din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2223 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

  Publicat: 02 Oct 2011       19130 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de Urgenta nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

Publicata in Monitorul Oficial nr. 696 din 30 septembrie 2011

Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.


3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Autoritatea de Supraveghere a arhivei este Ministerul Justitiei.
(2) Ministerul Justitiei, in calitatea sa de Autoritate de Supraveghere, exercita urmatoarele atributii:
a) autorizeaza operatorii, cu avizul consultativ al Corpului operatorilor, in vederea inregistrarii in arhiva a avizelor de inscriere;
b) supravegheaza activitatea de inregistrare a avizelor de inscriere de catre operatori si agentii acestora;
c) administreaza si intretine sistemul computerizat de siguranta al arhivei amplasat la sediul Ministerului Justitiei.
Acesta constituie unul dintre nodurile sistemului de administrare a informatiei arhivei, care este compus din doua sau mai multe servere independente, situate in locuri diferite si conectate intre ele. in mod exceptional, Autoritatea de Supraveghere poate efectua inregistrari in arhiva ale avizelor de inscriere, insa doar in cazurile expres si limitativ prevazute de lege;
d) controleaza activitatea operatorilor si a agentilor acestora, precum si functionarea arhivei, in vederea asigurarii respectarii dispozitiilor legale in vigoare. in acest scop Autoritatea de Supraveghere va emite decizii pentru punerea in aplicare a prevederilor legale, care vor avea caracter obligatoriu pentru operatori si agentii acestora;
e) examineaza orice plangere primita referitoare la nerespectarea de catre operatori, directorii de arhiva sau de agentii imputerniciti a dispozitiilor legale si dispune masurile corespunzatoare pentru remedierea situatiei, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante si ale regulamentului;
f) constata savarsirea abaterilor disciplinare prevazute de prezenta ordonanta si aplica sanctiunile corespunzatoare;
g) supravegheaza desfasurarea activitatii operatorilor si agentilor acestora in conformitate cu regulile concurentiale, sesizeaza Consiliul Concurentei cu privire la incalcarea acestora si poate suspenda sau revoca dreptul de a efectua operatiuni de inregistrare in arhiva, atunci cand exista probe suficiente cu privire la practicile respective. Masurile luate isi vor produce efectele pana la solutionarea definitiva a cauzei, potrivit dispozitiilor Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; dupa acest moment, Autoritatea de Supraveghere va dispune masuri in concordanta cu decizia Consiliului Concurentei sau, dupa caz, a instantei judecatoresti;
h) suspenda sau revoca dreptul unui operator sau al unui agent de a efectua inscrieri in arhiva, in cazul in care constata ca acesta a incalcat in mod repetat dispozitiile legale si deciziile sale, mentionate la lit. d);
i) coopereaza cu operatorii si agentii acestora, respectiv cu Corpul operatorilor, in scopul imbunatatirii calitatilor si performantelor tehnice, a administrarii si functionarii arhivei, precum si a relatiei dintre arhiva si terminalele care o deservesc;
j) asigura, in conditiile legii, accesul direct si gratuit al publicului la citirea informatiilor inscrise in arhiva numai prin intermediul aplicatiei software a arhivei de pe site-urile oficiale ale Ministerului Justitiei si Corpului operatorilor;
k) poate lua, in mod temporar, masurile care se impun in cazul in care modalitatile tehnice de a accesa arhiva, folosite de public, de operatori sau agentii imputerniciti ai acestora, ar conduce la perturbarea functionarii arhivei si la ingreunarea substantiala a realizarii scopului pentru care aceasta a fost creata."

4. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Persoanele juridice straine vor putea sa infiinteze in Romania, in conditiile legii, entitati cu personalitate juridica avand ca obiect de activitate inscrierea in arhiva a operatiunilor prevazute de lege."

5. La articolul 12, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Corpul operatorilor va putea propune Autoritatii de Supraveghere adoptarea de reguli interne pentru administrarea si operarea arhivei, cu respectarea dispozitiilor Codului civil, a prezentei ordonante si a regulamentului."

6. La articolul 12, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (5^1) si (5^2), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) Corpul operatorilor va putea participa alaturi de Autoritatea de Supraveghere la elaborarea regulamentului pentru organizarea si functionarea AEGRM.
(5^2) Corpul operatorilor poate propune Autoritatii de Supraveghere luarea de masuri disciplinare impotriva operatorilor si agentilor imputerniciti ai acestora. Toate masurile disciplinare luate de Autoritatea de Supraveghere vor fi comunicate Corpului operatorilor."

7. La articolul 13, partea introductiva si punctul 2 al literei b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
Persoanele care doresc sa obtina autorizatia de operator vor inainta Autoritatii de Supraveghere urmatoarele documente:
....................................
2. o copie certificata de pe actul constitutiv de la registrul comertului, registrul asociatiilor si fundatiilor, respectiv copia actului administrativ care a autorizat constituirea si functionarea pe teritoriul Romaniei a persoanei juridice;".

8. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) in termen de 45 de zile de la data depunerii documentatiei complete pentru obtinerea autorizatiei de operator, Autoritatea de Supraveghere va solutiona cererea de acordare a autorizatiei. in cadrul acestui termen Autoritatea de Supraveghere va solicita Corpului operatorilor sa se pronunte, motivat, asupra capacitatii solicitantului de a opera in arhiva, printr-un aviz consultativ. Documentatia se depune in doua exemplare, unul la Autoritatea de Supraveghere, unul la Corpul operatorilor. Exemplarul original se depune la Autoritatea de Supraveghere .
(2) Autorizarea se realizeaza prin ordin al ministrului justitiei si se acorda pe o durata de 3 ani, cu posibilitatea reinnoirii periodice.
(3) in vederea solutionarii cererii de autorizare, Autoritatea de Supraveghere va verifica indeplinirea conditiilor stabilite de lege, precum si gradul de satisfacere a urmatoarelor criterii:
a) gradul de acoperire teritoriala a solicitantului;
b) existenta unor resurse financiare suficiente pentru exercitarea atributiei de operator;
c) numarul de birouri teritoriale care vor primi avize de inscriere, in vederea inregistrarii in arhiva;
d) existenta unei garantii pentru raspunderea profesionala, superioara nivelului minim stabilit la art. 20 alin. (1);
e) oferirea serviciilor de inscriere pentru publicul larg;
f) capacitatea de a crea facilitati pentru accesul liber al publicului la informatiile cuprinse in arhiva;
g) capacitatea de a asigura accesul la arhiva prin tehnologii noi.
(4) Prin instructiuni, Autoritatea de Supraveghere va stabili continutul si punctajul corespunzator fiecarui criteriu si va putea, in functie de conditiile existente pe piata serviciilor operatorilor, sa completeze sau sa reduca numarul criteriilor prevazute la alin. (3).
(5) Criteriile de autorizare stabilite de Autoritatea de Supraveghere trebuie indeplinite de solicitanti si de agentii acestora la momentul solicitarii autorizatiei de operator, pe toata durata functionarii si pentru orice birou teritorial infiintat ulterior momentului autorizarii.
(6) Agentii imputerniciti dupa autorizarea operatorului trebuie sa indeplineasca criteriile aprobate prin instructiunile de autorizare in vigoare la momentul imputernicirii acestora.
Afişează OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noul Cod Civil    Codul civil 2011    Codul civil republicat    CSM    ICCJ    OUG 89/2000    Legea 298/2002

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Venituri care nu intra in categoria �veniturilor din alte surse� si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare incheiat intre o asociatie intercomunitara de dezvoltare a serviciilor publice de apa-canal si un operator. Aderarea unei unitati administrativ teritoriale la asociatie. Aplicarea dispozitiilor legale privind stabilirea redeventei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 626/30.07.2020

Contestatie impotriva deciziei de pensionare, dovada vechimii in munca, stagiul de cotizare in sistemul public de pensii, dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 403/29.09.2020

Prescriptia dreptului la actiune; dreptul de acces la instanta, componenta a dreptului la proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 431/13.10.2020

Motive de recurs. Invocarea omisso medio a unor critici
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila - Decizia civila nr. 125 din 20 martie 2019

Fapta ilicita cauzatoare de prejudicii. Raport de prepusenie. Actiunea in regres a comitentului. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2142 din 21 octombrie 2020

Teren vandut in baza unui titlu constatat nul. Actiune in restituirea pretului. Prescriptia dreptului material la actiune
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 961 din 27 mai 2020

Salariatul aflat in somaj tehnic avea obligatia de a se prezenta la serviciu si de a indeplini sarcinile trasate de conducerea societatii
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna - Sentinta civila nr. 1119 din data de 23 noiembrie 2017

Sarcina probei privind achitarea drepturilor salariale si a altor beneficii revine angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1829/2019 din 28.03.2019Articole Juridice

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Raspunderea coordonatorului activitatii salariatului in accidentele de munca. Plata daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea anticoruptie: efectuarea de operatiuni financiare incompatibile cu functia ca acte de comert � aspecte de constitutionalitate si previzibilitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu