din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2427 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » OG 27/2011, privind transporturile rutiere, Actualizata 2017

OG 27/2011, privind transporturile rutiere, Actualizata 2017

  Publicat: 25 Feb 2017       68926 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
ORDONANTA Guverului nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere, Actualizata 2017

Actualizata Legea 94/2016 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial nr. 369 din 13-mai-2016

1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Document oficial, eliberat in conditiile legii, care da dreptul titularului sa fie incadrat in munca in Romania.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

Articolul 66
Pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se realizeaza in centrele de pregatire si perfectionare autorizate de catre autoritatea competenta, in conditiile stabilite de aceasta prin norme.

Articolul 67
(1) Examinarea in vederea atestarii profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se realizeaza de catre autoritatea competenta, in conditiile stabilite de aceasta prin norme.
(2) Examinarea in vederea atestarii profesionale a lectorilor necesari procesului de pregatire si perfectionare profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se realizeaza de catre autoritatea competenta, in conditiile stabilite de aceasta prin norme.
(3) Examinarile prevazute la alin. (1) si (2) se realizeaza de catre o comisie de examinare, formata din 3 membri, specialisti in domeniul transporturilor rutiere din cadrul directiei de specialitate a aparatului propriu al autoritatii competente si din cadrul unitatii din subordinea acesteia cu atributii in autorizarea operatorilor de transport rutier.
(4) Pentru prestarea activitatii de examinare, membrii comisiei de examinare prevazuti la alin. (3) sunt remunerati din cuantumul tarifului achitat de candidati pentru sustinerea examinarii, in conditiile stabilite de autoritatea competenta .
Articolul 68
(1) Conducatorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzatoare pentru categoriile D1, D1E, D sau DE care efectueaza operatiuni de transport rutier ce fac obiectul prezentei ordonante au obligatia de a detine si un certificat de calificare profesionala initiala (CPI) sau un certificat de calificare profesionala continua (CPC) , dupa caz.
(2) Conducatorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzatoare pentru categoriile C1, C1E, C sau CE care efectueaza operatiuni de transport rutier ce fac obiectul prezentei ordonante au obligatia de a detine si un certificat de calificare profesionala initiala (CPI) sau un certificat de calificare profesionala continua (CPC) , dupa caz.
(3) Conditiile privind pregatirea initiala si continua a conducatorilor auto prevazuti la alin. (1) si (2) , precum si conditiile privind obtinerea certificatului de calificare profesionala initiala (CPI) si a certificatului de calificare profesionala continua (CPC) se stabilesc de catre autoritatea competenta prin norme.

Articolul 69
(1) Certificatele de calificare profesionala initiala (CPI) si certificatele de calificare profesionala continua (CPC) se elibereaza de catre autoritatea competenta numai:
a) conducatorilor auto cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene care au in Romania resedinta curenta, asa cum este aceasta definita la art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3. 821/1985 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de inregistrare in transportul rutier, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) conducatorilor auto cetateni ai unui alt stat din afara Uniunii Europene, care sunt angajati in mod legal de un operator de transport sau de o intreprindere cu sediul ori domiciliul in Romania sau care sunt detinatori ai unui permis de munca valabil eliberat de autoritatile romane.
(2) Certificatele de calificare profesionala initiala (CPI) si certificatele de calificare profesionala continua (CPC) eliberate de autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene conform prevederilor Directivei 2003/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea initiala si formarea periodica a conducatorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de marfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3. 820/85 al Consiliului si a Directivei 91/439/CEE a Consiliului si de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului sunt recunoscute in Romania.

Articolul 70
Certificatele de competenta profesionala si/sau atestatele valabile eliberate de autoritatile statelor membre ale Uniunii Europene pentru conducatori auto, consilieri de siguranta pentru transportul rutier al marfurilor periculoase si persoanele desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport sunt recunoscute in Romania ca fiind echivalente cu cele eliberate de autoritatile romane.

Articolul 701
Scolile de conducatori auto din cadrul Ministerului Apararii Nationale si al Ministerului Afacerilor Interne, care efectueaza pregatire in vederea obtinerii permisului de conducere pentru personalul propriu, isi desfasoara activitatea in baza conditiilor stabilite prin protocoale incheiate de fiecare dintre aceste ministere cu Ministerul Transporturilor.

Articolul 702
In cuprinsul protocoalelor prevazute la art. 701 se stabileste si modul de aplicare a prevederilor art. 62 alin. (2) si (3) si ale art. 63, 64, 66 si 67. AA�


SECTIUNEA 4: Vehicule rutiere

Articolul 71
(1) Transportul rutier poate fi efectuat numai cu vehicule rutiere a caror stare tehnica corespunde reglementarilor specifice in vigoare, avand inspectia tehnica periodica valabila, acestea fiind clasificate/incadrate corespunzator, conform reglementarilor in vigoare.
(2) Pentru accesul pe infrastructura rutiera, vehiculele rutiere fabricate in tara sau in strainatate, inmatriculate sau care urmeaza sa fie inmatriculate in Romania, sunt supuse omologarii in vederea inmatricularii sau inregistrarii si/sau inspectiei tehnice periodice, dupa caz, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
(3) Transportul rutier de marfuri si/sau persoane se efectueaza numai cu vehicule rutiere destinate prin constructie tipului respectiv de transport si dotate cu tahografe si limitatoare de viteza, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Articolul 72
Defectiunile tehnice constatate la controlul in trafic se clasifica in defectiuni tehnice minore, majore si periculoase, conform planului de operatiuni stabilit prin reglementarile specifice in vigoare.

Articolul 73
(1) In scopul facilitarii controlului vehiculelor care fac obiectul prezentei ordonante utilizate de catre operatorii de transport/intreprinderi, acestia au obligatia dotarii acestora cu placute din care sa rezulte dimensiunile si masele maxime autorizate ale vehiculului.
(2) Modelul si locul de aplicare a placutelor se stabilesc de autoritatea competenta prin norme.
(3) Placutele prevazute la alin. (1) fac dovada conformitatii vehiculului respectiv cu prevederile legislatiei comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise si masele maxime autorizate.
(4) In cazul in care caracteristicile vehiculului nu mai corespund cu cele indicate in placuta, operatorul de transport/intreprinderea are obligatia de a solicita modificarea datelor inscrise pe placuta in mod corespunzator.
(5) Vehiculele care sunt dotate cu placute sunt verificate:
a) prin sondaj, in privinta respectarii maselor maxime autorizate; si
b) ori de cate ori exista suspiciuni ca nu sunt respectate, in privinta dimensiunilor maxime autorizate.

Articolul 74
Echiparea cu tahografe si limitatoare de viteza este obligatorie pentru autovehiculele ori ansamblurile de vehicule rutiere destinate transportului rutier de marfuri a caror masa totala maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone si pentru autovehiculele destinate transportului rutier de persoane avand mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, in conformitate cu prevederile reglementarilor nationale si ale Uniunii Europene.

Afişează OG 27/2011, privind transporturile rutiere, Actualizata 2017 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OG 27/2011    Transporturi    Transporturi rutiere    OG 27/2011 actualizata 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 711/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii ale art. 112 din Codul Rutier
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Discriminarea creata de legiuitor incepand cu data de 1 aprilie 2001 intre meserii din acelasi domeniu in privinta recunoasterii conditiilor speciale nu poate fi cenzurata de instanta de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna Sectia Civila, Sentinta civila nr. 111/2017, in sedinta publica din 09 februarie 2017

Lipsa acordului de vointa al salariatului in ceea ce priveste modificarea contractului de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita, Sectia I Civila, Sentinta nr. 648 din data de 21.04.2016

Acordarea sporului pentru conditii speciale in baza Legii 223/2007
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. 6062R din 28-oct-2009

Contract colectiv de munca. Neindeplinirea obligatiei de a achita lunar sporul pentru conditii speciale de munca de 25% din salariul de baza.Plata drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.991 din data 22.03.2012

Cerere de reabilitare judecatoreasca. Refuzul de a achita cheltuieli judiciare catre stat. Prescriptia extinctiva
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj - Decizie nr. 461 din data 01.10.2010

Obligarea la eliberarea licentei de taxi
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2431 din 12 Aprilie 2005Articole Juridice

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Izolarea si carantina in coronacriza. Efecte juridice si economico-sociale
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Telemunca. Consecinte asupra migratiei fortei de munca. Particularitati privind prelucrarea si circulatia datelor cu caracter personal
Sursa: Av. Marius-Catalin Predut

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim