din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2739 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior

Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior

  Publicat: 24 Jul 2019       7295 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior, inregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 716 din 10.07.2019 a fost publicat in Monitorul nr. 3 din 24.07.2019.

Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Sindicatele sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale,
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Persoanele, altele decat cele care apartin familiei extinse, care,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865

(3) In toate cazurile in care, in afara echipamentului prevazut de lege, angajatorul cere o anumita vestimentatie speciala ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta de catre acesta din venituri proprii.
(4) Incalcarea dispozitiilor legale privitoare la sanatatea si securitatea in munca atrage raspunderea disciplinara, administrativa, patrimoniala, civila sau penala, dupa caz, potrivit Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006. Nerespectarea obligatiilor care revin angajatorilor privind protectia salariatilor in procesul muncii constituie contraventie sau infractiune, dupa caz, conform legii si normelor in vigoare.
(5) Angajatorii sunt obligati sa supuna controlului medical anual intregul personal angajat, asigurand fondurile necesare pentru efectuarea anuala a unui set de analize medicale, specifice fisei postului, in conditiile prevazute de legislatia muncii.

Articolul 43
(1) La nivelul fiecarui angajator se va constitui un comitet de securitate si sanatate in munca, avand scopul de a asigura implicarea salariatilor in elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca . Modalitatea de constituire a acestuia si timpul de munca afectat activitatii in comitetele de securitate si sanatate in munca, timp considerat a fi efectiv lucrat, vor fi prevazute in contractele colective de munca incheiate la nivelul unitatilor si institutiilor prevazute in Anexa nr. 2 la prezentul contract .
(2) In contractele colective de munca incheiate la nivelul institutiilor si unitatilor prevazute in Anexa nr. 2 la prezentul contract se vor prevedea masurile specifice, periodicitatea, metodologia, obligatiile care revin angajatorilor si salariatilor, in conformitate cu reglementarile Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. Timpul aferent acestor activitati inclusiv orele de instructaj se includ in timpul de munca .
(3) Instruirea angajatilor in domeniul securitatii si sanatatii muncii se realizeaza de catre angajator periodic, prin modalitati specifice, stabilite de comun acord de catre acesta cu comitetul de securitate si sanatate in munca si cu reprezentantii sindicatelor sau ai salariatilor, acolo unde nu exista sindicate reprezentative.
(4) Instruirea este obligatorie pentru noii angajati, pentru cei care isi schimba locul, felul muncii sau conditiile de munca, pentru cei care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni, precum si in situatia in care intervin modificari ale legislatiei in domeniu .
(5) Organizarea activitatii de asigurare a securitatii si sanatatii in munca este cuprinsa in regulamentele interne, care vor fi aduse la cunostinta salariatilor prin comunicare si instruire directa de catre angajator, precum si prin afisare la sediul unitatii.
(6) Angajatorul are obligatia sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale.

Articolul 44
(1) In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii la locurile de munca, partile semnatare ale prezentului contract convin asupra urmatoarelor standarde minime:
- amenajarea ergonomica a locului de munca;
- asigurarea conditiilor de mediu - iluminat, microclimat in limitele indicilor de confort termic prevazuti de lege, aerisire, igienizare periodica, reparatii - in spatiile in care se desfasoara procesul instructiv-educativ, laboratoare, ateliere, birouri etc.;
- dotarea treptata a spatiilor de invatamant cu mijloace moderne de predare: calculator, retroproiector, instalatie audio- video, table si mijloace de scris neiritante si nepoluante etc.;
- asigurarea materialelor necesare personalului didactic, in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului instructiv- educativ;
- amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca: sali de studiu, cantine, vestiare, grupuri sanitare, sali de repaus etc.;
- diminuarea treptata, pana la eliminare, a emisiilor iritante sau/si poluante.
(2) Masurile concrete in sensul prevederilor de mai sus se vor stabili de catre unitatile prevazute in Anexa nr. 2 si de catre sindicatele afiliate federatiei sindicale. La nivelul unitatilor si institutiilor prevazute in Anexa nr. 2 la prezentul Contract Colectiv de Munca, aceste masuri se stabilesc de catre conducerea institutiei/unitatii si de catre sindicatele reprezentative sau reprezentantii salariatilor, dupa caz.
(3) In luna septembrie a fiecarui an, in cadrul comisiei paritare, in conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se prezinta Raportul privind starea invatamantului si cercetarii din institutiile si unitatile prevazute in Anexa nr. 2.

Articolul 45
(1) Angajatorul va organiza, la incadrarea in munca si ori de cate ori este nevoie, examinarea medicala a salariatilor, in scopul de a constata daca acestia sunt apti pentru prestarea activitatii pentru care au fost incadrati. Examinarea medicala este gratuita pentru salariati, angajatorul asigurand prin buget fondurile necesare pentru efectuarea examenului medical.
(2) Examinarea medicala are ca scop si prevenirea imbolnavirilor profesionale, concluziile examinarii conducand la adoptarea masurilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de munca .
(3) Personalul din invatamant beneficiaza in mod gratuit de asistenta medicala in cabinetele medicale si psihologice care apartin de unitatea de invatamant superior, precum si in policlinici si unitati spitalicesti stabilite prin protocol incheiat intre Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Sanatatii. Analizele medicale se vor realiza gratuit, in baza trimiterii medicului de familie . Personalul din invatamant beneficiaza de completarea gratuita a dosarelor de sanatate de catre medicul de medicina a muncii, sumele necesare in acest sens fiind asigurate potrivit legii.

Articolul 46
Angajatorii au obligatia sa puna la dispozitie si sa asigure accesul salariatilor la serviciul medical de medicina a muncii.

Articolul 47
Ministerul Educatiei Nationale se obliga ca, impreuna cu Ministerul Sanatatii, sa stabileasca incompatibilitatile de ordin medical cu functia didactica si sa elaboreze nomenclatorul bolilor profesionale pentru personalul din invatamant.

Articolul 48
(1) Institutiile si unitatile prevazute in Anexa nr. 2 nu vor refuza incadrarea sau mentinerea in functie a persoanelor cu handicap fizic sau neuromotor, in cazul in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu .
(2) Institutiile si unitatile prevazute in Anexa nr. 2 vor asigura, cu acordul sindicatelor, trecerea salariatilor care au recomandare medicala in alte locuri de munca cu prioritate pe posturi vacante din institutiile si unitatile prevazute in Anexa nr. 2 si, dupa caz, recalificarea profesionala a acestora.
(3) Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, generata de boli profesionale sau de accidente de munca este suportata potrivit O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 49
Institutiile si unitatile prevazute in Anexa nr. 2 pot asigura, integral sau partial, din surse proprii, transportul si cazarea salariatilor care domiciliaza in alte localitati, in conditiile legii.

Articolul 50
Personalul din invatamant si din biblioteci centrale universitare beneficiaza de o compensatie de la bugetul asigurarilor sociale de 50% din valoarea cazarii, a mesei si a tratamentului in bazele de odihna si tratament, precum si in alte spatii contractate de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale. In acest sens, Ministerul Educatiei Nationale va sprijini demersurile F.N.S. Alma Mater in vederea obtinerii unui numar cat mai mare de bilete de odihna si tratament pentru salariatii din invatamant, in perioada vacantelor scolare.

CAPITOLUL VI
Contractul individual de munca

Articolul 51
(1) In vederea stabilirii drepturilor si obligatiilor angajatorilor si salariatilor, angajarea se face prin incheierea contractului individual de munca, in care sunt stabilite drepturile si obligatiile pe care le are angajatul, precum si angajatorul fata de acesta.
(2) Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe functii, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea, conform art. 35 din Codul Muncii.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. 2 situatiile in care, prin lege, sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul de functii.

Articolul 52
(1) Incheierea contractului individual de munca se face pe baza conditiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului si numai pe criteriul aptitudinilor si competentei profesionale.
(2) Nerespectarea oricareia dintre conditiile legale necesare pentru incheierea valabila a contractului individual de munca atrage nulitatea acestuia, conform art. 57 din Codul Muncii.
(3) Constatarea nulitatii contractului individual de munca produce efecte pentru viitor, in conditiile art. 57 (2) din Codul Muncii.
(4) Nulitatea contractului individual de munca poate fi acoperita prin indeplinirea ulterioara de lege, conform art. 57 (3) Codul Muncii.
(5) In situatia in care o clauza este afectata de nulitate, intrucat stabileste drepturi sau obligatii pentru salariati, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de munca aplicabile, aceasta este inlocuita de drept cu dispozitiile legale sau conventionale aplicabile, salariatul avand dreptul la despagubiri, conform art. 57 (4) din Codul Muncii.
(6) Constatarea nulitatii si stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul partilor, conform art. 57 (6) Codul Muncii.
(7) Daca partile nu se inteleg, nulitatea se pronunta de catre instanta judecatoreasca, conform art. 57 (7) din Codul Muncii.

Afişează Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Contract colectiv de munca    Contract la nivel de unitati    Sector de activitate    Invatamant superior    Ministerul Muncii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020

Organizatie sindicala. Calitate procesuala activa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 587/4 octombrie 2018

Criteriile stabilirii salariului de baza in privinta personalului platit din fonduri publice. Complexitatea si importanta activitatii desfasurate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 805/A din data de 31 mai 2019

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de salariat. Incheierea notei de constatare nu echivaleaza cu probarea de catre angajator a intrunirii conditiilor platii nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia nr. 836/ 31.03.2020

Sarcina probei privind achitarea drepturilor salariale si a altor beneficii revine angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1829/2019 din 28.03.2019

Actul de control al organului administrativ are strict valoare de constatare a inregistrarii prejudiciului angajatorului, fara a constitui izvorul lui
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1353/2020Articole Juridice

Rolul organizatiilor sindicale in procedura transferului de intreprindere si al salariatilor
Sursa: Av. Iulian Gales

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat � o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social � intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Regulament intern angajatori-salariati | Model 2019
Sursa: MCP Cabinet avocati