Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » OUG 49/2014, privind modificarea Legii educatiei

OUG 49/2014, privind modificarea Legii educatiei

  Publicat: 03 Jul 2014       24955 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial din 30 iunie 2014

Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Act adoptat de organele de stat,
A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Luand in considerare ca un criteriu determinant in stabilirea obiectivelor si strategiilor guvernamentale este cel al concordantei cu responsabilitatile pe care Romania si le-a asumat prin semnarea acordurilor de imprumut cu organismele financia re internationale, iar Guvernul trebuie sa promoveze un set coerent de politici macroeconomice si masuri de mentinere a stabilitat ii financiare a tarii, care sa asigure, in acest an, o executie bugetara prudenta, restrictiva si echilibrata, avand in vedere faptul ca, in actualul cadru normativ, absolventii invatamantului superior de scurta durata nu pot participa la programele de formare profesionala continua, aspect discriminatoriu privind asigurarea exercitarii dreptului constitutional la educatie si formare profesionala continua, in vederea asigurarii exercitarii dreptului la educatie prin programe universitare de studii de doctorat de catre tinerii angaj ati pe piata muncii care in actualul context normativ nu pot participa la astfel de programe, datorita conditionalitatii de incadra re ca asistent de cercetare sau asistent universitar, se impune introducerea formei de invatamant cu frecventa redusa care, pe de o p arte, raspunde acestei nevoi, iar pe de alta parte, diminueaza costurile financiare presupuse de acordarea bursei doctorale. Luand in considerare faptul ca in cursul anului 2014 Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a constatat ca este discriminatorie actuala prevedere legala referitoare la posibilitatea unei persoane de a beneficia, o singura data, de finantar e de la bugetul de stat pentru un singur program pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii in conditiile in care nu se ofera po sibilitatea accesului la studii, se impune necesitatea instituirii unei solutii legislative nediscriminatorii si echitabile care sa se inst ituie in dreptul institutiilor de invatamant de a stabili si a incasa sumele aferente scolarizarii in situatia in care persoana in cauza este ad misa la un alt program de studii finantat exclusiv de la bugetul de stat . Avand in vedere faptul ca, in prezent, invatamantul postliceal se organizeaza numai in cadrul sistemului de invatamant preuniversitar in scoli postliceale sau in licee tehnologice, iar, potrivit prevederilor legale actuale, creditele pentru educa tie si formare profesionala obtinute in invatamantul postliceal pot fi recunoscute pentru absolventii cu diploma de bacalaureat de cat re universitati, in baza deciziilor senatului universitar, ca unitati de credite de studii transferabile pentru nivelul licenta, luand in considerare faptul ca organizarea invatamantului postliceal pentru absolventii cu diploma de bacalaureat si in cadrul institutiilor de invatamant superior va facilita accesul acestora, dupa finalizarea invatamantului postliceal, pentru co ntinuarea pregatirii in cadrul ciclului de studii universitare de licenta, este necesar a fi reglementata, cu caracter de urgenta, posibi litatea infiintarii scolilor/colegiilor postliceale si la nivelul unitatilor de invatamant liceal, precum si la nivelul institutiilor d e invatamant superior, avand in vedere ca pana la data de 1 octombrie 2014 trebuie organizate activitatile de selectie si admitere a candida tilor in invatamantul postliceal. Totodata, se impune adoptarea in regim de urgenta a masurilor legislative ce fac obiectul acestei ordonante de urgenta deoarece, pana la inceputul anului scolar, trebuie elaborate si aprobate urmatoarele metodologii specifice: pana la data de 1 septembrie 2014 trebuie elaborata metodologia specifica de evaluare anuala a activitatii manageriale desfasurate de directorii si directorii adjuncti din unitatile de invatamant preuniversitar; Metodologia-cadru de organizare si de functionare a consiliu lui de administratie al unitatii de invatamant, pana la 1 septembrie 2014; de asemenea, pana la 15 noiembrie 2014 trebuie elaborata si aprobata Metodologia de organizare si desfasurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar. Luand in considerare faptul ca neadoptarea acestor masuri imediate si a reglementarilor lor pentru implementare, prin ordonanta de urgenta, ar genera disfunctionalitati majore cu efecte negative asupra bunei desfasurari a sistemului national de invatamant, dar si asupra categoriilor de beneficiari, tinand cont de faptul ca Romania este parte in cadrul unor tratate/acorduri bilaterale, precum si a unor programe internationale in domeniul educational, statul roman are datoria de a lua toate masurile ce se impun in vederea respectarii obligatiilor asumate in aceasta calitate si, pe cale de consecinta, are obligatia crearii premiselor necesare primirii la studi i in Romania a studentilor straini, adaptand corespunzator cifra de scolarizare a institutiilor de invatamant superior de stat . In vederea asigurarii sustenabilitatii proiectului romano-japonez pentru reducerea riscului seismic la cladiri si structuri in Romania, in cadrul caruia cadre didactice si de cercetare de la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti au fost instruit e in Japonia, se impune transmiterea catre aceasta universitate a bunurilor mobile donate de catre Agentia de Cooperare Internationa la a Japoniei - JICA, in perioada 2002-2008. Luand in considerare faptul ca, in lipsa unei modificari imediate a cadrului institutional, statul roman nu poate beneficia de valorificarea echipamentelor de cercetare de inalta tehnologie donate de catre Guvernul Japoniei, aflate in prezent in stadi u de conservare, intrucat invatamantul constituie prioritate nationala, deoarece toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I. - Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 9, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins: ``(21) Pentru absolventii de liceu care nu au sustinut/nu au promovat examenul de bacalaureat national, statul poate asigura, din finantarea de baza sau din alte surse de finantare, organizarea de cursuri de pregatire pentru examenul de bacalaureat.``

2. La articolul 23 alineatul (1) litera c), punctul (ii) semodifica si va avea urmatorul cuprins: ``(ii) invatamantul secundar superior care poate fi:

- invatamant liceal, care cuprinde clasele de liceu IX-XII/XIII, cu urmatoarele filiere: teoretica, vocationala si tehnologica;

- invatamant profesional cu durata de minimum 3 ani;``.

3. La articolul 30, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``(2) Ministerul Educatiei Nationale, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, prin inspectoratele scolare, poate organiza programe educationale de tip A«A doua sansaA», in vederea promovarii invatamantului obligatoriu pentru persoane care depasesc cu peste 4 ani varsta corespunzatoare clasei si care, din diferite motive, nu au absolvit invatamantul secundar inferior, gimnazial.``

4. La articolul 44, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmatorul cuprins: ``(31) Invatamantul postliceal se organizeaza in scoli postliceale cu personalitate juridica sau ca structuri fara personalitate juridica, in cadrul liceelor cu personalitate juridica, ori in colegii in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate. (32) Organizarea si functionarea invatamantului postliceal se fac conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.``

5. La articolul 44, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``(7) Cifra de scolarizare pentru invatamantul postliceal de stat se aproba prin hotarare a Guvernului. Prin exceptie, cifra de scolarizare pentru invatamantul postliceal de stat finantat integral de catre solicitanti, persoane fizice sau juridice, se aproba, prin decizii, de inspectoratele scolare ori, prin hotarari, de senatele universitare si se comunica Ministerului Educatiei Nationale.``

6. La articolul 44, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (71) si (72), cu urmatorul cuprins: ``(71) Pentru anul scolar 2014-2015, colegiile din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat pot organiza invatamant postliceal doar finantat integral de catre solicitanti. (72) Incepand cu anul scolar 2015-2016, cifra de scolarizare si mecanismul de finantare pentru invatamantul postliceal, organizat la nivelul colegiilor din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat, se aproba prin hotarare a Guvernului. Finantarea de baza pentru colegiile din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat se asigura la nivelul standardelor de cost pentru invatamantul preuniversitar.``

7. La articolul 44, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``(8) Admiterea in invatamantul postliceal se face in conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educatiei Nationale, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea/institutia de invatamant, prin consultarea factorilor interesati.``

8. La articolul 57, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``(4) Pentru sprijinirea copiilor si a tinerilor capabili de performante inalte, Ministerul Educatiei Nationale organizeaza competitii scolare, extrascolare si extracurriculare, tabere de profil, simpozioane si alte activitati specifice si acorda burse si alte forme de sprijin material si financiar. Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea si desfasurarea competitiilor scolare, extrascolare si extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiati, profesorilor care i-au pregatit si unitatilor scolare de provenienta a premiantilor se aproba prin hotarare a Guvernului.``

9. La articolul 78, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins: ``(51) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), in cazuri temeinic justificate, se poate organiza o sesiune de bacalaureat speciala, aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale.``

10. La articolul 78, dupa alineatul (11) se introduce unnou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins: ``(12) In situatia in care absolventii studiilor liceale nu au sustinut/nu au promovat examenul national de bacalaureat, acestia pot beneficia de cursuri de pregatire pentru examenul de bacalaureat, organizate la nivelul unitatilor de invatamant liceal, precum si la nivelul institutiilor de invatamant superior acreditate. Fiecare absolvent poate beneficia o singura data de finantare pentru a participa la cursurile de pregatire pentru examenul de bacalaureat. Cursurile de pregatire in vederea promovarii examenului national de bacalaureat, aprobate de Ministerul Educatiei Nationale, se desfasoara potrivit unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.``

11. Articolul 88 se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``

Art. 88. -

(1) Personalul din invatamantul preuniversitar este format din personal didactic si personal nedidactic

(2) Personalul didactic este format din personalul didactic de predare, personal didactic auxiliar si personal didactic de conducere, de indrumare si control

(3) In invatamantul preuniversitar poate functiona personal didactic de predare asociat, denumit in continuare personal didactic asociat

(4) Personalul nedidactic isi desfasoara activitatea in baza Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.``

12. Articolul 89 se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``

Art. 89. -

(1) In invatamantul preuniversitar de stat, posturile didactice/catedrele vacante si rezervate se ocupa prin concurs national organizat de inspectoratul scolar, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educatiei Nationale, cu consultarea partenerilor de dialog social, aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la data de 15 noiembrie a fiecaruian

(2) In invatamantul preuniversitar particular, posturile didactice/catedrele vacante si rezervate se ocupa prin concurs organizat la nivelul unitatii de invatamant particular sau prin asociere temporara la nivel local, judetean ori interjudetean, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educatiei Nationale. Unitatile de invatamant preuniversitar particular pot decide si ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante si rezervate in conditiile alin. (1).``

13. La articolul 90, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``(2) In invatamantul preuniversitar de stat validarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor se face de catre inspectoratul scolar. Angajarea pe post a personalului didactic de predare se face de catre directorul unitatii de invatamant, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul scolar general.``

Afişează OUG 49/2014, privind modificarea Legii educatiei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea educatiei nationale    OUG 49/2014    Legea 1/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 418/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Concedierea cadrului didactic pentru incalcarea indatoririlor de supraveghere in timpul desfasurarii examenelor nationale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Sectia L.M.A.S., Decizia civila nr. 113/2017, in sedinta din 14 februarie 2017

Principiul repararii integrale a prejudiciului suferit ca efect al esalonarii titlurilor executorii impune si acordarea daunelor-interese moratorii sub forma dobanzii legale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia I Civila, Decizia civila nr. 132/A/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017

Decontarea transportului cadrelor didactice navetiste in functie de distanta parcursa reprezinta o obligatie a primariei si a consiliului local ce nu poate fi conditionata
Pronuntaţă de: Tribunalul Teleorman Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 54/2016, in sedinta publica din 17 noiembrie 2016

Calitatea procesuala pasiva in litigiile cadrelor didactice avand ca obiect plata salariilor si a dobanzilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Sectia I civila, Decizia civila nr. 93/A/2017, in sedinta publica din 25.01.2017Articole Juridice

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu