Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA nr. 176/2018 privind internshipul

LEGEA nr. 176/2018 privind internshipul

  Publicat: 24 Jul 2018       3607 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGE nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 626 din data de 19 iulie 2018

Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Act adoptat de organele de stat,
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

d)sa asigure o dotare corespunzatoare - logistica, tehnica si tehnologica - necesara valorificarii cunostintelor teoretice ale internului si dezvoltarii cunostintelor practice;

e)sa supravegheze activitatea internului pe perioada desfasurarii programului de internship;

f)sa elibereze internului, la sfarsitul programului de internship, certificatul de internship in conditiile prevazute la art. 12;

g)sa nu foloseasca internul pentru desfasurarea altor activitati decat cele prevazute in contractul de internship si fisa de internship;

h)sa respecte programul de activitate al internului in conditiile prevazute la art. 8 alin. (3) si (4);

i)sa informeze despre evaluarea de risc din unitate si despre consecintele riscurilor existente;

j)sa nu foloseasca internul la desfasurarea unor activitati aferente unor ocupatii din Grupa majora 9 - Muncitori necalificati, conform Clasificarii ocupatiilor din Romania (COR) si/sau in activitati in conditii grele sau vatamatoare pentru intern;

k)sa tina evidenta orelor de activitate prestate de fiecare intern si sa puna la dispozitia organelor de control aceasta evidentia ori de cate ori se solicita acest lucru;

l)sa asigure pe parcursul desfasurarii programului de internship conditiile de securitate si sanatate in munca prevazute in Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare;

m)sa puna la dispozitia organelor de control contractul de internship, fisa de internship, precum si documentele de evidenta a activitatii prestate de intern, inclusiv dovada acordarii indemnizatiei pentru internship.

Articolul 17

(1)Organizatia-gazda are obligatia completarii si transmiterii datelor si informatiilor din contractul de internship, cel tarziu in ultima zi lucratoare anterioara inceperii activitatii in cadrul programului de internship, in registrul de evidenta a contractelor de internship, infiintat de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca sau a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala aceasta isi desfasoara activitatea, tinut in forma electronica, denumit in continuare registrul electronic de evidenta .

(2)Accesul organizatiei-gazda la registrul electronic de evidenta se face pe baza de parola proprie, utilizata cu titlu gratuit.

Articolul 18

(1)Organizatia-gazda are obligatia completarii registrului electronic de evidenta in ordinea incheierii contractelor de internship.

(2)Registrul electronic de evidenta cuprinde elementele de identificare ale internului, data incheierii contractului, data inceperii activitatii in cadrul programului de internship, durata acestuia, cuantumul indemnizatiei pentru internship, data incetarii contractului de internship, domeniul in care se desfasoara programul de internship.

(3)Orice modificare privind datele de identificare ale organizatiei-gazda, respectiv cu privire la contractul de internship, se opereaza in registrul electronic de evidenta, in termen de 3 zile lucratoare de la data aparitiei situatiei care a impus respectiva modificare.

(4)Indreptarea erorilor survenite in completarea registrului electronic de evidenta se efectueaza la data la care organizatia-gazda a luat cunostinta de acestea.

CAPITOLUL V: Contractul de internship

Articolul 19

(1)Contractul de internship se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana, cel tarziu in ziua anterioara inceperii programului de internship. Obligatia de incheiere a contractului de internship in forma scrisa revine organizatiei- gazda.

(2)Durata maxima a contractului de internship este de 6 luni, fara posibilitatea prelungirii.

(3)Prin exceptie de la prevederile alin. (2), institutiile/autoritatile publice implicate in activitati privind pregatirea, organizarea si desfasurarea perioadei de exercitare de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene din anul 2019 pot stabili o durata mai mare a contractului de internship, care nu poate depasi 12 luni, in conditiile reglementate prin hotarare a Guvernului.

Articolul 20

Drepturile si obligatiile partilor cu privire la efectuarea programului de internship se stabilesc prin contractul de internship, in conditiile legii, si se completeaza, dupa caz, cu prevederile regulamentelor interne.

Articolul 21

(1)Contractul de internship se suspenda daca internul se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca .

(2)Durata suspendarii contractului de internship nu se ia in considerare la calculul perioadei programului de internship.

(3)in situatia in care durata cumulata a suspendarilor este mai mare decat 1/3 din perioada programului de internship prevazuta in contractul de internship, acesta inceteaza de drept, fara a fi afectat dreptul organizatiei-gazda de a incheia un nou contract de internship pe perioada ramasa din programul respectiv sau de a incheia un nou contract de internship cu internul respectiv.

(4)Dupa incetarea motivelor care au determinat suspendarea contractului de internship, internul isi continua activitatea pana la acoperirea integrala a duratei prevazute in contractul de internship, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (3).

Articolul 22

(1)La incetarea contractului de internship, partile pot conveni ca activitatea sa continue prin incheierea, in conditiile legii, a unui contract individual de munca .

(2)La sfarsitul programului de internship, daca nu s-a decis incheierea unui contract individual de munca in conditiile art. 10 alin. (5), activitatea inceteaza.

(3)Organizatiile-gazda care, in termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, incheie un contract individual de munca cu persoana care a desfasurat programul de internship primesc, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o prima de promovare a angajarii in cuantum de 4.586 de lei pentru fiecare persoana astfel angajata, dupa indeplinirea obligatiei de mentinere a raporturilor de munca pentru o perioada neintrerupta de cel putin 24 de luni. Acordarea primei de promovare a angajarii se realizeaza in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

(4)Cuantumul primei de promovare a angajarii, prevazuta la alin. (3), se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei.

(5)Prevederile alin. (3) nu se aplica in cazul in care organizatia-gazda este institutie/autoritate publica.

(6)Pentru a beneficia de sumele prevazute la alin. (3), reprezentantii organizatiilor-gazda depun o cerere la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, in maximum 6 luni de la expirarea termenului prevazut la alin. (3), insotita de urmatoarele documente:

a)copia contractului de internship al internului inregistrat la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca;

b)copia certificatului de internship al internului;

c)copia contractului individual de munca al persoanei care a incheiat contractul de internship, inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor;

d)orice alte documente care fac dovada mentinerii raporturilor de munca ale persoanei.

(7)Perioada neintrerupta de cel putin 24 de luni prevazuta la alin. (3) nu poate fi constituita din perioade in care raporturile de munca sunt suspendate, conform legii, cu exceptia perioadelor de suspendare pe perioada concediului pentru incapacitate temporara de munca .

Articolul 23

Contractul de internship inceteaza in urmatoarele conditii:

a)la expirarea termenului stabilit in contract;

b)de comun acord;

c)cand organizatia-gazda isi inceteaza activitatea;

d)prin reziliere, de plin drept, in caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in contractul de internship de catre una dintre parti, in masura in care, la notificarea adresata de partea lezata, partea in culpa nu depune diligentele necesare pentru executarea in mod corespunzator a obligatiilor ce ii revin potrivit obligatiilor contractuale, in termen de 5 zile de la primirea notificarii;

e)prin incheierea unui contract individual de munca intre parti, conform prevederilor Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

f)prin denuntarea unilaterala de catre oricare dintre parti, in situatii justificate, pe baza unei notificari prealabile transmise cu cel putin 15 zile inainte de data propusa pentru incetare;

Afişează LEGEA nr. 176/2018 privind internshipul pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 176/2018    internship    Internship 2018    internship in Romania    contract de internsghip 2018    internul in Romania    avantajele internshipului avantajele angajatorului care incadreaza interni    conditiile internshipului    reguli importante internship    stagiile de internship Romania    codul muncii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Optiunile unui formator pe piata muncii. Contractele de mecenat, sponsorizare si internship. Avantaje si dezavantaje
Sursa: Irina Maria Diculescu

Reglementarea internship-ului in Romania in 2018. Conditii, reguli, avantaje
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cazurile in care asistenta juridica este obligatorie
Sursa: EuroAvocatura.ro