Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  Publicat: 20 Dec 2010       408287 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Documente atasate
Anexe_legea_pensiilor.htm
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Publicata in Monitorul Oficial nr. 0852 din 20 Decembrie 2010

Emitent: Parlamentul Romaniei

Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Parte a fondurilor de productie ale unitatilor, care se consuma in intregime in fiecare ciclu de fabricatie si isi transfera dintr-o data si in totalitate valoarea asupra produselor create.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.

g) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament;
h) sumele primite potrivit legii pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;
i) indemnizatiile de instalare;
j) valoarea financiara a normei de hrana;
k) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea in concediul de odihna, precum si a transportului la si de la locul de munca .
(2) Sumele asupra carora nu se datoreaza contributia de asigurari sociale, prevazute la alin. (1) lit. b)-k), nu se iau in considerare la stabilirea prestatiilor din sistemul public de pensii.

Art. 38
(1) Sumele reprezentand ajutor de deces, care se platesc de angajator asiguratilor, potrivit prevederilor prezentei legi, in contul asigurarilor sociale, se retin de acesta din contributiile de asigurari sociale datorate pentru luna respectiva.
(2) Sumele reprezentand ajutor de deces platite de angajator asiguratilor, potrivit prevederilor prezentei legi, care depasesc suma contributiilor datorate de acesta in luna respectiva se recupereaza din contul asigurarilor sociale de la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul acestuia, respectiv de la casa de pensii sectoriala.

Art. 39
(1) Contributia individuala de asigurari sociale datorata de asigurati se retine integral din:
a) castigul salarial brut/solda bruta realizat/realizata lunar, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2), de asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II;
b) venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara, respectiv venitul brut, astfel cum sunt prevazute la art. 33 alin. (1) lit. c) si d), in situatia persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. VI;
c) indemnizatia de asigurari sociale de sanatate stabilita potrivit legii, in situatia asiguratilor aflati in concediu medical.
(2) Contributia individuala de asigurari sociale prevazuta la alin. (1) se vireaza lunar de catre angajator, respectiv de catre platitorul de venit la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului la care acesta este luat in evidenta ca platitor de impozite si taxe, impreuna cu contributia de asigurari sociale pe care acesta o datoreaza in calitate de contribuabil bugetului asigurarilor sociale de stat . Contributiile individuale de asigurari sociale, in situatia persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. VI, se vireaza in conturi distincte stabilite cu aceasta destinatie si comunicate de catre CNPP, respectiv de catre casele de pensii sectoriale.
(3) Contributia la fondul de pensii administrat privat, care este parte din contributia individuala de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii, se transmite de CNPP si de casele de pensii sectoriale fondurilor de pensii administrate privat.
(4) Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei in care platitorii au depus declaratia nominala de asigurare, CNPP si casele de pensii sectoriale transmit fiecarui administrator lista nominala de virare a sumelor catre fondul de pensii pe care acesta il administreaza.
(5) Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei in care angajatorul a depus declaratia nominala de asigurare, CNPP si casele de pensii sectoriale vireaza catre fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurarilor sociale de stat, suma reprezentand contributiile individuale datorate acestor fonduri .

Art. 40
Termenele de plata a contributiei de asigurari sociale sunt:
a) data stabilita pentru plata drepturilor salariale pe luna in curs, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;
b) data stabilita pentru plata chenzinei a 2-a, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;
c) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), respectiv pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile de natura profesionala, in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. VI;
d) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj sau bugetul de stat, dupa caz, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. III, respectiv pct. V.

Art. 41
(1) Activitatea privind administrarea creantelor provenind din contributii de asigurari sociale, datorate de persoanele fizice sau juridice care au calitate de angajator sau de entitatile asimilate angajatorilor, precum si constatarea si sanctionarea contraventiilor se realizeaza de ANAF si unitatile subordonate acesteia, in baza prevederilor Codului de procedura fiscala.
(2) ANAF si unitatile sale subordonate, CNPP si casele de pensii sectoriale colaboreaza si fac schimb de informatii privind colectarea si, respectiv, declararea contributiilor de asigurari sociale.

Art. 42
Pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV si VI si alin. (2), activitatea de colectare a contributiilor se realizeaza de CNPP, de casele teritoriale de pensii si, dupa caz, de casele de pensii sectoriale.

Art. 43
In cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat de persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), casele teritoriale de pensii procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite, conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.

Art. 44
(1) Neplata contributiei de asigurari sociale la termenele prevazute la art. 40 genereaza plata unor dobanzi si penalitati de intarziere calculate pentru fiecare zi de intarziere, pana la data achitarii sumei datorate, inclusiv.
(2) Cota dobanzilor si penalitatilor de intarziere, prevazute la alin. (1), se stabileste potrivit reglementarilor privind executarea creantelor bugetare.
(3) Sumele reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat si se calculeaza fara zecimale, prin rotunjire la leu.
(4) Calculul dobanzilor si penalitatilor de intarziere, evidentierea in contabilitate si urmarirea platii acestora se fac de angajator, de institutia abilitata de lege sa efectueze plati din bugetul asigurarilor pentru somaj, de institutia care efectueaza plata ajutoarelor lunare acordate persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V sau de institutia care efectueaza plata indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, dupa caz.
(5) Calculul dobanzilor si penalitatilor de intarziere pentru asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala se efectueaza de casele teritoriale de pensii.
(6) Dispozitiile prezentei legi referitoare la neplata contributiei de asigurari sociale se completeaza cu prevederile legale privind executarea creantelor bugetare.

Art. 45
(1) Perioadele in care persoanele asigurate pe baza de declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala nu au achitat contributia de asigurari sociale datorata nu se valorifica la stabilirea pensiilor pana la achitarea acesteia, inclusiv a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente.
(2) In cazul in care asiguratii aflati in situatia prevazuta la art. 6 alin. (1) pct. IV au achitat contributia de asigurari sociale pentru perioadele pentru care aceasta nu se datora, contributia nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifica la stabilirea prestatiilor de asigurari sociale.
Documente Atasate
Anexe_legea_pensiilor.htm

Afişează Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Noua lege a pensiilor    Legea pensiilor 2011    Calcularea pensiilor    Pensii 2011    Varsta de pensionare    Legea 263/2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.