din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1581 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: Legea 258/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului

INTEGRAL: Legea 258/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului


Legea 258/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 17 decembrie 2010


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Institutia Avocatul Poporului are drept scop apararea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice in raporturile acestora cu autoritatile publice."

2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
Autoritatile publice sunt obligate sa comunice sau, dupa caz, sa puna la dispozitia institutiei Avocatul Poporului, in conditiile legii, informatiile, documentele sau actele pe care le detin in legatura cu petitiile care au fost adresate institutiei Avocatul Poporului, acordandu-i sprijin pentru exercitarea atributiilor sale."

3. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Avocatul Poporului prezinta, in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului, rapoarte, anual sau la cererea acestora. Rapoartele trebuie sa cuprinda informatii cu privire la activitatea institutiei Avocatul Poporului. Ele pot contine recomandari privind modificarea legislatiei sau masuri de alta natura pentru ocrotirea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice."

4. La articolul 9, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Avocatul Poporului, indeplinind conditiile de numire prevazute pentru judecatori la Curtea Constitutionala, la data pensionarii sau recalcularii pensiei anterior stabilite, beneficiaza de pensie calculata similar cu cea a judecatorilor Curtii Constitutionale."

5. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Adjunctii Avocatului Poporului sunt numiti pe o durata de 5 ani de catre birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, la propunerea Avocatului Poporului, cu avizul comisiilor juridice ale celor doua Camere ale Parlamentului. Conditiile pentru ocuparea functiei de adjunct al Avocatului Poporului se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului."

6. La articolul 11, dupa alineatul (1) se introduc sapte noi alineate, alineatele (1^1)-(1^7), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Functia de adjunct al Avocatului Poporului este asimilata functiei de secretar de stat.
(1^2) Mandatul adjunctilor Avocatului Poporului se exercita de la data depunerii, in fata Avocatului Poporului si a cate unui membru al birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, imputernicit pentru aceasta, a urmatorului juramant: Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa apar drepturile si libertatile cetatenilor, indeplinindu-mi cu buna-credinta si impartialitate atributiile de adjunct al Avocatului Poporului. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!
(1^3) Juramantul poate fi depus si fara formula religioasa.
(1^4) Refuzul depunerii juramantului impiedica intrarea in functie a adjunctului Avocatului Poporului si deschide procedura pentru numirea in functie a altei persoane.
(1^5) Mandatul dureaza pana la depunerea juramantului de catre noii adjuncti ai Avocatului Poporului si poate fi reinnoit o singura data.
(1^6) Perioada de indeplinire a functiei de adjunct al Avocatului Poporului de catre absolventi ai facultatilor cu profil juridic constituie vechime in magistratura. Perioada de indeplinire a functiei de adjunct al Avocatului Poporului de catre absolventi ai facultatilor cu alt profil decat cel juridic constituie vechime in specialitatea studiilor absolvite.
(1^7) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea indeplinirii functiei sau decesul se constata de catre Avocatul Poporului si se comunica birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, in cel mult 30 de zile de la aparitia cauzei care determina incetarea mandatului adjunctului. Pana la numirea unui nou adjunct, atributiile sale vor fi delegate, prin ordin al Avocatului Poporului, unei persoane din cadrul personalului de specialitate."

7. Articolul 12 se abroga.

8. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 12^1
Adjunctii Avocatului Poporului indeplinesc urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea din domeniul lor de activitate;
b) informeaza Avocatul Poporului cu privire la activitatea din domeniul lor de activitate;
c) repartizeaza petitiile in cadrul domeniilor lor de activitate;
d) avizeaza rapoartele, recomandarile, precum si orice alte acte supuse aprobarii Avocatului Poporului;
e) indeplinesc, in ordinea stabilita de Avocatul Poporului, atributiile acestuia in caz de imposibilitate temporara a exercitarii functiei;
f) indeplinesc orice alte atributii stabilite de Avocatul Poporului, in limitele legii."

9. La articolul 13, literele b), c) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) decide asupra petitiilor formulate de persoanele fizice lezate prin incalcarea drepturilor sau libertatilor acestora de catre autoritatile administratiei publice;
c) verifica activitatea de rezolvare legala a petitiilor primite si solicita autoritatilor sau functionarilor administratiei publice in cauza incetarea incalcarii drepturilor si libertatilor persoanelor fizice, repunerea in drepturi a petitionarului si repararea prejudiciilor;
......
i) exercita functia de ordonator principal de credite, atributie pe care o poate delega cu respectarea prevederilor legale privind finantele publice;".

10. La articolul 13, dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i^1), cu urmatorul cuprins:
"i^1) poate sesiza instanta de contencios administrativ, in conditiile legii contenciosului administrativ;".

11. La articolul 13, litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"j) indeplineste alte atributii prevazute de lege."

12. La articolul 13 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Avocatul Poporului poate delega exercitarea acestor atributii adjunctilor sai sau unor persoane cu functii de conducere din cadrul institutiei."

13. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Institutia Avocatul Poporului isi exercita atributiile din oficiu sau la cererea persoanelor fizice, a societatilor comerciale, a asociatiilor sau a altor persoane juridice.
(2) Petitiile pot fi adresate de persoanele prevazute la alin. (1), fara deosebire de cetatenie, varsta, sex, apartenenta politica sau convingeri religioase."

14. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Petitiile adresate institutiei Avocatul Poporului trebuie sa se faca in scris si sa indice numele si domiciliul persoanei fizice lezate in drepturile si libertatile acesteia, drepturile si libertatile incalcate, precum si autoritatea administrativa ori functionarul public in cauza. Petitionarul trebuie sa dovedeasca intarzierea sau refuzul administratiei publice de a solutiona legal petitia.
(2) Nu pot fi luate in considerare petitiile anonime, iar petitiile indreptate impotriva incalcarii drepturilor si libertatilor persoanelor fizice prin acte sau fapte ale autoritatii administratiei publice se adreseaza institutiei Avocatul Poporului nu mai tarziu de un an de la data la care aceste incalcari s-au produs ori de la data la care persoana in cauza a luat cunostinta de ele.
(3) Avocatul Poporului poate respinge motivat petitiile vadit nefondate sau poate cere date suplimentare pentru analiza si solutionarea petitiilor.
(4) Nu fac obiectul activitatii institutiei Avocatul Poporului si vor fi respinse fara motivare petitiile privind actele emise de Camera Deputatilor, de Senat sau de Parlament, actele si faptele deputatilor si senatorilor, ale Presedintelui Romaniei, ale Curtii Constitutionale, ale presedintelui Consiliului Legislativ, ale autoritatii judecatoresti, precum si ale Guvernului, cu exceptia legilor si ordonantelor."

15. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
Petitiile adresate institutiei Avocatul Poporului sunt scutite de taxa de timbru."

16. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
(1) Conducerea penitenciarelor, a centrelor de reeducare pentru minori, a spitalelor penitenciare, precum si Ministerul Public si organele de politie sunt obligate sa permita, fara nicio restrictie, persoanelor care executa pedeapsa inchisorii sau, dupa caz, se afla arestate ori retinute, precum si minorilor aflati in centrele de reeducare sa se adreseze, in orice mod, institutiei Avocatul Poporului cu privire la lezarea drepturilor si libertatilor lor, cu exceptia restrangerilor legale."

17. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
In cazul in care institutia Avocatul Poporului constata ca solutionarea petitiei cu care a fost sesizata este de competenta autoritatii judecatoresti, se poate adresa, dupa caz, ministrului justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public sau presedintelui instantei de judecata, care este obligat sa comunice masurile luate."

18. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
In cazul sesizarii privind exceptia de neconstitutionalitate a legilor si ordonantelor care se refera la drepturile si libertatile persoanelor fizice, Curtea Constitutionala va solicita si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului."

19. La articolul 20, alineatul (1) se modifica va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
(1) Avocatul Poporului si adjunctii acestuia au acces, in conditiile legii, la informatiile clasificate detinute de autoritatile publice, in masura in care le considera necesare pentru solutionarea petitiilor care i-au fost adresate."

20. La articolul 21, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
(1) In exercitarea atributiilor sale, Avocatul Poporului emite recomandari."

21. La articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1) Avocatul Poporului, adjunctii acestuia, precum si personalul de specialitate al institutiei Avocatul Poporului au dreptul sa faca anchete proprii, sa ceara autoritatilor administratiei publice orice informatii sau documente necesare anchetei, sa audieze si sa ia declaratii de la conducatorii autoritatilor administratiei publice si de la orice functionar care poate da informatiile necesare solutionarii petitiei, in conditiile prezentei legi."

22. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23
(1) In cazul in care, in urma examinarii petitiilor primite, se constata ca petitia persoanei fizice lezate este intemeiata, institutia Avocatul Poporului se va adresa in scris autoritatii administratiei publice care a incalcat drepturile persoanei fizice si va cere sa reformeze sau sa revoce actul administrativ si sa repare prejudiciile produse, precum si sa repuna persoana fizica lezata in situatia anterioara.
(2) Autoritatile publice in cauza vor lua de indata masurile necesare pentru inlaturarea ilegalitatilor constatate, repararea prejudiciilor si inlaturarea cauzelor care au generat sau au favorizat incalcarea drepturilor persoanei lezate si vor informa despre aceasta institutia Avocatul Poporului."

23. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
(1) In cazul in care autoritatea administratiei publice sau functionarul public nu inlatura, in termen de 30 de zile de la data sesizarii, ilegalitatile comise, institutia Avocatul Poporului se adreseaza autoritatilor administratiei publice ierarhic superioare, care sunt datoare sa ii comunice, in termen de cel mult 45 de zile, masurile luate.
(2) Daca autoritatea publica sau functionarul public apartine administratiei publice locale, institutia Avocatul Poporului se adreseaza prefectului. De la data depunerii sesizarii la prefectul judetului curge un nou termen de 45 de zile."

24. La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1) Institutia Avocatul Poporului va aduce la cunostinta persoanei care i-a adresat petitia modul de solutionare. Acesta poate fi facut public de catre Avocatul Poporului prin mijloace de informare in masa, cu consimtamantul persoanei sau al persoanelor interesate si cu respectarea prevederilor art. 20 privind informatiile si documentele secrete."

25. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
(1) Institutia Avocatul Poporului va organiza birouri teritoriale, in vederea realizarii atributiilor ce ii revin, potrivit prezentei legi, conform anexei care face parte integranta din prezenta lege. Presedintii consiliilor judetene si primarii vor asigura spatiile necesare pentru functionarea birourilor teritoriale.
(2) In situatii motivate, Avocatul Poporului va putea stabili sediul biroului teritorial si in alt oras decat orasul-resedinta de judet, din raza de competenta a curtii de apel."

26. La articolul 36, alineatele (3^1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3^1) Adjunctii avocatului Poporului care nu au domiciliu si nici locuinta proprietate personala in municipiul Bucuresti beneficiaza, de la data numirii in functie, de decontarea cheltuielilor de cazare si transport de la LocalItatea de domiciliu pana la locul de munca din municipiul Bucuresti.
(4) Guvernul si COnsiliul General al Municipiului Bucuresti vor pune la dispozitia institutiei Avocatul Poporului sediul necesar funcTionarii acesteia."

27. La articolul 36, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Paza sediului institutiei Avocatul Poporului se asigura, in mod gratuit, de catre Jandarmeria Romana."

28. La articolul 37 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Daca in functia de adjunct al Avocatului Poporului este numit un judecator, un procuror, un avocat, un notar, un consilier juridic, un economist sau o persoana care indeplineste alte functii asimilate, rezervarea postului acestuia/acesteia este obligatorie."

29. In anexa, punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Nr. Sediul Judetele aflate in competenta teritoriala
biroului
"7. Slobozia Calarasi, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Teleorman"Art. II
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. III
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice alte dispozitii contrare se abroga.

Art. IV
Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...Articole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice