Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea nr. 142/2010 privind aprobarea OUG nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv

Legea nr. 142/2010 privind aprobarea OUG nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv

  Publicat: 15 Jul 2010       11840 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Legea 142/2010 privind aprobarea OUG nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv


Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 483 din 14 iulie 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Legea 10 din 2001. Sunt certificate emise de Cancelaria Primului Ministru, prin Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, in numele si pe seama statului roman,
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Persoana care dobandeste, in temeiul legii sau a unui act juridic, drepturi si obligatii de la o alta persoana, denumita autor. Succesorul poate fi:
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Legea 10 din 2001. Inscrisuri speciale, materializate in formulare tipizate cu valori nominale tiparite si elemente speciale de securizare;
Piata special organizata de catre stat, intreprinzatori sau asociatii particulare si mixte,in cadrul carora se pot incheia
Piata special organizata de catre stat, intreprinzatori sau asociatii particulare si mixte,in cadrul carora se pot incheia
Text care se introduce intr-un proiect de lege,
(C.N.V.M.)Este o autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, ale carei atributii principale sunt
Piata special organizata de catre stat, intreprinzatori sau asociatii particulare si mixte,in cadrul carora se pot incheia
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(C.N.V.M.)Este o autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, ale carei atributii principale sunt
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Act adoptat de organele de stat,
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
(Conversion) Operatiunea de schimbare a unui instrument financiar cu un altul, de obicei a obligatiunilor de corporatie sau a actiunilor preferentiale cu actiuni comune.
(Conversion) Operatiunea de schimbare a unui instrument financiar cu un altul, de obicei a obligatiunilor de corporatie sau a actiunilor preferentiale cu actiuni comune.
(Conversion) Operatiunea de schimbare a unui instrument financiar cu un altul, de obicei a obligatiunilor de corporatie sau a actiunilor preferentiale cu actiuni comune.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81 din 28 iunie 2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La titlul I articolul unic, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu urmatorul cuprins:
"7^1. Alineatul (2) al articolului 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Hotararea Guvernului privind infiintarea Fondului "Proprietatea" va contine in mod explicit cadrul juridic aplicabil functionarii respectivei societati comerciale, precum si actul constitutiv al acesteia. Actul constitutiv va putea fi modificat prin hotararea adunarii generale a Actionarilor Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" " S.A., cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si numai cu avizul prealabil al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.""

2. La titlul I articolul unic punctul 8, alineatul (1) al articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Fondul "Proprietatea" functioneaza sub forma unei societati de investitii de tip inchis, detinuta initial in intregime de statul roman, in calitate de actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, potrivit prezentei Legi. Transmiterea actiunilor din proprietatea statului se realizeaza fie prin transfer direct catre persoanele despagubite, respectiv detinatorii de titluri de despagubire si/sau de conversie, fie catre persoanele care subscriu in cadrul ofertei/ofertelor publice de vanzare lansate de Ministerul Finantelor Publice. Ministerul Finantelor Publice va putea derula oferta publica de vanzare conform prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare."

3. La titlul I articolul unic punctul 8, alineatul (3) al articolului 7 se abroga.

4. La titlul I articolul unic punctul 9, alineatul (5) al articolului 7^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Limitele Investitionale mentionate la alin. (3) si (4) pot fi modificate prin lege, cu avizul prealabil al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare."

5. La titlul I articolul unic punctul 13, litera b) a alineatului (7) al articolului 9^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (6) in privinta Fondului "Proprietatea", daca nu exista cumparator sau succesor in drepturi al acestuia, in sensul Legii nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

6. La titlul I articolul unic punctul 13, dupa alineatul (7) al articolului 9^2 se introduc trei noi alineate, alineatele (8)"(10), cu urmatorul cuprins:
"(8) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se reduce capitalul social al Fondului "Proprietatea" de la 14.240.540.675 lei la 13.757.592.587 lei, prin anularea unui numar de 482.948.088 actiuni neplatite apartinand statului roman, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice.
(9) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reducerea de capital social mentionata la alin. (8) va fi inregistrata la Oficiul registrului comertului in baza hotararii Consiliului de supraveghere al Fondului "Proprietatea". Hotararea Consiliului de supraveghere al Fondului "Proprietatea" privitoare la reducerea de capital social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si va avea acelasi regim ca si hotararile adunarii generale a actionarilor, in ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta.
(10) Prin derogare de la prevederile art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reducerea capitalului social va putea fi facuta imediat dupa publicarea hotararii de reducere in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a."

7. La titlul I articolul unic punctul 17, alineatul (1) al articolului 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Fondul "Proprietatea" va fi administrat de organele de conducere, astfel cum sunt acestea reglementate de actul constitutiv al Fondului "Proprietatea", aprobat prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

8. La titlul I articolul unic punctul 17, alineatele (3) si (4) ale articolului 12 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Capitalul social initial al Fondului "Proprietatea" este impartit in actiuni detinute de Ministerul Finantelor Publice. O parte dintre acestea pot fi vandute de catre Ministerul Finantelor Publice prin operatiuni bursiere autorizate de reglementarile operatorului de piata sau legislatia aplicabila, iar cealalta parte va fi distribuita titularilor titlurilor de despagubire sau ai titlurilor de conversie, dupa caz, in conditiile legii. Actiunile vor fi distribuite persoanelor mentionate in acest articol prin transformarea titlurilor de despagubire sau a titlurilor de conversie, dupa caz, in actiuni emise de Fondul "Proprietatea", conform mecanismului prevazut la cap. V^1. Realizarea conversiei acestor Titluri in actiuni emise de Fondul "Proprietatea" determina stingerea creantelor constatate prin aceste titluri .
(4) Fondul "Proprietatea" va fi admis la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de S.C. Bursa de Valori Bucuresti " S.A. si fara promovarea unei oferte publice. Admiterea la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de S.C. Bursa de Valori Bucuresti " S.A. se realizeaza in baza prospectului mentionat la art. 7 alin. (2) lit. j), actualizat, dupa caz, in conformitate cu prevederile alin. (4^1)."

9. La titlul I articolul unic punctul 17, dupa alineatul (4) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) In perioada cuprinsa intre data intocmirii prospectului mentionat la art. 7 alin. (2) lit. j) si data admiterii la tranzactionare, aparitia oricarui nou eveniment sau modificarea informatiilor initiale prezentate in cadrul prospectului trebuie sa faca obiectul unui amendament aprobat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Solicitarea de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de S.C. Bursa de Valori Bucuresti " S.A. se va face in termen de cel mult 90 de zile lucratoare de la data inregistrarii la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare."

10. La titlul I articolul unic punctul 17, alineatul (5) al articolului 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) "n situatia lansarii de catre Ministerul Finantelor Publice a unei oferte publice secundare de vanzare, prospectul pentru derularea ofertei publice secundare va fi acelasi cu prospectul mentionat la art. 7 alin. (2) lit. j), actualizat cu informatii suficiente despre termenii ofertei si valorile mobiliare oferite, daca este cazul, astfel incat sa permita investitorilor sa adopte o decizie cu privire la cumpararea respectivelor valori mobiliare. Oferta publica secundara de vanzare lansata de Ministerul Finantelor Publice se va derula cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin hotarare a Guvernului se stabilesc numarul actiunilor ce urmeaza a fi oferite in cadrul vanzarii si conditiile in care are loc lansarea si derularea ofertei publice secundare de vanzare."

11. La titlul I articolul unic punctul 18, alineatul (4) al articolului 12^1 se abroga.

12. La titlul I articolul unic punctul 22, alineatul (4) al articolului 14^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Sursele de finantare a acordarii despagubirilor in numerar de catre Directie se asigura din dividendele aferente actiunilor detinute de stat la Fondul "Proprietatea", din sumele obtinute ca urmare a vanzarilor de actiuni emise de Societatea Comerciala "Fondul Proprietatea" " S.A., efectuate de catre Ministerul Finantelor Publice, dupa deducerea cheltuielilor efectuate de Societatea Comerciala "Fondul Proprietatea" " S.A., si in completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice."

13. La titlul I articolul unic punctul 26, alineatul (1) al articolului 18^7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18^7
(1) Procedura de conversie a titlurilor de despagubire, respectiv a titlurilor de conversie in actiuni emise de Fondul "Proprietatea" se suspenda cu 10 zile lucratoare inainte de prima sedinta de tranzactionare si pana la data stabilita conform prevederilor alin. (2). Pana la data suspendarii, conversia titlurilor de despagubire, respectiv a titlurilor de conversie in actiuni emise de Fondul "Proprietatea" se va realiza la valoarea nominala."

Afişează Legea nr. 142/2010 privind aprobarea OUG nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Fondul Proprietatea    Legea 142/2010    OUG 81/2007    Actiuni

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa – principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii – pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu