din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1423 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » CCM la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor

CCM la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor

  Publicat: 29 Jan 2020       12974 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Contractul colectiv de munca unic la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor, inregistrat la M.M.P.S. - D.D.S. sub nr. 1240 din data de 19.11.2019

A fost promulgat la 11.09.1865
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Inainte de deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana , Comisia evalueaza legislatia fiecarui stat candidat, pentru a stabili un program de lucru si pentru a defini pozitiile de negociere.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale

In temeiul Legii nr. 62/2011, republicata si al Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii - se incheie prezentul Contract Colectiv de Munca unic pentru sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor, constituit din case de ajutor reciproc, uniuni teritoriale judetene si Uniunea Nationala, intre Federatia Sindicatelor si reprezentantul grupului de Angajatori - Uniunea Nationala.

1. Salariatii sunt reprezentati de Federatia sindicatelor din Institutiile Financiare Nebancare, conform Sentintei Tribunalului Bucuresti nr. 1289/27.09.2017.

2. Angajatorii sunt reprezentati de Uniunea Nationala a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor din Romania, conform Legii nr. 122/1996 republicata.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Articolul 1

Prezentul Contract Colectiv de Munca reglementeaza raporturile colective si individuale de munca din cadrul sistemului caselor de ajutor reciproc ale salariatilor.

Articolul 2

In sensul prezentului contract:

1. termenul de angajator desemneaza pe cel care angajeaza, si anume:

- Uniunea Nationala a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor din Romania, reprezentata prin presedinte;

- uniunea teritoriala judeteana a C.A.R., reprezentata prin presedinte;

- casa de ajutor reciproc, reprezentata prin presedinte;

2. termenul de unitate desemneaza casa de ajutor reciproc a salariatilor, uniunea teritoriala judeteana, Uniunea Nationala;

3. termenul de salariat desemneaza persoana fizica ce presteaza munca pentru si sub autoritatea unuia dintre angajatorii prevazuti la alin. 1, in schimbul unei remuneratii denumite salariu, in baza unui contract individual de munca, incheiat pe perioada nedeterminata/determinata.

Articolul 3

(1) Partile contractante recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea prezentului Contract Colectiv de Munca si se obliga sa respecte in totalitate prevederile acestuia, avand la baza urmatoarele principii, fara ca enumerarea sa fie limitativa:

a) principiul consensualitatii si bunei credinte;

b) principiul respectului reciproc;

c) principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii fara discriminare pe baza criteriilor de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala;

d) principiul libertatii alegerii locului de munca, in sensul ca orice persoana este libera sa accepte sau sa refuze ocuparea unei functii, exceptand cazurile in care legea prevede altfel;

e) principiul libertatii de asociere si de exercitare a dreptului sindical.

Articolul 4

Prevederile prezentului Contract Colectiv de Munca se aplica in sistemul grupului, care cuprinde: Uniunea Nationala, uniunile teritoriale ale C.A.R. si casele de ajutor reciproc afiliate acestora, in care salariatii sunt reprezentati de federatia sindicatelor semnatara.

Articolul 5

(1) Prezentul Contract Colectiv de Munca se incheie pe o perioada de 24 luni si se aplica de la data inregistrarii.

(2) Cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat, partile pot conveni asupra prelungirii valabilitatii contractului sau renegocierii lui.

(3) Contractul Colectiv de Munca inceteaza astfel:

a) la indeplinirea termenului pentru care a fost incheiat, daca partile nu convin prelungirea acestuia;

b) prin acordul partilor.

(4) Aplicarea prevederilor Contractului Colectiv de Munca poate fi suspendata prin acordul de vointa al partilor ori in caz de forta majora.

Articolul 6

(1) Prezentul Contract Colectiv de Munca unic asigura garantii minime pentru incheierea contractelor colective de munca la nivel de unitati, precum si a contractelor individuale de munca .

(2) In cazul expirarii contractelor colective de munca la nivelul unitatilor, pana la incheierea unui nou contract, salariatii vor beneficia de drepturile prevazute in prezentul Contract Colectiv de Munca .

Articolul 7

(1) Contractul Colectiv de Munca unic la nivel de grupuri de unitati - sistemul caselor de ajutor reciproc cuprinde drepturi si obligatii cu privire la stabilirea conditiilor generale de munca .

(2) In ceea ce priveste conditiile specifice de munca, drepturile si obligatiile salariatilor si angajatorilor se vor stabili prin contractele colective de munca incheiate la nivel de unitati, reglementarile interne sau contractele individuale de munca .

Articolul 8

(1) Modificarile aduse Contractului Colectiv de Munca fac obiectul unor negocieri .

(2) Cererea de modificare se va comunica celeilalte parti in scris cu cel putin 30 de zile inainte de data propusa pentru inceperea negocierilor si va contine atat motivele care au determinat-o, cat si propuneri concrete.

(3) Partile se angajeaza ca in perioada prevazuta la alin. 2 sa nu declanseze greve si, respectiv, sa nu procedeze la desfaceri de contracte individuale de munca pentru motive legate de modificarea propusa.

(4) Modificarile aduse prezentului contract fac parte integranta din acesta si produc aceleasi efecte de la data inregistrarii lor.

Articolul 9

(1) Prevederile prezentului Contract Colectiv de Munca se aplica si produc efecte in toate unitatile prevazute in Anexa nr. 1.

Articolul 10

(1) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens.

(2) Daca nu se realizeaza consensul, clauzele se interpreteaza conform regulilor de drept comun, iar, daca si dupa aceasta exista indoiala, se interpreteaza in intelesul mai favorabil salariatilor.

Articolul 11

(1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar in aplicarea prevederilor prezentului Contract Colectiv de Munca, partile convin sa constituie o Comisie paritara.

Afişează CCM la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    contract colectiv de munca    CCM    CCm CAR    Legea 62/2011    Codul muncii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020

Organizatie sindicala. Calitate procesuala activa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 587/4 octombrie 2018

Criteriile stabilirii salariului de baza in privinta personalului platit din fonduri publice. Complexitatea si importanta activitatii desfasurate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 805/A din data de 31 mai 2019

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de salariat. Incheierea notei de constatare nu echivaleaza cu probarea de catre angajator a intrunirii conditiilor platii nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI ´┐Ż Decizia nr. 836/ 31.03.2020

Sarcina probei privind achitarea drepturilor salariale si a altor beneficii revine angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1829/2019 din 28.03.2019

Actul de control al organului administrativ are strict valoare de constatare a inregistrarii prejudiciului angajatorului, fara a constitui izvorul lui
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1353/2020Articole Juridice

Rolul organizatiilor sindicale in procedura transferului de intreprindere si al salariatilor
Sursa: Av. Iulian Gales

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat ´┐Ż o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social ´┐Ż intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Regulament intern angajatori-salariati | Model 2019
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Interdictia stabilirii de catre angajator a salariilor de baza sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Aducerea la cunostinta salariatilor a prevederilor Contractului colectiv de munca
Sursa: MCP Cabinet avocati