Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Hotararea nr. 1428/2009, privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

Hotararea nr. 1428/2009, privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

  Publicat: 09 Dec 2009       4983 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Hotararea nr. 1428/2009, privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 08/12/2009

Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
In dreptul comunitar, recomandarea este un act juridic care ii incurajeaza pe cei carora i se adreseaza sa actioneze intr-un anumit mod, fara sa aiba caracter obligatoriu.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, al art. 6 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 7 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie,Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .Art. 1. - (1) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei se organizeaza si functioneaza ca institutie publica autonoma de interes national, cu personalitate juridica, cu patrimoniu propriu, in coordonarea directa a viceprim-ministrului, prin preluarea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei din cadrul Ministerului Economiei, agentie care se desfiinteaza.

(2) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar veniturile incasate, potrivit legii, se varsa integral la bugetul de stat .

(3) Veniturile incasate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei provin din tarifele percepute pentru acordarea de licente, autorizatii si atestari, prestari servicii, precum si din contributii ale operatorilor economici din sectorul energiei si gazelor naturale sau din fonduri acordate de organismele internationale.

(4) Sediul principal al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei este in municipiul Bucuresti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2. Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei isi desfasoara activitatea si in alte sedii.

Art. 2. - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei elaboreaza, stabileste si urmareste aplicarea ansamblului de reglementari obligatorii la nivel national, necesar functionarii sectorului si pietei energiei electrice, precum si a gazelor naturale, in conditii de eficienta energetica, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor si exercita atributiile stabilite prin lege.

Art. 3. - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei indeplineste atributiile si competentele prevazute in Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Ordonanta Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie sau prin alte acte normative in vigoare.

Art. 4. - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei coopereaza, pe baza de reciprocitate, cu autoritatile de reglementare ale altor state, precum si cu organismele internationale de specialitate, putand participa la activitatea acestora sau putand deveni membra a acestora.

Art. 5. - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei colaboreaza, pe baza de protocol, cu alte institutii ale statului sau entitati, pentru realizarea atributiilor proprii si pentru utilizarea eficienta a energiei si reducerii impactului negativ asupra mediului.

Art. 6. - (1) In scopul indeplinirii atributiilor ce ii revin, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei poate beneficia de servicii de consultanta, studii si asistenta de specialitate din tara sau din strainatate ori poate incheia acorduri de colaborare cu alte autoritati, precum si de programe de formare si perfectionare profesionala a personalului sau.

(2) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei poate desfasura activitati de instruire si pregatire profesionala.

Art. 7. - (1) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit si revocat prin decizie a primului-ministru pentru un mandat de 5 ani. In subordinea presedintelui se organizeaza si functioneaza, potrivit legii, cabinetul demnitarului.

(2) Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei este ajutat de 3 vicepresedinti, cu rang de subsecretari de stat, numiti si revocati prin decizie a primului-ministru, pentru un mandat de 5 ani.

(3) Presedintele si cei 3 vicepresedinti asigura indeplinirea atributiilor si competentelor ce revin Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, potrivit prevederilor legale in vigoare si ale prezentei hotarari.

(4) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine si decizii.

(5) Ordinele si deciziile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 8. - (1) Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei are urmatoarele atributii principale:

a) reprezinta Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu celelalte autoritati publice, cu institutii nationale si internationale, cu persoanele juridice si fizice, romane sau straine;

b) aproba strategia de dezvoltare institutionala a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, programele de activitate si programele de cooperare;

c) aproba incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca ale salariatilor Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, in conditiile legii;

d) acorda delegarile de competenta si imputernicirile de reprezentare vicepresedintilor si personalului Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, in actul de delegare fiind precizate expres limitele si conditiile delegarii;

e) aproba atributiile si competentele celor 3 vicepresedinti, ale personalului si ale departamentelor, directiilor, serviciilor, birourilor, altor structuri functionale si ale oficiilor teritoriale organizate in cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei;

f) aproba statul de functii al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei;

g) aproba deplasarile in strainatate ale personalului Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei;

h) propune si inainteaza Secretariatului General al Guvernului proiectul de buget al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.

(2) Inlocuitorul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei este numit prin decizie a acestuia pentru situatiile in care, din motive intemeiate, presedintele nu isi poate exercita atributiile prevazute in actele normative in vigoare, in conditiile prevazute de lege.

Art. 9. - (1) Pentru aprobarea reglementarilor elaborate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei se constituie Comitetul de reglementare, in conditiile legii.

(2) Comitetul de reglementare este alcatuit din presedinte, cei 3 vicepresedinti si 7 reglementatori, numiti si revocati prin decizie a primului-ministru, in conditiile legii.

(3) Comitetul de reglementare adopta, cu votul majoritatii membrilor, ordinele si deciziile Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei cu privire la reglementare.

(4) Activitatea Comitetului de reglementare este coordonata de presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.

(5) Activitatea Comitetului de reglementare se desfasoara pe baza unui regulament de organizare si functionare propriu, aprobat prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.

Art. 10. - (1) In activitatea sa, Comitetul de reglementare este asistat de un consiliu consultativ cu rol in asigurarea armonizarii intereselor operatorilor economici din sectorul energiei electrice si al gazelor naturale cu cele ale consumatorilor, evaluarea impactului reglementarilor Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si formularea de propuneri de imbunatatire a acestora.

(2) Consiliul consultativ este format din 11 membri, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, in conformitate cu art. 9 alin. (12) din Legea nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 10 alin. (7) din Legea nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Activitatea consiliului consultativ se desfasoara in baza unui regulament de organizare si functionare propriu, aprobat prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.

(4) Hotararile consiliului consultativ au caracter de recomandare .

Art. 11. - (1) Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei este prevazut in anexa nr. 1.

(2) Orice alte atributii si sarcini ale departamentelor, inclusiv atributiile si sarcinile directiilor, serviciilor, birourilor, altor structuri functionale si ale oficiilor teritoriale organizate in cadrul institutiei se stabilesc prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.

(3) Atributiile si raspunderile individuale ale personalului angajat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei se stabilesc prin fisa postului, in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare si cu legislatia in vigoare.

(4) Angajarea personalului Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei se face pe posturile vacante, prin concurs sau examen, potrivit legii.

(5) Salarizarea personalului Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei se face potrivit reglementarilor in vigoare aplicabile personalului din institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat .

Art. 12. - (1) Structura organizatorica a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei este prevazuta in anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorica a departamentelor, inclusiv directiile, serviciile, birourile, alte structuri functionale si oficii teritoriale organizate in cadrul institutiei, precum si numarul posturilor de conducere, se aproba prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, in conditiile legii.

Afişează Hotararea nr. 1428/2009, privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati Legislative 2009    Monitorul Oficial al Romaniei    ANRDE    Energie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa – principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu