Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea 32/2000, Actualizata 2016, privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor

Legea 32/2000, Actualizata 2016, privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor

  Publicat: 18 Dec 2015       53836 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
LEGEA nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor

Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata scadentelor sale de plata, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Un grup mic de angajati, desemnati sa lucreze impreuna la un anumit proiect.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

(3) Disponibilitatile Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pot fi plasate in instrumente purtatoare de dobanda la Trezoreria Statului si la institutii de credit, in instrumente ale pietei monetare, in titluri de stat sau titluri ale administratiei publice locale, precum si in alte plasamente sau alocari stabilite prin legislatia in vigoare.
CAPITOLUL III: Autorizarea asiguratorilor/reasiguratorilor
Art. 11
(1) Activitatea de asigurare in Romania poate fi exercitata numai de:
a) persoane juridice romane, constituite ca societati pe actiuni si/sau societati mutuale, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor potrivit procedurii reglementate la art. 12;
b) asiguratori sau reasiguratori autorizati in statele membre, care desfasoara activitate de asigurare sau de reasigurare pe teritoriul Romaniei in conformitate cu dreptul de stabilire si libertatea de a presta servicii;
c) sucursale apartinand unor societati-mama guvernate de legi dintr-un stat tert, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit procedurii prevazute la art. 12 si cu respectarea conditiilor stabilite potrivit cap. III2;
d) filiale ale unor asiguratori sau reasiguratori din state terte, autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit procedurii reglementate la art. 12;
e) asiguratori sau reasiguratori care adopta forma de companie europeana pe actiuni (SE - Societas Europaea) .
(2) Un asigurator nu poate fi inregistrat in registrul comertului fara avizul prealabil in vederea inregistrarii emis de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
Art. 12
(1) Cererea de autorizare pentru desfasurarea activitatii de asigurare va fi transmisa Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in formatul si insotita de documentele prevazute de legislatia in domeniu .
(2) In cazul in care considera necesar, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate solicita informatii suplimentare, poate desfasura investigatii proprii sau cu sprijinul altor autoritati competente ori poate sa foloseasca informatii provenite din alte surse.
(3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va decide asupra acordarii autorizatiei necesare desfasurarii activitatii de asigurare sau asupra respingerii cererii de autorizare, in termen de 4 luni de la data depunerii documentatiei complete.
(4) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate acorda autorizatia mentionata la alin. (3) in cazul indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:
a) intocmirea pentru toate riscurile dintr-o clasa, iar in situatia in care asiguratorul doreste sa acopere numai anumite riscuri incluse in acea clasa, doar pentru acele riscuri, a unui studiu de fezabilitate care va cuprinde cel putin urmatoarele informatii si documente:
1. natura angajamentelor sau a riscurilor pe care asiguratorul isi propune sa le acopere;
2. metodele actuariale de calcul folosite pentru stabilirea rezervelor tehnice;
3. principiile programului de reasigurare si lista cu reasiguratorii, in conformitate cu normele emise in aplicarea prezentei legi;
4. componentele fondului de siguranta, in conformitate cu normele emise in aplicarea prezentei legi;
5. resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor si, in cazul asigurarii prevazute in anexa nr. 1 lit. B clasa nr. 18, resursele de care dispune asiguratorul pentru acordarea asistentei;
6. primele trei exercitii financiare, studiul de fezabilitate care va cuprinde si:
a) estimarea cheltuielilor aferente conducerii executive si a celor aferente functiilor de conducere specifice domeniului asigurarilor;
b) estimarea primelor si a daunelor;
c) bugetul de venituri si cheltuieli;
d) estimarea resurselor financiare necesare constituirii rezervelor tehnice si a marjei de solvabilitate;
7. un sistem de tehnologie a informatiei adecvat derularii optime a activitatii de asigurare pe care isi propune sa o practice, conform celor solicitate la pct. 1, in conformitate cu normele privind autorizarea asiguratorilor, emise in aplicarea prezentei legi;
b) in cazul practicarii clasei de asigurari generale nr. 18 - Asigurari de asistenta a persoanelor aflate in dificultate in cursul deplasarilor sau absentelor de la domiciliu ori de la locul de resedinta permanenta, studiul de fezabilitate prevazut la lit. a) cuprinde, pentru aceasta clasa, si urmatoarele informatii:
1. dovezi privind existenta personalului calificat;
2. dovezi privind dotarea cu echipamentul tehnic adecvat;
3. reteaua de asistenta ce urmeaza a fi folosita pentru indeplinirea obligatiilor aferente acestei clase de asigurari;
c) din studiul de fezabilitate prezentat rezulta ca societatea dispune de marja de solvabilitate minima;
d) capitalul social varsat de catre solicitant in contul unei banci autorizate de Banca Nationala a Romaniei sau, in cazul unei societati mutuale, fondul de rezerva libera varsat in conformitate cu prevederile legale din domeniu;
e) numele societatii nu induce in eroare publicul;
f) societatea va desfasura exclusiv activitate de asigurare;
g) in cazul unui asigurator strain, solicitantul trebuie sa demonstreze ca este legal constituit in tara de origine;
h) asiguratorii care solicita autorizarea pentru clasa nr. 10 de la lit. B din anexa nr. 1, exclusiv raspunderea transportatorului, trebuie sa numeasca un reprezentant de despagubiri in fiecare stat membru;
(41) Conditiile generale si specifice ale politelor de asigurare, valoarea primelor de asigurare, modul de calcul al primelor sau formularele si alte documente pe care un asigurator intentioneaza sa le utilizeze in relatiile sale cu asiguratii nu sunt supuse aprobarii prealabile sau informarilor sistematice.
(42) Avand in vedere principiile de supraveghere prudentiala, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate solicita, cu respectarea prevederilor alin. (41) , informatii privind bazele tehnice ale calculelor privind primele si rezervele tehnice, in vederea verificarii conformarii acestora cu principiile actuariale.
(43) Autoritatile competente ale statelor membre vor fi consultate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor inainte de a emite o autorizatie de functionare pentru un asigurator/reasigurator aflat in una dintre urmatoarele situatii:
a) este o filiala a unui asigurator/reasigurator autorizat intr-un alt stat membru;
b) este o filiala a unei societati de asigurare-mama a unui asigurator/reasigurator autorizat intr-un alt stat membru;
c) este controlat de aceeasi persoana fizica sau juridica de care este controlat un asigurator sau reasigurator in respectivul stat membru.
(44) Autoritatile competente care supravegheaza institutiile de credit sau societatile de servicii si investitii financiare dintr-un stat membru vor fi consultate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor inainte de a emite o autorizatie de functionare pentru un asigurator/reasigurator care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) este o filiala a unei institutii de credit sau a unei societati de servicii si investitii financiare autorizate in Uniunea Europeana; sau
b) este o filiala a unei companii de asigurare mama a unei institutii de credit sau a unei societati de servicii si investitii financiare autorizate in Uniunea Europeana; sau
c) este controlat de aceeasi persoana, fizica sau juridica, ce controleaza o institutie de credit sau o societate de servicii si investitii financiare autorizata in Uniunea Europeana.
(45) Autoritatile competente mentionate la alin. (43) si (44) vor fi consultate atat pentru evaluarea actionarilor, cat si a reputatiei si a experientei persoanelor semnificative implicate in conducerea unei alte entitati din cadrul aceluiasi grup .
(46) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va putea solicita autoritatilor competente in cauza orice informatii considerate relevante despre actionariatul unui asigurator/reasigurator sau despre reputatia si experienta persoanelor semnificative ale acestuia, atat in vederea emiterii unei autorizatii de functionare, cat si in ceea ce priveste evaluarea permanenta a modului de desfasurare a activitatii acelui asigurator/reasigurator, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
(5) Pentru asiguratorii din statele terte se adauga urmatoarele cerinte:
Afişează Legea 32/2000, Actualizata 2016, privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 32/2000    Legea 32/2000 actualizata 2016    Legea asigurarilor actualizata 2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Contract de mandat. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2060 din 5 iunie 2014

Contract de transport international. Avarii produse in timpul transportului. Despagubiri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.299 din data 29.06.2011

Plata suma reprezentand zile de concediu neefectuate. Plata salariu compensatoriu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.954 din data 14.03.2011

Accident rutier. Contract de asigurare
Pronuntaţă de: Judecatoria Pogoanele - Sentinta civila din data 31.12.2009

Contract de asigurare. Exceptia necompetentei teritoriale
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 1801 din data 01.11.2011

Accident de circulatie. Plata despagubiri civile
Pronuntaţă de: Judecatoria Medias - Sentinta civila nr. 3148 din data 07.12.2011

Societate comerciala. Activitati neautorizate. Culpa administratorilor. Eroare de fapt
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA I PENALA, DECIZIA NR. 1168/R DIN 19. 08. 2010, DEFINITIVA

Accident. Actiunea in regres a asiguratorului impotriva vinovatului este de natura comerciala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie