din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3526 de useri online



Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior

Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior

  Publicat: 24 Jul 2019       7291 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior, inregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 716 din 10.07.2019 a fost publicat in Monitorul nr. 3 din 24.07.2019.

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Inainte de deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana , Comisia evalueaza legislatia fiecarui stat candidat, pentru a stabili un program de lucru si pentru a defini pozitiile de negociere.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Sindicatele sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale,
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
(stat federativ). Stat format din 2 sau mai multe state membre, caracterizat prin functionarea a 2 randuri de organe de conducere -
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
(stat federativ). Stat format din 2 sau mai multe state membre, caracterizat prin functionarea a 2 randuri de organe de conducere -
Sindicatele sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale,
Sindicatele sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale,
Sindicatele sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
(termen CNA). Orice eveniment, organizat sau neorganizat, care poate prezenta interes pentru o parte importanta a publicului si care este cuprins �n lista aprobata de Consiliul National al Audiovizualului.
(termen CNA). Orice eveniment, organizat sau neorganizat, care poate prezenta interes pentru o parte importanta a publicului si care este cuprins �n lista aprobata de Consiliul National al Audiovizualului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

- imbunatatirea continua a relatiei intre colegi;
- cultivarea respectului si a pretuirii reciproce in relatiile profesionale.
(7) Principiul platii egale pentru munca egala implica, pentru aceeasi munca sau pentru o munca pentru care este atribuita o valoare egala, eliminarea, cu privire la toate elementele si conditiile de remunerare, a oricarei discriminari directe sau indirecte.
(8) Tuturor salariatilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la plata egala in raport cu munca prestata, dreptul la negocieri colective, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie impotriva concedierilor nelegale.

Articolul 4
(1) Partile se obliga ca, in perioada de aplicare a prezentului Contract Colectiv de Munca, sa nu initieze si sa nu sustina promovarea unor acte normative sau a altor dispozitii care ar conduce la diminuarea drepturilor care decurg din legislatia specifica invatamantului in vigoare la data inregistrarii acestui contract .
(2) Ministerul Educatiei Nationale se obliga sa nu initieze niciun act normativ si/sau act administrativ cu caracter normativ care priveste relatiile de munca si sistemul national de invatamant, fara consultarea F.N.S. Alma Mater.
(3) Eventualele completari ale prezentului Contract Colectiv de Munca vor face obiectul unor noi negocieri .
(4) In vederea evaluarii nivelului invatamantului superior si cercetarii si a monitorizarii resurselor financiare, Ministerul Educatiei Nationale desemneaza un reprezentant al F.N.S. Alma Mater cu rol de observator in Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior. Nominalizarea acestuia si a inlocuitorilor acestuia va fi realizata de catre F.N.S. Alma Mater, in termen de o luna de la data semnarii prezentului contract .

Articolul 5
(1) Negocierea contractului colectiv de munca la nivelul unitatilor prevazute in Anexa nr. 2 se face de catre sindicatele reprezentative.
In unitatile in care nu exista sindicate reprezentative, negocierea contractului colectiv de munca se face dupa cum urmeaza:
a) daca exista un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federatie sindicala reprezentativa in sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de catre reprezentantii federatiei sindicale, la solicitarea si in baza mandatului sindicatului, impreuna cu reprezentantii alesi ai angajatilor, conform legii;
b) daca exista un sindicat neafiliat la o federatie sindicala reprezentativa in sectorul de activitate din care face parte unitatea sau nu exista niciun sindicat, negocierea se face numai de catre reprezentantii angajatilor.
(2) In cazul in care, la nivelul grupului de unitati, nu exista organizatii sindicale reprezentative care sa reprezinte cel putin jumatate din numarul total de angajati ai grupului de unitati, la negocierea contractului colectiv de munca salariatii sunt reprezentati dupa cum urmeaza:
a) de catre reprezentantii mandatati de organizatiile sindicale reprezentative din cadrul fiecarei unitati care au decis constituirea grupului;
b) pentru unitatile membre ale grupului in care nu exista sindicate reprezentative, dar exista sindicate afiliate la federatii sindicale reprezentative in sectorul de activitate in care s-a constituit grupul, angajatii sunt reprezentati de catre federatiile sindicale respective, in baza solicitarii si mandatului sindicatelor, si de reprezentantii angajatilor din respectivele unitati.
(3) Federatiile sindicale reprezentative la nivelul sectoarelor de activitate, conform prezentei legi, pot participa la negocierea contractelor colective de munca la nivel de grupuri de unitati in care au sindicate afiliate, la solicitarea si in baza mandatului din partea acestora.
(4) In contractele colective de munca incheiate cu sindicatele, la nivelul unitatilor prevazute in Anexa nr. 2, partile convin, printr-o clauza expresa, plata de catre salariatii care nu sunt membri de sindicat a unei contributii lunare, din veniturile lunare brute.
(5) Cotizatia se va retine pe statul de plata de catre Compartimentul Resurse Umane-Salarizare al angajatorului si se vireaza sindicatelor care au semnat Contractul Colectiv de Munca .

Articolul 6
(1) In situatiile in care, in privinta drepturilor care decurg din prezentul Contract Colectiv de Munca, intervin reglementari legale mai favorabile salariatilor, acestea vor face parte, de drept, din contract .
(2) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens. Daca nu se realizeaza consensul, clauza se interpreteaza potrivit regulilor dreptului comun. Daca si dupa aceasta exista divergente, interpretarea clauzelor se va face in sensul favorabil salariatilor, in limitele legii.

Articolul 7
(1) Drepturile si obligatiile personalului din invatamantul superior sunt reglementate prin Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Orice propunere de modificare a legislatiei in vigoare privind drepturile si obligatiile personalului din invatamantul superior nu poate fi facuta fara consultarea F.N.S. Alma Mater.

Articolul 8
(1) Partile convin sa sarbatoreasca anual, la 5 Octombrie - Ziua Mondiala a Educatiei, organizand impreuna, in timpul programului de lucru, manifestari specifice, dedicate acestui eveniment .
(2) Partile convin sa sarbatoreasca anual, la 19 Noiembrie - Ziua Nationala a Cercetatorului, organizand impreuna, in timpul programului de lucru, manifestari specifice, dedicate acestui eveniment .

Articolul 9
In luna septembrie a fiecarui an universitar, semnatarii prezentului Contract Colectiv de Munca vor avea obligatoriu o intrunire a Comisiei paritare. In cadrul acestei sedinte, partile se vor consulta in vederea elaborarii strategiei anuale de dezvoltare a invatamantului superior si cercetarii din Romania.

CAPITOLUL II
Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca

Articolul 10
(1) Prezentul Contract Colectiv de Munca se incheie pe o durata de 12 luni si intra in vigoare la data inregistrarii acestuia la D.D.S. Partile pot hotari prelungirea aplicarii Contractului Colectiv de Munca, in conditiile stabilite de art. 141 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, o singura data, cu cel mult 12 luni.
(2) Daca niciuna dintre parti nu are initiativa renegocierii lui anterior expirarii, contractul se prelungeste de drept, in conditiile legii.

Articolul 11
(1) Clauzele prezentului Contract Colectiv de Munca pot fi modificate pe parcursul executarii lui, ori de cate ori toate partile indreptatite sa negocieze Contractul Colectiv de Munca sunt de acord cu acest lucru, in conformitate cu prevederile art. 149 din Legea dialogului social nr. 62/2011.
(2) Cererea de modificare se aduce la cunostinta celeilalte parti, in scris, cu cel putin 30 de zile inainte de data propusa pentru inceperea negocierii.
(3) In perioada scursa de la depunerea cererii de modificare si pe perioada negocierilor in vederea modificarii contractului, angajatorul se obliga sa nu initieze si sa nu emita acte normative si/sau administrative cu caracter normativ, care sa incalce prevederile prezentului Contract Colectiv de Munca, precum si sa nu efectueze concedieri colective din motive neimputabile salariatilor. In aceste perioade F.N.S. Alma Mater se obliga sa nu declanseze conflicte de interese, conform art. 161 si 164 din Legea dialogului social nr. 62/2011.
(4) Modificarile aduse Contractului Colectiv de Munca se comunica in scris Ministerului Muncii si Justitiei Sociale si devin aplicabile de la data inregistrarii la acest minister .

Articolul 12
Aplicarea Contractului Colectiv de Munca poate fi suspendata prin acordul de vointa al partilor sau in caz de forta majora.

Articolul 13
Prezentul Contract Colectiv de Munca inceteaza:
- la implinirea termenului pentru care a fost incheiat, daca partile nu convin la prelungirea aplicarii acestuia sau nu opereaza prelungirea de drept conform art. 10 alin. (1);
- prin acordul partilor;
- la data dizolvarii, lichidarii angajatorului;
- in alte cazuri prevazute de lege.

Articolul 14





Afişează Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior pe o singură pagină



Citeşte mai multe despre:    Contract colectiv de munca    Contract la nivel de unitati    Sector de activitate    Invatamant superior    Ministerul Muncii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020

Organizatie sindicala. Calitate procesuala activa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 587/4 octombrie 2018

Criteriile stabilirii salariului de baza in privinta personalului platit din fonduri publice. Complexitatea si importanta activitatii desfasurate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 805/A din data de 31 mai 2019

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de salariat. Incheierea notei de constatare nu echivaleaza cu probarea de catre angajator a intrunirii conditiilor platii nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia nr. 836/ 31.03.2020

Sarcina probei privind achitarea drepturilor salariale si a altor beneficii revine angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1829/2019 din 28.03.2019

Actul de control al organului administrativ are strict valoare de constatare a inregistrarii prejudiciului angajatorului, fara a constitui izvorul lui
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1353/2020



Articole Juridice

Rolul organizatiilor sindicale in procedura transferului de intreprindere si al salariatilor
Sursa: Av. Iulian Gales

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat � o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social � intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Regulament intern angajatori-salariati | Model 2019
Sursa: MCP Cabinet avocati