Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea nr. 337/2018 privind statutul inspectorului de munca

Legea nr. 337/2018 privind statutul inspectorului de munca

  Publicat: 28 Dec 2018       605 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 337/2018 privind statutul inspectorului de munca

Publicata in Monitorul Oficial nr. 1107 din 28 decembrie 2018

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Principiu fundamental prevazut in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Calitate procesuala pe care o are faptuitorul odata cu declansarea procesului penal,
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana desemnata sa verifice gestiunea unei organizatii,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.

Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza statutul functionarilor publici numiti in functia publica specifica de inspector de munca, respectiv drepturile, indatoririle specifice si incompatibilitatile aplicabile inspectorului de munca .


Art. 2. - In indeplinirea atributiilor de serviciu, inspectorul de munca este investit cu exercitiul autoritatii de stat .


Art. 3. - Inspectorul de munca exercita prerogativele functiei urmarind asigurarea respectarii prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca, al securitatii si sanatatii in munca si al supravegherii pietei prin luarea masurilor prevazute de lege, in principal pentru combaterea muncii nedeclarate, prevenirea accidentelor de munca si bolilor profesionale, restrictionarea comercializarii produselor neconforme, precum si pentru prevenirea si combaterea discriminarii pe piata muncii.


Art. 4. - Salarizarea inspectorului de munca se face potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 5. - (1) Inspectorul de munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca are dreptul de a efectua activitati de control, de a intocmi procese-verbale, de a constata nerespectarea prevederilor legale si de a aplica sanctiunile corespunzatoare prevazute de lege, astfel:


a) pe tot teritoriul tarii, indiferent de locul de munca in care isi desfasoara activitatea in mod curent, in baza deciziei emise de inspectorul general de stat;


b) pe teritoriul judetului in a carui raza teritoriala se afla sediul inspectoratului teritorial de munca in cadrul caruia isi desfasoara activitatea in mod curent.


(2) Activitatile de control prevazute la alin. (1) se realizeaza numai in baza legitimatiei de control, a insignei care atesta functia indeplinita in exercitarea atributiilor stabilite prin lege si a ordinului de deplasare semnat de conducatorul institutiei sau de catre persoana desemnata de catre acesta, precum si dupa completarea registrului unic de control al entitatii controlate, in conditiile prevazute de Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control .


(3) In cazul controalelor pentru identificarea cazurilor de munca nedeclarata, registrul unic de control se completeaza dupa terminarea controlului.


(4) Inspectorii de munca desfasoara activitati de control inopinat, tematic si de fond si activitati de control organizate conform programului-cadru de actiuni al Inspectiei Muncii, respectiv programului propriu de actiuni al inspectoratului teritorial de munca, aprobate de catre inspectorul general de stat .


Art. 6. - Inspectorul de munca din cadrul aparatului propriu al Inspectiei Muncii poate efectua activitati de control pe intreg teritoriul tarii, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a), numai impreuna cu inspectori de munca din cadrul inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia se deruleaza activitatea de control .


Art. 7. - Inspectorul de munca are urmatoarele drepturi specifice:


a) dreptul de a beneficia de concediu de odihna anual, dupa cum urmeaza:


Vechimea in munca Durata concediului de odihna


pana la 10 ani 25 de zile lucratoare


peste 10 ani 30 de zile lucratoare


b) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu in cadrul si in afara localitatii in care isi desfasoara activitatea, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare;


c) dreptul de a beneficia de perfectionare profesionala in domeniul specific de activitate si in domeniile care se interconecteaza cu specificul activitatii institutiei, sustinuta prin programele organizate de Centrul de pregatire si perfectionare profesionala al Inspectiei Muncii sau de furnizorii publici si privati de formare profesionala, autorizati in conditiile legii, si decontate de angajator;


d) dreptul de a participa la schimburi de experienta si bune practici in domeniul inspectiei muncii cu institutii sau organisme similare din tarile membre ale Uniunii Europene.


Art. 8. - Inspectorul de munca are urmatoarele indatoriri:


a) sa utilizeze legitimatia de serviciu si insigna numai in exercitarea atributiilor de serviciu;


b) sa se prezinte la programul normal de lucru, precum si la programul stabilit pentru desfasurarea unor actiuni de control inopinat;


c) sa respecte, in exercitarea atributiilor de control, prezumtia de nevinovatie a persoanelor care fac obiectul controlului, sa adopte un comportament civilizat, sa manifeste impartialitate si nepartinire, sa fie ferm si exigent;


d) sa analizeze cu obiectivitate toate documentele si informatiile pe care angajatorii au obligatia de a le pune la dispozitia inspectorului de munca pentru realizarea controlului sau pentru efectuarea cercetarii evenimentelor;


e) sa consemneze in procesul-verbal intocmit in urma controlului planul de masuri in sarcina angajatorului;


f) sa dovedeasca disponibilitate in situatiile in care este necesara prezenta sa la locul de munca in afara programului normal de lucru, in situatii temeinic justificate, pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, cu compensarea timpului lucrat, potrivit legii;


g) sa analizeze efectele aplicarii actelor normative din domeniul de activitate si sa inainteze superiorului ierarhic propuneri de modificare sau completare a acestora, atunci cand situatia o impune;


h) sa informeze de indata compartimentul de resurse umane din cadrul Inspectiei Muncii/inspectoratului teritorial de munca despre dobandirea calitatii procesuale de invinuit sau inculpat, precum si despre masurile procesuale penale dispuse ori hotararile penale pronuntate impotriva sa;


i) sa monitorizeze modul de indeplinire a masurilor dispuse in activitatea de control si, dupa caz, sa aplice sanctiunile contraventionale pentru neindeplinirea acestora, conform prevederilor legale;


j) sa sesizeze institutia in cadrul careia isi desfasoara activitatea, in cazul in care, cu prilejul desfasurarii unei activitati de control, constata ca se afla intr-o situatie de incompatibilitate sau ca exista un conflict de interese.


Art. 9. - (1) Inspectorului de munca i se interzice:


a) sa efectueze controale la entitatea in cadrul careia sotul/sotia inspectorului de munca sau alta persoana cu care acesta este ruda sau afin pana la gradul II inclusiv are calitatea de asociat sau actionar, administrator, director, cenzor sau al carei reprezentant legal este;


b) sa efectueze controale la entitatea in cadrul careia sau pentru care desfasoara activitati o persoana care este sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul II inclusiv cu inspectorul de munca;


c) sa foloseasca informatiile obtinute in activitatea de control pentru a obtine foloase necuvenite sau pentru a prejudicia imaginea institutiei in care isi desfasoara activitatea;


d) sa abuzeze de calitatea oficiala si sa compromita, prin activitatea sa publica, prestigiul functiei sau al institutiei din care face parte;


e) sa redacteze, sa tipareasca sau sa difuzeze materiale ori publicatii cu caracter politic, imoral sau care instiga la indisciplina.


(2) Functia publica specifica de inspector de munca nu este incompatibila cu desfasurarea de activitati in domeniul formarii profesionale, organizate conform legii, cu respectarea prevederilor art. 18 lit. a) din Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata, cu modificarile ulterioare.


Art. 10. - Inspectorul de munca beneficiaza de stabilitate in functie si independenta fata de orice schimbare guvernamentala si orice influenta neprevazuta din afara, de natura sa ii afecteze libertatea de exercitiu, decizie sau control in exercitarea atributiilor de serviciu, apreciere si decizie si care il poate ingradi sau impiedica in realizarea activitatii de control .


Art. 11. - (1) Pentru prejudiciile materiale, constatate prin hotarare judecatoreasca definitiva, aduse inspectorului de munca sau membrilor familiei acestuia, in timpul si/sau din cauza exercitarii atributiilor de serviciu, se platesc despagubiri de catre institutia la care acesta este angajat. Recuperarea valorii despagubirilor platite se face de catre institutia platitoare de la cei vinovati, potrivit legii.


(2) Conditiile de acordare si recuperare a despagubirilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi.


Art. 12. - Inspectorul de munca supus ingerintelor, influentei sau oricarei alte forme de presiune este obligat sa aduca la cunostinta de indata si in scris acest fapt sefului sau direct si/sau sa solicite sefilor ierarhici superiori inlaturarea constrangerilor care ii altereaza libertatea de apreciere, de exercitiu, decizie sau control ori sa propuna inlocuirea lui din echipa de control .


Art. 13. - (1) Inspectorul de munca beneficiaza de sprijin financiar din partea institutiei prin suportarea sumelor necesare asigurarii asistentei juridice, in cazurile in care actele si faptele indeplinite in timpul exercitarii atributiilor de serviciu, in limitele si cu respectarea prevederilor legale, fac obiectul unor proceduri judiciare.


(2) Conditiile de acordare a sprijinului financiar prevazut la alin. (1) sau de recuperare a acestuia in situatia in care inspectorul de munca este gasit vinovat de catre instanta de judecata se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


Art. 14. - Inspectorul general de stat si inspectorii-sefi vor asigura, prin conferinte de presa, comunicate de presa si alte mijloace specifice, contracararea unor campanii de defaimare a Inspectiei Muncii, respectiv a inspectoratului teritorial de munca, daca se constata ca inspectorii de munca au exercitat atributiile de serviciu in limitele de competenta .


Art. 15. - Perioada in care isi desfasoara activitatea persoana numita in functia publica specifica de inspector de munca se considera vechime in specialitatea studiilor absolvite.


Art. 16 - (1) Se instituie ziua de 11 iulie - Ziua Inspectiei Muncii.


(2) Cu ocazia Zilei Inspectiei Muncii, inspectorii de munca nu vor desfasura activitati specifice de control, ci activitati de informare.


Art. 17.-Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile celorlalte acte normative care reglementeaza functia publica, in masura in care acestea nu contin dispozitii contrare.

Afişează Legea nr. 337/2018 privind statutul inspectorului de munca pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul muncii    Codul muncii 2019    Inspector de munca    Inspectia muncii    Legea 108/1999Comentează: Legea nr. 337/2018 privind statutul inspectorului de munca
Jurisprudenţă

La nivelul personalului bugetar, plata sporului de vechime nu este obligatorie in lipsa unor clauze prevazute in Contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 801/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Raspunderea pentru prejudiciile directe si indirecte revine atat paratilor, care au indeplinit functiile de contabil sef/contabil, cat si administratorului societatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia Sectia I Civila, Decizia nr. 363/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017

Nu se poate dispune obligarea salariatului la restituirea sumei incasate daca aceasta i-a fost remisa in baza unor acte valide si necontestate la acel moment
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1467/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Cum reclamantul a solicitat doar eliberarea unei adeverinte privind grupa de munca, nu si cu mentiuni privind privind plata contributiei de asigurari, instanta se va pronunta in limitele investirii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bistrita-Nasaud Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 42/F/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Retinerile efectuate de angajator din salariu pentru acoperirea prejudiciului produs prin fapta salariatului nu reprezinta a doua sanctiune disciplinara aplicata salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 461/2017, in sedinta publica din 8 februarie 2017

Prescrierea dreptului la actiune pentru recuperarea foloaselor nerealizate
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 157/2017, in sedinta publica din 22 martie 2017

Simpla enuntare a celor imputate salariatului si a concluziilor comisiei de cercetare disciplinara nu echivaleaza cu descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Lipsa descrierii faptei nu poate fi acoperita prin alte inscrisuri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti Sectia I CIvila, Decizia civila nr. 882/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Invitatia la conciliere directa nu echivaleaza si nu poate substitui negocierea. Cota de participare la profit. Fond de premiere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea Sectia I Civila, Decizia civila nr. 217/A/2017, in sedinta publica din 27 martie 2017

Codul muncii nu impune indicarea in convocator a faptelor in detaliu, ci doar a obiectului cercetarii disciplinare in termeni generici
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti Sectia Civila, Sentinta civila nr. 254/2017, in sedinta publica din 24 martie 2017

Concedierea pentru atingerea adusa dreptului la imagine al societatii angajatoare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1772/2017, in sedinta publica din 20 martie 2017Articole Juridice

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro

Precizari privind salariul minim brut pe tara garantat in plata aplicabil de la 1 ianuarie 2019 si legea zilierilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obligatia angajatorului de a tine evidenta orelor de munca prestate de salariati
Sursa: M. muncii

Codul muncii 2019: Concedierea salariatilor. Legalitate si temeinicie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Regulament intern angajatori-salariati | Model 2019
Sursa: MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca 2019 (Model editabil WORD si PDF). CIM 2019, conform modificarilor aduse Codului muncii
Sursa: MCP Cabinet avocati