din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4013 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG nr. 48/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii

OUG nr. 48/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii

  Publicat: 10 Jun 2010       32097 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


OUG nr. 48/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 384 din 10 iunie 2010

Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

Avand in vedere necesitatea eficientizarii serviciilor de asistenta medicala, prin implicarea autoritatilor administratiei publice locale si implicit a reprezentantilor colectivitatilor locale in conducerea si coordonarea spitalelor publice, precum si necesitatea adoptarii urgente a unui cadru juridic pentru responsabilizarea acestora,
tinand cont ca procesul de descentralizare vizeaza masuri urgente care urmeaza a fi intreprinse pe termen scurt prin constituirea unor structuri flexibile capabile sa surprinda indeaproape si cu promptitudine nevoile reale de sanatate ale populatiei din comunitati,
avand in vedere necesitatea accelerarii procesului de reforma in domeniul sanitar, precum si urgenta finalizarii procesului de descentralizare prin transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale,
deoarece, in caz contrar, nu se pot asigura punerea in aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament si indeplinirea obligatiei statului de garantare a dreptului constitutional al cetatenilor la ocrotirea sanatatii, prin certificarea calitatii serviciilor de sanatate, precum si a faptului ca spitalele functioneaza la standarde nationale si europene,
tinand cont de urgenta stabilirii unor masuri economico-financiare la nivelul spitalelor din cauza recesiunii economice severe care pune in pericol stabilitatea economica a Romaniei si pentru asigurarea respectarii angajamentelor asumate de Guvernul Romaniei cu ocazia negocierilor acordurilor de imprumut cu organismele financiare in ceea ce priveste nivelul deficitului bugetului general consolidat pentru anul 2010,
intrucat neadoptarea de masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, ar conduce la reale dificultati in ceea ce priveste o functionare optima a intregii activitati de conducere a spitalelor, precum si in asigurarea efectiva a accesului egal al cetatenilor la ingrijirile sanitare de baza si cresterea calitatii vietii,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta

Art. I
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In sensul prevederilor prezentei legi, prin ministere si institutii cu retele sanitare proprii se intelege autoritatile si institutiile care au in subordine unitati sanitare, altele decat Ministerul Sanatatii, respectiv Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Academia Romana si autoritatile administratiei publice locale."

2. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare in domeniile sanatatii publice sunt unitati cu personalitate juridica si functioneaza, potrivit legii, in coordonarea Ministerului Sanatatii."

3. La articolul 17 alineatul (2), litera (o) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"o) in domeniul programelor nationale de sanatate, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti au atributii privind implementarea, coordonarea, monitorizarea si evaluarea acestora la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, iar pentru realizarea atributiilor lor in acest domeniu pot incheia contracte pentru derularea programelor nationale de sanatate cu unitati sanitare publice si private, institutii publice, furnizori de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale autorizati si evaluati, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, alte institutii si organizatii guvernamentale si neguvernamentale, precum si cu autoritatile administratiei publice locale pentru structurile al caror management a fost preluat de catre acestea, in conditiile prevazute in Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate."

4. La articolul 17, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Sumele necesare pentru derularea contractelor prevazute la alin. (2) lit. o) se suporta din fondurile alocate programelor nationale de sanatate."

5. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
(1) Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru asigurarea Ssistentei medicale.
(2) Directiile de sanatate publica incheie contracte cu autoritatile administratiei publice Locale pentru asigurarea cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentisti, asistentilor medicali si a cheltuielilor pentru baremul de dotare cu medicamente si materiale sanitare din cabinetele de medicina generala si dentara din unitatile de invatamant.
(3) Sumele necesare pentru derularea contractelor prevazute la alin. (2) se asigura din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii.
(4) Spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale incheie contracte cu directiile de sanatate publica in conditiile prevazute la art. 190^1 si art. 190^2."

6. La articolul 49, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)i��(6), cu urmatorul cuprins:
"(4) Pentru realizarea atributiilor si activitatilor prevazute in cadrul programelor nationale de sanatate, unitatile de specialitate prevazute la alin. (2) pot incheia contracte/conventii civile cu medici, asistenti medicali si alte categorii de personal, dupa caz, precum si cu persoane juridice, potrivit dispozitiilor Codului civil si in conditiile stabilite prin Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate.
(5) Contractele/conventiile civile incheiate in conditiile alin. (4) de catre unitatile de specialitate stabilite la alin. (2) prevad actiuni multianuale, sunt de natura civila si se incheie pentru toata perioada de derulare a programelor nationale de sanatate.
(6) Sumele necesare pentru derularea contractelor prevazute la alin. (4) sunt cuprinse in fondurile alocate programelor nationale de sanatate."

7. Dupa articolul 49 se introduce un nou articol, articolul 49^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 49^1
(1) Unitatile sanitare cu paturi din reteaua autoritatilor administratiei publice locale pot derula programe nationale de sanatate finantate din urmatoarele surse:
a) bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in baza contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate;
b) bugetul Ministerului Sanatatii, din sumele alocate de la bugetul de stat si din veniturile proprii directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, in baza contractelor incheiate cu acestea, in conditiile stabilite prin Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate.
(2) Unitatile sanitare din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie pot derula programe nationale de sanatate finantate din sursele prevazute la alin. (1) lit. a). Programele nationale de sanatate finantate din sursele prevazute la alin. (1) lit. b) pot fi derulate cu conditia indeplinirii criteriilor de selectie, aprobate in conditiile prezentei legi."

8. La articolul 93, alineatele (1) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Finantarea acordarii asistentei medicale publice de urgenta se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, precum si prin bugetele altor ministere si institutii cu retea sanitara proprie, din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, din bugetul autoritatilor publice locale, precum si din alte surse prevazute prin lege, inclusiv donatii si sponsorizari.
........................................................
(5) Unitatile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor de urgenta sunt finantate din bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii, din bugetul de stat prin bugetele ministerelor si Institutiilor cu retea sanitara proprie cu sumele aferente cheltuielilor de personal, cheltuielilor cu medicamentele, reactivi si materiale sanitare, cheltuielilor ocazionate de investigatiile paraclinice pentru cazurile rezolvate in aceste structuri, fara a fi necesara internarea lor in unitatea sanitara din care face parte respectivul UPU sau CPU, si cheltuielilor aferente altor bunuri si servicii pentru intretinerea si functionarea acestor structuri."

Afişează OUG nr. 48/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Spitale    Descentralizare    OUG 48/2010    Legea 95/2006    OUG 162/2008

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Dezlegarea unei probleme de drept. Redeschiderea urmaririi penale prev. de art. 335 CPP este supusa confirmarii judecatorului de camera preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintetele neexercitarii dreptului procesual in cadrul termenului stabilit de lege in cazul revizuirii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1413 din 21 mai 2015

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.146 din data 21.02.2012

Cerere de fuziune prin contopire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.6 din data 16.05.2012

Termenul de recurs impotriva ordonantei presedintiale prin care s-a stabilit plasamentul copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 7/2012

Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare pentru recalcularea drepturilor de pensie ale persoanelor nevazatoare
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia ICCJ nr. 9 din 14 mai 2012 (Decizia 9/2012)

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V- a Comerciala - Decizia comerciala nr. 61/14. 02. 2011

Uzucapiune. Aplicarea legii in timp. RIL admis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile UniteArticole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa � principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii � pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior � pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu