Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

OUG nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

  Publicat: 29 Apr 2010       14613 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


A fost promulgat la 11.09.1865
OUG 39/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 28 aprilie 2010

Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Dobanda aplicata in perioada constructiei investitiei finantata pe baza de credit.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui bun
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui bun
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui bun
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
A fost promulgat la 11.09.1865
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
A fost promulgat la 11.09.1865
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
A fost promulgat la 11.09.1865
Exceptio non adimpleti contractus este expresia latina ; dreptul oricareia din partile unui cotract bilateral, sinalagmatic, de a refuza indeplinirea obligatiilor pe care si le-a asumat, atata vreme cat cealalta parte nu-si indeplineste propriile sale obligatii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

18. Dupa articolul 124 se introduce un nou articol, articolul 124^1, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 124^1 - Majorari de intarziere in cazul creantelor datorate bugetelor locale
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 119 alin. (1) si art. 120^1, pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata datorate bugetelor locale, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere.
(2) Nivelul majorarii de intarziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
(3) Prevederile art. 119iż˝124 sunt aplicabile in mod corespunzator.
(4) Pentru sumele de restituit de la bugetul local se datoreaza dobanda . Nivelul si modul de calcul al dobanzii sunt cele prevazute la alin. (2)."

19. La articolul 142, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Executarea silita se desfasoara pana la stingerea creantelor fiscale inscrise in titlul executoriu, inclusiv a dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau majorarilor de intarziere, dupa caz, ori a altor sume, datorate sau acordate potrivit legii prin acesta, precum si a cheltuielilor de executare .
(6) In cazul in care prin titlul executoriu sunt prevazute, dupa caz, dobanzi, penalitati de intarziere, majorari de intarziere sau alte sume, fara sa fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de catre organul de executare si consemnate intr-un proces-verbal care constituie titlu executoriu, care se comunica debitorului."

20. La articolul 152 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) sumele datorate pentru a caror executare silita se aplica sechestrul, inclusiv cele reprezentand dobanzi, penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, dupa caz, mentionandu-se si cota acestora, precum si actul normativ in baza caruia a fost stabilita obligatia de plata;".

21. La articolul 165, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) In cazul vanzarii la licitatie a bunurilor imobile cumparatorii pot solicita plata pretului in rate, in cel mult 12 rate lunare, cu un avans de minimum 50% din pretul de adjudecare a bunului imobil si cu plata unei dobanzi sau majorari de intarziere, dupa caz, stabilite conform prezentului cod. Organul de executare va stabili conditiile si termenele de plata a pretului in rate.
(2) Cumparatorul nu va putea instraina bunul imobil decat dupa plata pretului in intregime si a dobanzii sau majorarii de intarziere stabilite.
.....................
(4) Suma reprezentand dobanda sau majorarea de intarziere, dupa caz, nu stinge creantele fiscale pentru care s-a inceput executarea silita si constituie venit al bugetului corespunzator creantei principale."

22. La articolul 166, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) In cazul vanzarii bunurilor imobile, organul de executare va incheia procesul-verbal de adjudecare, in termen de cel mult 5 zile de la plata in intregime a pretului sau a avansului prevazut la art. 165 alin. (1), daca bunul a fost vandut cu plata in rate. Procesul-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate, transferul dreptului de proprietate operand la data incheierii acestuia. Un exemplar al procesului-verbal de adjudecare a bunului imobil va fi trimis, in cazul vanzarii cu plata in rate, biroului de carte funciara pentru a inscrie interdictia de instrainare si grevare a bunului pana la plata integrala a pretului si a dobanzii sau majorarii de intarziere, dupa caz, stabilite pentru imobilul transmis, pe baza caruia se face inscrierea in cartea funciara."

23. La articolul 175, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(10) In situatiile prevazute la alin. (8) si (9), pentru perioada cuprinsa intre data trecerii in proprietatea publica si data la care au renascut creantele fiscale, respectiv data revocarii deciziei prin care s-a aprobat darea in plata, nu se datoreaza dobanzi, penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, dupa caz."

24. Articolul 175^1se abroga.

25. La articolul 185, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Pentru creanta inscrisa in titlul executoriu, debitorul datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, incepand cu ziua urmatoare datei comunicarii titlului executoriu catre debitor si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Dispozitiile prezentului cod privind stabilirea si calculul dobanzilor si penalitatilor de intarziere sunt aplicabile in mod corespunzator. Dobanzile si penalitatile de intarziere recuperate de autoritatea competenta din Romania se transfera autoritatii solicitante, in conditiile alin. (3)."

26. La articolul 209, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Contestatiile formulate impotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situatiei emise in conformitate cu legislatia in materie vamala, a masurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispozitie de masuri, se solutioneaza de catre:
a) structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal contestatarii, pentru contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesorii ale acestora, precum si masura de diminuare a pierderii fiscale, in cuantum de pana la 3 milioane lei;
b) structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, competenta conform art. 36 alin. (3) pentru administrarea contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent, pentru contestatiile formulate de acestia, ce au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesorii ale acestora, precum si masura de diminuare a pierderii fiscale, in cuantum de pana la 3 milioane lei;
c) Directia generala de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesoriile acestora, precum si masura de diminuare a pierderii fiscale, in cuantum de 3 milioane lei sau mai mare, pentru contestatiile formulate de marii contribuabili, precum si cele formulate impotriva actelor enumerate in prezentul articol, emise de organele centrale cu atributii de inspectie fiscala, indiferent de cuantum."

27. La articolul 220, dupa alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu urmatorul cuprins:
"(2^2) Fapta prevazuta la art. 206^69 alin. (7) din Codul fiscal se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei, confiscarea sumelor rezultate din vanzare si revocarea atestatului."

Art. II
(1) Dispozitiile art. I pct. 26 se aplica si contestatiilor aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Pentru creantele fiscale care au scadenta anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, incepand cu data intrarii in vigoare a acesteia se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere. In acest caz, termenele in functie de care se stabileste nivelul penalitatii de intarziere prevazute la art. 120^1 incep sa curga de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) In toate actele normative in care se face trimitere/referire la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar sumele respective constituie venit al bugetului de stat, pentru neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor de plata se datoreaza dobanzi si/sau penalitati de intarziere.
(4) Cu exceptia cazului prevazut la art. 124^1 din Codul de procedura fiscala, in toate actele normative in care se face trimitere/referire la notiunea de majorari de intarziere in sensul Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta notiune se inlocuieste cu notiunile de dobanzi si/sau penalitati de intarziere.

Art. III
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 iulie 2010, cu urmatoarele exceptii:
a) prevederile art. I pct. 1, 2, 6, 24 si 26, care intra in vigoare la data publicarii;
b) prevederile art. I pct. 27, care intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii.
Afişează OUG nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Codul de procedura fiscala    Codul de procedura fiscala 2010    OG 92/2003    OUG 39/2010    Dobanzi    Penalitati de intarziere

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.