si pasivelor intervenite intre data intocmirii proiectului de divizare/fuziune si data adunarilor generale care urmeaza sa decida asupra acestui proiect. Obligatia de informare fata de actionari/asociati si fata de administratorii celorlalte societati implicate in operatiunea de fuziune/divizare subzista si in cazurile in care, in aplicarea art. 2461, nu este convocata adunarea generala a actionarilor/asociatilor.


(5) Intocmirea raportului prevazut la alin. (1) si comunicarea informatiilor prevazute la alin. (4) nu sunt necesare in cazul in care decid astfel toti actionarii/asociatii si toti detinatorii altor valori mobiliare care confera drepturi de vot la fiecare dintre societatile participante la fuziune sau la divizare.


Articolul 2433


(1) Unul sau mai multi experti, persoane fizice ori juridice, actionand pe seama fiecareia dintre societatile care participa la fuziune sau divizare, dar independent de acestea, vor fi desemnati de catre judecatorul-delegat pentru a examina proiectul de fuziune sau de divizare si a intocmi un raport scris catre actionari.


(2) Acest raport va preciza daca rata de schimb a actiunilor sau partilor sociale este corecta si rezonabila. Raportul va indica, de asemenea, metoda sau metodele folosite pentru a determina rata de schimb propusa, va preciza daca metoda sau metodele folosite sunt adecvate pentru cazul respectiv, va indica valorile obtinute prin aplicarea fiecareia dintre aceste metode si va contine opinia expertilor privind ponderea atribuita metodelor in cauza pentru obtinerea valorii retinute in final. Raportul va descrie, de asemenea, orice dificultati deosebite in realizarea evaluarii.


(3) La cererea comuna a societatilor care participa la fuziune sau la divizare, judecatorul-delegat desemneaza unul sau mai multi experti actionand pentru toate societatile implicate, dar independent de acestea.


(4) Fiecare dintre expertii desemnati in conformitate cu prezentul articol are dreptul de a obtine de la oricare dintre societatile care participa la fuziune sau la divizare toate informatiile si documentele relevante si de a face toate investigatiile necesare.


(5) Examinarea proiectului de fuziune sau, dupa caz, de divizare si intocmirea raportului prevazut la alin. (1) nu vor fi necesare daca toti actionarii/asociatii sau toti detinatorii altor valori mobiliare care confera drepturi de vot la fiecare dintre societatile participante la fuziune sau la divizare decid astfel.


Articolul 2434


In cazul unei fuziuni prin absorbtie, prin care una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera toate activele si pasivele lor unei alte societati care detine toate actiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot in adunarea generala, urmatoarele articole nu se vor aplica: art. 241 lit. c) -e) , art. 2432, art. 2433, art. 244 alin. (1) lit. b) si f) , art. 245 si art. 250 alin. (1) lit. b) . Articolul 242 alin. (3) ramane aplicabil.


Articolul 2435


In cazul in care fuziunea prin absorbtie este realizata de o societate absorbanta care detine cel putin 90%, dar nu totalitatea actiunilor/partilor sociale sau a altor valori mobiliare ce confera titularilor lor drept de vot in adunarile generale ale societatilor, nu este necesara elaborarea rapoartelor prevazute la art. 2432 si 2433 si indeplinirea cerintelor privind informarea actionarilor/asociatilor prevazute la art. 244 alin. (1) lit. b) , d) si e) . Articolul 242 alin. (3) ramane aplicabil.


Articolul 2436


In cazul divizarii, daca actiunile/partile sociale ale fiecareia dintre societatile nou-constituite sunt repartizate actionarilor/asociatilor societatii divizate proportional cu cota de participare la capitalul social al societatii divizate, urmatoarele articole nu se vor aplica: art. 2432, art. 2433, art. 244 alin. (1) lit. b) , d) si e) .


Articolul 244


(1) Cu cel putin o luna inainte de data adunarii generale extraordinare care urmeaza sa se pronunte asupra proiectului de fuziune sau de divizare, organele de conducere ale societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare vor pune la dispozitia actionarilor/asociatilor, la sediul societatii, urmatoarele documente:


a) proiectul de fuziune sau de divizare;


b) daca este cazul, raportul administratorilor prevazut la art. 2432 alin. (1) -(3) si/sau informarea prevazuta la art. 2432 alin. (4) ;


c) situatiile financiare anuale si rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exercitii financiare ale societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare;


d) daca este cazul, situatiile financiare, intocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune sau de divizare, daca ultimele situatii financiare anuale au fost intocmite pentru un exercitiu financiar incheiat cu mai mult de 6 luni inainte de aceasta data;


e) raportul cenzorilor sau, dupa caz, raportul auditorului financiar;


f) daca este cazul, raportul intocmit potrivit prevederilor art. 2433;


g) evidenta contractelor cu valori depasind 10.000 lei fiecare si aflate in curs de executare, precum si repartizarea lor in caz de divizare a societatii.


(2) Intocmirea situatiilor financiare prevazute la alin. (1) lit. d) nu este necesara daca societatile implicate in fuziune/divizare publica rapoarte semestriale si le pun la dispozitia actionarilor/asociatilor, potrivit legislatiei pietei de capital, si nici in cazul in care toti actionarii/asociatii si detinatorii de alte titluri care confera drept de vot ai fiecareia dintre societatile implicate in fuziune/divizare au convenit astfel.


(3) Societatea nu are obligatia de a pune la dispozitia actionarilor la sediul sau social documentele prevazute la alin. (1) , daca acestea sunt publicate pe propria pagina web a societatii pe o perioada continua de cel putin o luna inaintea adunarii generale care urmeaza sa decida cu privire la fuziune/divizare, perioada care se incheie nu mai devreme de finalul adunarii generale respective. Dispozitiile art. 242 alin. (22) se aplica in mod corespunzator.


(4) Actionarii sau asociatii vor putea obtine, la cerere si in mod gratuit, copii de pe actele enumerate la alin. (1) sau extrase din ele. In cazul in care un actionar sau asociat a fost de acord ca pentru comunicarea de informatii societatea sa utilizeze mijloace electronice, copii ale actelor prevazute la alin. (1) se pot transmite prin posta electronica.


(5) Dispozitiile alin. (4) nu se aplica in cazul in care actionarii sau asociatii au posibilitatea de a descarca de pe pagina web a societatii si de a imprima documentele prevazute la alin. (1) pe intreaga perioada prevazuta la alin. (3) .


Articolul 245


(1) Administratorii societatii absorbite sau ai societatii care este divizata raspund civil fata de actionarii sau asociatii acelei societati pentru neregularitatile comise in pregatirea si realizarea fuziunii sau divizarii.


(2) Expertii care intocmesc raportul prevazut la art. 2433, pe seama societatii absorbite sau divizate, raspund civil fata de actionarii/asociatii acestor societati pentru neregularitatile comise in indeplinirea indatoririlor lor.


Articolul 246


(1) In termen de 3 luni de la data publicarii proiectului de fuziune sau de divizare in una dintre modalitatile prevazute la art. 242, adunarea generala a fiecarei societati participante va hotari asupra fuziunii sau divizarii, cu respectarea conditiilor privind convocarea ei.


(2) In cazul unei fuziuni prin infiintarea unei noi societati sau al unei divizari prin infiintarea unor noi societati, proiectul de fuziune sau de divizare si, daca sunt continute intr-un document separat, actul constitutiv sau proiectul de act constitutiv al noii/noilor societati vor fi aprobate de catre adunarea generala a fiecareia dintre societatile care urmeaza sa isi inceteze existenta.


Articolul 2461


(1) In cazul unei fuziuni prin absorbtie prin care una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera toate activele si pasivele lor unei alte societati care detine toate actiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot in adunarea generala, aprobarea fuziunii de catre adunarea generala a actionarilor societatilor implicate in fuziune, in conditiile art. 239, nu este necesara daca:


a) fiecare dintre societatile implicate in fuziune a indeplinit cerintele de publicitate a proiectului de fuziune prevazute de art. 242 cu cel putin o luna inainte ca fuziunea sa produca efecte;


b) pe o perioada de o luna inaintea datei de la care operatiunea produce efecte toti actionarii societatii absorbante au putut consulta, la sediul societatii sau pe pagina web a acesteia, documentele prevazute la art. 244 alin. (1) lit. a) , c) si d) . Dispozitiile art. 244 alin. (3) -(5) se aplica in mod corespunzator;


c) unul sau mai multi actionari/asociati ai societatii absorbante, detinand cel putin 5% din capitalul social subscris, au posibilitatea de a cere convocarea unei adunari generale pentru a se pronunta asupra fuziunii.


(2) In cazul in care intr-o fuziune prin absorbtie societatea absorbanta detine cel putin 90%, dar nu totalitatea actiunilor/partilor sociale sau a altor valori mobiliare ce confera titularilor lor drept de vot in adunarile societatilor, aprobarea fuziunii de catre adunarea generala a societatii absorbante nu este necesara daca sunt intrunite conditiile prevazute la alin. (1) . Dispozitiile art. 244 alin. (3) -(5) se aplica in mod corespunzator.


Articolul 2462


In cazul unei divizari in care societatile beneficiare detin impreuna toate actiunile/partile sociale ale societatii divizate si toate celelalte valori mobiliare ce confera drept de vot in adunarea generala a societatii divizate, nu este necesara aprobarea divizarii de catre adunarea generala a societatii divizate daca:


a) au fost indeplinite cerintele de publicitate a proiectului de divizare prevazute la art. 242 cu cel putin o luna inainte ca divizarea sa produca efecte;


b) pe o perioada de o luna inaintea datei de la care operatiunea produce efecte toti actionarii societatilor implicate in divizare au putut consulta documentele prevazute la art. 244 alin. (1) . Dispozitiile art. 244 alin. (3) -(5) se aplica in mod corespunzator;


c) au fost indeplinite cerintele de informare a actionarilor/asociatilor si a organelor de administrare/conducere a celorlalte societati implicate in operatiune, prevazute la art. 2432 alin. (4) .


Articolul 247


Prin derogare de la prevederile art. 115, atunci cand fuziunea sau divizarea are ca efect marirea obligatiilor asociatilor uneia dintre societatile participante, hotararea se ia cu unanimitate de voturi.


Articolul 248


(1) Actul modificator al actului constitutiv al societatii absorbante se inregistreaza in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi are sediul societatea. Acesta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii.


(2) Publicitatea pentru societatile absorbite poate fi efectuata de societatea absorbanta.


Articolul 249


Fuziunea/divizarea produce efecte:


a) in cazul constituirii uneia sau mai multor societati noi, de la data inmatricularii in registrul comertului a noii societati sau a ultimei dintre ele;


b) in alte cazuri, de la data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale care a aprobat operatiunea, cu exceptia cazului in care, prin acordul partilor, se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, care nu poate fi insa ulterioara incheierii exercitiului financiar curent al societatii absorbante sau societatilor beneficiare, nici anterioara incheierii ultimului exercitiu financiar incheiat al societatii sau societatilor ce isi transfera patrimoniul.


Articolul 2491


- Art. 249^1 din titlul VI, capitolul II a fost abrogat la 02-mar-2012 de Art. 1, punctul 18. din Ordonanta urgenta 2/2012


Articolul 250


(1) Fuziunea sau divizarea are urmatoarele consecinte:


a) transferul, atat in raporturile dintre societatea absorbita sau divizata si societatea absorbanta/societatile beneficiare, cat si in raporturile cu tertii, catre societatea absorbanta sau fiecare dintre societatile beneficiare al tuturor activelor si pasivelor societatii absorbite/divizate; acest transfer va fi efectuat in conformitate cu regulile de repartizare stabilite in proiectul de fuziune/divizare;


b) actionarii sau asociatii societatii absorbite sau divizate devin actionari, respectiv asociati ai societatii absorbante, respectiv ai societatilor beneficiare, in conformitate cu regulile de repartizare stabilite in proiectul de fuziune/ divizare;


c) societatea absorbita sau divizata inceteaza sa existe.


(2) Nicio actiune sau parte sociala la societatea absorbanta nu poate fi schimbata pentru actiuni/parti sociale emise de societatea absorbita si care sunt detinute:


a) de catre societatea absorbanta, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar in contul societatii; sau


b) de catre societatea absorbita, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar in contul societatii.


(3) Nicio actiune sau parte sociala la una dintre societatile beneficiare nu poate fi schimbata pentru actiuni la societatea divizata, detinute:


a) de catre societatea beneficiara in cauza, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama societatii; sau


b) de catre societatea divizata, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama societatii.


Articolul 2501


Prevederile prezentului capitol referitoare la divizare, cu exceptia art. 250 alin. (1) lit. c) , se aplica si atunci cand o parte din patrimoniul unei societati se desprinde si este transferata ca intreg uneia sau mai multor societati existente ori unor societati care sunt astfel constituite, in schimbul alocarii de actiuni sau parti sociale ale societatilor beneficiare catre:


a) actionarii sau asociatii societatii care transfera activele (desprindere in interesul actionarilor ori asociatilor) ; sau


b) societatea care transfera activele (desprindere in interesul societatii) .


Articolul 251


(1) Nulitatea unei fuziuni sau divizari poate fi declarata numai prin hotarare judecatoreasca.


(2) De la data realizarii sale, potrivit art. 249, fuziunea, respectiv divizarea poate fi declarata nula doar daca nu a fost supusa unui control de legalitate sau daca hotararea uneia dintre adunarile generale care au votat proiectul fuziunii sau al divizarii este nula ori anulabila.


(3) Procedurile de anulare si de declarare a nulitatii fuziunii sau divizarii nu pot fi initiate dupa expirarea unui termen de 6 luni de la data la care fuziunea sau divizarea a devenit efectiva, in temeiul art. 249, sau daca situatia a fost rectificata.


(4) Daca neregularitatea ce poate conduce la declararea nulitatii unei fuziuni sau divizari poate fi remediata, instanta competenta acorda societatilor implicate un termen pentru rectificarea acesteia.


(5) Hotararea definitiva de declarare a nulitatii unei fuziuni sau divizari va fi inaintata din oficiu de catre instanta oficiilor registrului comertului de la sediile societatilor implicate in fuziunea sau divizarea respectiva.


(6) Hotararea definitiva de declarare a nulitatii unei fuziuni ori divizari nu aduce atingere prin ea insasi valabilitatii obligatiilor nascute in sarcina sau in beneficiul societatii absorbante ori societatilor beneficiare, angajate dupa ce fuziunea sau divizarea au devenit efective, in temeiul art. 249, si inainte ca hotararea de declarare a nulitatii sa fie publicata.


(7) In cazul declararii nulitatii unei fuziuni, societatile participante la fuziunea respectiva raspund solidar pentru obligatiile societatii absorbante, angajate in perioada mentionata la alin. (6) .


(8) In cazul declararii nulitatii unei divizari, fiecare dintre societatile beneficiare raspunde pentru propriile obligatii, angajate in perioada prevazuta la alin. (6) . Societatea divizata raspunde, de asemenea, pentru aceste obligatii, in limita cotei de active nete transferate societatii beneficiare in contul careia au luat nastere obligatiile respective.


Articolul 2511


In cazul societatilor organizate potrivit sistemului dualist, obligatiile administratorilor prevazute la art. 241 si 2432, respectiv la art. 245, revin directoratului, respectiv membrilor acestuia.


CAPITOLUL III:


- titlul VI, capitolul III a fost abrogat la 23-iul-2023 de Art. I, punctul 5. din Legea 222/2023


CAPITOLUL IV: Fuziunea transfrontaliera


SECTIUNEA 1: Domeniul de aplicare. Definitie


Articolul 25120


(1) Societatile pe actiuni, societatile in comandita pe actiuni, societatile cu raspundere limitata - persoane juridice romane - si societatile europene cu sediul social in Romania pot fuziona, potrivit prezentei legi, cu societati care au sediul social sau, dupa caz, administratia centrala ori sediul principal in alte state membre ale Uniunii Europene sau state participante la Asociatia Europeana a Liberului Schimb, denumite in continuare state membre, care sunt guvernate de legislatia acestora si functioneaza in una dintre formele juridice prevazute in anexa II la Directiva (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societatilor comerciale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 169 din 30 iunie 2017.


(2) Societatile pe actiuni, societatile in comandita pe actiuni, societatile cu raspundere limitata - persoane juridice romane - si societatile europene cu sediul social in Romania pot fuziona cu societati care au sediul social sau, dupa caz, administratia centrala ori sediul principal in alte state membre si care, fara a se incadra in tipurile de entitati prevazute la alin. (1) , au personalitate juridica, detin un patrimoniu propriu ce reprezinta singura sursa care asigura garantarea obligatiilor sociale si sunt supuse unor formalitati de publicitate similare celor prevazute de Directiva (UE) 2017/1.132, daca legea acelui stat membru permite astfel de fuziuni.


(3) In cazul in care societatea absorbanta este o societate in comandita pe actiuni, infiintata si functionand potrivit legii romane, actionarii societatii absorbite vor fi intotdeauna actionari comanditari ai societatii in comandita pe actiuni absorbante, daca nu se prevede altfel in hotararea de aprobare a proiectului de fuziune.


Articolul 25121


Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentului capitol:


a) societatile reglementate de Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 10/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative;


b) societatile care fac obiectul instrumentelor, competentelor si mecanismelor de rezolutie, al masurilor de redresare si rezolutie si al masurilor de prevenire a crizelor prevazute de Legea nr. 312/2015 privind redresarea si rezolutia institutiilor de credit si a firmelor de investitii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul financiar, cu modificarile si completarile ulterioare;


c) societatile care se afla in curs de lichidare si care au inceput sa distribuie activele catre asociati;


d) societatile aflate intr-o procedura de insolventa sau de prevenire a insolventei, prevazuta de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare;


e) operatiunile de fuziune supuse Regulamentului (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societatii europene (SE) , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 294 din 10 noiembrie 2001.


Articolul 25122


(1) Legea romana este legea aplicabila procedurilor si formalitatilor fuziunii transfrontaliere in vederea obtinerii certificatului prealabil de catre societatile participante la fuziune persoane juridice romane, respectiv procedurilor si formalitatilor derulate in vederea inmatricularii in registrul comertului a societatii nou-constituite ca urmare a fuziunii transfrontaliere sau, dupa caz, in vederea inregistrarii mentiunilor privind modificarea actului constitutiv al societatii absorbante, persoane juridice romane, in privinta acestor doua ultime cazuri, stabilind si data de la care fuziunea transfrontaliera produce efecte.


(2) Societatea nou-constituita ca urmare a fuziunii transfrontaliere poate avea una dintre formele de societate prevazute la art. 25120 alin. (1) .


Articolul 25123


(1) In sensul prezentei legi, fuziunea transfrontaliera este operatiunea prin care:


a) una sau mai multe societati, dintre cele enumerate in anexa II a Directivei (UE) 2017/1.132, dintre care cel putin doua sunt guvernate de legislatia a doua state membre diferite, sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea activelor si pasivelor lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre asociatii societatii sau societatilor absorbite de actiuni, parti sociale sau titluri de valoare reprezentand capitalul social la societatea absorbanta si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social astfel repartizate; sau


b) mai multe societati, dintre cele enumerate in anexa II a Directivei (UE) 2017/1.132, dintre care cel putin doua sunt guvernate de legislatia a doua state membre diferite, sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea activelor si pasivelor lor unei societati pe care o constituie, in schimbul repartizarii catre asociatii lor de actiuni, parti sociale sau alte titluri de valoare reprezentand capitalul social la societatea nou-constituita si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social astfel repartizate;


c) o societate, dintre cele enumerate in anexa II a Directivei (UE) 2017/1.132, este dizolvata fara a intra in lichidare si transfera totalitatea activelor si pasivelor sale unei alte societati guvernate de legislatia altui stat membru, care detine totalitatea actiunilor sale, partilor sale sociale sau a altor titluri de valoare reprezentand capitalul social;


d) una sau mai multe societati, dintre cele enumerate in anexa II a Directivei (UE) 2017/1.132, isi transfera, ca urmare a dizolvarii fara lichidare, toate activele si pasivele unei alte societati existente, societatea absorbanta, fara emiterea de noi actiuni, parti sociale sau alte titluri de valoare reprezentand capitalul social de catre societatea absorbanta, cu conditia ca o persoana sa detina direct sau indirect totalitatea actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social al societatilor care fuzioneaza sau cu conditia ca asociatii societatilor care fuzioneaza sa detina actiunile, partile sociale sau alte titluri de valoare reprezentand capitalul social in aceeasi proportie in toate societatile care fuzioneaza.


(2) Plata in numerar poate fi superioara valorii prevazute la alin. (1) lit. a) si b) , daca cel putin legislatia unuia dintre statele membre a caror nationalitate o detin societatile participante la fuziune sau societatea nou-constituita permite depasirea acestui procent.


SECTIUNEA 2: Etape. Efecte. Nulitate


Articolul 25124


(1) Administratorii sau membrii directoratului societatilor care urmeaza a participa la fuziune intocmesc un proiect comun de fuziune transfrontaliera care trebuie sa cuprinda cel putin:


a) forma juridica de societate, firma/denumirea si sediul social ale tuturor societatilor participante la fuziune;


b) forma juridica de societate, firma/denumirea si sediul social ale societatii nou-constituite, daca este cazul;


c) conditiile alocarii de actiuni, parti sociale sau alte titluri de valoare reprezentand capitalul social la societatea absorbanta sau la societatea nou-constituita;


d) rata de schimb a actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social si cuantumul eventualelor plati in numerar;


e) data de la care actiunile, partile sociale sau alte titluri de valoare reprezentand capitalul social prevazute la lit. c) dau detinatorilor dreptul de a participa la beneficii si orice conditii speciale care afecteaza acest drept;


f) drepturile acordate de catre societatea absorbanta sau nou-constituita detinatorilor de actiuni, parti sociale sau alte titluri de valoare reprezentand capitalul social care confera drepturi speciale sau masurile propuse in privinta acestora;


g) orice avantaje speciale acordate administratorilor ori directorilor sau, dupa caz, membrilor consiliului de supraveghere ori directoratului;


h) informatii privind evaluarea activelor si pasivelor transferate societatii absorbante sau societatii nou-constituite;


i) data de la care tranzactiile societatii absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatii absorbante sau nou-constituite;


j) implicatiile fuziunii asupra fortei de munca;


k) data situatiilor financiare ale societatilor participante care au fost folosite pentru a se stabili conditiile fuziunii;


l) daca este cazul, informatii cu privire la procedurile de stabilire a participarii angajatilor si a altor modalitati de implicare a acestora in activitatea societatii absorbante sau nou-constituite;


m) pretul actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social pentru situatia in care asociatii isi exercita dreptul de retragere din societate, precum si adresa de e-mail la care asociatii pot transmite declaratia de retragere;


n) orice garantii acordate creditorilor, precum garantii reale sau personale.


(2) La proiectul comun de fuziune transfrontaliera prevazut la alin. (1) va fi anexat proiectul actului constitutiv al societatii ce urmeaza a fi infiintata, respectiv proiectul de act modificator al actului constitutiv al societatii absorbante, precum si situatiile financiare intocmite in vederea fuziunii, aprobate si auditate potrivit legii, ce nu pot fi mai vechi de 6 luni inainte de data proiectului de fuziune.


(3) Cu cel putin sase saptamani inainte de data intrunirii adunarii generale convocate sa aprobe fuziunea transfrontaliera, proiectul comun de fuziune transfrontaliera si anexele acestuia se pun la dispozitia asociatilor si angajatilor, cel putin in format electronic, prin afisare pe pagina de internet a societatii, potrivit dispozitiilor art. 25128 alin. (3) , sau prin transmitere pe cale electronica, asociatii si angajatii primind si o notificare in conformitate cu art. 25128 alin. (1) .


Articolul 25125


(1) Administratorii sau, dupa caz, membrii directoratului fiecareia dintre societatile participante la fuziune intocmesc un raport, cu doua sectiuni, una destinata asociatilor si cealalta destinata angajatilor, sau doua rapoarte distincte in care explica si justifica aspectele juridice si economice ale fuziunii transfrontaliere, explicand si implicatiile pentru angajati. Raportul precizeaza, in special, implicatiile fuziunii transfrontaliere asupra activitatii economice viitoare a societatii.


(2) In sectiunea din raport destinata/In raportul destinat asociatilor sunt precizate cel putin urmatoarele:


a) implicatiile fuziunii transfrontaliere pentru asociati;


b) pretul actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social pentru situatia in care asociatii isi exercita dreptul de retragere din societate, inclusiv metoda/metodele folosita(e) pentru calcularea acestuia;


c) rata de schimb a actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social si metoda/metodele de calcul folosita(e) pentru calcularea acesteia, precum si cuantumul eventualelor plati in numerar;


d) drepturile de care beneficiaza asociatii potrivit dispozitiilor art. 25130.


(3) Sectiunea din raport destinata/Raportul destinat asociatilor nu este obligatorie/obligatoriu in cazul societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic si in cazul in care toti asociatii au convenit sa renunte la aceasta cerinta.


(4) In sectiunea din raport destinata/In raportul destinat angajatilor sunt precizate cel putin urmatoarele:


a) implicatiile fuziunii transfrontaliere asupra raporturilor de munca, precum si, dupa caz, masurile necesare pentru mentinerea acestor raporturi de munca;


b) orice modificare substantiala a conditiilor de angajare/de munca aplicabile sau cu privire la sediile societatilor participante la fuziune;


c) modul in care elementele prevazute la lit. a) si b) afecteaza filialele societatilor participante la fuziune.


(5) Sectiunea din raport destinata/Raportul destinat angajatilor nu este obligatorie/obligatoriu in cazul in care activitatea societatilor participante la fuziune si, daca este cazul, a filialelor acestora este derulata exclusiv de catre administratori sau, dupa caz, de membrii consiliului de administratie ori, dupa caz, de membrii consiliului de supraveghere si ai directoratului.


(6) Cu cel putin sase saptamani inainte de data intrunirii adunarii generale convocate sa aprobe fuziunea transfrontaliera, raportul prevazut la alin. (1) sau, dupa caz, sectiunea corespunzatoare a raportului sau rapoartele distincte se pune/se pun la dispozitia asociatilor si reprezentantilor angajatilor sau, in cazul in care nu au fost desemnati reprezentanti ai angajatilor insisi, pentru fiecare societate participanta la fuziune, cel putin in format electronic, prin afisare pe pagina de internet a societatii, potrivit dispozitiilor art. 25128 alin. (3) , sau prin transmitere pe cale electronica. In cazul in care nu este necesara aprobarea fuziunii de catre adunarea generala, raportul sau rapoartele se pune/se pun la dispozitia asociatilor si angajatilor cu cel putin sase saptamani inainte de data intrunirii adunarii generale a oricareia dintre celelalte societati care fuzioneaza. In cazul in care legea aplicabila fiecareia dintre societatile participante la fuziune prevede exceptarea de la aprobarea fuziunii de catre adunarea generala a asociatilor, raportul sau rapoartele se pune/se pun la dispozitia asociatilor si angajatilor cu cel putin sase saptamani inainte de data stabilita pentru aprobarea acesteia de catre consiliul de administratie sau, dupa caz, de directorat.


(7) Reprezentantii angajatilor sau, daca nu au fost desemnati reprezentanti, angajatii au dreptul sa formuleze o opinie cu privire la raportul destinat/la sectiunea din raport destinata angajatilor, cu cel putin 5 zile inainte de data intrunirii adunarii generale convocate sa aprobe proiectul de fuziune transfrontaliera. Opinia se anexeaza raportului, iar administratorii/membrii directoratului transmit raspuns motivat fata de opinia formulata, cel putin cu o zi inaintea acestei date. Asociatii sunt informati cu privire la opinia formulata de reprezentantii angajatilor sau, dupa caz, de angajatii insisi.


(8) In cazul in care, in conformitate cu alin. (3) , se renunta la sectiunea din raport destinata asociatilor, iar sectiunea destinata angajatilor nu este obligatorie, fiind aplicabile prevederile alin. (5) , raportul nu este necesar.


(9) Alin. (1) -(8) nu aduc atingere drepturilor si procedurilor de informare si consultare aplicabile angajatilor, prevazute de Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de intreprindere, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile alin. (7) aplicandu-se in mod corespunzator.


(10) Administratorii sau, dupa caz, membrii directoratului fiecareia dintre societatile participante la fuziune informeaza asociatii inainte de data intrunirii adunarii generale convocate pentru aprobarea fuziunii transfrontaliere sau, cel mai tarziu, in cadrul acesteia, daca, ulterior datei intocmirii proiectului comun de fuziune transfrontaliera si a raportului/rapoartelor prevazut/prevazute la alin. (1) , au intervenit modificari semnificative privind activele societatii sau nivelul veniturilor acesteia, in special in cazul in care acestea ar determina o rata de schimb diferita, o alocare diferita a actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social la societatile beneficiare sau un pret diferit al actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social pentru asociatii care si-ar exercita dreptul de retragere.


Articolul 25126


(1) Proiectul comun de fuziune transfrontaliera se examineaza de un expert independent, pentru fiecare dintre societatile participante la fuziune, sau de unul sau mai multi experti pentru toate societatile participante la fuziune persoane juridice romane sau societati europene cu sediul social in Romania, expert/experti care intocmeste/intocmesc un raport de evaluare, ce se pune la dispozitia asociatilor cu cel putin o luna inainte de data intrunirii adunarii generale convocate sa aprobe fuziunea transfrontaliera, cel putin in format electronic. Evaluarea, urmarind sprijinirea activitatii de verificare a legalitatii fuziunii, potrivit dispozitiilor art. 25133, este impartiala si obiectiva, fiind realizata potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 99/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) Raportul de evaluare prevazut la alin. (1) precizeaza daca pretul actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social stabilit pentru asociatii care isi exercita dreptul de retragere si rata de schimb a actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social sunt adecvate. In realizarea evaluarii, expertul independent ia in calcul pretul de piata al actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social al societatilor participante inainte de publicarea proiectului de fuziune sau valoarea societatilor, excluzand efectul fuziunii propuse, pretul actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social, care se determina conform metodelor de evaluare recunoscute de standardele de evaluare in vigoare la data evaluarii. Raportul trebuie, cel putin:


a) sa indice metoda sau metodele utilizate pentru determinarea pretului actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social;


b) sa indice metoda sau metodele utilizate pentru determinarea ratei de schimb a actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social;


c) sa precizeze daca metoda sau metodele utilizate sunt adecvate pentru evaluarea pretului actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social si a ratei de schimb, sa indice valorile la care s-a ajuns prin utilizarea metodelor de evaluare si sa emita o opinie privind importanta relativa atribuita metodelor in cauza pentru obtinerea valorii astfel determinate si in cazul in care au fost folosite metode diferite in societatile participante la fuziune;


d) sa descrie orice dificultati intampinate in cursul evaluarii.


(3) Societatile participante la fuziune au obligatia de a pune la dispozitia expertului toate informatiile necesare pentru ca acesta sa poata examina proiectul de fuziune transfrontaliera si intocmi raportul prevazut la alin. (1) .


(4) Nu sunt necesare examinarea proiectului de fuziune transfrontaliera de catre unul sau mai multi experti independenti si intocmirea unui raport in cazul societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic si nici in cazul societatilor in care toti asociatii convin ca renunta la elaborarea acestuia.


(5) In cazul in care nu este necesara aprobarea fuziunii de catre adunarea generala, raportul expertului va fi pus la dispozitia asociatilor cu cel putin o luna inainte de data intrunirii adunarii generale a oricareia dintre celelalte societati care fuzioneaza. In cazul in care legea aplicabila fiecareia dintre societatile participante la fuziune prevede exceptarea de la aprobarea fuziunii de catre adunarea generala a asociatilor, raportul expertului va fi pus la dispozitia asociatilor cu cel putin o luna inainte de data stabilita pentru aprobarea acesteia de catre consiliul de administratie sau, dupa caz, de directorat.


(6) In cazul in care din raportul expertului independent rezulta ca pretul actiunilor/partilor sociale/altor titluri de valoare reprezentand capitalul social stabilit pentru asociatii care isi exercita dreptul de retragere si rata de schimb a actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social nu sunt adecvate, societatea modifica proiectul de fuziune in mod corespunzator.


Articolul 25127


(1) Expertul independent/Expertii independenti care elaboreaza raportul prevazut la art. 25126 alin. (1) este evaluator autorizat/sunt evaluatori autorizati potrivit legii.


(2) Evaluatorul autorizat este independent fata de societatile participante la fuziune si, in realizarea evaluarii operatiunii, nu se afla in conflict de interese cu societatea. Nu poate elabora raportul de evaluare privitor la fuziunea transfrontaliera evaluatorul autorizat care se afla in una dintre urmatoarele circumstante:


a) are/a avut calitatea de asociat, administrator, director/membru al directoratului, membru al consiliului de supraveghere in cadrul oricareia dintre societatile participante la fuziunea transfrontaliera;


b) a avut, intr-o perioada de 2 ani anterioara datei solicitarii de evaluare, calitatea de auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat al oricareia dintre societatile participante la fuziunea transfrontaliera;


c) a avut, intr-o perioada de 2 ani anterioara datei solicitarii de evaluare, raporturi de munca cu oricare dintre societatile participante la fuziunea transfrontaliera;


d) are un interes personal, de natura patrimoniala sau nepatrimoniala, care ar putea influenta impartialitatea si obiectivitatea evaluarii.


(3) La raportul de evaluare se anexeaza declaratia pe propria raspundere a evaluatorului autorizat privind intrunirea conditiilor legale pentru intocmirea raportului de evaluare a fuziunii transfrontaliere.


Articolul 25128


(1) Cu cel putin o luna inainte de data intrunirii adunarii generale convocate pentru aprobarea fuziunii transfrontaliere, fiecare dintre societatile persoane juridice romane si/sau societatile europene cu sediul in Romania, participante la fuziunea transfrontaliera, depune la oficiul registrului comertului proiectul comun de fuziune transfrontaliera, insotit de o declaratie privind modalitatea de publicare a proiectului de fuziune si o notificare prin care se informeaza asociatii, creditorii si reprezentantii angajatilor societatilor care fuzioneaza sau, in cazul in care nu au fost desemnati reprezentanti, angajatii insisi ca pot prezenta observatii cu privire la proiectul de fuziune transfrontaliera, cu cel putin 5 zile inainte de data intrunirii adunarii generale, precum si declaratia pe propria raspundere a administratorilor prevazuta la art. 25133 alin. (3) lit. i) .


(2) Documentele pentru care s-a efectuat publicitatea potrivit alin. (1) sunt, de asemenea, disponibile, cu titlu gratuit, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor.


(3) Nu este necesara realizarea publicitatii proiectului comun de fuziune transfrontaliera potrivit alin. (1) , daca, pentru o perioada continua care incepe cu cel putin o luna inainte de data intrunirii adunarii generale a asociatilor si care se incheie cel mai devreme la sfarsitul acestei reuniuni, societatea participanta la fuziune pune la dispozitia publicului documentele prevazute la alin. (1) pe pagina sa de internet, in mod gratuit.


(4) Societatea participanta la fuziunea transfrontaliera ce a optat pentru efectuarea publicitatii proiectului de fuziune transfrontaliera potrivit alin. (3) trebuie sa asigure conditiile tehnice pentru afisarea continua si neintrerupta si cu titlu gratuit a documentelor prevazute de lege pentru intreaga perioada prevazuta la alin. (3) . Societatea are sarcina de a dovedi continuitatea publicitatii si de a asigura securitatea propriei pagini de internet si autenticitatea documentelor afisate.


(5) In cazul in care efectueaza publicitatea proiectului de fuziune transfrontaliera potrivit alin. (3) , societatea depune la oficiul registrului comertului, potrivit prevederilor art. 84 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidenta asupra inregistrarii in registrul comertului, cu cel putin o luna inainte de data intrunirii adunarii generale, un inscris care cuprinde urmatoarele informatii, pentru fiecare dintre societatile care fuzioneaza:


a) forma juridica a societatii, firma/denumirea, sediul social, numarul de ordine in registrul comertului, precum si forma juridica de societate, firma/denumirea si sediul social propuse pentru fiecare societate nou-constituita;


b) oficiul registrului comertului la care au fost depuse documentele pentru care, potrivit legii, este obligatorie publicitatea;


c) informatii privind demersurile facute pentru exercitarea drepturilor creditorilor, ale angajatilor si ale asociatilor, prevazute de prezenta lege;


d) coordonatele paginii de internet a societatilor participante la fuziune, unde pot fi consultate online, in mod gratuit, proiectul de fuziune transfrontaliera si notificarea prevazute la alin. (1) si informatii complete cu privire la demersurile prevazute la lit. c) .


(6) Proiectul de fuziune transfrontaliera sau, dupa caz, inscrisul prevazut la alin. (5) se publica si in Buletinul electronic al registrului comertului, inscrisul fiind transmis electronic de oficiul registrului comertului de la sediul societatii, potrivit dispozitiilor art. 15 alin. (3) din Legea nr. 265/2022. In cazul in care publicitatea se realizeaza potrivit alin. (3) , in Buletinul electronic al registrului comertului se publica informatiile prevazute la alin. (5) .


(7) In cazul in care nu este necesara aprobarea fuziunii de catre adunarea generala, publicitatea inscrisurilor si informatiilor prevazute la alin. (1) sau, dupa caz, la alin. (5) se realizeaza cu cel putin o luna inainte de data intrunirii adunarii generale a oricareia dintre celelalte societati care fuzioneaza. In cazul in care legea aplicabila fiecareia dintre societatile participante la fuziune prevede exceptarea de la aprobarea fuziunii de catre adunarea generala a asociatilor, publicitatea inscrisurilor si informatiilor prevazute la alin. (1) sau, dupa caz, la alin. (5) se realizeaza cu cel putin o luna inainte de data stabilita pentru aprobarea acesteia de catre consiliul de administratie sau, dupa caz, de directorat.


Articolul 25129


(1) Adunarea generala a asociatilor fiecarei societati participante la fuziune, luand cunostinta, daca este cazul, de rapoartele prevazute la art. 25125 si 25126 si, dupa caz, de observatiile angajatilor sau ale reprezentatilor angajatilor fata de proiectul de fuziune transfrontaliera si de opinia cu privire la raportul destinat acestora, formulata potrivit dispozitiilor art. 25125, hotaraste asupra proiectului comun de fuziune transfrontaliera. Prevederile art. 116 se aplica in mod corespunzator.


(2) Prin exceptie de la prevederile art. 117 alin. (2) si ale art. 195 alin. (3) , termenul de intrunire al adunarii generale a asociatilor nu poate fi mai mic de sase saptamani de la data convocarii acesteia, potrivit legii.


(3) In cazul societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni, hotararea se adopta potrivit dispozitiilor art. 115 alin. (2) teza a doua, prin actul constitutiv neputand fi stabilite cerinte de majoritate mai mari de 90% din voturile detinute de asociatii prezenti sau reprezentati.


(4) In cazul societatilor cu raspundere limitata, hotararea se adopta cu cvorumul prevazut la art. 192, dar cu o majoritate de cel putin doua treimi din voturile asociatilor prezenti sau reprezentati, prin actul constitutiv neputand fi stabilite cerinte de majoritate mai mari de 90% din voturile detinute de asociatii prezenti sau reprezentati.


Articolul 25130


(1) Asociatii care nu au votat in favoarea hotararii adunarii generale prin care a fost aprobata fuziunea au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social de catre societate.


(2) Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data adoptarii hotararii adunarii generale a asociatilor, cu conditia notificarii intentiei de retragere cel mai tarziu in cadrul adunarii generale a asociatilor.


(3) Asociatii depun la sediul societatii declaratia scrisa de retragere, in care precizeaza si daca sunt de acord cu pretul actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social stabilit in proiectul comun de fuziune transfrontaliera si confirmat de expertul independent/expertii independenti, precum si actiunile pe care le poseda sau, dupa caz, certificatele de actionar emise potrivit dispozitiilor art. 97. Declaratia se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail indicata in acest scop in proiectul comun de fuziune transfrontaliera.


(4) Pretul pentru actiunile, partile sociale sau alte titluri de valoare reprezentand capitalul social ale asociatului care si-a exercitat dreptul de retragere, stabilit de societate in proiectul de fuziune transfrontaliera si confirmat de expertul independent/expertii independenti in raportul de evaluare, se plateste in termen de doua luni de la data la care fuziunea transfrontaliera produce efecte, potrivit dispozitiilor art. 25136 alin. (3) , cu exceptia cazului in care un termen mai scurt este prevazut in proiectul comun de fuziune transfrontaliera sau este agreat de parti.


(5) In termen de 15 zile de la data implinirii termenului prevazut la alin. (2) , asociatul care, exercitandu-si dreptul de retragere, sustine ca pretul actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social nu are caracter adecvat poate cere tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul societatii participante la fuziune obligarea acesteia la plata unei compensatii banesti.


(6) Cererea privind stabilirea compensatiei banesti, prevazuta la alin. (5) , se judeca de urgenta si cu precadere, hotararea fiind supusa doar apelului.


(7) Certificatul prealabil fuziunii transfrontaliere poate fi emis numai daca societatea prezinta garantii suficiente pentru plata/dovezi privind existenta disponibilului banesc pentru plata, in termenul prevazut de lege sau convenit de parti, a pretului actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social.


(8) Societatea pune, de indata, la dispozitia creditorilor ale caror creante sunt anterioare datei efectuarii publicitatii proiectului de fuziune cel putin in format electronic informatii privind numarul asociatilor care au notificat intentia de a exercita dreptul de retragere.


(9) Legea romana, ca lege a statului de plecare, este legea aplicabila dreptului de retragere a asociatului, iar tribunalul in a carui circumscriptie se afla sediul social al societatii participante la fuziunea transfrontaliera este instanta competenta sa solutioneze cererea pentru stabilirea compensatiei banesti si orice alt litigiu privind acest drept.


(10) In termen de 15 zile de la data implinirii termenului prevazut la alin. (2) , asociatii care au decis sa nu isi exercite dreptul de retragere, dar care sustin ca rata de schimb nu este adecvata, pot cere tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul societatii participante la fuziunea transfrontaliera obligarea acesteia la plata unei compensatii banesti. Prevederile alin. (6) -(9) se aplica in mod corespunzator.


Articolul 25131


(1) In termen de 45 de zile de la data efectuarii publicitatii proiectului comun de fuziune transfrontaliera, potrivit dispozitiilor art. 25128, orice creditor a carui creanta este anterioara acestei date si nescadenta la aceasta data si care este nemultumit de garantiile acordate prin proiectul comun de fuziune transfrontaliera notifica societatea participanta la fuziune al carei creditor este in vederea acordarii de garantii adecvate.


(2) In termen de 15 zile de la implinirea termenului prevazut la alin. (1) , societatea transmite creditorului oferta privind acordarea de garantii.


(3) In cazul in care creditorul prevazut la alin. (1) nu considera adecvate garantiile acordate, se poate adresa instantei pentru obligarea societatii la acordarea de garantii adecvate, daca creditorul dovedeste, in mod rezonabil, ca fuziunea afecteaza sansele de acoperire a creantei. Garantiile sunt acordate sub conditia ca fuziunea sa produca efecte.


(4) Cererea se depune, in termen de 3 luni de la data efectuarii publicitatii potrivit dispozitiilor art. 25128, la oficiul registrului comertului de la sediul societatii participante la fuziune, care, in termen de 3 zile de la data depunerii, o mentioneaza in registru si o inainteaza tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul social al societatii participante la fuziune. La cerere se anexeaza dovada notificarii societatii in vederea constituirii de garantii si, dupa caz, oferta societatii. Hotararea instantei este executorie si este supusa numai apelului.


(5) Cererea creditorului se judeca de urgenta si cu precadere. Daca sunt formulate mai multe cereri, acestea se conexeaza.


(6) Certificatul prealabil fuziunii transfrontaliere poate fi emis numai daca societatea prezinta dovezi privind constituirea garantiilor potrivit proiectului comun de fuziune sau ca urmare a notificarii societatii ori potrivit hotararii instantei judecatoresti.


(7) Legea romana este legea aplicabila cererilor creditorilor societatii participante la fuziune formulate potrivit alin. (3) , iar tribunalul in a carui circumscriptie se afla sediul societatii participante la fuziunea transfrontaliera este instanta competenta sa solutioneze cererile acestora.


(8) Pe o perioada de 2 ani de la data la care produce efecte fuziunea transfrontaliera, potrivit dispozitiilor art. 25136 alin. (3) , orice cerere a oricarui creditor care detine o creanta anterioara datei efectuarii publicitatii proiectului de fuziune si nescadenta la acea data, in legatura cu acea creanta, poate fi adresata instantei competente in a carei circumscriptie teritoriala a avut sediul social societatea participanta la fuziune al carei creditor este.


(9) Prin exceptie de la prevederile art. 172 alin. (1) lit. d) , dispozitiile alin. (1) -(8) sunt aplicabile si detinatorilor de obligatiuni.


Articolul 25132


(1) Daca societatea absorbanta sau nou-constituita este o societate europeana cu sediul social in Romania, administratorii societatilor participante la fuziune asigura respectarea dreptului de implicare a angajatilor in activitatea societatii, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 187/2007.


(2) Daca intr-una sau in mai multe dintre societatile participante la fuziune guvernate de legislatia altui stat membru functioneaza un mecanism de implicare a angajatilor in activitatea societatii de tipul celui prevazut la art. 2 lit. k) din Directiva 2001/86/CE a Consiliului din 8 octombrie 2001 de completare a statutului societatii europene in ceea ce priveste implicarea lucratorilor sau un alt mecanism de cointeresare a angajatilor ori in situatia in care cel putin una dintre societatile participante la fuziune are, in cele 6 luni care preceda data efectuarii publicitatii proiectului comun de fuziune, un numar mediu de angajati echivalent cu 4/5 din pragul aplicabil, astfel cum este prevazut de legea aplicabila societatii participante la fuziune, pentru declansarea participarii salariatilor, societatea absorbanta sau nou-constituita, persoana juridica romana, sau societatea europeana cu sediul social in Romania este obligata sa instituie un astfel de mecanism, devenind aplicabile, in mod corespunzator, prevederile art. 3 alin. (1) si (2) , art. 4-7, art. 10 alin. (1) si (2) lit. a) , g) si h) , art. 11-24, art. 27 si 28 din Hotararea Guvernului nr. 187/2007.


(3) In cazul in care societatea absorbanta sau societatea nou-constituita este o persoana juridica romana sau o societate europeana cu sediul social in Romania, organele de conducere din cadrul societatilor participante la fuziune in care functioneaza mecanisme de implicare a angajatilor pot, fara o negociere prealabila, sa se supuna dispozitiilor de referinta prevazute la art. 12-23 din Hotararea Guvernului nr. 187/2007 sau sa respecte aceste prevederi incepand cu data inregistrarii in registrul comertului a modificarii actului constitutiv al societatii absorbante sau cu data inmatricularii societatii nou-infiintate, despre optiune urmand a se face mentiune in proiectul de fuziune.


(4) In situatia prevazuta la alin. (3) , grupul special de negociere poate decide cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor sai care reprezinta cel putin doua treimi dintre angajati, inclusiv voturile membrilor care reprezinta angajatii din cel putin doua state membre diferite, sa nu declanseze negocieri sau sa inceteze negocierile deja initiate si sa admita aplicarea dispozitiilor de referinta din Hotararea Guvernului nr. 187/2007.


(5) In cazul in care, in cadrul societatii persoana juridica romana care rezulta din fuziunea transfrontaliera, va functiona un sistem de implicare a angajatilor, administratorii sau, dupa caz, membrii directoratului au obligatia sa asigure protectia drepturilor angajatilor rezultand din acest mecanism in cazul unei transformari, fuziuni sau divizari transfrontaliere ulterioare ori al unei fuziuni sau divizari de drept intern ulterioare, pentru o perioada de 4 ani de la data la care fuziunea transfrontaliera a produs efecte.


(6) In cazul in care, dupa negocieri prealabile, se aplica normele de referinta, adunarea generala a asociatilor poate decide limitarea proportiei de reprezentanti ai angajatilor in cadrul consiliului de administratie/directoratului societatii absorbante sau al societatii nou-constituite ca urmare a fuziunii transfrontaliere. Cu toate acestea, in cazul in care in una dintre societatile care fuzioneaza, reprezentantii angajatilor au constituit cel putin o treime din consiliul de administratie sau de supraveghere, limitarea decisa de adunarea generala a asociatilor nu poate avea ca efect reducerea proportiei de participare a angajatilor la mai putin de o treime.


(7) Administratorii sau, dupa caz, membrii directoratului societatii absorbante sau nou-constituite comunica angajatilor sau, dupa caz, reprezentantilor acestora daca opteaza sa aplice normele de referinta sau daca intra in negocieri. Rezultatul negocierilor se comunica de indata angajatilor sau, dupa caz, reprezentantilor acestora.


(8) Adunarea generala a asociatilor isi poate rezerva dreptul de a conditiona implementarea fuziunii transfrontaliere de ratificarea expresa de catre aceasta a modalitatilor de participare a angajatilor si a altor modalitati de implicare a acestora in activitatea societatii.


Articolul 25133


(1) Competenta de verificare a legalitatii fuziunii transfrontaliere sub aspectul procedurii pe care o urmeaza societatea participanta la fuziune, persoana juridica romana sau societate europeana cu sediul social in Romania, apartine registratorului de la oficiul registrului comertului sau, dupa caz, tribunalului in a carui raza teritoriala este situat sediul social al societatii. Prevederile art. 105 din Legea nr. 265/2022, cu exceptia termenelor de solutionare a cererii, se aplica in mod corespunzator. In scopul exercitarii competentei de verificare a legalitatii fuziunii transfrontaliere, registratorul consulta institutiile publice competente, inclusiv, daca este cazul, pe cele din statul membru al societatii absorbante sau nou-constituite.


(2) In cazul in care mai multe societati participante la fuziune sunt persoane juridice romane sau societati europene cu sediul social in Romania, competenta de verificare a legalitatii fuziunii transfrontaliere apartine registratorului de la oficiul registrului comertului sau, dupa caz, tribunalului in a carui raza teritoriala isi are sediul social oricare dintre aceste societati, care se pronunta cu privire la fiecare dintre societatile participante la fuziune.


(3) Societatea participanta la fuziune depune, potrivit dispozitiilor art. 84 din Legea nr. 265/2022, la oficiul registrului comertului o cerere de eliberare a certificatului prealabil fuziunii transfrontaliere, insotita de urmatoarele:


a) proiectul comun de fuziune transfrontaliera, in forma aprobata de adunarea generala a asociatilor societatii participante la fuziune/societatilor participante la fuziune;


b) raportul administratorilor sau, dupa caz, al membrilor directoratului, la care se anexeaza, daca este cazul, observatiile angajatilor sau reprezentantilor acestora si cele ale asociatilor si/sau creditorilor cu privire la proiectul comun de fuziune transfrontaliera si, daca este cazul, opinia angajatilor sau reprezentantilor acestora fata de raportul prevazut la art. 25125 si, dupa caz, acordul asociatilor cu privire la renuntarea la intocmirea raportului si/sau dovezi care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute la art. 25125 alin. (3) si/sau alin. (5) ;


c) raportul expertului independent prevazut la art. 25126;


d) hotararea adunarii generale/adunarilor generale privind aprobarea fuziunii transfrontaliere;


e) informatii privind indeplinirea cerintelor legale referitoare la participarea angajatilor si la alte modalitati de implicare a acestora, inclusiv, daca este cazul, privind inceperea procedurii de negociere, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 187/2007, precum si cu privire la numarul de angajati al fiecareia dintre societatile participante la fuziune la momentul intocmirii proiectului;


f) inscrisuri ce atesta constituirea garantiilor potrivit proiectului comun de fuziune transfrontaliera sau ca urmare a notificarii societatii de catre creditori, potrivit dispozitiilor art. 25131 alin. (1) , sau, daca este cazul, garantiile constituite potrivit hotararii judecatoresti asupra cererii creditorilor, precum si hotararea judecatoreasca, in copie;


g) inscrisuri ce atesta existenta disponibilului pentru plata, in termenul legal, a pretului actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social si, daca este cazul, a compensatiei banesti stabilite prin hotarare judecatoreasca, precum si hotararea judecatoreasca, in copie;


h) daca a fost introdusa o cerere in anulare sau de declarare a nulitatii hotararii adunarii generale a asociatilor de aprobare a fuziunii transfrontaliere, hotararea judecatoreasca prin care este respinsa cererea, in copie;


i) declaratia pe propria raspundere a administratorilor sau, dupa caz, a membrilor directoratului prin care confirma ca, potrivit datelor detinute si verificarilor efectuate in baza principiului prudentei si diligentei bunului administrator, situatia financiara a societatii participante la fuziune, la data declaratiei, asigura executarea obligatiilor fata de asociati si creditori decurgand din fuziunea transfrontaliera, potrivit dispozitiilor art. 25130 si 25131.


(4) Registrul oficiului comertului obtine din registrele tinute de acesta si de la alte institutii publice, pe cale interinstitutionala, pe baza de protocol, daca este cazul, in scopul verificarii de catre registrator a legalitatii fuziunii transfrontaliere, urmatoarele:


a) certificatul de atestare fiscala, care sa ateste executarea obligatiilor societatii participante la fuziune catre bugetul de stat si bugetele locale;


b) informatii din cazierul fiscal;


c) informatii din cazierul judiciar;


d) informatii din sistemul informatic national integrat de evidenta a creantelor provenite din infractiuni - ROARMIS;


e) informatii privind numarul de filiale si amplasarea geografica a acestora;


f) informatii privind numarul de angajati;


g) informatii privind sanctiunile contraventionale aplicate societatii, potrivit dispozitiilor art. 53 si 54 din Legea nr. 217/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si potrivit dispozitiilor art. 9 si 10 din Legea nr. 467/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;


h) informatii din registrul beneficiarilor reali privind beneficiarii reali ai societatii.


(5) Daca procedurile de derulare a fuziunii transfrontaliere si formalitatile privind aceasta operatiune nu sunt finalizate ori daca nu sunt depuse toate inscrisurile prevazute de lege, registratorul, prin incheiere, in termen de 10 zile de la depunerea cererii, acorda societatii un termen pentru regularizare, care nu poate depasi 15 zile.


(6) Daca toate procedurile de derulare a fuziunii transfrontaliere si formalitatile privind aceasta operatiune sunt indeplinite potrivit legii si rapoartele prevazute la art. 25125 si 25126 sunt intocmite potrivit legii, registratorul emite certificatul prealabil fuziunii transfrontaliere, al carui format se aproba prin ordin al ministrului justitiei.


(7) Registratorul respinge, motivat, cererea de emitere a certificatului prealabil fuziunii transfrontaliere:


a) daca nu au fost indeplinite cerintele legale privind fuziunea transfrontaliera, inclusiv in ceea ce priveste intocmirea rapoartelor prevazute la art. 25125 si 25126, potrivit legii, si/sau nu au fost depuse inscrisurile ce atesta indeplinirea acestor cerinte legale in termenul acordat de registrator;


b) in cazul in care oricare dintre societatile participante la fuziune a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni, iar pedeapsa amenzii sau, dupa caz, cea complementara nu a fost inca executata.


(8) Daca din inscrisurile depuse de societate, din informatiile si inscrisurile aflate in dosarul societatii de la oficiul registrului comertului ori din cele obtinute de registrul comertului pe cale interinstitutionala rezulta existenta unor indicii serioase ca operatiunea transfrontaliera se efectueaza in scopuri abuzive sau frauduloase, ducand sau propunandu-si sa duca la evaziune sau la eludarea dreptului Uniunii Europene sau a celui intern ori in scopul savarsirii de infractiuni, registratorul sesizeaza tribunalul in a carui circumscriptie se afla sediul societatii, pentru a se pronunta asupra cererii de emitere a certificatului prealabil fuziunii transfrontaliere. In acest caz, toate inscrisurile depuse de societate si cele obtinute pe cale institutionala de oficiul registrului comertului, precum si informatiile relevante din registrul comertului si din registrul beneficiarilor reali sunt inaintate instantei judecatoresti competente.


(9) Cererea prevazuta la alin. (8) este solutionata de urgenta si cu precadere, in camera de consiliu, cu citarea societatii. Pentru termenul fixat este citat si parchetul de pe langa instanta sesizata, caruia i se comunica, in copie, inscrisurile din dosar. In acest caz, punerea concluziilor de catre procuror este obligatorie.


(10) Prin hotararea pronuntata, potrivit dispozitiilor art. 527-540 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca constata indeplinirea cerintelor legale pentru realizarea fuziunii transfrontaliere, instanta admite cererea si dispune emiterea de catre registrator a certificatului prealabil fuziunii transfrontaliere. In cazul in care constata ca fuziunea transfrontaliera se efectueaza in scopuri abuzive sau frauduloase, ducand sau propunandu-si sa duca la incalcarea sau la eludarea dreptului Uniunii Europene sau a celui intern ori in scopul savarsirii de infractiuni, instanta respinge cererea de emitere a certificatului prealabil fuziunii transfrontaliere. Hotararea instantei este executorie si este supusa numai apelului, care poate fi exercitat si de Ministerul Public.


(11) Termenul de evaluare a cererii de emitere a certificatului prealabil fuziunii transfrontaliere nu poate depasi 3 luni de la data depunerii acesteia, cu exceptia cazului prevazut la alin. (8) , cand acesta poate fi prelungit cu cel mult 3 luni. Daca, din cauza complexitatii procedurii transfrontaliere, sunt necesare informatii sau verificari suplimentare, iar evaluarea nu poate fi realizata in aceste termene, registratorul, din oficiu sau, dupa caz, sesizat de instanta, comunica societatilor participante la fuziune motivele eventualelor intarzieri, inainte de expirarea termenelor.


Articolul 25134


(1) Oficiul National al Registrului Comertului transmite certificatul prealabil fuziunii transfrontaliere autoritatii competente pentru verificarea legalitatii procedurilor de derulare a fuziunii transfrontaliere din statul membru in care isi are sediul societatea absorbanta/societatea nou-constituita si registrelor comertului din aceste state membre, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comertului, si asigura accesul tertilor la acest certificat, inclusiv prin intermediul sistemului de interconectare a registrului comertului.


(2) In cazul unei fuziuni in care societatea absorbanta sau societatea nou-constituita este guvernata de legislatia altui stat membru, in termen de o zi lucratoare de la data primirii, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comertului, a notificarii ca fuziunea transfrontaliera produce efecte, oficiul registrului comertului radiaza societatea participanta la fuziune din registrul comertului, inregistrand si mentiunea ca radierea este rezultatul unei fuziuni transfrontaliere, precum si numarul de inregistrare, firma/denumirea si forma juridica ale societatii absorbante sau, dupa caz, nou-constituite din/in alt stat membru.


Articolul 25135


(1) In cazul in care societatea absorbanta este persoana juridica romana sau societate europeana cu sediul social in Romania, registratorul de la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala are sediul societatea absorbanta verifica indeplinirea conditiilor pentru inregistrarea actului modificator al actului constitutiv al societatii absorbante, precum si indeplinirea, daca este cazul, a cerintelor legale referitoare la participarea angajatilor si la alte modalitati de implicare a acestora.


(2) Daca prin fuziune se infiinteaza o noua societate persoana juridica romana, controlul de legalitate va fi efectuat in conditiile prevazute de prezenta lege pentru forma juridica de societate a carei constituire a fost convenita.


(3) In cazul in care prin fuziune se infiinteaza o societate europeana cu sediul social in Romania, controlul de legalitate al fuziunii si al indeplinirii conditiilor de infiintare a societatii va fi efectuat potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 si potrivit prezentei legi.


(4) La cererea societatii nou-constituite, depusa potrivit dispozitiilor art. 84 din Legea nr. 265/2022, registratorul, constatand indeplinite prevederile legale de constituire si inmatriculare a societatii si fiind receptionat certificatul prealabil fuziunii transfrontaliere emis de autoritatea competenta din statul membru de plecare, dispune inmatricularea societatii nou-constituite si a mentiunii ca societatea inmatriculata este rezultatul unei fuziuni transfrontaliere, precum si numarul de inregistrare, firma/denumirea si forma juridica ale societatii nou-constituite.


(5) Certificatul prealabil fuziunii transfrontaliere emis de autoritatea competenta din alt stat membru atesta indeplinirea conditiilor privind procedurile de derulare si formalitatile fuziunii transfrontaliere in acel stat membru.


(6) Oficiul National al Registrului Comertului notifica, de indata, registrul comertului din statul membru a carui legislatie a guvernat societatea participanta la fuziune, prin sistemul de interconectare a registrului comertului, cu privire la faptul ca societatea nou-constituita ca urmare a fuziunii transfrontaliere a fost inmatriculata in registrul comertului si ca produce efecte potrivit dispozitiilor art. 25136 alin. (3) .


Articolul 25136


(1) Fuziunea transfrontaliera realizata in conformitate cu dispozitiile art. 25123 alin. (1) lit. a) , c) si d) are, de la data prevazuta la alin. (3) , urmatoarele efecte:


a) toate activele si pasivele societatii absorbite sunt transferate catre societatea absorbanta;


b) asociatii societatii absorbite devin asociati ai societatii absorbante, in conformitate cu regulile de repartizare stabilite in proiectul de fuziune, cu exceptia cazului in care acestia au exercitat dreptul de retragere, potrivit dispozitiilor art. 25130;


c) societatea absorbita inceteaza sa existe.


(2) Fuziunea transfrontaliera realizata in conformitate cu art. 25123 alin. (1) lit. b) are, de la data prevazuta la alin. (3) , urmatoarele efecte:


a) toate activele si pasivele societatilor care fuzioneaza sunt transferate catre noua societate;


b) asociatii societatilor care fuzioneaza devin asociatii noii societati, cu exceptia cazului in care acestia au exercitat dreptul de retragere, potrivit dispozitiilor art. 25130.


(3) Fuziunea produce efecte:


a) in cazul constituirii unei societati, de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului;


b) in cazul fuziunii prin absorbtie, de la data inregistrarii in registrul comertului a actului modificator al actului constitutiv, cu exceptia cazului in care, prin acordul partilor, se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, care nu poate fi insa ulterioara incheierii exercitiului financiar curent al societatii absorbante si nici anterioara incheierii ultimului exercitiu financiar incheiat al societatii sau societatilor care isi transfera activele si pasivele;


c) in cazul in care prin fuziune se constituie o societate europeana, de la data inmatricularii acesteia.


(4) Drepturile si obligatiile societatilor absorbite decurgand din contractele sau raporturile de munca si care exista la data intrarii in vigoare a fuziunii transfrontaliere se transfera de la data prevazuta la alin. (3) societatii absorbante sau nou-constituite.


(5) Niciuna dintre actiunile, partile sociale sau alte titluri de valoare reprezentand capitalul social al societatii absorbante nu poate fi schimbata cu actiuni, parti sociale sau alte titluri de valoare reprezentand capitalul social al societatii absorbite, detinute:


a) fie de catre societatea absorbanta sau de catre o persoana care actioneaza in nume propriu, dar pentru societatea respectiva;


b) fie de catre societatea absorbita sau de catre o persoana care actioneaza in nume propriu, dar pentru societatea respectiva.


Articolul 25137


(1) Administratorii societatii absorbite sau ai celor ce au format noua societate sau, dupa caz, membrii directoratului raspund solidar, potrivit dispozitiilor art. 73, pentru prejudiciul cauzat prin fapta lor culpabila in indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in cadrul procedurilor de derulare a fuziunii transfrontaliere.


(2) Expertii care intocmesc raportul prevazut la art. 25126, pe seama societatii absorbite sau a societatilor ce formeaza noua societate, raspund solidar pentru prejudiciul cauzat prin fapta lor culpabila in indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in cadrul procedurilor de derulare a fuziunii transfrontaliere.


Articolul 25138


(1) In cazul unei fuziuni prin absorbtie, care este realizata fie de o societate care detine toate actiunile, partile sociale sau alte titluri de valoare ce reprezinta capitalul social al societatii sau ale societatilor absorbite, fie de o persoana care detine direct sau indirect totalitatea actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare ce reprezinta capitalul social in societatea absorbanta si in societatea sau societatile absorbite, iar societatea absorbanta nu aloca nicio actiune, parti sociale sau alte titluri de valoare ce reprezinta capitalul social in cadrul fuziunii, nu se aplica prevederile art. 25124 alin. (1) lit. c) -e) si m) , art. 25126, art. 25136 alin. (1) lit. b) , iar prevederile art. 25125 si ale art. 25129 alin. (1) nu se aplica societatii sau societatilor absorbite.


(2) In cazul prevazut la alin. (1) , fuziunea transfrontaliera se aproba prin decizie a consiliului de administratie sau a directoratului, cu informarea prealabila a asociatilor/actionarilor. Asociatii/Actionarii detinand minimum 5% din capitalul social pot cere convocarea adunarii generale a asociatilor care sa decida asupra fuziunii transfrontaliere.


(3) In cazul in care fuziunea transfrontaliera prin absorbtie este realizata de o societate absorbanta care detine cel putin 90% sau mai mult, dar nu totalitatea actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social sau a altor valori mobiliare ce confera titularilor lor drept de vot in adunarile generale ale societatii/societatilor absorbite, rapoartele expertului sau expertilor independenti, prevazute la art. 25126, si documentele supuse controlului sunt obligatorii numai in masura in care legea care guverneaza societatea absorbanta sau societatea/societatile absorbite prevede astfel.


Articolul 25139


(1) Fuziunea transfrontaliera care a fost supusa controlului de legalitate, potrivit prezentei legi, nu poate fi desfiintata dupa data la care aceasta produce efecte.


(2) Prin exceptie de la prevederile art. 132 alin. (3) , actiunea in declararea nulitatii hotararii adunarii generale a asociatilor de aprobare a fuziunii transfrontaliere poate fi introdusa in termen de 30 de zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.


(3) In cadrul unei actiuni in anulare, formulate potrivit prevederilor art. 132 alin. (2) , hotararea adunarii generale a asociatilor nu poate fi anulata exclusiv pentru:


a) modul de stabilire a ratei de schimb a actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social;


b) modul necorespunzator de stabilire a pretului actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social ale asociatilor in cazul retragerii din societate;


c) nerespectarea cerintelor privind informarea asociatilor asupra pretului actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social ale asociatilor in cazul retragerii din societate sau asupra ratei de schimb a actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social.


(4) Procedurile de anulare si de declarare a nulitatii nu pot fi initiate daca situatia a fost rectificata. Daca neregularitatea ce poate conduce la declararea nulitatii unei fuziuni poate fi remediata, instanta competenta acorda societatilor participante un termen pentru rectificarea acesteia.


(5) Raspunderea penala si consecintele acesteia, in cazul savarsirii unei infractiuni de catre societatea absorbita/societatile absorbite, se vor angaja in sarcina societatii absorbante/nou-constituite, potrivit legii.


CAPITOLUL V: Transformarea transfrontaliera


SECTIUNEA 1: Domeniul de aplicare. Definitie


Articolul 25140


(1) Societatile pe actiuni, societatile in comandita pe actiuni si societatile cu raspundere limitata se pot transforma transfrontalier in una dintre formele de societate prevazute de legislatia unui alt stat membru, cuprinse in anexa II la Directiva (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2017.


(2) O societate pentru care legislatia unui alt stat membru prevede ca poate face obiectul unei transformari transfrontaliere, potrivit legii sale aplicabile, poate fi transformata intr-o societate pe actiuni, o societate in comandita pe actiuni sau intr-o societate cu raspundere limitata persoana juridica romana si poate fi inregistrata in registrul comertului in a carui raza teritoriala este stabilit sediul societatii transformate.


Articolul 25141


Prezentul capitol nu se aplica:


a) societatilor reglementate de Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 10/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 24/2017, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 126/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 243/2019;


b) societatilor care fac obiectul instrumentelor, competentelor si mecanismelor de rezolutie, al masurilor de redresare si rezolutie si al masurilor de prevenire a crizelor prevazute de Legea nr. 312/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;


c) societatilor care se afla in curs de lichidare si care au inceput sa distribuie activele catre asociati;


d) societatilor aflate intr-o procedura de insolventa sau de prevenire a insolventei, prevazuta de Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;


e) operatiunilor de transformare supuse Regulamentului (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001.


Articolul 25142


(1) Transformarea transfrontaliera este operatiunea prin care o societate, fara a fi dizolvata sau a intra in lichidare, isi transforma forma juridica sub care este inregistrata in registrul comertului dintr-un stat membru, numit statul de plecare, intr-o forma juridica de societate, dintre cele enumerate in anexa II a Directivei (UE) 2017/1.132, reglementata de legislatia altui stat membru, numit statul de destinatie, si isi transfera cel putin sediul social in acest stat, pastrandu-si in acelasi timp personalitatea juridica.


(2) Legea romana este legea aplicabila etapelor si formalitatilor transformarii transfrontaliere derulate in vederea obtinerii certificatului prealabil de catre societatea persoana juridica romana care se transforma intr-o forma de societate prevazuta de legislatia altui stat membru, respectiv procedurilor si formalitatilor derulate in vederea inregistrarii in registrul comertului a societatii transformate in una dintre formele de societate prevazute la art. 25140 alin. (2) .


(3) Societatea transformata dintr-o forma de societate prevazuta de legislatia altui stat membru in una dintre formele de societate prevazute la art. 25140 alin. (2) trebuie sa intruneasca cerintele prevazute de legea romana pentru constituirea acelei forme de societate.


SECTIUNEA 2: Etape. Efecte. Nulitate


Articolul 25143


(1) Administratorii sau, dupa caz, membrii directoratului intocmesc un proiect de transformare transfrontaliera care trebuie sa cuprinda cel putin:


a) forma juridica de societate, firma si sediul social ale societatii ce face obiectul transformarii;


b) forma juridica de societate, firma/denumirea si sediul social ale societatii transformate in statul de destinatie;


c) calendarul orientativ propus pentru transformarea transfrontaliera;


d) drepturile acordate de societatea transformata detinatorilor de actiuni, parti sociale sau alte titluri de valoare reprezentand capitalul social care confera drepturi speciale in societatea care se transforma sau masurile propuse in privinta acestora;


e) orice garantii acordate creditorilor, precum garantiile reale si/sau personale;


f) orice avantaje speciale acordate administratorilor ori directorilor sau, dupa caz, membrilor consiliului de supraveghere sau directoratului;


g) informatii privitoare la primirea, daca este cazul, a unor ajutoare de stat sau a altor forme de sprijin din partea statului in ultimii 5 ani;


h) pretul actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social ale asociatilor, pentru situatia in care acestia isi exercita dreptul de retragere din societate, precum si adresa de e-mail la care asociatii pot transmite declaratia de retragere;


i) implicatiile transformarii transfrontaliere asupra fortei de munca;


j) informatii cu privire la procedurile de stabilire a participarii angajatilor si a altor modalitati de implicare a acestora in societatea transformata, daca este cazul.


(2) Proiectul de transformare transfrontaliera are, in anexa, situatiile financiare intocmite in vederea transformarii, aprobate si auditate potrivit legii, ce nu pot fi mai vechi de 6 luni fata de data proiectului de transformare, precum si actul constitutiv al societatii transformate.


(3) Cu cel putin sase saptamani inainte de data intrunirii adunarii generale convocate sa aprobe transformarea transfrontaliera a societatii, proiectul de transformare si anexele acestuia se pun la dispozitia asociatilor si angajatilor, cel putin in format electronic, prin afisare pe pagina de internet a societatii, potrivit dispozitiilor art. 25147 alin. (3) , sau prin transmitere pe cale electronica, asociatii si angajatii primind si o notificare in conformitate cu art. 25147 alin. (1) .


Articolul 25144


(1) Administratorii sau, dupa caz, membrii directoratului intocmesc un raport, cu doua sectiuni, una destinata asociatilor si cealalta destinata angajatilor, sau doua rapoarte distincte, in care explica si justifica aspectele juridice si economice ale transformarii transfrontaliere, explicand si implicatiile transformarii transfrontaliere pentru angajati. Raportul precizeaza, in special, implicatiile transformarii transfrontaliere asupra activitatii economice viitoare a societatii.


(2) In sectiunea din raport destinata/In raportul destinat asociatilor sunt precizate cel putin urmatoarele:


a) implicatiile transformarii transfrontaliere pentru asociati;


b) pretul actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social ale asociatilor care isi exercita dreptul de retragere din societate, inclusiv metoda de calcul al acestuia;


c) drepturile de care beneficiaza asociatii potrivit dispozitiilor art. 25149.


(3) Sectiunea din raport destinata/Raportul destinat asociatilor nu este obligatorie/obligatoriu in cazul societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic sau in cazul in care toti asociatii societatii au convenit sa renunte la aceasta cerinta.


(4) In sectiunea din raport destinata/In raportul destinat angajatilor sunt precizate cel putin urmatoarele:


a) efectele transformarii transfrontaliere asupra raporturilor de munca, precum si, dupa caz, masurile necesare pentru mentinerea acestor raporturi de munca;


b) orice modificare substantiala a conditiilor de munca sau a sediilor secundare ale societatii;


c) modul in care elementele prevazute la lit. a) si b) afecteaza filialele societatii.


(5) Sectiunea din raport destinata/Raportul destinat angajatilor nu este obligatorie/obligatoriu in cazul in care activitatea societatii si, daca este cazul, a filialelor sale este derulata exclusiv de catre administratori sau, dupa caz, de membrii consiliului de administratie ori, dupa caz, de membrii consiliului de supraveghere si ai directoratului.


(6) Cu cel putin sase saptamani inainte de data intrunirii adunarii generale convocate sa aprobe transformarea transfrontaliera a societatii, raportul/rapoartele prevazut/prevazute la alin. (1) sau, dupa caz, sectiunea corespunzatoare a raportului se pune la dispozitia asociatilor si reprezentantilor angajatilor sau, in cazul in care nu au fost desemnati reprezentanti, a angajatilor insisi, cel putin in format electronic, prin afisare pe pagina de internet a societatii, potrivit dispozitiilor art. 25147 alin. (3) , sau prin transmitere pe cale electronica.


(7) Reprezentantii angajatilor sau, daca nu au fost desemnati reprezentanti, angajatii insisi au dreptul sa formuleze o opinie cu privire la raportul destinat/la sectiunea din raport destinata angajatilor cu cel putin 5 zile inainte de data intrunirii adunarii generale convocate sa aprobe proiectul de transformare transfrontaliera. Opinia se anexeaza raportului, iar administratorii/membrii directoratului transmit raspuns motivat fata de opinia formulata cel putin cu o zi inaintea acestei date. Asociatii sunt informati cu privire la opinia formulata de reprezentantii angajatilor sau, dupa caz, de angajatii insisi.


(8) In cazul in care, in conformitate cu dispozitiile alin. (3) , se renunta la sectiunea din raport destinata asociatilor, iar sectiunea destinata angajatilor nu este obligatorie intrucat sunt aplicabile prevederile alin. (5) , raportul nu este necesar.


(9) Prevederile alin. (1) -(8) nu aduc atingere drepturilor si procedurilor de informare si consultare aplicabile angajatilor, prevazute de Legea nr. 467/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 217/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile alin. (7) aplicandu-se in mod corespunzator.


(10) Administratorii sau, dupa caz, membrii directoratului informeaza asociatii inainte de data intrunirii adunarii generale convocate pentru aprobarea transformarii transfrontaliere sau, cel mai tarziu, in cadrul acesteia daca, ulterior datei intocmirii proiectului de transformare transfrontaliera si a raportului/rapoartelor prevazut/prevazute la alin. (1) , au intervenit modificari semnificative privind activele societatii sau nivelul veniturilor acesteia, in special in cazul in care acestea ar determina un pret diferit al actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social al societatii.


Articolul 25145


(1) Proiectul de transformare transfrontaliera se examineaza de catre un expert independent, care intocmeste un raport de evaluare, ce se pune la dispozitia asociatilor cu cel putin o luna inainte de data intrunirii adunarii generale convocate sa aprobe transformarea transfrontaliera, cel putin in format electronic. Evaluarea, urmarind sprijinirea activitatii de verificare a legalitatii transformarii, potrivit dispozitiilor art. 25152, este impartiala si obiectiva, fiind realizata potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 99/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) Raportul de evaluare prevazut la alin. (1) precizeaza daca pretul actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social stabilit pentru asociatii care isi exercita dreptul de retragere este adecvat. In realizarea evaluarii, expertul independent ia in calcul pretul de piata al actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social inainte de publicarea proiectului de transformare sau valoarea societatii, excluzand efectul transformarii propuse, pretul actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social, care se determina conform metodelor de evaluare recunoscute de standardele de evaluare in vigoare la data evaluarii. Raportul trebuie, cel putin:


a) sa indice metodele utilizate pentru determinarea pretului actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social;


b) sa precizeze daca metodele utilizate sunt adecvate pentru evaluarea pretului actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social, sa indice valoarea la care s-a ajuns prin utilizarea metodelor de evaluare si sa emita o opinie privind importanta relativa atribuita metodelor in cauza pentru obtinerea valorii astfel determinate;


c) sa descrie orice dificultati intampinate in cursul evaluarii.


(3) Societatea are obligatia de a pune la dispozitia expertului toate informatiile necesare pentru ca acesta sa poata examina proiectul de transformare transfrontaliera si intocmi raportul prevazut la alin. (1) .


(4) Nu sunt necesare examinarea proiectului de transformare transfrontaliera de catre un expert independent si intocmirea unui raport de catre acesta in cazul societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic si nici in cazul societatilor in care toti asociatii societatii convin ca renunta la elaborarea acestuia.


(5) In cazul in care din raportul expertului independent rezulta ca pretul actiunilor/partilor sociale/altor titluri de valoare reprezentand capitalul social stabilit pentru asociatii care isi exercita dreptul de retragere nu este adecvat, societatea modifica proiectul de transformare in mod corespunzator.


Articolul 25146


(1) Expertul independent care elaboreaza raportul de evaluare prevazut la art. 25145 alin. (1) este un evaluator autorizat potrivit legii.


(2) Evaluatorul autorizat este independent fata de societatea ce face obiectul transformarii transfrontaliere si, in realizarea evaluarii operatiunii, nu se afla in conflict de interese cu societatea. Nu poate elabora raportul de evaluare privitor la transformarea transfrontaliera evaluatorul autorizat care se afla in una dintre urmatoarele circumstante:


a) are/a avut calitatea de asociat, administrator, director/membru al directoratului, membru al consiliului de supraveghere in cadrul societatii ce face obiectul transformarii;


b) a avut, intr-o perioada de 2 ani anterioara datei solicitarii de evaluare, calitatea de auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat al societatii care face obiectul transformarii;


c) a avut, intr-o perioada de 2 ani anterioara datei solicitarii de evaluare, raporturi de munca cu societatea ce face obiectul transformarii transfrontaliere;


d) are un interes personal, de natura patrimoniala sau nepatrimoniala, care ar putea influenta impartialitatea si obiectivitatea evaluarii.


(3) La raportul de evaluare se anexeaza declaratia pe propria raspundere a evaluatorului autorizat privind intrunirea conditiilor legale pentru intocmirea raportului de evaluare a transformarii transfrontaliere.


Articolul 25147


(1) Cu cel putin o luna inainte de data intrunirii adunarii generale a asociatilor convocate pentru aprobarea transformarii transfrontaliere, societatea depune la oficiul registrului comertului proiectul de transformare transfrontaliera si o notificare prin care se informeaza asociatii, creditorii si reprezentantii angajatilor societatii sau, in cazul in care nu au fost desemnati reprezentanti, angajatii insisi ca pot transmite observatii cu privire la proiectul de transformare, cu cel putin 5 zile inainte de data intrunirii adunarii generale, precum si declaratia pe propria raspundere a administratorilor prevazuta la art. 25152 alin. (2) lit. i) .


(2) Documentele pentru care s-a efectuat publicitatea potrivit alin. (1) sunt disponibile publicului si prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor.


(3) Nu este necesara realizarea publicitatii proiectului de transformare transfrontaliera potrivit alin. (1) , daca, pentru o perioada continua care incepe cu cel putin o luna inainte de data fixata pentru intrunirea adunarii generale a asociatilor si care se incheie cel mai devreme la sfarsitul acestei reuniuni, societatea pune la dispozitia publicului documentele prevazute la alin. (1) pe pagina sa de internet, in mod gratuit.


(4) Societatea care a optat pentru efectuarea publicitatii proiectului de transformare transfrontaliera potrivit alin. (3) trebuie sa asigure conditiile tehnice pentru afisarea continua si neintrerupta si cu titlu gratuit a documentelor prevazute de lege pentru intreaga perioada prevazuta la alin. (3) . Societatea are sarcina de a dovedi continuitatea publicitatii si de a asigura securitatea propriei pagini de internet si autenticitatea documentelor afisate.


(5) In cazul in care efectueaza publicitatea proiectului de transformare transfrontaliera potrivit alin. (3) , societatea depune la oficiul registrului comertului, potrivit prevederilor art. 84 din Legea nr. 265/2022, un inscris care cuprinde urmatoarele informatii:


a) forma juridica a societatii, firma, sediul social, numarul de ordine in registrul comertului, precum si forma juridica, firma/denumirea si sediul social propuse pentru societatea transformata in statul membru de destinatie;


b) informatii privind demersurile facute pentru exercitarea drepturilor creditorilor, ale angajatilor si ale asociatilor, prevazute de prezenta lege;


c) coordonatele paginii de internet a societatii, de pe care pot fi obtinute online, in mod gratuit, proiectul de transformare transfrontaliera si notificarea prevazute la alin. (1) si informatii complete cu privire la demersurile prevazute la lit. b) .


(6) In cazul in care publicitatea se realizeaza potrivit alin. (1) , proiectul de transformare transfrontaliera se publica si in Buletinul electronic al registrului comertului, inscrisul fiind transmis electronic de oficiul registrului comertului de la sediul societatii, potrivit dispozitiilor art. 15 alin. (3) din Legea nr. 265/2022. In cazul in care publicitatea se realizeaza potrivit alin. (3) , in Buletinul electronic al registrului comertului se publica informatiile prevazute la alin. (5) .


Articolul 25148


(1) Adunarea generala a asociatilor, luand cunostinta, daca este cazul, de rapoartele prevazute la art. 25144 si 25145 si, dupa caz, de observatiile angajatilor sau ale reprezentatilor angajatilor fata de proiectul de transformare transfrontaliera si de opinia cu privire la raportul adresat acestora, formulata potrivit dispozitiilor art. 25144, hotaraste asupra proiectului de transformare transfrontaliera si asupra modificarii actului constitutiv. Prevederile art. 116 se aplica in mod corespunzator.


(2) Prin exceptie de la prevederile art. 117 alin. (2) si art. 195 alin. (3) , termenul de intrunire al adunarii generale a asociatilor nu poate fi mai mic de sase saptamani de la data convocarii acesteia, potrivit legii.


(3) In cazul societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni, hotararea se adopta potrivit prevederilor art. 115 alin. (2) teza a doua, prin actul constitutiv neputand fi stabilite cerinte de majoritate mai mari de 90% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.


(4) In cazul societatilor cu raspundere limitata, hotararea se adopta cu cvorumul prevazut la art. 192, dar cu o majoritate de cel putin doua treimi din voturile asociatilor prezenti sau reprezentati, prin actul constitutiv neputand fi stabilite cerinte de majoritate mai mari de 90% din voturile detinute de asociatii prezenti sau reprezentati.


Articolul 25149


(1) Asociatii care nu au votat in favoarea transformarii au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine cumpararea actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social de catre societate.


(2) Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data adoptarii hotararii adunarii generale a asociatilor, cu conditia notificarii intentiei de retragere cel mai tarziu in cadrul adunarii generale a asociatilor.


(3) Asociatii depun la sediul societatii declaratia scrisa de retragere, in care precizeaza si daca sunt de acord cu pretul actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social stabilit in proiectul de transformare si confirmat de expertul independent, precum si actiunile, partile sociale sau alte titluri de valoare reprezentand capitalul social pe care le poseda sau, dupa caz, certificatele de actionar emise potrivit dispozitiilor art. 97. Declaratia se poate transmite si in format electronic la adresa de e-mail indicata in acest scop in proiectul de transformare.


(4) Pretul pentru actiunile, partile sociale sau alte titluri de valoare reprezentand capitalul social ale asociatului care isi exercita dreptul de retragere, stabilit de societate in proiectul de transformare si confirmat in raportul de evaluare al expertului independent, potrivit dispozitiilor art. 25145, se plateste in termen de doua luni de la data la care transformarea transfrontaliera produce efecte, potrivit dispozitiilor art. 25155, cu exceptia cazului in care un termen mai scurt este prevazut in proiectul de transformare sau este agreat de parti.


(5) Certificatul prealabil transformarii transfrontaliere poate fi emis numai daca societatea prezinta garantii suficiente pentru plata/dovezi privind existenta disponibilului banesc pentru plata, in termenul prevazut de lege sau convenit de parti, a pretului actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social.


(6) In termen de 15 zile de la data implinirii termenului prevazut la alin. (2) , asociatul care, exercitandu-si dreptul de retragere, sustine ca pretul actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social nu are caracter adecvat poate cere instantei judecatoresti obligarea societatii la plata unei compensatii banesti.


(7) Cererea privind stabilirea compensatiei banesti prevazute la alin. (6) se judeca de urgenta si cu precadere, hotararea fiind supusa doar apelului.


(8) Societatea pune de indata, la dispozitia creditorilor ale caror creante sunt anterioare datei efectuarii publicitatii proiectului de transformare, cel putin in format electronic, informatii privind numarul asociatilor care au notificat intentia de a exercita dreptul de retragere.


(9) Legea romana, ca lege a statului de plecare, este legea aplicabila dreptului de retragere a asociatului, iar tribunalul in a carui circumscriptie se afla sediul social al societatii ce face obiectul transformarii transfrontaliere este instanta competenta sa solutioneze cererea pentru stabilirea compensatiei banesti si orice alt litigiu privind acest drept.


Articolul 25150


(1) In termen de 45 de zile de la data efectuarii publicitatii proiectului de transformare, potrivit dispozitiilor art. 25147, orice creditor a carui creanta este anterioara acestei date si nescadenta la aceasta data, care este nemultumit de garantiile acordate prin proiectul de transformare, notifica societatea pentru acordarea de garantii adecvate.


(2) In termen de 15 zile de la implinirea termenului prevazut la alin. (1) , societatea transmite creditorului oferta privind acordarea de garantii.


(3) In cazul in care creditorul prevazut la alin. (1) nu considera adecvate garantiile acordate de societate, se poate adresa instantei pentru obligarea societatii la acordarea de garantii adecvate, daca creditorul dovedeste ca transformarea, in mod rezonabil, afecteaza sansele de acoperire a creantei. Garantiile sunt acordate sub conditia ca transformarea sa produca efecte.


(4) Cererea se depune, in termen de 3 luni de la data efectuarii publicitatii potrivit dispozitiilor art. 25147, la oficiul registrului comertului de la sediul societatii ce face obiectul transformarii, care, in termen de 3 zile de la data depunerii, o mentioneaza in registru si o inainteaza tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul societatii. La cerere se anexeaza dovada notificarii societatii in vederea constituirii de garantii si, dupa caz, oferta societatii. Hotararea instantei este executorie si este supusa numai apelului.


(5) Cererea creditorului se judeca de urgenta si cu precadere. Daca sunt formulate mai multe cereri, acestea se conexeaza.


(6) Certificatul prealabil transformarii transfrontaliere poate fi emis numai daca societatea prezinta dovezi privind constituirea garantiilor potrivit proiectului de transformare transfrontaliera sau ca urmare a notificarii societatii ori potrivit hotararii instantei judecatoresti.


(7) Legea romana, ca lege a statului de plecare, este legea aplicabila cererilor creditorilor formulate potrivit alin. (1) , iar tribunalul in a carui circumscriptie se afla sediul societatii ce face obiectul transformarii are competenta solutionarii lor.


(8) Pe o perioada de 2 ani de la data la care produce efecte transformarea transfrontaliera, orice cerere a oricarui creditor care detine o creanta anterioara datei efectuarii publicitatii proiectului de transformare la acea data, in legatura cu acea creanta, poate fi adresata instantei in a carei circumscriptie teritoriala a avut sediul social societatea care s-a transformat.


(9) Prin exceptie de la prevederile art. 172 alin. (1) lit. d) , dispozitiile alin. (1) -(8) sunt aplicabile si detinatorilor de obligatiuni.


Articolul 25151


In cazul in care societatea transformata este persoana juridica romana administratorii sau, dupa caz, membrii directoratului acesteia asigura respectarea dreptului de implicare si de cointeresare a angajatilor, prevederile art. 25132 alin. (2) -(8) aplicandu-se in mod corespunzator.


Articolul 25152


(1) Competenta de verificare a legalitatii transformarii transfrontaliere sub aspectul procedurii pe care o urmeaza societatea persoana juridica romana care se transforma apartine registratorului de la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala este situat sediul social al societatii. Prevederile art. 105 din Legea nr. 265/2022, cu exceptia termenelor de solutionare a cererii, se aplica in mod corespunzator. In scopul exercitarii competentei de verificare a legalitatii transformarii transfrontaliere, registratorul consulta institutiile publice competente, inclusiv, daca este cazul, pe cele din statul membru de destinatie.


(2) Societatea depune, potrivit prevederilor art. 84 din Legea nr. 265/2022, la oficiul registrului comertului o cerere de eliberare a certificatului prealabil transformarii transfrontaliere, insotita de urmatoarele:


a) proiectul de transformare transfrontaliera, in forma aprobata de adunarea generala a asociatilor;


b) raportul/rapoartele administratorilor sau, dupa caz, al/ale membrilor directoratului, la care se anexeaza, daca este cazul, observatiile angajatilor sau reprezentantilor acestora si cele ale asociatilor si/sau creditorilor cu privire la proiectul de transformare transfrontaliera si, daca este cazul, opinia angajatilor sau reprezentantilor acestora fata de raportul prevazut la art. 25144 sau, dupa caz, acordul asociatilor cu privire la renuntarea intocmirii raportului si/sau dovezi care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute la art. 25144 alin. (3) ;


c) raportul de evaluare al expertului independent sau, dupa caz, acordul asociatilor cu privire la renuntarea intocmirii acestuia;


d) hotararea adunarii generale privind aprobarea transformarii transfrontaliere a societatii;


e) daca este cazul, informatii privind indeplinirea cerintelor legale referitoare la participarea angajatilor si la alte modalitati de implicare a acestora, inclusiv, daca este cazul, privind inceperea procedurii de negociere, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 187/2007, precum si cu privire la numarul de angajati la momentul intocmirii proiectului de transformare;


f) inscrisuri ce atesta constituirea garantiilor potrivit proiectului de transformare si/sau ca urmare a notificarii societatii de catre creditori, potrivit prevederilor art. 25150 alin. (1) , sau, daca este cazul, potrivit hotararii judecatoresti, precum si hotararea judecatoreasca, in copie;


g) inscrisuri ce atesta existenta disponibilului pentru plata, in termenul legal, a pretului actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social ale asociatilor care si-au exercitat dreptul de retragere si, daca este cazul, a compensatiei banesti stabilite prin hotarare judecatoreasca, precum si hotararea judecatoreasca, in copie;


h) daca a fost introdusa o cerere in anulare sau de declarare a nulitatii hotararii adunarii generale a asociatilor de aprobare a transformarii transfrontaliere, hotararea judecatoreasca prin care este respinsa cererea, in copie;


i) declaratia pe propria raspundere a administratorilor sau, dupa caz, a membrilor directoratului prin care confirma ca, potrivit datelor detinute si verificarilor efectuate in baza principiului prudentei si diligentei bunului administrator, situatia financiara a societatii, la data declaratiei, permite realizarea transformarii transfrontaliere, ca societatea are capacitatea de a executa obligatiile scadente si obligatiile fata de asociati si creditori, potrivit dispozitiilor art. 25149 si 25150.


(3) Registrul oficiului comertului obtine din registrele tinute de acesta si de la alte institutii publice, pe cale interinstitutionala, in scopul verificarii de catre registrator a legalitatii transformarii transfrontaliere, urmatoarele:


a) certificatul de atestare fiscala, care sa ateste executarea obligatiilor societatii ce face obiectul transformarii catre bugetul de stat si bugetele locale;


b) informatiile din cazierul fiscal;


c) informatii din cazierul judiciar;


d) informatii din sistemul national integrat de evidenta a creantelor provenite din infractiuni - ROARMIS;


e) informatii privind numarul de filiale si amplasarea geografica a acestora;


f) informatii privind numarul de angajati;


g) informatii privind sanctiunile contraventionale aplicate societatii, potrivit dispozitiilor art. 53 si 54 din Legea nr. 217/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau potrivit dispozitiilor art. 9 si 10 din Legea nr. 467/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;


h) informatii din registrul beneficiarilor reali privind beneficiarii reali ai societatii.


(4) Daca procedurile de derulare a transformarii transfrontaliere si formalitatile privind aceasta operatiune nu sunt finalizate ori daca nu sunt depuse toate inscrisurile prevazute de lege, registratorul, prin incheiere, in termen de 10 zile de la depunerea cererii, acorda societatii un termen pentru regularizare, care nu poate depasi 15 zile.


(5) Daca procedurile de derulare a transformarii transfrontaliere in statul membru de plecare si formalitatile privind aceasta operatiune sunt indeplinite potrivit legii, iar rapoartele prevazute la art. 25144 si 25145 sunt intocmite potrivit legii, registratorul emite certificatul prealabil transformarii transfrontaliere, al carui format se aproba prin ordin al ministrului justitiei.


(6) Registratorul respinge, motivat, cererea de emitere a certificatului prealabil transformarii transfrontaliere:


a) daca nu au fost indeplinite cerintele legale privind transformarea transfrontaliera, inclusiv in ceea ce priveste intocmirea, potrivit legii, a rapoartelor prevazute la art. 25144 si 25145, si/sau nu au fost depuse inscrisurile ce atesta indeplinirea acestor cerinte legale in termenul acordat de registrator;


b) in cazul in care societatea ce face obiectul transformarii a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni, iar pedeapsa amenzii sau, dupa caz, cea complementara nu a fost inca executata.


(7) Daca din inscrisurile depuse de societate, din informatiile si din inscrisurile aflate in dosarul societatii de la oficiul registrului comertului sau din cele obtinute de oficiul registrului comertului pe cale interinstitutionala rezulta existenta unor indicii serioase ca operatiunea transfrontaliera se efectueaza in scopuri abuzive sau frauduloase, ducand sau propunandu-si sa duca la evaziune sau la eludarea dreptului Uniunii Europene sau a celui intern ori in scopul savarsirii de infractiuni, registratorul sesizeaza tribunalul in a carui circumscriptie se afla sediul societatii, pentru a se pronunta asupra cererii de emitere a certificatului prealabil transformarii transfrontaliere. In acest caz, toate inscrisurile depuse de societate si toate cele obtinute, pe cale institutionala, de oficiul registrului comertului, precum si informatiile relevante din registrul comertului si din registrul beneficiarilor reali sunt transmise instantei judecatoresti competente.


(8) Cererea prevazuta la alin. (7) este solutionata de urgenta si cu precadere, in camera de consiliu, cu citarea societatii. Pentru termenul fixat va fi citat si parchetul de pe langa instanta sesizata, caruia i se vor comunica, in copie, inscrisurile din dosar. In acest caz punerea concluziilor de catre procuror este obligatorie.


(9) Prin hotararea pronuntata, potrivit dispozitiilor art. 527-540 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca constata indeplinirea cerintelor legale pentru realizarea transformarii transfrontaliere, instanta admite cererea si dispune emiterea de catre registrator a certificatului prealabil transformarii transfrontaliere. In cazul in care constata ca transformarea transfrontaliera se efectueaza in scopuri abuzive sau frauduloase, ducand sau propunandu-si sa duca la incalcarea sau la eludarea dreptului Uniunii Europene sau a celui intern ori in scopul savarsirii de infractiuni, instanta respinge cererea de emitere a certificatului prealabil fuziunii transfrontaliere. Hotararea instantei este executorie si este supusa numai apelului, care poate fi exercitat si de Ministerul Public.


(10) Termenul de evaluare a cererii de emitere a certificatului prealabil transformarii transfrontaliere nu poate depasi 3 luni de la data depunerii cererii, cu exceptia cazului prevazut la alin. (7) , cand acesta poate fi prelungit cu cel mult 3 luni. Daca, din cauza complexitatii procedurii transfrontaliere sunt necesare informatii sau verificari suplimentare, iar evaluarea nu poate fi realizata in aceste termene, registratorul, din oficiu sau, dupa caz, sesizat de instanta, comunica societatii motivele eventualelor intarzieri, inainte de expirarea termenelor.


Articolul 25153


(1) Oficiul National al Registrului Comertului transmite certificatul prealabil transformarii transfrontaliere autoritatii competente pentru verificarea legalitatii procedurilor de derulare a transformarii transfrontaliere din statul de destinatie si registrului comertului din statul de destinatie, prin intermediul sistemelor de interconectare a registrelor comertului, si asigura accesul tertilor la acest certificat, inclusiv prin intermediul sistemului de interconectare a registrului comertului.


(2) Intr-o zi lucratoare de la data primirii, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comertului, a notificarii ca transformarea transfrontaliera produce efecte, oficiul registrului comertului radiaza societatea ce a facut obiectul transformarii din registrul comertului, inregistrand si mentiunea ca radierea este rezultatul unei transformari transfrontaliere, precum si numarul de inregistrare, firma/denumirea si forma juridica ale societatii transformate din statul membru de destinatie.


Articolul 25154


(1) Competenta de verificare a indeplinirii cerintelor legale pentru inmatricularea unei societati pe actiuni, in comandita pe actiuni sau societati cu raspundere limitata, persoana juridica romana, rezultata din transformarea transfrontaliera a unei societati inregistrate in registrul comertului dintr-un alt stat membru, precum si a indeplinirii, daca este cazul, a cerintelor legale referitoare la participarea angajatilor si la alte modalitati de implicare a acestora apartine registratorului de la oficiul registrului comertului in a carui circumscriptie se afla sediul social al societatii transformate.


(2) La cererea societatii, depusa potrivit prevederilor art. 84 din Legea nr. 265/2022, registratorul, constatand indeplinite prevederile legale de constituire si inmatriculare a societatii si fiind receptionat certificatul prealabil transformarii emis de autoritatea competenta din statul membru de plecare, dispune inmatricularea societatii transformate si a mentiunii ca societatea inmatriculata este rezultatul unei transformari transfrontaliere.


(3) Certificatul prealabil transformarii transfrontaliere emis de autoritatea competenta din statul membru de plecare atesta indeplinirea conditiilor privind procedurile de derulare si formalitatile transformarii transfrontaliere in statul membru de plecare.


(4) Oficiul National al Registrului Comertului notifica, de indata, registrului comertului din statul membru de plecare, prin sistemul de interconectare a registrului comertului, faptul ca societatea transformata a fost inmatriculata in registrul comertului si ca transformarea transfrontaliera produce efecte potrivit dispozitiilor art. 25155.


Articolul 25155


(1) Transformarea transfrontaliera a unei societati intr-o persoana juridica romana produce efecte la data inmatricularii societatii transformate in registrul comertului.


(2) In cazul transformarii unei societati persoane juridice romane intr-o forma de societate dintr-un alt stat membru, legea statului de destinatie stabileste data la care produce efecte transformarea transfrontaliera.


Articolul 25156


O transformare transfrontaliera are, de la data prevazuta la art. 25155, urmatoarele efecte:


a) totalitatea activelor si pasivelor sunt ale societatii transformate;


b) asociatii societatii ce a facut obiectul transformarii sunt asociatii societatii transformate, daca nu si-au exercitat dreptul de retragere, potrivit prevederilor art. 25149;


c) drepturile si obligatiile care decurg din raporturile de munca si care exista la data la care transformarea transfrontaliera produce efecte sunt ale societatii transformate.


Articolul 25157


(1) Administratorii sau, dupa caz, membrii consiliului de administratie ori ai directoratului raspund solidar, potrivit dispozitiilor art. 73, pentru prejudiciul cauzat prin fapta lor culpabila in indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in cadrul procedurilor de derulare a transformarii transfrontaliere.


(2) Expertii care intocmesc raportul prevazut la art. 25145, pe seama societatii ce face obiectul transformarii transfrontaliere, raspund solidar pentru prejudiciul cauzat prin fapta lor culpabila in indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in cadrul procedurilor de derulare a transformarii transfrontaliere.


Articolul 25158


(1) Transformarea transfrontaliera care a fost supusa controlului de legalitate in statul de plecare si in statul de destinatie nu poate fi desfiintata dupa data la care aceasta produce efecte.


(2) Prin exceptie de la prevederile art. 132 alin. (3) , actiunea in declararea nulitatii hotararii adunarii generale a asociatilor de aprobare a transformarii transfrontaliere poate fi introdusa in termen de 30 de zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.


(3) In cadrul unei actiuni in anulare, formulata potrivit prevederilor art. 132 alin. (2) , hotararea adunarii generale a asociatilor nu poate fi anulata exclusiv pentru:


a) modul necorespunzator de stabilire a pretului actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social ale asociatilor in cazul retragerii din societate;


b) nerespectarea cerintelor privind informarea asociatilor asupra pretului actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social ale asociatilor pentru cazul retragerii din societate.


(4) Raspunderea penala si consecintele acesteia, in cazul savarsirii unei infractiuni de catre societatea ce a facut obiectul transformarii transfrontaliere, se vor angaja in sarcina societatii transformate, potrivit legii.


CAPITOLUL VI: Divizarea transfrontaliera


SECTIUNEA 1: Domeniul de aplicare. Definitie


Articolul 25159


Societatile pe actiuni, societatile in comandita pe actiuni, societatile cu raspundere limitata, persoane juridice romane, si societatile europene cu sediul social in Romania pot face obiectul unei divizari transfrontaliere, in cazul in care cel putin doua dintre societatile implicate in divizare sunt guvernate de legislatia a doua state membre diferite si functioneaza in una dintre formele juridice prevazute in anexa II la Directiva (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societatilor comerciale.


Articolul 25160


Prezentul capitol nu se aplica:


a) societatilor reglementate de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 10/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 24/2017, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 126/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 243/2019;


b) societatilor care fac obiectul instrumentelor, competentelor si mecanismelor de rezolutie, al masurilor de redresare si rezolutie si al masurilor de prevenire a crizelor prevazute de Legea nr. 312/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;


c) societatilor care se afla in curs de lichidare si care au inceput sa distribuie activele catre asociati;


d) societatilor aflate intr-o procedura de insolventa sau de prevenire a insolventei, prevazuta de Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 25161


Divizarea transfrontaliera este operatiunea prin care:


a) o societate, dintre cele enumerate in anexa II la Directiva (UE) 2017/1.132, care este dizolvata fara a intra in lichidare, isi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre doua sau mai multe societati beneficiare, nou-constituite, dintre cele enumerate in anexa II la Directiva (UE) 2017/1.132, in schimbul repartizarii catre asociatii societatii care face obiectul divizarii de actiuni sau parti sociale ori de alte titluri de valoare reprezentand capitalul social la societatile beneficiare si, dupa caz, in schimbul unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, in absenta unei valori nominale, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea contabila a respectivelor actiuni, parti sociale sau titluri de valoare reprezentand capitalul social (operatiune denumita in continuare divizare completa) ;


b) o societate, dintre cele enumerate in anexa II la Directiva (UE) 2017/1.132, isi transfera o parte dintre active si pasive catre una sau mai multe societati beneficiare nou-constituite, dintre cele enumerate in anexa II la Directiva (UE) 2017/1.132, in schimbul repartizarii catre asociatii societatii care face obiectul divizarii de actiuni, parti sociale sau alte titluri de valoare reprezentand capitalul social la societatile beneficiare sau la societatea care face obiectul divizarii sau la ambele si, dupa caz, in schimbul unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, in absenta unei valori nominale, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea contabila a actiunilor, partilor sociale sau a altor titluri de valoare reprezentand capitalul social (operatiune denumita in continuare divizare partiala sau desprindere in interesul asociatilor) ;


c) o societate, dintre cele enumerate in anexa II la Directiva (UE) 2017/1.132, isi transfera o parte din active si pasive catre una sau mai multe societati beneficiare, nou-constituite, dintre cele enumerate in anexa II la Directiva (UE) 2017/1.132, in schimbul repartizarii de actiuni, parti sociale sau de alte titluri de valoare reprezentand capitalul social la societatile beneficiare catre societatea care face obiectul divizarii (operatiune denumita in continuare divizare prin separare sau desprindere in interesul societatii) .


Articolul 25162


(1) Legea romana este legea aplicabila procedurilor si formalitatilor divizarii transfrontaliere in vederea obtinerii certificatului prealabil de catre societatea persoana juridica romana care face obiectul divizarii, respectiv procedurilor si formalitatilor derulate in vederea inmatricularii in registrul comertului a societatii/societatilor beneficiare a/ale unei divizari transfrontaliere, persoane juridice romane. Legea romana stabileste data de la care divizarea transfrontaliera produce efecte daca societatea care face obiectul divizarii este persoana juridica romana.


(2) Societatea beneficiara/Societatile beneficiare constituita/constituite in una dintre formele de societate prevazute la art. 25159 trebuie sa intruneasca cerintele prevazute de legea romana pentru constituirea acelei forme de societate.


SECTIUNEA 2: Etape. Efecte. Nulitate


Articolul 25163


(1) Administratorii sau, dupa caz, membrii directoratului societatii care face obiectul divizarii intocmesc un proiect de divizare transfrontaliera care trebuie sa cuprinda cel putin:


a) forma juridica de societate, firma si sediul social ale societatii ce face obiectul divizarii;


b) forma juridica, firma/denumirea si sediul/sediile social/sociale propuse pentru societatile beneficiare;


c) modalitatile de repartizare a titlurilor de valoare care reprezinta capitalul social al societatilor beneficiare;


d) calendarul orientativ propus pentru divizarea transfrontaliera;


e) conditiile de alocare de actiuni, parti sociale sau alte titluri de valoare reprezentand capitalul social la societatile beneficiare sau la societatea care face obiectul divizarii sau la ambele si criteriile pe care se bazeaza aceasta alocare;


f) rata de schimb a actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social si cuantumul eventualelor plati in numerar;


g) drepturile acordate de societatile beneficiare detinatorilor de actiuni, parti sociale sau alte titluri de valoare reprezentand capitalul social ce face obiectul divizarii care confera drepturi speciale si celor care detin alte valori mobiliare in afara de actiuni sau masurile propuse in privinta acestora;


h) data de la care actiunile, partile sociale sau alte titluri de valoare reprezentand capitalul social dau detinatorilor acestora dreptul de a participa la beneficii, precum si toate conditiile ce afecteaza acest drept;


i) orice avantaje speciale acordate administratorilor ori directorilor sau, dupa caz, membrilor consiliului de supraveghere ori directoratului;


j) pretul actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social, pentru situatia in care asociatii isi exercita dreptul de retragere din societate, precum si adresa de e-mail la care asociatii pot transmite declaratia de retragere;


k) orice garantii acordate creditorilor, precum garantii reale sau personale;


l) implicatiile divizarii transfrontaliere asupra fortei de munca;


m) informatii cu privire la procedurile de stabilire a participarii angajatilor si a altor modalitati de implicare a acestora la societatile beneficiare;


n) descrierea precisa a activelor si a pasivelor societatii care face obiectul divizarii si descrierea repartizarii acestora catre societatile beneficiare sau pastrate de catre societatea care face obiectul divizarii in cazul unei divizari partiale sau unei divizari prin separare, inclusiv conditiile de repartizare a activelor sau a pasivelor care nu sunt alocate in mod explicit in proiectul de divizare transfrontaliera, cum ar fi activele sau pasivele care nu sunt cunoscute la data intocmirii proiectului de divizare transfrontaliera;


o) informatii privind evaluarea activelor si pasivelor repartizate fiecareia dintre societatile beneficiare;


p) data situatiilor financiare ale societatii ce face obiectul divizarii folosite pentru stabilirea conditiilor divizarii transfrontaliere;


q) data sau datele de la care tranzactiile societatii care face obiectul divizarii vor fi considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatilor beneficiare.


(2) Proiectul de divizare transfrontaliera are, in anexa, situatiile financiare intocmite in vederea divizarii, aprobate si auditate potrivit legii, ce nu pot fi mai vechi de 6 luni inainte de data proiectului de divizare, precum si actele constitutive ale societatilor beneficiare si orice modificare a actului constitutiv al societatii care face obiectul divizarii, in caz de divizare partiala si de divizare prin separare.


(3) Cu cel putin sase saptamani inainte de data intrunirii adunarii generale convocate sa aprobe divizarea transfrontaliera a societatii, proiectul de divizare si anexele acestuia se pun la dispozitia asociatilor si angajatilor, cel putin in format electronic, prin afisare pe pagina de internet a societatii, potrivit dispozitiilor art. 25167 alin. (3) , sau prin transmitere pe cale electronica, asociatii si angajatii primind si notificare in conformitate cu art. 25167 alin. (1) .


Articolul 25164


(1) Administratorii sau, dupa caz, membrii directoratului societatii care face obiectul divizarii transfrontaliere intocmesc un raport, cu doua sectiuni, una destinata asociatilor si cealalta destinata angajatilor, sau doua rapoarte distincte in care explica si justifica aspectele juridice si economice ale divizarii transfrontaliere, explicand si implicatiile divizarii transfrontaliere pentru angajati. Raportul precizeaza, in special, implicatiile divizarii transfrontaliere asupra activitatii economice viitoare a societatii.


(2) In sectiunea din raport destinata/In raportul destinat asociatilor sunt precizate cel putin urmatoarele:


a) implicatiile divizarii transfrontaliere pentru asociati;


b) pretul actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social, pentru situatia in care asociatii isi exercita dreptul de retragere din societate, inclusiv metoda/metodele folosita(e) pentru calcularea acestuia;


c) rata de schimb a actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social si metoda/metodele de calcul folosita(e) pentru calcularea acesteia, precum si cuantumul eventualelor plati in numerar rate;


d) drepturile de care beneficiaza asociatii potrivit dispozitiilor art. 25169.


(3) Sectiunea din raport destinata/Raportul destinat asociatilor nu este obligatorie/obligatoriu in cazul societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic si in cazul in care toti asociatii au convenit sa renunte la aceasta cerinta.


(4) In sectiunea din raport destinata/In raportul destinat angajatilor sunt precizate cel putin urmatoarele:


a) efectele divizarii transfrontaliere asupra raporturilor de munca, precum si, dupa caz, masurile necesare pentru mentinerea acestor raporturi de munca;


b) orice modificare substantiala a conditiilor de angajare/de munca aplicabile sau cu privire la sediile societatii care face obiectul divizarii transfrontaliere;


c) modul in care elementele prevazute la lit. a) si b) afecteaza filialele societatii ce face obiectul divizarii transfrontaliere.


(5) Sectiunea din raport destinata/Raportul destinat angajatilor nu este obligatorie/obligatoriu in cazul in care activitatea societatii ce face obiectul divizarii si, daca este cazul, a filialelor sale este derulata exclusiv de catre administratori sau, dupa caz, de membrii consiliului de administratie ori, dupa caz, de membrii consiliului de supraveghere si ai directoratului.


(6) Cu cel putin 6 saptamani inainte de data intrunirii adunarii generale convocate sa aprobe divizarea transfrontaliera a societatii ce face obiectul divizarii, raportul prevazut la alin. (1) sau, dupa caz, sectiunea corespunzatoare a raportului sau rapoartele distincte se pune/se pun la dispozitia asociatilor si reprezentantilor angajatilor sau, in cazul in care nu au fost desemnati reprezentanti, a angajatilor insisi, cel putin in format electronic, prin afisare pe pagina de internet a societatii, potrivit dispozitiilor art. 25167 alin. (3) , sau prin transmitere pe cale electronica.


(7) Reprezentantii angajatilor sau, daca nu au fost desemnati reprezentanti, angajatii au dreptul sa formuleze o opinie cu privire la raportul destinat/sectiunea din raport destinata angajatilor, cu cel putin 5 zile inainte de data intrunirii adunarii generale convocate sa aprobe proiectul de divizare transfrontaliera. Opinia se anexeaza raportului, iar administratorii/membrii directoratului transmit raspuns motivat fata de opinia formulata, cel putin cu o zi inaintea acestei date. Asociatii sunt informati cu privire la opinia formulata de reprezentantii angajatilor sau, dupa caz, de angajatii insisi.


(8) In cazul in care, in conformitate cu alin. (3) , se renunta la sectiunea din raport destinata asociatilor, iar sectiunea destinata angajatilor nu este obligatorie, fiind aplicabile prevederile alin. (5) , raportul nu este necesar.


(9) Alin. (1) -(8) nu aduc atingere drepturilor si procedurilor de informare si consultare aplicabile angajatilor, prevazute de Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 217/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile alin. (7) aplicandu-se in mod corespunzator.


(10) Administratorii sau, dupa caz, membrii directoratului informeaza asociatii inainte de data intrunirii adunarii generale convocate pentru aprobarea divizarii transfrontaliere sau, cel mai tarziu, in cadrul acesteia daca, ulterior datei intocmirii proiectului de divizare transfrontaliera si a raportului prevazut la alin. (1) , au intervenit modificari semnificative privind activele societatii sau nivelul veniturilor acesteia, in special in cazul in care acestea ar determina o rata de schimb diferita, o alocare diferita a actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social la societatile beneficiare sau un pret diferit al actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social pentru asociatii care si-ar exercita dreptul de retragere.


Articolul 25165


(1) Proiectul de divizare transfrontaliera se examineaza de un expert independent, care intocmeste un raport de evaluare, ce se pune la dispozitia asociatilor cu cel putin o luna inaintea datei intrunirii adunarii generale a asociatilor convocate sa aprobe divizarea transfrontaliera, cel putin in format electronic. Evaluarea, urmarind sprijinirea activitatii de verificare a legalitatii divizarii, potrivit dispozitiilor art. 25173, este impartiala si obiectiva, fiind realizata potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 99/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) Raportul de evaluare prevazut la alin. (1) precizeaza cel putin daca rata de schimb a actiunilor/partilor si pretul actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social pentru asociatii care isi exercita dreptul de retragere are caracter adecvat. In realizarea evaluarii, expertul independent ia in calcul pretul de piata al actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social inainte de publicarea proiectului de divizare sau valoarea societatii, excluzand efectul divizarii propuse, care se determina conform metodelor de evaluare recunoscute de standardele de evaluare in vigoare la data evaluarii. Raportul trebuie, cel putin:


a) sa indice metoda sau metodele utilizate pentru determinarea pretului actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social;


b) sa indice metoda sau metodele utilizate pentru determinarea ratei de schimb a actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social;


c) sa precizeze daca metoda sau metodele utilizate sunt adecvate pentru evaluarea pretului actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social si a ratei de schimb, sa indice valorile la care s-a ajuns prin utilizarea metodelor de evaluare si sa emita o opinie privind importanta relativa atribuita metodelor in cauza pentru obtinerea valorii astfel determinate;


d) sa descrie orice dificultati intampinate in cursul evaluarii.


(3) Societatea are obligatia de a pune la dispozitia expertului independent toate informatiile necesare pentru ca acesta sa poata examina proiectul de divizare transfrontaliera si intocmi raportul prevazut la alin. (1) .


(4) Nu sunt necesare examinarea proiectului de divizare transfrontaliera de catre un expert independent si intocmirea unui raport de evaluare in cazul societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic, precum si in cazul in care toti asociatii societatii convin astfel.


(5) In cazul in care din raportul expertului independent rezulta ca pretul actiunilor/partilor sociale/altor titluri de valoare reprezentand capitalul social stabilit pentru asociatii care isi exercita dreptul de retragere si rata de schimb a actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social nu sunt adecvate, societatea modifica proiectul de divizare in mod corespunzator.


Articolul 25166


(1) Expertul independent care elaboreaza raportul de evaluare prevazut la art. 25165 este un evaluator autorizat potrivit legii.


(2) Evaluatorul autorizat este independent fata de societatea care face obiectul divizarii transfrontaliere si, in realizarea evaluarii operatiunii, nu se afla in conflict de interese cu societatea. Nu poate elabora raportul de evaluare privitor la divizarea transfrontaliera evaluatorul autorizat care se afla in una dintre urmatoarele circumstante:


a) are/a avut calitatea de asociat, administrator, director/membru al directoratului, membru al consiliului de supraveghere in cadrul societatii ce face obiectul divizarii transfrontaliere;


b) a avut, intr-o perioada de 2 ani anterioara datei solicitarii de evaluare, calitatea de auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat al societatii care face obiectul divizarii transfrontaliere;


c) a avut, intr-o perioada de 2 ani anterioara datei solicitarii de evaluare, raporturi de munca cu societatea ce face obiectul divizarii transfrontaliere;


d) are un interes personal, de natura patrimoniala sau nepatrimoniala, care ar putea influenta impartialitatea si obiectivitatea evaluarii.


(3) La raportul de evaluare se anexeaza declaratia pe propria raspundere a evaluatorului autorizat privind intrunirea conditiilor legale pentru intocmirea raportului de evaluare a divizarii transfrontaliere.


Articolul 25167


(1) Cu cel putin o luna inainte de data intrunirii adunarii generale a asociatilor convocate pentru aprobarea divizarii transfrontaliere, societatea depune la registrul comertului proiectul de divizare transfrontaliera si o notificare prin care se informeaza asociatii, creditorii si reprezentantii angajatilor societatii sau, in cazul in care nu au fost desemnati reprezentanti, angajatii insisi ca pot prezenta societatii observatii cu privire la proiectul de divizare transfrontaliera, cu cel putin 5 zile inainte de data intrunirii adunarii generale, precum si declaratia pe propria raspundere a administratorilor prevazuta la art. 25173 alin. (2) lit. i) .


(2) Documentele pentru care s-a efectuat publicitatea potrivit alin. (1) sunt disponibile si prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor.


(3) Nu este necesara realizarea publicitatii proiectului de divizare transfrontaliera potrivit alin. (1) , daca, pentru o perioada continua care incepe cu cel putin o luna inainte de data fixata pentru adunarea generala a asociatilor si care se incheie cel mai devreme la sfarsitul acestei reuniuni, societatea pune la dispozitia publicului documente prevazute la alin. (1) pe pagina sa de internet, in mod gratuit.


(4) Societatea care face obiectul divizarii transfrontaliere ce a optat pentru efectuarea publicitatii proiectului de divizare transfrontaliera potrivit alin. (3) trebuie sa asigure conditiile tehnice pentru afisarea continua si neintrerupta si cu titlu gratuit a documentelor prevazute de lege pentru intreaga perioada prevazuta la alin. (3) . Societatea are sarcina de a dovedi continuitatea publicitatii si de a asigura securitatea propriei pagini de internet si autenticitatea documentelor afisate.


(5) In cazul in care efectueaza publicitatea proiectului de divizare transfrontaliera potrivit alin. (3) , societatea depune la oficiul registrului comertului, potrivit prevederilor art. 84 din Legea nr. 265/2022, un inscris care cuprinde urmatoarele informatii:


a) forma juridica a societatii care face obiectul divizarii transfrontaliere, firma, sediul social, numarul de ordine in registrul comertului, precum si forma juridica, firma/denumirea si sediul social propuse pentru fiecare societate beneficiara;


b) informatii privind demersurile facute pentru exercitarea drepturilor creditorilor, ale angajatilor si ale asociatilor, prevazute de prezenta lege;


c) coordonatele paginii de internet a societatii, unde pot fi consultate online, in mod gratuit, proiectul de divizare transfrontaliera si notificarea prevazute la alin. (1) si informatii complete cu privire la demersurile prevazute la lit. b) .


(6) Proiectul de divizare transfrontaliera se publica si in Buletinul electronic al registrului comertului, inscrisul fiind transmis electronic de oficiul registrului comertului de la sediul societatii, potrivit dispozitiilor art. 15 alin. (3) din Legea nr. 265/2022. In cazul in care publicitatea se realizeaza potrivit alin. (3) , in Buletinul electronic al registrului comertului se publica informatiile prevazute la alin. (5) .


Articolul 25168


(1) Adunarea generala a asociatilor, luand cunostinta, daca este cazul, de rapoartele prevazute la art. 25164 si 25165 si, dupa caz, de observatiile angajatilor sau ale reprezentatilor angajatilor fata de proiectul de divizare transfrontaliera si de opinia cu privire la raportul destinat acestora, formulata potrivit dispozitiilor art. 25164, hotaraste asupra proiectului de divizare transfrontaliera si asupra modificarii actului constitutiv. Prevederile art. 116 se aplica in mod corespunzator.


(2) Prin exceptie de la prevederile art. 117 alin. (2) si art. 195 alin. (3) , termenul de intrunire a adunarii generale a asociatilor nu poate fi mai mic de 6 saptamani de la data convocarii acesteia, potrivit legii.


(3) In cazul societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni, hotararea se adopta potrivit prevederilor art. 115 alin. (2) teza a doua, prin actul constitutiv neputand fi stabilite cerinte de majoritate mai mari de 90% din voturile detinute de asociatii prezenti sau reprezentati.


(4) In cazul societatilor cu raspundere limitata, hotararea se adopta cu cvorumul prevazut la art. 192, dar cu o majoritate de cel putin doua treimi din voturile asociatilor prezenti sau reprezentati, prin actul constitutiv neputand fi stabilite cerinte de majoritate mai mari de 90% din voturile detinute de asociatii prezenti sau reprezentati.


Articolul 25169


(1) Asociatii care nu au votat in favoarea divizarii transfrontaliere au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea de catre societate a actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social.


(2) Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data adoptarii hotararii adunarii generale a asociatilor, cu conditia notificarii intentiei de retragere cel mai tarziu in cadrul adunarii generale a asociatilor.


(3) Asociatii depun la sediul societatii declaratia scrisa de retragere, in care precizeaza si daca sunt de acord cu pretul actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social stabilit in proiectul de divizare si confirmat de expertul independent, precum si actiunile, partile sociale sau alte titluri de valoare reprezentand capitalul social pe care le poseda sau, dupa caz, certificatele de actionar emise potrivit dispozitiilor art. 97. Declaratia se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail indicata in acest scop in proiectul de divizare.


(4) Pretul pentru actiunile, partile sociale sau alte titluri de valoare reprezentand capitalul social ale asociatului care si-a exercitat dreptul de retragere, stabilit de societate in proiectul de divizare transfrontaliera si confirmat de expertul independent in raportul de evaluare, se plateste in termen de doua luni de la data la care divizarea transfrontaliera produce efecte, potrivit dispozitiilor art. 25176, cu exceptia cazului in care un termen mai scurt este prevazut in proiectul de divizare sau este agreat de parti.


(5) In termen de 15 zile de la data implinirii termenului prevazut la alin. (2) , asociatul care, exercitandu-si dreptul de retragere, sustine ca pretul actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social nu are caracter adecvat poate cere tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul societatii care face obiectul divizarii obligarea acesteia la plata unei compensatii banesti.


(6) Cererea privind stabilirea compensatiei banesti prevazute la alin. (5) se judeca de urgenta si cu precadere, hotararea fiind supusa doar apelului.


(7) Certificatul prealabil divizarii transfrontaliere poate fi emis numai daca societatea prezinta garantii suficiente pentru plata/dovezi privind existenta disponibilului banesc pentru plata, in termenul prevazut de lege sau convenit de parti, a pretului actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social.


(8) Societatea pune, de indata, la dispozitia creditorilor ale caror creante sunt anterioare datei efectuarii publicitatii proiectului de divizare, cel putin in format electronic, informatii privind numarul asociatilor care au notificat intentia de a exercita dreptul de retragere.


(9) Legea romana, ca lege a statului de plecare, este legea aplicabila dreptului de retragere a asociatului, iar tribunalul in a carui circumscriptie se afla sediul social al societatii ce face obiectul divizarii transfrontaliere este instanta competenta sa solutioneze cererea pentru stabilirea compensatiei banesti si orice alt litigiu privind acest drept.


Articolul 25170


(1) In termen de 15 zile de la data implinirii termenului prevazut la art. 25169 alin. (2) , asociatii care au decis sa nu isi exercite dreptul de retragere, dar care sustin ca alocarea actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social la societatile beneficiare sau rata de schimb nu este adecvata pot cere tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul societatii ce face obiectul divizarii obligarea acesteia la plata unei compensatii banesti. Prevederile art. 25169 alin. (6) -(9) se aplica in mod corespunzator.


(2) Hotararea instantei judecatoresti are caracter obligatoriu pentru societatile beneficiare si, in cazul unei divizari partiale si al unei divizari prin separare, si pentru societatea care face obiectul divizarii.


Articolul 25171


(1) In termen de 45 de zile de la data efectuarii publicitatii proiectului de divizare, potrivit dispozitiilor art. 25167, orice creditor a carui creanta este anterioara acestei date si nescadenta la aceasta data si care este nemultumit de garantiile acordate prin proiectul de divizare notifica societatea pentru acordarea de garantii adecvate.


(2) In termen de 15 zile de la implinirea termenului prevazut la alin. (1) , societatea transmite creditorului oferta privind acordarea de garantii.


(3) In cazul in care creditorul prevazut la alin. (1) nu considera adecvate garantiile acordate de societate, se poate adresa instantei pentru obligarea societatii la acordarea de garantii adecvate, daca creditorul dovedeste, in mod rezonabil, ca divizarea afecteaza sansele de acoperire a creantei. Garantiile sunt acordate sub conditia ca divizarea sa produca efecte.


(4) Cererea se depune, in termen de 3 luni de la data efectuarii publicitatii potrivit dispozitiilor art. 25167, la oficiul registrului comertului de la sediul societatii ce face obiectul divizarii, care, in termen de 3 zile de la data depunerii, o mentioneaza in registru si o inainteaza tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul societatii. La cerere se anexeaza dovada notificarii societatii in vederea constituirii de garantii si, dupa caz, oferta societatii. Hotararea instantei este executorie si este supusa numai apelului.


(5) Cererea creditorului se judeca de urgenta si cu precadere. Daca sunt formulate mai multe cereri, acestea se conexeaza.


(6) Certificatul prealabil divizarii transfrontaliere poate fi emis numai daca societatea prezinta dovezi privind acceptarea de catre creditori a garantiilor constituite ca urmare a notificarii societatii sau potrivit hotararii instantei judecatoresti.


(7) Legea romana este legea aplicabila cererilor creditorilor formulate potrivit alin. (1) , iar tribunalul in a carui circumscriptie se afla sediul societatii care face obiectul divizarii transfrontaliere este instanta competenta sa solutioneze cererile acestora.


(8) Pe o perioada de 2 ani de la data la care produce efecte divizarea transfrontaliera, potrivit dispozitiilor art. 25176, orice cerere a oricarui creditor care detine o creanta anterioara datei efectuarii publicitatii proiectului de divizare si nescadenta la acea data, in legatura cu acea creanta, poate fi adresata instantei competente in a carei circumscriptie teritoriala a avut sediul social societatea care a facut obiectul divizarii.


(9) Prin exceptie de la prevederile art. 172 alin. (1) lit. d) , dispozitiile alin. (1) -(8) sunt aplicabile si detinatorilor de obligatiuni.


(10) In cazul in care o creanta a unui creditor al societatii care face obiectul divizarii nu este acoperita de societatea careia ii este alocata obligatia corelativa, celelalte societati beneficiare si, in cazul unei divizari partiale sau al unei divizari prin separare, si societatea care face obiectul divizarii raspund in solidar cu societatea careia ii este alocata obligatia. Cu toate acestea, suma maxima aferenta raspunderii in solidar a oricarei societati implicate in divizare este limitata la valoarea, la data la care divizarea produce efecte, a activului net alocat respectivei societati.


Articolul 25172


In cazul in care cel putin una dintre societatile beneficiare este persoana juridica romana, administratorii sau, dupa caz, membrii directoratului acesteia asigura respectarea dreptului de implicare si de cointeresare a angajatilor, prevederile art. 25132 alin. (2) -(8) aplicandu-se in mod corespunzator.


Articolul 25173


(1) Competenta de verificare a legalitatii divizarii transfrontaliere sub aspectul procedurii pe care o urmeaza societatea persoana juridica romana care se divizeaza apartine registratorului de la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala este situat sediul social al societatii. Prevederile art. 105 din Legea nr. 265/2022 se aplica in mod corespunzator. In scopul exercitarii competentei de verificare a legalitatii divizarii transfrontaliere, registratorul consulta institutiile publice competente, inclusiv, daca este cazul, pe cele din statul membru de destinatie.


(2) Societatea depune, potrivit prevederilor art. 84 din Legea nr. 265/2022, la oficiul registrului comertului o cerere de eliberare a certificatului prealabil divizarii transfrontaliere, insotita de urmatoarele:


a) proiectul de divizare transfrontaliera, in forma aprobata de adunarea generala a asociatilor;


b) raportul administratorilor sau, dupa caz, al membrilor directoratului, la care se anexeaza, daca este cazul, observatiile angajatilor sau reprezentantilor acestora si cele ale asociatilor si/sau creditorilor cu privire la proiectul de divizare transfrontaliera si, daca este cazul, opinia angajatilor sau reprezentantilor acestora fata de raportul prevazut la art. 25164 si, dupa caz, acordul asociatilor cu privire la renuntarea intocmirii raportului si/sau dovezi care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute la art. 25164 alin. (3) si/sau (5) ;


c) raportul expertului independent prevazut la art. 25165;


d) hotararea adunarii generale privind aprobarea divizarii transfrontaliere a societatii;


e) daca este cazul, informatii privind indeplinirea cerintelor legale referitoare la participarea angajatilor si la alte modalitati de implicare a acestora, inclusiv, daca este cazul, privind inceperea procedurii de negociere, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 187/2007, precum si cu privire la numarul de angajati la momentul intocmirii proiectului de divizare;


f) inscrisuri ce atesta constituirea garantiilor potrivit proiectului de divizare sau ca urmare a notificarii societatii de catre creditori, potrivit prevederilor art. 25171 alin. (1) , sau, daca este cazul, potrivit hotararii judecatoresti asupra cererii creditorilor, precum si hotararea judecatoreasca, in copie;


g) inscrisuri ce atesta existenta disponibilului pentru plata, in termenul legal, a pretului actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social ale asociatilor care si-au exercitat dreptul de retragere si, daca este cazul, a compensatiei banesti stabilite prin hotarare judecatoreasca, precum si hotararea judecatoreasca, in copie;


h) daca a fost introdusa o cerere in anularea sau de declarare a nulitatii hotararii adunarii generale a asociatilor de aprobare a divizarii transfrontaliere, hotararea judecatoreasca prin care este respinsa cererea, in copie;


i) declaratia pe propria raspundere a administratorilor sau, dupa caz, a membrilor directoratului prin care confirma ca, potrivit datelor detinute si verificarilor efectuate in baza principiului prudentei si diligentei bunului administrator, situatia financiara a societatii si modul de alocare a activelor la societatile beneficiare si, in cazul unei divizari partiale, si la societatea ce face obiectul divizarii, la data declaratiei, asigura executarea obligatiilor fata de asociati si creditori decurgand din divizarea transfrontaliera, potrivit dispozitiilor art. 25169-25171.


(3) Registrul oficiului comertului obtine din registrele tinute de acesta si de la alte institutii publice, pe cale interinstitutionala, pe baza de protocol daca este cazul, in scopul verificarii de catre registrator a legalitatii divizarii transfrontaliere, urmatoarele:


a) certificatul de atestare fiscala, care sa ateste executarea obligatiilor societatii catre bugetul de stat si bugetele locale;


b) informatii din cazierul fiscal;


c) informatii din cazierul judiciar;


d) informatii din sistemul informatic national integrat de evidenta a creantelor provenite din infractiuni - ROARMIS;


e) informatii privind numarul de filiale si amplasarea geografica a acestora;


f) informatii privind numarul de angajati;


g) informatii privind sanctiunile contraventionale aplicate societatii, potrivit dispozitiilor art. 53 si 54 din Legea nr. 217/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau potrivit dispozitiilor art. 9 si 10 din Legea nr. 467/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;


h) informatii din registrul beneficiarilor reali privind beneficiarii reali ai societatii.


(4) Daca procedurile de derulare a divizarii transfrontaliere si formalitatile privind aceasta operatiune nu sunt finalizate ori daca nu sunt depuse toate inscrisurile prevazute de lege, registratorul, prin incheiere, in termen de 10 zile de la depunerea cererii, acorda societatii un termen pentru regularizare, care nu poate depasi 15 zile.


(5) Daca procedurile de derulare a divizarii transfrontaliere si formalitatile privind aceasta operatiune sunt indeplinite potrivit legii, iar rapoartele prevazute la art. 25164 si 25165 sunt intocmite potrivit legii, registratorul emite certificatul prealabil divizarii transfrontaliere, al carui format se aproba prin ordin al ministrului justitiei.


(6) Registratorul respinge, motivat, cererea de emitere a certificatului prealabil divizarii transfrontaliere:


a) daca nu au fost indeplinite cerintele legale privind divizarea transfrontaliera, inclusiv in ceea ce priveste intocmirea rapoartelor prevazute la art. 25164 si 25165 potrivit legii, si/sau nu au fost depuse inscrisurile ce atesta indeplinirea acestor cerinte legale in termenul acordat de registrator;


b) in cazul in care societatea care face obiectul divizarii transfrontaliere a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni, iar pedeapsa amenzii sau, dupa caz, cea complementara nu a fost inca executata.


(7) Daca din inscrisurile depuse de societate, din informatiile si inscrisurile aflate in dosarul societatii de la oficiul registrului comertului sau din cele obtinute de registrul comertului pe cale interinstitutionala rezulta existenta unor indicii serioase ca operatiunea transfrontaliera se efectueaza in scopuri abuzive sau frauduloase, ducand sau propunandu-si sa duca la evaziune sau la eludarea dreptului Uniunii Europene sau a celui intern ori in scopul savarsirii de infractiuni, registratorul sesizeaza tribunalul in a carui circumscriptie se afla sediul societatii, pentru a se pronunta asupra cererii de emitere a certificatului prealabil divizarii transfrontaliere. In acest caz, toate inscrisurile depuse de societate si toate cele obtinute, pe cale institutionala, de oficiul registrului comertului, precum si informatiile relevante din registrul comertului si din registrul beneficiarilor reali sunt inaintate instantei judecatoresti competente.


(8) Cererea prevazuta la alin. (7) este solutionata de urgenta si cu precadere, in camera de consiliu, cu citarea societatii. Pentru termenul fixat va fi citat si parchetul de pe langa instanta sesizata, caruia i se vor comunica, in copie, inscrisurile din dosar. In acest caz, punerea concluziilor de catre procuror este obligatorie.


(9) Prin hotararea pronuntata, potrivit dispozitiilor art. 527-540 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca constata indeplinirea cerintelor legale pentru realizarea divizarii transfrontaliere instanta admite cererea si dispune emiterea de catre registrator a certificatului prealabil divizarii transfrontaliere. In cazul in care constata ca fuziunea transfrontaliera se efectueaza in scopuri abuzive sau frauduloase, ducand sau propunandu-si sa duca la incalcarea sau la eludarea dreptului Uniunii Europene sau a celui intern ori in scopul savarsirii de infractiuni, instanta respinge cererea de emitere a certificatului prealabil fuziunii transfrontaliere. Hotararea instantei este executorie si este supusa numai apelului, care poate fi exercitat si de Ministerul Public.


(10) Termenul de evaluare a cererii de emitere a certificatului prealabil divizarii transfrontaliere nu poate depasi 3 luni de la data depunerii cererii, cu exceptia cazului prevazut la alin. (7) , cand acesta poate fi prelungit cu cel mult 3 luni. Daca, din cauza complexitatii procedurii transfrontaliere sunt necesare informatii sau verificari suplimentare, iar evaluarea nu poate fi realizata in aceste termene, registratorul, din oficiu sau, dupa caz, sesizat de instanta, comunica societatii motivele eventualelor intarzieri, inainte de expirarea termenelor.


Articolul 25174


(1) Oficiul National al Registrului Comertului transmite certificatul prealabil divizarii transfrontaliere autoritatilor competente pentru verificarea legalitatii procedurilor de derulare a divizarii transfrontaliere din statele membre a caror legislatie guverneaza societatile beneficiare si registrelor comertului din aceste state membre, prin intermediul sistemelor de interconectare a registrelor comertului, si asigura accesul tertilor la acest certificat, inclusiv prin intermediul sistemului de interconectare a registrului comertului.


(2) In cazul unei divizari complete in care societatile beneficiare sunt guvernate de legislatia altui stat membru/altor state membre, oficiul registrul comertului inscrie, din oficiu sau, dupa caz, la cererea societatii ce face obiectul divizarii sau a societatilor beneficiare, mentiunea ca radierea din registrul comertului este rezultatul unei divizari transfrontaliere, precum si numerele de inregistrare, firma/denumirea si forma juridica ale societatilor beneficiare din celelalte state membre.


(3) In cazul unei divizari complete in care cel putin una dintre societatile beneficiare este guvernata de legea romana, oficiul registrului comertului inscrie, din oficiu sau, dupa caz, la cererea societatii ce face obiectul divizarii sau a societatilor beneficiare, mentiunea ca radierea din registrul comertului este rezultatul unei divizari transfrontaliere, precum si numarul de inregistrare, firma si forma juridica ale societatii/societatilor beneficiare inregistrate in registrul comertului din Romania si numerele de inregistrare, firma/denumirea si forma juridica ale societatilor beneficiare din celelalte state membre.


(4) In cazul prevazut la alin. (3) , la cererea societatii ce face obiectul divizarii, formulata odata cu cererea de emitere a certificatului prealabil divizarii transfrontaliere, registratorul dispune si cu privire la inregistrarea in registrul comertului a societatii/societatilor beneficiare guvernate de legea romana.


(5) In cazul unei divizari transfrontaliere complete, in termen de o zi lucratoare de la data primirii, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comertului, a tuturor notificarilor ca societatile beneficiare au fost inregistrate, oficiul registrului comertului radiaza societatea ce a facut obiectul divizarii din registrul comertului, inregistrand si mentiunea ca radierea este rezultatul unei divizari transfrontaliere, si notifica, prin sistemul de interconectare a registrelor comertului, ca divizarea produce efecte.


(6) In cazul unei divizari transfrontaliere partiale sau prin separare, in termen de o zi lucratoare de la data primirii, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comertului, a tuturor notificarilor ca societatile beneficiare au fost inregistrate, oficiul registrului comertului inregistreaza modificarea actului constitutiv al societatii ce face obiectul divizarii si mentiunea ca aceasta este rezultatul unei divizari transfrontaliere. Oficiul registrului comertului notifica, prin sistemul de interconectare a registrelor comertului, ca divizarea produce efecte.


Articolul 25175


(1) Competenta de verificare a indeplinirii cerintelor legale pentru inmatricularea in registrul comertului a unei societati pe actiuni, in comandita pe actiuni sau a unei societati cu raspundere limitata, persoana juridica romana, societate beneficiara rezultata din divizarea transfrontaliera a unei societati inregistrate in registrul comertului dintr-un alt stat membru, precum si a indeplinirii, daca este cazul, a cerintelor legale referitoare la participarea angajatilor si la alte modalitati de implicare a acestora apartine registratorului de la oficiul registrului comertului in a carui circumscriptie se afla sediul social al societatii beneficiare. In cazul in care mai multe societati beneficiare sunt guvernate de legea romana, competenta de verificare apartine registratorului de la oficiul registrului comertului in a carui circumscriptie se afla sediul social al oricareia dintre societatile beneficiare.


(2) La cererea societatii beneficiare, depusa potrivit prevederilor art. 84 din Legea nr. 265/2022, registratorul, constatand indeplinite prevederile legale de constituire si inmatriculare a societatii si fiind receptionat certificatul prealabil divizarii transfrontaliere emis de autoritatea competenta din statul membru de plecare, dispune inmatricularea societatii beneficiare si a mentiunii ca societatea inmatriculata este rezultatul unei divizari transfrontaliere, precum si numarul de inregistrare, firma/denumirea si forma juridica ale societatii divizate.


(3) Certificatul prealabil divizarii transfrontaliere emis de autoritatea competenta din statul membru de plecare atesta indeplinirea conditiilor privind procedurile de derulare si formalitatile transformarii transfrontaliere in statul membru de plecare.


(4) Oficiul National al Registrului Comertului notifica, de indata, registrului comertului din statul membru a carui legislatie a guvernat societatea ce a facut obiectul divizarii, prin sistemul de interconectare a registrului comertului, faptul ca societatea beneficiara a fost inmatriculata in registrul comertului.


Articolul 25176


(1) Divizarea transfrontaliera a unei societati persoana juridica romana produce efecte la data radierii din registrul comertului a societatii care a facut obiectul divizarii sau, dupa caz, la data inregistrarii in registrul comertului a modificarii actului constitutiv al acesteia.


(2) In cazul divizarii transfrontaliere a unei societati guvernate de legea altui stat membru care are ca rezultat constituirea a cel putin unei societati beneficiare persoana juridica romana, divizarea va produce efecte potrivit legii aplicabile societatii ce a facut obiectul divizarii.


Articolul 25177


(1) O divizare transfrontaliera completa are, de la data prevazuta la art. 25176, urmatoarele efecte:


a) toate activele si pasivele societatii care face obiectul divizarii sunt transferate catre societatile beneficiare potrivit repartizarii prevazute in proiectul de divizare transfrontaliera;


b) asociatii societatii care face obiectul divizarii devin asociati ai societatilor beneficiare in conditiile de alocare a actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social prevazute in proiectul de divizare transfrontaliera, cu exceptia cazului in care acestia au exercitat dreptul de retragere, potrivit dispozitiilor art. 25169;


c) drepturile si obligatiile societatii care face obiectul divizarii ce decurg din contractele de munca sau din raporturile de munca si care exista la data de la care divizarea transfrontaliera produce efecte se transfera societatilor beneficiare, potrivit repartizarii prevazute in proiectul de divizare transfrontaliera;


d) societatea care face obiectul divizarii isi inceteaza existenta.


(2) O divizare transfrontaliera partiala are, de la data prevazuta la art. 25176, urmatoarele efecte:


a) o parte din activele si pasivele societatii care face obiectul divizarii sunt transferate catre societatea sau societatile beneficiare, potrivit repartizarii prevazute in proiectul de divizare transfrontaliera, restul activelor si pasivelor continuand sa faca parte din patrimoniul societatii divizate;


b) cel putin unii dintre asociatii societatii care face obiectul divizarii devin asociati ai societatilor beneficiare si cel putin o parte dintre asociati raman in societatea care face obiectul divizarii sau devin si asociati ai ambelor societati, in conditiile de alocare a actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social prevazute in proiectul de divizare transfrontaliera, cu exceptia cazului in care acestia au exercitat dreptul de retragere, potrivit dispozitiilor art. 25169;


c) drepturile si obligatiile societatii care face obiectul divizarii ce decurg din contractele de munca sau din raporturile de munca si care exista la data de la care divizarea transfrontaliera produce efecte se transfera societatilor beneficiare sau raman in patrimoniul societatii divizate, potrivit repartizarii prevazute in proiectul de divizare transfrontaliera.


(3) O divizare transfrontaliera prin separare are, de la data prevazuta la art. 25176, urmatoarele efecte:


a) o parte din activele si pasivele societatii care face obiectul divizarii este transferata catre societatea sau societatile beneficiare, potrivit repartizarii prevazute in proiectul de divizare transfrontaliera, restul activelor si pasivelor continuand sa faca parte din patrimoniul societatii divizate;


b) actiunile, partile sociale sau alte titluri de valoare reprezentand capitalul social la societatea beneficiara/societatile beneficiare se aloca societatii care face obiectul divizarii;


c) drepturile si obligatiile societatii care face obiectul divizarii ce decurg din contractele de munca sau din raporturile de munca, care exista la data de la care divizarea transfrontaliera produce efecte, se transfera societatii sau societatilor beneficiare, potrivit repartizarii prevazute in proiectul de divizare transfrontaliera.


(4) In cazul in care un element de activ sau un element de pasiv al societatii care face obiectul divizarii nu este repartizat in proiectul de divizare transfrontaliera si daca interpretarea termenilor proiectului nu permite luarea unei decizii privind repartizarea sa, elementul de activ ori contravaloarea sau, dupa caz, elementul de pasiv se repartizeaza tuturor societatilor beneficiare sau, in cazul unei divizari partiale sau al unei divizari prin separare, tuturor societatilor beneficiare si societatii care face obiectul divizarii, proportional cu cota din activul net repartizata fiecareia potrivit proiectului de divizare transfrontaliera.


(5) Actiunile, partile sociale sau alte titluri de valoare reprezentand capitalul social la una dintre societatile beneficiare nu pot fi schimbate cu actiuni, parti sociale sau alte titluri de valoare reprezentand capitalul social la societatea care face obiectul divizarii, atunci cand actiunile, partile sociale sau alte titluri de valoare reprezentand capitalul social sunt detinute fie de catre societatea insasi, fie prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar in contul societatii.


Articolul 25178


In cazul divizarii prin separare, prevederile art. 25163 alin. (1) lit. c) , e) -g) si j) , art. 25164, 25165 si art. 25169 nu se aplica.


Articolul 25179


(1) Administratorii sau, dupa caz, membrii consiliului de administratie ori ai directoratului raspund solidar, potrivit dispozitiilor art. 73, pentru prejudiciul cauzat prin fapta lor culpabila in indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in cadrul procedurilor de derulare a divizarii transfrontaliere.


(2) Expertii care intocmesc raportul prevazut la art. 25165, pe seama societatii ce face obiectul divizarii transfrontaliere, raspund solidar pentru prejudiciul cauzat prin fapta lor culpabila in indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in cadrul procedurilor de derulare a divizarii transfrontaliere.


Articolul 25180


(1) Divizarea transfrontaliera care a fost supusa controlului de legalitate, potrivit prezentei legi, nu poate fi desfiintata dupa data la care aceasta produce efecte.


(2) Prin exceptie de la prevederile art. 132 alin. (3) , actiunea in declararea nulitatii hotararii adunarii generale a asociatilor de aprobare a divizarii transfrontaliere poate fi introdusa in termen de 30 de zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.


(3) In cadrul unei actiuni in anulare, formulate potrivit prevederilor art. 132 alin. (2) , hotararea adunarii generale a asociatilor nu poate fi anulata exclusiv pentru:


a) modul de stabilire a ratei de schimb a actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social;


b) modul necorespunzator de stabilire a pretului actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social pentru situatia exercitarii de catre asociati a dreptului retragerii din societate;


c) nerespectarea cerintelor privind informarea asociatilor asupra pretului actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social pentru situatia exercitarii dreptului retragerii din societate sau asupra ratei de schimb a actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social.


(4) Procedurile de anulare si de declarare a nulitatii nu pot fi initiate daca situatia a fost rectificata. Daca neregularitatea ce poate conduce la declararea nulitatii unei divizari transfrontaliere poate fi remediata, instanta competenta acorda un termen pentru rectificarea acesteia.


(5) Raspunderea penala si consecintele acesteia, in cazul savarsirii unei infractiuni de catre societatea ce a facut obiectul divizarii transfrontaliere, se vor angaja:


a) in cazul unei divizari complete, in sarcina societatii/societatilor beneficiare, potrivit legii;


b) in cazul unei divizari partiale sau al unei divizari prin separare, atat in sarcina societatii care a facut obiectul divizarii, cat si in sarcina societatii/societatilor beneficiare.


TITLUL VII: Lichidarea societatilor


CAPITOLUL I: Dispozitii generale


Articolul 252


(1) Pentru lichidarea si repartizarea patrimoniului social, chiar daca in actul constitutiv se prevad norme in acest scop, sunt obligatorii urmatoarele reguli:


a) pana la preluarea functiei de catre lichidatori, administratorii si directorii, respectiv membrii directoratului, continua sa-si exercite atributiile, cu exceptia celor prevazute la art. 233;


b) actul de numire a lichidatorilor, precum si orice act ulterior care ar aduce schimbari cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionate in registrul comertului. Acestea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, ori, dupa caz, in Buletinul electronic al registrului comertului.


(2) Numai dupa inregistrarea in registrul comertului lichidatorii vor exercita aceasta functie.


(3) - Art. 252, alin. (3) din titlul VII, capitolul I a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 61. din Ordonanta urgenta 82/2007


(4) In afara de dispozitiile prezentului titlu, se aplica societatilor in lichidare regulile stabilite prin actul constitutiv si prin lege, in masura in care nu sunt incompatibile cu lichidarea.


(5) Toate actele emanand de la societate trebuie sa arate ca aceasta este in lichidare.


Articolul 2521


- Art. 252^1 din titlul VII, capitolul I a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 62. din Ordonanta urgenta 82/2007


Articolul 253


(1) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentantii permanenti - persoane fizice ale societatii lichidatoare - trebuie sa fie lichidatori autorizati, in conditiile legii.


(2) Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii, respectiv membrii directoratului.


(3) Lichidatorii sunt datori, indata dupa preluarea functiei, ca impreuna cu directorii si administratorii, respectiv cu membrii directoratului societatii, sa faca un inventar si sa incheie un bilant, care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii, si sa le semneze.


(4) Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze patrimoniul societatii, registrele ce li s-au incredintat de administratori, respectiv de membrii directoratului, si actele societatii. De asemenea, acestia vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei lor.


(5) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. In cazul societatilor pe actiuni organizate potrivit sistemului dualist, lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul consiliului de supraveghere.


Articolul 254


In cazul societatilor a caror activitate s-a desfasurat in baza autorizatiei de mediu prevazute de Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, lichidatorii sunt obligati sa ia masuri pentru efectuarea bilantului de mediu, prevazut de aceasta lege, si sa comunice rezultatele acestui bilant agentiei teritoriale pentru protectia mediului.


Articolul 255


(1) In afara de puterile conferite de asociati, cu aceeasi majoritate ceruta pentru numirea lor, lichidatorii vor putea:


a) sa stea in judecata in numele societatii;


b) sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare;


c) sa vanda, prin licitatie publica, imobilele si orice avere mobiliara a societatii;


d) sa faca tranzactii;


e) sa lichideze si sa incaseze creantele societatii.


f) sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice alte acte necesare.


(2) In lipsa unor dispozitii speciale in actul constitutiv sau in actul lor de numire, lichidatorii nu pot sa constituie ipoteci asupra bunurilor societatii, daca nu sunt autorizati de instanta.


(3) Lichidatorii care intreprind noi operatiuni comerciale ce nu sunt necesare scopului lichidarii sunt raspunzatori personal si solidar de executarea lor.


Articolul 2551


In cazul societatilor care au fost dizolvate in conditiile art. 237 si 2372, din fondurile obtinute din vanzarea bunurilor si drepturilor din averea societatii se asigura cu prioritate cheltuielile pentru taxe, timbre si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea acestor bunuri, precum si pentru plata remuneratiei lichidatorului.


Articolul 256


(1) Lichidatorii nu pot plati asociatilor nici o suma in contul partilor ce li s-ar cuveni din lichidare, inaintea achitarii creditorilor societatii.


(2) Asociatii vor putea cere insa ca sumele retinute sa fie depuse la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. ori la o banca sau la una dintre unitatile acestora si sa se faca repartizarea asupra actiunilor sau partilor sociale, chiar in timpul lichidarii, daca, in afara de ceea ce este necesar pentru indeplinirea tuturor obligatiilor societatii, scadente sau care vor ajunge la scadenta, mai ramane un disponibil de cel putin 10 % din cuantumul lor.


(3) Impotriva deciziilor lichidatorilor creditorii societatii pot face opozitie in conditiile art. 62.


Articolul 257


Lichidatorii care probeaza, prin prezentarea situatiei financiare anuale, ca fondurile de care dispune societatea nu sunt suficiente sa acopere pasivul exigibil trebuie sa ceara sumele necesare asociatilor care raspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral varsamintele, daca acestia sunt obligati, potrivit formei societatii, sa le procure sau, daca sunt debitori fata de societate, pentru varsamintele neefectuate, la care erau obligati in calitate de asociat.


Articolul 258


Lichidatorii care au achitat datoriile societatii cu propriii lor bani nu vor putea sa exercite impotriva societatii drepturi mai mari decat acelea ce apartineau creditorilor platiti.


Articolul 259


Creditorii societatii au dreptul de a exercita contra lichidatorilor actiunile care decurg din creantele ajunse la termen, pana la concurenta bunurilor existente in patrimoniul societatii, si numai dupa aceea de a se indrepta impotriva asociatilor, pentru plata sumelor datorate din valoarea actiunilor subscrise sau din aceea a aporturilor la capitalul social.


Articolul 260


(1) Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult un an de la data inregistrarii in registrul comertului a mentiunii de dizolvare. Pentru motive temeinice, la cererea lichidatorului, oficiul registrului comertului poate prelungi acest termen de maximum trei ori, cu cate un an.


(2) Lichidarea nu libereaza pe actionari/asociati si nu impiedica deschiderea procedurii de insolventa a societatii.


(3) In termen de 60 de zile de la inregistrarea in registrul comertului a mentiunii de dizolvare vor fi numiti lichidatorii, in conditiile art. 262, respectiv art. 264.


(4) In termen de 60 de zile de la numire, lichidatorul trebuie sa depuna la oficiul registrului comertului, pentru mentionare in registrul comertului, un raport privind situatia economica a societatii. Daca, potrivit raportului, debitorul indeplineste conditiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolventa, lichidatorul are obligatia de a solicita deschiderea acestei proceduri in termen de 15 zile de la data depunerii raportului.


(5) Nerespectarea obligatiei de depunere a raportului prevazut la alin. (4) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza, din oficiu sau la sesizarea oricarei parti interesate, de catre registratorul de registrul comertului, prin incheiere. Sanctiunea se aplica si lichidatorului care nu introduce cererea de deschidere a procedurii de faliment in termenul prevazut la alin. (4) .


(6) In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii vor depune la registrul comertului cererea de radiere a societatii din registrul comertului, pe baza raportului final de lichidare si a situatiilor financiare de lichidare prin care se prezinta situatia patrimoniului, a creantelor si repartizarea activelor ramase, dupa caz, inclusiv, daca este cazul, dovada indeplinirii obligatiei de calculare, retinere si plata a impozitului pe venit din lichidarea societatii, prevazuta la art. 97 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a impozitului pe veniturile realizate de nerezidenti din lichidarea unui rezident, prevazut la art. 223 alin. (1) lit. o) coroborat cu art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, sub sanctiunea unei amenzi de 20 lei pe zi de intarziere, care va fi aplicata, din oficiu sau la sesizarea oricarei parti interesate, de catre registratorul de registrul comertului. Incheierea prin care se constata incheiata lichidarea si se dispune radierea societatii din registrul comertului se publica in Buletinul electronic al registrului comertului.


(61) Transmiterea catre asociati/actionari a dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata creditorilor are loc la data radierii societatii din registrul comertului.


(62) Registrul comertului va elibera fiecarui asociat/actionar un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, in baza caruia asociatul/actionarul poate proceda la inscrierea bunurilor imobile in cartea funciara.


(7) Daca in termen de 3 luni de la expirarea termenului mentionat la alin. (1) , prelungit dupa caz, oficiul registrului comertului nu a fost sesizat cu nicio cerere de radiere, registratorul de registrul comertului, din oficiu sau la cererea oricarei persoane interesate, constata ca a expirat termenul legal in care putea fi realizata lichidarea si dispune radierea societatii din registrul comertului. Lista societatilor pentru care Oficiul National al Registrului Comertului, prin registratorul de registrul comertului, urmeaza sa dispuna radierea se afiseaza in Buletinul electronic al registrului comertului cu cel putin 15 zile calendaristice inainte si se transmite Ministerului Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala.


(8) Incheierea de radiere a registratorului de registrul comertului, pronuntata potrivit alin. (7) , nu este executorie. Aceasta se comunica societatii, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - administratia judeteana a finantelor publice/administratia finantelor publice a sectorului si se publica in Buletinul electronic al registrului comertului.


(9) Impotriva incheierii registratorului de registrul comertului, societatea, Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau orice persoana interesata poate formula plangere in termen de 15 zile de la comunicare. In cazul persoanei interesate, termenul curge de la publicarea incheierii registratorului de registrul comertului in Buletinul electronic al registrului comertului. Plangerea se depune la oficiul registrului comertului si se face mentiune despre aceasta in registrul comertului. In termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii, oficiul registrului comertului o inainteaza instantei competente.


(91) Hotararea pronuntata de instanta in solutionarea plangerii poate fi atacata numai cu apel, in termen de 30 de zile de la comunicare. Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comertului, pentru mentionare in registrul comertului.


(10) In cazul in care prevederile art. 2701 nu sunt aplicabile, intrucat societatea aflata in lichidare, desi intruneste conditiile prevazute la art. 38 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, nu indeplineste si cerinta prevazuta la art. 5 alin. (1) pct. 72 din aceeasi lege, registratorul de registrul comertului, prin incheiere, constata incheiata lichidarea si dispune radierea societatii pe baza raportului final de lichidare si a situatiilor financiare de lichidare prin care se prezinta situatia patrimoniului, a creantelor si repartizarea activelor ramase, dupa caz.


(11) Bunurile ramase din patrimoniul societatii radiate din registrul comertului, in conditiile prezentului articol, revin actionarilor/asociatilor, in conditiile legii.


Articolul 261


(1) Dupa aprobarea socotelilor si terminarea repartitiei, registrele si actele societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata, ce nu vor fi necesare vreunuia dintre asociati, se vor depune la asociatul desemnat de majoritate.


(2) In societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni registrele prevazute la art. 177 alin. (1) lit. a) -f) vor fi depuse la registrul comertului la care a fost inregistrata societatea, unde orice parte interesata va putea lua cunostinta de ele cu autorizarea registratorului de registrul comertului, iar restul actelor societatii vor fi depuse la Arhivele Nationale.


(3) Registrele tuturor societatilor vor fi pastrate timp de 5 ani.


CAPITOLUL II: Lichidarea societatilor in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata


Articolul 262


(1) Numirea lichidatorilor in societatile in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va fi facuta de toti asociatii, daca in contractul de societate nu se prevede altfel.


(2) Daca nu se va putea intruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi facuta de instanta, la cererea oricarui asociat ori administrator, cu ascultarea tuturor asociatilor si administratorilor.


(3) Impotriva sentintei se poate declara numai apel de catre asociati sau administratori, in termen de 15 zile de la pronuntare.


Articolul 263


(1) Dupa terminarea lichidarii societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata, lichidatorii trebuie sa intocmeasca situatia financiara si sa propuna repartizarea activului intre asociati.


(11) Situatia financiara semnata de catre lichidatori se inainteaza spre a fi inregistrata si publicata pe pagina de internet a oficiului registrului comertului.


(12) - Art. 263, alin. (1^2) din titlul VII, capitolul II a fost abrogat la 29-iun-2007 de Art. I, punctul 64. din Ordonanta urgenta 82/2007


(2) Asociatul nemultumit poate face opozitie, in conditiile art. 62, in termen de 15 zile de la notificarea situatiei financiare de lichidare si a proiectului de repartizare.


(3) Pentru solutionarea opozitiei, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de acelea ale repartizarii, fata de care lichidatorii pot ramane straini.


(4) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2) sau dupa ce hotararea asupra opozitiei a ramas definitiva, situatia financiara de lichidare si repartizare se considera aprobata si lichidatorii sunt liberati.


CAPITOLUL III: Lichidarea societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni


Articolul 264


(1) Numirea lichidatorilor in societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni se face de adunarea generala, care hotaraste lichidarea, daca, prin actul constitutiv, nu se prevede altfel.


(2) Adunarea generala hotaraste cu majoritatea prevazuta pentru modificarea actului constitutiv.


(3) In cazul in care majoritatea nu a fost obtinuta, numirea se face de tribunal, la cererea oricaruia dintre administratori, respectiv dintre membrii directoratului, sau dintre asociati, cu citarea societatii si a celor care au cerut-o. Hotararea este supusa numai apelului.


Articolul 265


(1) Administratorii, respectiv membrii directoratului, vor prezenta lichidatorilor o dare de seama asupra gestiunii, pentru timpul trecut de la ultima situatie financiara aprobata pana la inceperea lichidarii.


(2) Lichidatorii au dreptul sa aprobe darea de seama si sa faca sau sa sustina eventualele contestatii cu privire la aceasta.


Articolul 266


(1) In cazul in care unul sau mai multi administratori, respectiv membri ai directoratului sunt numiti lichidatori, darea de seama asupra gestiunii administratorilor, respectiv a directoratului se depune la oficiul registrului comertului, pentru mentionare in registrul comertului. Aceasta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, impreuna cu bilantul final de lichidare.


(2) Cand gestiunea trece peste durata unui exercitiu financiar, darea de seama trebuie anexata la prima situatie financiara pe care lichidatorii o prezinta adunarii generale.


(3) Orice actionar poate face opozitie, in conditiile art. 62, in termen de 15 zile de la publicare.


(4) Toate opozitiile facute vor fi conexate, pentru a fi solutionate printr-o singura sentinta.


(5) Orice actionar are dreptul sa intervina in instanta, iar hotararea va fi opozabila si actionarilor neintervenienti.


Articolul 267


- Art. 267 din titlul VII, capitolul III a fost abrogat la 30-apr-2008 de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 52/2008


Articolul 268


(1) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii intocmesc situatia financiara finala, aratand partea ce se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii, insotita de raportul cenzorilor sau, dupa caz, raportul auditorilor financiari.


(2) Situatia financiara, semnata de lichidatori, se depune, pentru a fi mentionata, la oficiul registrului comertului. Aceasta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.


(3) Orice actionar poate face opozitie, in conditiile art. 62.


Articolul 269


(1) Daca termenul prevazut la art. 266 alin. (3) a expirat fara a se face opozitie, situatia financiara se considera aprobata de toti actionarii, iar lichidatorii sunt liberati, sub rezerva repartizarii activului societatii.


(2) Independent de expirarea termenului, chitanta de primire a celei din urma repartitii tine loc de aprobare a contului si a repartitiei facute fiecarui actionar.


Articolul 270


(1) Sumele cuvenite actionarilor, neincasate in termen de doua luni de la publicarea situatiei financiare, vor fi depuse la o banca sau la una dintre unitatile acesteia, cu aratarea numelui si prenumelui actionarului.


(2) Plata se va face persoanei aratate.


Articolul 2701


In cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei. In conditiile legislatiei insolventei, creditorii vor putea cere deschiderea procedurii insolventei fata de societatea aflata in curs de lichidare.


Articolul 2702


Constatand indeplinirea conditiilor prevazute de legea insolventei, judecatorul-sindic va dispune deschiderea procedurii simplificate a insolventei.


Titlul VII1: Societatea europeana


Articolul 2702a)


Societatilor europene cu sediul in Romania le sunt aplicabile prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societatii europene, cele ale prezentului capitol, precum si cele privitoare la societatile pe actiuni, in masura compatibilitatii lor cu dispozitiile regulamentului comunitar.


Articolul 2702b)


(1) Societatile europene cu sediul social in Romania au personalitate juridica de la data inmatricularii in registrul comertului.


(2) O societate europeana nu poate fi inmatriculata in registrul comertului decat dupa incheierea unui acord privind implicarea angajatilor in activitatea societatii, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 187/2007.


(3) In termen de 30 de zile de la inregistrare, Oficiul National al Registrului Comertului va comunica Jurnalului Oficial al Uniunii Europene un anunt privind inmatricularea societatii. Anuntul va cuprinde informatiile prevazute de art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001.


Articolul 2702c)


(1) Orice societate europeana inmatriculata in Romania isi poate transfera sediul social intr-un alt stat membru.


(2) Proiectul de transfer, vizat de registratorul de registrul comertului, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii, cu cel putin 30 de zile inaintea datei sedintei in care adunarea generala extraordinara urmeaza a hotari asupra transferului.


(3) Hotararea adunarii generale privind transferul sediului social al societatii europene intr-un alt stat membru se adopta in conditiile art. 115 alin. (2) . In cazul in care actionarii reprezentand majoritatea capitalului social sunt prezenti sau reprezentanti, decizia poate fi adoptata cu majoritate simpla.


Articolul 2702d)


(1) Creditorii societatilor europene ale caror creante sunt anterioare datei publicarii proiectului de transfer si care nu sunt scadente la data publicarii pot face opozitie in conditiile art. 62.


(2) Opozitia prevazuta la alin. (1) suspenda executarea operatiunii pana la data la care hotararea judecatoreasca ramane definitiva, in afara de cazul in care societatea debitoare face dovada platii datoriilor sau ofera garantii acceptate de creditori ori incheie cu acestia un acord pentru plata datoriilor.


Articolul 2702e)


(1) Actionarii care nu au votat in favoarea hotararii adunarii generale prin care a fost aprobat transferul sediului intr-un alt stat membru au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate.


(2) Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data adoptarii hotararii adunarii generale.


(3) Actionarii vor depune la sediul societatii, alaturi de declaratia scrisa de retragere, actiunile pe care le poseda sau, dupa caz, certificatele de actionar.


(4) Pretul platit de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Expertul este numit de registratorul de registrul comertului, in conformitate cu dispozitiile art. 38 si 39. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.


(5) Judecatorul-delegat, ulterior verificarii legalitatii transferului, pronunta o incheiere ce atesta indeplinirea conditiilor prevazute de art. 3-5 din prezenta lege si a celor prevazute de art. 8 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001.


(6) Ulterior radierii societatii europene transferate, oficiul registrului comertului va comunica Jurnalului Uniunii Europene, pe cheltuiala societatii, un anunt privind radierea societatii din registrul comertului din Romania ca urmare a transferului sediului acestuia intr-un alt stat membru.


TITLUL VIII: Contraventii si infractiuni


Articolul 2703


(1) Incalcarea prevederilor art. 74 constituie contraventie si este sanctionata cu amenda de la 2.500 lei, la 5.000 lei.


(2) Incalcarea prevederilor art. 131 alin. (4) constituie contraventie si este sanctionata cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.


(21) Incalcarea prevederilor art. 177 alin. (1) lit. a) si ale art. 178 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei.


(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) -(21) se realizeaza de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si ale unitatilor sale teritoriale. In procesul-verbal de constatare a contraventiei prevazute la alin. (21) se va consemna faptul ca neaducerea la indeplinire a obligatiilor prevazute la art. 177 alin. (1) lit. a) si la art. 178 atrage dizolvarea societatii in conditiile art. 237.


(31) Daca in termen de 30 de zile de la data aplicarii sanctiunii contraventionale prevazute la alin. (21) reprezentantul persoanei juridice nu si-a indeplinit obligatiile prevazute la art. 177 alin. (1) lit. a) si art. 178, in urma verificarii efectuate de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale teritoriale, tribunalul/tribunalul specializat va putea pronunta dizolvarea societatii la cererea Ministerului Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Dispozitiile art. 237 alin. (3) -(13) se aplica in mod corespunzator.


(4) Contraventiilor prevazute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 271


Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societatii care:


a) prezinta, cu rea-credinta, in prospectele, rapoartele si comunicarile adresate publicului, date neadevarate asupra constituirii societatii ori asupra conditiilor economice sau juridice ale acesteia ori ascunde, cu rea-credinta, in tot sau in parte, asemenea date;


b) prezinta, cu rea-credinta, actionarilor/asociatilor o situatie financiara inexacta sau cu date inexacte asupra conditiilor economice sau juridice ale societatii, in vederea ascunderii situatiei ei reale;


c) refuza sa puna la dispozitia expertilor, in cazurile si in conditiile prevazute la art. 26 si 38, documentele necesare sau ii impiedica, cu rea-credinta, sa indeplineasca insarcinarile primite.


Articolul 272


(1) Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu amenda fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societatii care:


a) dobandeste, in contul societatii, actiuni ale altor societati, la un pret pe care il stie vadit superior valorii lor efective, sau vinde, pe seama societatii, actiuni pe care aceasta le detine, la preturi despre care are cunostinta ca sunt vadit inferioare valorii lor efective, in scopul obtinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos in paguba societatii;


b) foloseste, cu rea-credinta, bunuri sau creditul de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect;


c) se imprumuta, sub orice forma, direct sau printr-o persoana interpusa, de la societatea pe care o administreaza, de la o societate controlata de aceasta ori de la o societate care controleaza societatea pe care el o administreaza, suma imprumutata fiind superioara limitei prevazute la art. 1444 alin. (3) lit. a) , sau face ca una dintre aceste societati sa ii acorde vreo garantie pentru datorii proprii;


d) incalca dispozitiile art. 183.


(2) Nu constituie infractiune fapta prevazuta la alin. (1) lit. b) , daca a fost savarsita de administratorul, directorul, membrul directoratului ori reprezentantul legal al societatii in cadrul unor operatiuni de trezorerie intre societate si alte societati controlate de aceasta sau care o controleaza, direct ori indirect.


(3) Nu constituie infractiune fapta prevazuta la alin. (1) lit. c) , daca este savarsita de catre o societate ce are calitatea de fondator, iar imprumutul este realizat de la una dintre societatile controlate ori care o controleaza pe aceasta, direct sau indirect.


Articolul 2721


Se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societatii care:


a) raspandeste stiri false sau intrebuinteaza alte mijloace frauduloase care au ca efect marirea ori scaderea valorii actiunilor sau a obligatiunilor societatii ori a altor titluri ce ii apartin, in scopul obtinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos in paguba societatii;


b) incaseaza sau plateste dividende, sub orice forma, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite in cursul exercitiului financiar pe baza situatiei financiare interimare si anual, pe baza situatiilor financiare anuale, sau contrar celor rezultate din acestea.


Articolul 273


Se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani ori cu amenda administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societatii care:


a) emite actiuni de o valoare mai mica decat valoarea lor legala ori la un pret inferior valorii nominale sau emite noi actiuni in schimbul aporturilor in numerar, inainte ca actiunile precedente sa fi fost achitate in intregime;


b) se foloseste, in adunarile generale, de actiunile nesubscrise sau nedistribuite actionarilor;


c) acorda imprumuturi sau avansuri asupra actiunilor societatii ori constituie garantii in alte conditii decat cele prevazute de lege;


d) preda titularului actiunile inainte de termen sau preda actiuni liberate in total sau in parte, in afara de cazurile stabilite de lege;


e) nu respecta dispozitiile legale referitoare la anularea actiunilor neachitate;


f) emite obligatiuni fara respectarea dispozitiilor legale sau actiuni fara sa cuprinda mentiunile cerute de lege.


Articolul 274


Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an ori cu amenda administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societatii care:


a) indeplineste hotararile adunarii generale referitoare la schimbarea formei societatii, la fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului social, inainte de expirarea termenelor prevazute de lege;


b) indeplineste hotararile adunarii generale referitoare la reducerea capitalului social, fara ca membrii sa fi fost executati pentru efectuarea varsamantului datorat ori fara ca acestia sa fi fost scutiti, prin hotararea adunarii generale, de plata varsamintelor ulterioare;


c) indeplineste hotararile adunarii generale referitoare la schimbarea formei societatii, fuziune, divizare, dizolvare, reorganizare sau reducere a capitalului social, fara informarea organului judiciar ori cu incalcarea interdictiei stabilite de acesta, in cazul in care fata de societatea s-a inceput urmarirea penala.


Articolul 275


(1) Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an ori cu amenda administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului care:


a) incalca, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispozitiile art. 1443;


b) nu convoaca adunarea generala in cazurile prevazute de lege sau incalca dispozitiile art. 193 alin. (2) ;


c) incepe operatiuni in numele unei societati cu raspundere limitata inainte de a se fi efectuat varsamantul integral al capitalului social;


d) emite titluri negociabile reprezentand parti sociale ale unei societati cu raspundere limitata;


e) dobandeste actiuni ale societatii in contul acesteia in cazurile interzise de lege.


(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se pedepseste si asociatul care incalca dispozitiile art. 127 sau ale art. 193 alin. (2) .


Articolul 276


Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda cenzorul care nu convoaca adunarea generala in cazurile in care este obligat prin lege.


Articolul 277


(1) Se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an ori cu amenda persoana care a acceptat sau a pastrat insarcinarea de cenzor, contrar dispozitiilor art. 161 alin. (2) , ori persoana care a acceptat insarcinarea de expert, cu incalcarea dispozitiilor art. 39.


(2) Hotararile luate de adunarile generale in baza unui raport al unui cenzor sau expert, numit cu incalcarea dispozitiilor art. 161 alin. (2) si ale art. 39, nu pot fi anulate din cauza incalcarii dispozitiilor cuprinse in acele articole.


(3) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se pedepseste si fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau cenzorul care isi exercita functiile sau insarcinarile cu incalcarea dispozitiilor prezentei legi referitoare la incompatibilitate.


Articolul 278


(1) Dispozitiile art. 271-277 se aplica si lichidatorului, in masura in care se refera la obligatii ce intra in cadrul atributiilor sale.


(2) Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda lichidatorul care face plati asociatilor cu incalcarea dispozitiilor art. 256.


Articolul 279


(1) Se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani ori cu amenda actionarul sau detinatorul de obligatiuni care:


a) trece actiunile sau obligatiunile sale pe numele altor persoane, in scopul formarii unei majoritati in adunarea generala, in detrimentul altor actionari ori detinatori de obligatiuni;


b) voteaza in adunari generale, in situatia prevazuta la lit. a) , ca proprietar de actiuni sau de obligatiuni care in realitate nu ii apartin;


c) in schimbul unui folos material necuvenit, se obliga sa voteze intr-un anumit sens in adunarea generala sau sa nu ia parte la vot.


(2) Determinarea unui actionar sau a unui detinator de obligatiuni ca, in schimbul unui folos material necuvenit, sa voteze intr-un anumit sens in adunarile generale ori sa nu ia parte la vot se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.


Articolul 280


- Art. 280 din titlul VIII a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 33, punctul 11. din titlul II din Legea 187/2012


Articolul 2801


Transmiterea fictiva a partilor sociale ori a actiunilor detinute intr-o societate, in scopul savarsirii unei infractiuni sau al sustragerii de la urmarirea penala ori in scopul ingreunarii acesteia, se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani.


Articolul 2802


- Art. 280^2 din titlul VIII a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 33, punctul 13. din titlul II din Legea 187/2012


Articolul 2803


Folosirea, cu stiinta, a actelor unei societati radiate, in scopul producerii de consecinte juridice, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.


Articolul 281


Faptele prevazute in prezentul titlu, daca, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, constituie infractiuni mai grave, se sanctioneaza cu pedepsele prevazute de acestea.


Articolul 2821


- Art. 282^1 din titlul VIII a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 26 din titlul II din Legea 255/2013


Articolul 282


- Art. 282 din titlul VIII a fost abrogat la 20-iul-2006 de Art. 156, alin. (3) din capitolul VI din Legea 85/2006


TITLUL IX: Dispozitii finale si tranzitorii


Articolul 283


(1) Societatile, organizate in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati, cu modificarile ulterioare, privatizate sau care se vor privatiza, pot functiona numai pe baza de statut.


(2) Modificand, in conditiile legii, statutul, asociatii il pot denumi act constitutiv, fara ca prin aceasta sa ia nastere o societate noua.


(3) La societatile existente, asociatii pot modifica actul constitutiv, prevazand in el documentele la care acestia urmeaza sa aiba acces, in sensul art. 8 lit. i) .


(4) Societatile cu capital integral ori majoritar de stat pot functiona cu orice numar de asociati.


Articolul 284


Incadrarea salariatilor la societati se face pe baza de contract individual de munca, cu respectarea legislatiei muncii si asigurarilor sociale.


Articolul 285


Daca asociatul unic dintr-o societate cu raspundere limitata este si administrator, poate beneficia de pensie ca la asigurarile sociale de stat, in masura in care a varsat contributia la asigurarile sociale si pe aceea pentru pensia suplimentara.


Articolul 286


Constituirea de societati cu participare straina, in asociere cu persoane juridice sau persoane fizice romane, sau cu capital integral strain se efectueaza cu respectarea dispozitiilor prezentei legi si ale legii privind regimul investitiilor straine7) .


Articolul 287


Activitatile care nu pot face obiectul unei societati se stabilesc prin hotarare a Guvernului.


Articolul 288


Pentru autentificarea actului constitutiv se vor plati taxele de timbru si onorariile notariale legale.


Articolul 289


In sensul prezentei legi, municipiul Bucuresti se asimileaza cu judetul.


Articolul 290


(1) Intreprinderile mici si asociatiile cu scop lucrativ, persoane juridice, infiintate in baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative si reorganizate, pana la data de 17 septembrie 1991, in una dintre formele de societate prevazute de art. 2 din prezenta lege isi vor putea continua activitatea.


(2) Ele sunt succesoare de drept ale intreprinderilor mici sau ale asociatiilor cu scop lucrativ din care provin.


Articolul 291


Prevederile din prezenta lege se completeaza cu dispozitiile Codului civil si ale Codului de procedura civila.


Articolul 292


Societatile cu participare straina infiintate pana la data de 17 decembrie 1990 isi vor putea continua activitatea potrivit actului lor de constituire, aprobat in conditiile legii.


Articolul 2931


Ministerul Justitiei informeaza Comisia Europeana in legatura cu orice modificari ale formelor de societati prevazute de prezenta lege care ar afecta continutul anexelor I, II si IIA la Directiva (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societatilor comerciale in ceea ce priveste utilizarea instrumentelor si a proceselor digitale in contextul dreptului societatilor comerciale.


Articolul 293


- Art. 293 din titlul IX a fost abrogat la 30-oct-2005 de Art. I, punctul 4. din Legea 302/2005


Articolul 294


Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga prevederile art. 77-220 si 236 din Codul comercial8) , prevederile referitoare la intreprinderile mici si la asociatiile cu scop lucrativ, cu personalitate juridica, din Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, Decretul nr. 424/1972 privind constituirea si functionarea societatilor mixte in Romania, cu exceptia art. 15, art. 28 alin. 1, art. 33 si art. 35 alin. 2 si 3, Decretul-lege nr. 96/1990 privind unele masuri pentru atragerea investitiei de capital strain in Romania.


-****-


1) Republicata in temeiul art. XII din titlul II al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificarile ulterioare, dandu-se textelor o noua numerotare.


Legea nr. 31/1990 a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, iar ulterior a fost modificata si completata prin:


- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/1998 pentru prorogarea termenului prevazut la art. VI alin. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 22 septembrie 1998, aprobata prin Legea nr. 237/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 477 din 11 decembrie 1998;


- Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999, cu modificarile ulterioare;


- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificarile ulterioare;


- Legea nr. 127/2000 pentru modificarea si completarea art. 156 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 25 iulie 2000;


- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 14 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;


- Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societati comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;


- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2002 privind unele masuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosintei gratuite si a investitiilor in imobilele ce fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea in valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, ingrasarii si exploatarii animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 673 din 11 septembrie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 78/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2003, cu modificarile ulterioare;


- Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile ulterioare;


- Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004.


2) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate a fost abrogata si inlocuita prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004.


3) Potrivit art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, aprobata si modificata prin Legea nr. 195/1997, dispozitiile acestui alineat nu se aplica filialelor fara personalitate juridica infiintate pana la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta.


Se recomanda societatilor care au infiintat unitati fara personalitate juridica sa modifice denumirea de filiala data acestora.


4) A se vedea nota de la art. 35.


5) Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori a fost abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002, aceasta fiind, de asemenea, abrogata prin Legea nr. 297/2004.


6) A se vedea nota de la art. 168.


7) Potrivit art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 195/1997, societatile comerciale reglementate prin legi speciale raman supuse si dispozitiilor acelor legi.


8) Potrivit art. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 195/1997, pe data intrarii in vigoare a acestei ordonante (28 iulie 1997) se abroga art. 237-250 si art. 264-269 din Codul comercial.


Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1066 din data de 17 noiembrie 2004


*) Entitatile care au statutul de sucursala, dar se numesc filiale, infiintate inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, vor proceda la precizarea statutului lor juridic si la realizarea formalitatilor legale pentru publicitate corespunzatoare acestui statut, in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.


In cazul unei incalcari a prevederilor alin. (1) , art. 44 si 46 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, devin aplicabile.


De la data de 1 ianuarie 2007, situatiile financiare anuale si documentele anexate acestora, prevazute la art. 185 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, modificate potrivit prezentei legi, vor fi depuse numai la oficiul registrului comertului.


In termen de 9 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, societatile pe actiuni vor proceda la efectuarea formalitatilor necesare indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 137 alin. (2) , art. 1381, art. 1401 alin. (3) si art. 143 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


*) Societatile pe actiuni inregistrate in registrul comertului la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sunt obligate a efectua demersurile necesare indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 137 alin. (1) si 2, art. 1371 alin. (3) , art. 1381, art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a acesteia. Pana la finalizarea acestor demersuri, societatea poate functiona cu structura de administrare existenta la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.


Prin derogare de la prevederile art. 56 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, contractele de munca ale administratorilor/directorilor, incheiate pentru indeplinirea mandatului de administrator/director inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, inceteaza de drept la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta sau, in cazul in care mandatul a fost acceptat ulterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante, de la data acceptarii mandatului.


*) In tot cuprinsul legii, sintagma "societate comerciala" sau, dupa caz, "societati comerciale" se inlocuieste cu termenul "societate" sau, dupa caz, "societati".


Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...

Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024
Legea 500/2002 privind finantele publice Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordona ...

OUG 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist
Ordonanta de urgenta nr. 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist Publicata in ...Articole Juridice

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice