Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Procedura de mediere si documentele pe care debitorii le prezinta in vederea sustinerii situatiei economice si financiare

Procedura de mediere si documentele pe care debitorii le prezinta in vederea sustinerii situatiei economice si financiare

  Publicat: 08 Jul 2019       1613 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul oficial nr. 549 din 04.07.2019 si aprobata prin Ordinul ANAF nr. 1757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum si a documentelor pe care debitorii le prezinta in vederea sustinerii situatiei economice si financiare.

Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
In categoria activelor circulante, post ce se refera la creantele salariale, sociale si fiscale determinate
Instiintare scrisa a beneficiarului unui acreditiv de catre banca emitenta, asupra faptului ca in favoarea sa a fost deschis un acreditiv;
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
A fost promulgat la 11.09.1865
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.

ARTICOLUL 1
Dispozitii generale(1) Prezenta procedura se aplica debitorilor pentru care a fost demarata procedura de executare silita prin comunicarea somatiei si care, in termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, depun la organele fiscale competente o notificare privind intentia de mediere, al carei model este prevazut in anexa nr. 2 la ordin .
(2) Pentru debitorii, persoane juridice, care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, notificarea prevazuta la alin. (1) se depune de catre debitorul care le-a infiintat la organul fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale datorate de acesta.
(3) Fac obiectul procedurii de mediere intre organul fiscal si debitor obligatiile fiscale, amenzile de orice fel, precum si alte creante bugetare, individualizate in somatia pentru care a fost depusa notificarea .
(4) De la data la care debitorul notifica organului fiscal intentia de mediere, se suspenda procedura de executare silita pentru obligatiile prevazute la alin. (3).
(5) Procedura de mediere consta in:
a) clarificarea situatiei obligatiilor prevazute la alin. (3), inscrise in somatie, daca respectivul debitor are obiectii cu privire la acestea;
b) analiza de catre organul fiscal impreuna cu debitorul a situatiei economice si financiare a debitorului in scopul identificarii unor solutii optime de stingere a obligatiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de inlesnirile la plata prevazute de lege.


ARTICOLUL 2Documente justificative anexate notificarii privind intentia de mediere
(1) In cazul in care debitorii notifica organului fiscal intentia de mediere in conditiile prevazute la art. 1 alin. (5) lit. a), acestia se pot prezenta la intalnirea organizata de organul fiscal cu orice documente si informatii relevante pentru clarificarea obligatiilor fiscale inscrise in somatie.
(2) In cazul in care debitorii notifica organului fiscal intentia de mediere in scopul identificarii unor solutii optime de stingere a obligatiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de inlesnirile la plata prevazute de lege, in notificare acestia mentioneaza orice informatii relevante privind situatia economica si financiara, cum ar fi justificarea starii de dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si argumentarea posibilitatii platilor intr-o anumita perioada de timp .


ARTICOLUL 3Procedura de mediere derulata la nivelul organelor fiscale
(1) In termen de maximum doua zile de la primirea notificarii privind intentia de mediere, organul fiscal instiinteaza debitorul cu privire la organizarea intalnirii in vederea realizarii procedurii de mediere. Data organizarii intalnirii nu trebuie sa depaseasca termenul de 10 zile de la primirea notificarii intentiei de mediere. In cazul in care debitorul este inrolat in spatiul privat virtual, instiintarea privind organizarea intalnirii in vederea realizarii procedurii de mediere se comunica prin aceasta modalitate.
(2) Debitorul are obligatia de a se prezenta la locul, data si ora stabilite prin Instiintarea privind organizarea medierii, al carei model este prevazut in anexa nr. 3 la ordin, in vederea desfasurarii procedurii de mediere.
(3) In situatia in care debitorul nu se poate prezenta, din motive temeinic justificate, la data si ora stabilite in instiintare, acesta, impreuna cu organul fiscal, poate fixa de comun acord o alta data si ora de organizare a intalnirii in vederea realizarii procedurii de mediere, cu respectarea termenului de 10 zile de la primirea notificarii intentiei de mediere.
(4) Procedura de mediere se organizeaza de catre organul fiscal, prin asigurarea participarii a doi reprezentanti, respectiv unul din cadrul compartimentului cu atributii in evidenta analitica pe platitori, iar celalalt din cadrul compartimentului cu atributii in executare silita. Ori de cate ori este necesar, la intalnirea de mediere pot participa si sefii ierarhic superiori ai celor doi reprezentanti.
(5) In cadrul intalnirii se au in vedere cel putin urmatoarele:
a) punerea de acord intre debitor si organul fiscal in legatura cu obligatiile fiscale inscrise in somatie;
b) analiza situatiei economice si financiare pe baza justificarii puse la dispozitie de catre debitor, precum si a oricaror altor documente sau informatii existente la nivelul organului fiscal;
c) identificarea solutiilor optime de stingere a obligatiilor, inclusiv posibilitatea de a solicita inlesnirile la plata in conditiile prevazute de lege.
(6) Pentru clarificarea situatiei fiscale, organul fiscal are in vedere urmatoarele:
a) fisa pe platitori sau, dupa caz, situatia analitica debite, plati, solduri;
b) existenta sumelor de restituit/rambursat pentru care exista cereri in curs de solutionare;
c) situatia depunerii declaratiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;
d) situatia obligatiilor bugetare individualizate in titluri executorii emise de alte institutii publice si transmise spre recuperare organului fiscal, dupa caz;
e) orice alte documente relevante pentru clarificarea situatiei fiscale.
(7) In cadrul medierii, organul fiscal ii prezinta debitorului situatia fiscala si ii aduce la cunostinta posibilitatea de a solicita inlesnirile la plata prevazute de lege, precum si, dupa caz, prevederile legale referitoare la stingerea obligatiilor fiscale.
(8) In situatia in care debitorul nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea de inlesniri la plata, acestuia i se aduce la cunostinta obligativitatea de a efectua plata in termen de 15 zile de la data incheierii procesului-verbal privind rezultatul medierii.
(9) In situatia in care, in cadrul medierii, se constata ca debitorul nu poate plati obligatiile inscrise in somatie in termen de 15 zile de la finalizarea medierii, se analizeaza daca acesta indeplineste conditiile pentru acordarea inlesnirilor la plata prevazute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de alte legi speciale.
(10) In situatia in care se constata ca este suspendata executarea silita potrivit prevederilor legale, acest fapt se consemneaza in procesul-verbal privind rezultatul medierii.
(11) Rezultatul medierii, precum si solutiile optime de stingere a obligatiilor se consemneaza intr-un proces-verbal privind rezultatul medierii, al carui model este prevazut in anexa nr. 4 la ordin . Procesul-verbal se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar se inmaneaza debitorului, iar un alt exemplar se arhiveaza la organul fiscal.
(12) In cazul in care debitorul nu se prezinta la data si ora stabilite sau nu solicita un alt termen pentru organizarea medierii, organul fiscal consemneaza acest fapt in procesul- verbal prevazut la alin. (10), care se comunica debitorului. In acest caz executarea silita se continua, de indata, dupa intocmirea procesului-verbal.
(13) In situatia in care nu este suspendata executarea silita, potrivit legii, iar ca urmare a organizarii medierii nu se sting obligatiile inscrise in somatie sau nu se solicita inlesnire la plata potrivit legii, masurile de executare silita se continua, de indata, dupa expirarea termenului de 15 zile de la data intocmirii procesului-verbal privind rezultatul medierii.
(14) In cazul in care, dupa primirea notificarii privind intentia de mediere, organul fiscal constata ca exista pericolul ca debitorul sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea, acesta poate dispune instituirea masurilor asiguratorii, cu respectarea conditiilor si procedurilor legale in materie.

Afişează Procedura de mediere si documentele pe care debitorii le prezinta in vederea sustinerii situatiei economice si financiare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Procedura de mediere    ANAF    Sustinerea situatiei economice si financiare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Cerere de suspendare a executarii. Stabilirea cuantumului sumei datorate cu titlu de cautiune
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 5099 din 18 noiembrie 2010

Determinarea bazei de impunere prin estimare. Contestarea cuantumului obligatiilor fiscale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr.1737 din 25 martie 2010

Suspendarea judecatii cand dezlegarea pricinii atarna, in totul sau in parte, de existenta sau neexistenta unui drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2331 din 19 aprilie 2011

Suspendare act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 442/2013

Acord de mediere. Iesire din indiviziune. Depunerea inscrisurilor doveditoare de catre mediatorul partilor
Pronuntaţă de: Judecatoria Pucioasa, Sentinta civila nr. 1470 din 17.12.2010

Acord de mediere investit cu formula executorie. Partaj bunuri dobandite in timpul casatoriei desfacute prin divort
Pronuntaţă de: Judecatoria Targoviste, Sentinta civila nr. 827 din 28.02.2011

Acord de mediere privind recuperarea de catre Casa Judeteana de Pensii a sumelor platite cu titlu de pensie de urmas
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita, Sectia civila, Sentinta civila nr. 774 din 27.04.2010

Acord de mediere. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentinc de vanzare-cumparare
Pronuntaţă de: Judecatoria Buzau, Sectia civila, Sentinta civila nr. 576 din 21.01.2011

Acord de mediere privind achitarea debitelor datorate asociatiei de proprietari
Pronuntaţă de: Judecatoria Braila, Sectia civila, Sentinta civila nr. 5186 din 23.09.2010Articole Juridice

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Contestatia. Conditie de admisibilitate cererii de chemare in judecata in contenciosul administrativ fiscal
Sursa: Ursuleasa Ionut, Secretar U.A.T.

[Av. muncii] Sedinta de informare cu privire la avantajele medierii in material dreptului familiei
Sursa: MCP Cabinet avocati

Reglementarile Programului „Prima casa” in anul 2016
Sursa: Euroavocatura.ro

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Aplicarea sistemului TVA la incasare
Sursa: EuroAvocatura.ro