Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea nr. 139/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Legea nr. 139/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

  Publicat: 11 Jul 2010       23151 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Legea nr. 139/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 9 iulie 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Inseamna fractiunea biodegradabila a produselor, deseurilor si reziduurilor de origine biologica din agricultura, inclusiv substante vegetale si animale
Inseamna fractiunea biodegradabila a produselor, deseurilor si reziduurilor de origine biologica din agricultura, inclusiv substante vegetale si animale
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 743 din 3 noiembrie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) litera a) se abroga.

2. La articolul 1, literele e) si g) ale alineatului (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"e) asigurarea cofinantarii necesare in atragerea unor surse financiare externe, destinate promovarii surselor regenerabile de energie, in limita surselor stabilite Anual prin legea bugetului de stat si exclusiv in favoarea autoritatilor publice locale;
....................................................
g) stabilirea criteriilor de durabilitate pentru biocarburanti si biolichide."

3. La articolul 2, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) biomasa iż˝ fractiunea biodegradabila a produselor, deseurilor si reziduurilor de origine biologica din agricultura (inclusiv substante vegetale si animale), silvicultura si industriile conexe, inclusiv pescuitul si acvacultura, precum si fractiunea biodegradabila a deseurilor industriale si municipale, codificate conform prevederilor legale;
c) biolichid iż˝ combustibil lichid produs din biomasa utilizat in scopuri energetice, altele decat pentru transport, inclusiv pentru producerea energiei electrice si a energiei termice destinate incalzirii si racirii;".

4. La articolul 2, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
"c^1) biocarburant iż˝ combustibil lichid sau gazos pentru transport, produs din biomasa;".

5. La articolul 2, literele d), f), g), h) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"d) centrala electrica iż˝ ansamblul de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea de energie electrica; poate fi constituita din unul sau mai multe grupuri electrice;
......................................................
f) centrala noua/grup electric nou iż˝ centrala/grupul electric pusa/pus in functiune dupa data de 1 ianuarie 2004, compusa/compus in totalitate din echipamente noi;
g) certificat verde iż˝ titlul ce atesta producerea din surse regenerabile de energie a unei cantitati de energie electrica.
Certificatul se poate tranzactiona, distinct de cantitatea de energie electrica pe care acesta o reprezinta, pe o piata organizata, in conditiile legii;
h) consum final brut de energie electrica iż˝ cantitatea de energie electrica produsa, inclusiv consumul de energie electrica din sectorul de producere a energiei electrice, precum si pierderile de energie electrica din retelele de transport si distributie, excluzand productia de energie electrica produsa in centralele electrice cu acumulare prin pompaj din apa pompata anterior intr-un rezervor superior la care se adauga diferenta dintre importul si exportul de energie electrica;
i) consum propriu tehnologic iż˝ consumul de energie electrica al unei centrale, necesar pentru realizarea productiei de energie electrica;".

6. La articolul 2, dupa litera j) se introduc 6 litere noi, literele j^1)iż˝j^6), cu urmatorul cuprins:
"j^1) cota anuala obligatorie de achizitie de certificate verzi iż˝ cota de achizitie de certificate verzi impusa anual furnizorilor de energie electrica, in conformitate cu prevederile prezentei legi, sub sanctiunea aplicarii de penalitati;
j^2) cota anuala obligatorie de energie electrica produsa din surse regenerabile care beneficiaza de sistemul de promovareiż˝ ponderea energiei produse din surse regenerabile in consumul final brut de energie electrica, pentru care se aplica sistemul de cote obligatorii, cu exceptia energiei electrice produse in centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW;
j^3) energie aerotermala iż˝ energia stocata sub forma de caldura in aerul ambiental;
j^4) energie geotermala iż˝ energia stocata sub forma de caldura sub stratul solid al suprafetei terestre;
j^5) energie hidrotermala iż˝ energia stocata sub forma de caldura in apele de suprafata;
j^6) Fondul pentru Mediu iż˝ instrument economico-financiar gestionat de Administratia Fondului pentru Mediu, destinat sustinerii si realizarii proiectelor si programelor pentru protectia mediului, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare in domeniul protectiei mediului, reglementat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare."

7. La articolul 2, literele l)iż˝o) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"l) garantie de origine iż˝ documentul electronic cu functie unica de a furniza unui consumator final dovada ca o pondere sau o cantitate de energie data a fost produsa din surse regenerabile, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6) din Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piata interna de energie electrica si de abrogare a Directivei 96/92/CE;
m) grup electric iż˝ unitatea tehnologic producatoare de energie electrica ce poate fi individualizata in privinta realizarii, retehnologizarii si punerii in functiune;
n) incalzire sau racire centralizata iż˝ distributia de energie termica sub forma de abur, apa fierbinte sau lichide racite, de la o sursa centrala de productie, printr-o retea, catre mai multe cladiri sau locatii, in scopul utilizarii acesteia pentru incalzirea sau racirea spatiilor sau in procese de incalzire sau racire;
o) minister de resort iż˝ Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;".

8. La articolul 2, dupa litera s) se introduce o noua litera, litera s^1) cu urmatorul cuprins:
"s^1) Planul national de actiune iż˝ planul prin care se stabilesc tintele nationale privind ponderea energiei din surse regenerabile consumata in transporturi, energie electrica, incalzire si racire in anul 2020, tinand seama de efectele masurilor altor politici privind eficienta energetica asupra consumului final de energie si masurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor obiective nationale globale;".

9. La articolul 2, literele t) si u) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"t) sistem de cote obligatorii iż˝ mecanismul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie prin aplicarea cotelor anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi;
u) sistem de promovare iż˝ orice instrument, schema sau mecanism, care promoveaza utilizarea energiei din surse regenerabile prin reducerea costurilor acestei energii, prin cresterea pretului la care aceasta poate fi vanduta sau prin marirea, prin intermediul unor obligatii referitoare la energia regenerabila sau in alt mod, a cantitatii achizitionate de acest tip de energie; aceasta include, dar nu se LImiteaza la sistemul de promovare prin certificate verzi, ajutoare pentru investitii, scutiri sau reduceri de impozite, rambursari de taxe, scheme de promovare privind obligatia de cumparare a energiei din surse regenerabile;".

Afişează Legea nr. 139/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Legea 220/2008    Legea 139/2010    Energie    Energie regenerabila    Biocarburanti    Biolichide    energie aerotermala    energie geotermala    energie hidrotermala    Fondul pentru Mediu

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa – principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu