din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4146 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior

Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior

  Publicat: 24 Jul 2019       7289 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior, inregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 716 din 10.07.2019 a fost publicat in Monitorul nr. 3 din 24.07.2019.

Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
A fost promulgat la 11.09.1865
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
A fost promulgat la 11.09.1865
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
A fost promulgat la 11.09.1865
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
A fost promulgat la 11.09.1865
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
A fost promulgat la 11.09.1865
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
A fost promulgat la 11.09.1865

Articolul 53
(1) Contractul individual de munca (CIM) se incheie in scris, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte (angajator si salariat), angajatorul fiind obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca .
(2) Modificarile aparute in conditiile schimbarii legislatiei cu privire la incadrarea personalului platit din fonduri publice (O.U.G. 79/2017) vor fi aduse la cunostinta angajatilor, prin incheierea de acte aditionale la CIM-ul existent.
(3) Fisa postului pentru fiecare salariat este anexa la contractul individual de munca . Orice modificare a acesteia se negociaza de catre salariat cu angajatorul, in prezenta liderului de sindicat, la solicitarea membrului de sindicat.

Articolul 54
(1) In institutiile si unitatile prevazute in Anexa nr. 2, contractele individuale de munca se incheie intre rector/director si salariati.
(2) Contractele individuale de munca se incheie prin grija si pe cheltuiala angajatorului.
(3) La solicitarea scrisa a salariatului, organizatia sindicala din care face parte acesta poate acorda asistenta la incheierea/modificarea contractului individual de munca .

Articolul 55
(1) Contractul individual de munca se incheie, de regula, pe perioada nedeterminata.
(2) In situatiile si conditiile prevazute de lege, contractul individual de munca se poate incheia si pe perioada determinata.
(3) Personalul din invatamant poate incheia contract de munca cu timp partial, in conditiile legii si ale prezentului Contract Colectiv de Munca .

Articolul 56
(1) Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia, sub sanctiunea prevazuta de art. 19 din Codul Muncii, de a informa persoana care solicita angajarea ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele generale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.
(2) Informarea prevazuta la alin. (1) va cuprinde, dupa caz, elementele prevazute la art. 17 si art. 18 din Codul Muncii.

Articolul 57
(1) Posturile vacante sau temporar vacante, care nu au putut fi ocupate, in conditiile legii, prin concurs pot fi ocupate in regim de cumul/plata cu ora de catre salariatii unitatii, conform legii.
(2) Desfasurarea activitatii didactice in regim de cumul/plata cu ora se face potrivit dispozitiilor Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de locul unde persoana respectiva are functia de baza .
(3) Incadrarea personalului didactic prin cumul sau in regim de plata cu ora se face in baza deciziei rectorului/directorului unitatii/institutiei prevazute in Anexa nr. 2, remunerarea activitatii astfel desfasurate facandu-se potrivit prevederilor legale.
(4) In situatia in care nu exista posturi didactice auxiliare, de cercetare si nedidactice vacante sau temporar vacante, promovarea persoanelor incadrate cu contract individual de munca in grade profesionale se face prin transformarea postului din statul de functii in care acestea sunt incadrate intr-unul de nivel imediat superior, potrivit dispozitiilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.
(5) In situatiile prevazute la alin. (1), la incheierea contractului individual de munca, salariatul va fi asistat de catre reprezentantul desemnat al sindicatului semnatar al prezentului Contract Colectiv de Munca, pentru membrii de sindicat, iar pentru nemembrii de sindicat, la cerere .

Articolul 58
(1) Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat sunt stabilite in cadrul prezentului Contract Colectiv de Munca, in cadrul contractelor colective de munca incheiate la nivelul unitatilor si institutiilor de invatamant prevazute in Anexa nr. 2 si in cadrul contractelor individuale de munca .
(2) Contractele colective de munca incheiate la nivelul institutiilor/unitatilor prevazute in Anexa nr. 2 pot stabili drepturi si obligatii numai in limitele si in conditiile prevazute de lege.

Articolul 59
Salariatii nu pot renunta la drepturile care le sunt recunoscute de lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate.

Articolul 60
(1) Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor.
(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare referitoare la felul muncii, locul sau de munca sau la drepturile salariale nu da dreptul angajatorului sa procedeze la desfacerea unilaterala a contractului individual de munca pentru acest motiv.
(3) In mod exceptional, modificarea unilaterala a contractului este posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de lege.
(4) Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) conditiile de munca;
e) salariul;
f) timpul de munca si timpul de odihna.
(5) Orice modificare a unuia din elementele prevazute la art. 41 alin. (3) sau art. 17 alin. (2) din Codul Muncii, in timpul executarii contractului individual de munca, impune incheierea unui act aditional la contract .
(6) In cazul in care contractul individual de munca este modificat prin acordul partilor, actul aditional se incheie odata cu acordul de vointa al partilor.
(7) Atunci cand contractul individual de munca este modificat unilateral de catre angajator, actul aditional se incheie in termen de 15 zile de la data aducerii la cunostinta, in scris, salariatului.
(8) Actul aditional nu se incheie in situatia in care modificarea contractului individual de munca rezulta din lege (de exemplu: acordarea indexarilor, majorarilor salariale etc.).

Articolul 61
(1) Delegarea sau detasarea salariatilor se face in conditiile stabilite de Codul Muncii, precum si de prezentul Contract Colectiv de Munca astfel:
a) angajatorul are obligatia de a consulta sindicatul semnatar al prezentului contract si salariatul, in legatura cu intentia de detasare a oricarui salariat care face parte din respectivul sindicat, in alta unitate;
b) in situatia in care un membru de sindicat refuza detasarea dispusa, acesta are dreptul de a solicita sprijinul organizatiei sindicale din care face parte, pentru a-l sustine in fata angajatorului;
c) pe perioada detasarii, salariatul are dreptul sa primeasca din partea angajatorului la care s-a dispus detasarea contravaloarea tuturor cheltuielilor de transport si cazare, conform art. 46 alin. (4) si art. 47 din Codul Muncii, o indemnizatie de delegare, conform prevederilor legale in vigoare, in baza art. 44 alin. (2) din Codul Muncii;
d) pe perioada detasarii, salariatul pastreaza calitatea de membru al sindicatului din care facea parte inainte de detasare, cu toate drepturile si obligatiile corelative;
e) pe perioada detasarii, angajatorul la care s-a dispus detasarea va achita in contul sindicatului din care provine salariatul toate datoriile legate de cotizatia acestuia, la cererea salariatului sau a sindicatului din care face parte .
(2) Pentru prelungirea perioadei de delegare a unui salariat membru de sindicat, angajatorul va solicita acordul salariatului si al sindicatului din care acesta face parte, conform art. 44 alin. (1) din Codul Muncii.

Articolul 62

Afişează Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Contract colectiv de munca    Contract la nivel de unitati    Sector de activitate    Invatamant superior    Ministerul Muncii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020

Organizatie sindicala. Calitate procesuala activa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 587/4 octombrie 2018

Criteriile stabilirii salariului de baza in privinta personalului platit din fonduri publice. Complexitatea si importanta activitatii desfasurate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 805/A din data de 31 mai 2019

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de salariat. Incheierea notei de constatare nu echivaleaza cu probarea de catre angajator a intrunirii conditiilor platii nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI ´┐Ż Decizia nr. 836/ 31.03.2020

Sarcina probei privind achitarea drepturilor salariale si a altor beneficii revine angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1829/2019 din 28.03.2019

Actul de control al organului administrativ are strict valoare de constatare a inregistrarii prejudiciului angajatorului, fara a constitui izvorul lui
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1353/2020Articole Juridice

Rolul organizatiilor sindicale in procedura transferului de intreprindere si al salariatilor
Sursa: Av. Iulian Gales

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat ´┐Ż o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social ´┐Ż intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Regulament intern angajatori-salariati | Model 2019
Sursa: MCP Cabinet avocati