Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Normele Metodologice ale Legii 50/1991, Actualizate 2016

Normele Metodologice ale Legii 50/1991, Actualizate 2016

  Publicat: 18 Dec 2015       286752 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Actualizate 2016

Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
A fost semnat la 17 februarie 1986 de catre 9 state si la 28 februarie 1986 de catre Grecia, Italia si Danemarca, iar la 1 iulie 1987 a intrat in vigoare. In preambul, el se refera la transformarea relatiilor statelor membre intr-o Uniune Europeana.
Act adoptat de organele de stat,
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala;
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara

Art. 40: Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism
(1) Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de catre emitent, la cererea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, pentru o perioada de timp de maximum 12 luni, dupa care, in mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism.
(2) Pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se completeaza si se depune la emitent o cerere-tip (potrivit "Formularului - model F.7 - CERERE pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism") insotita de certificatul de urbanism emis, in original.
(3) Odata cu depunerea cererii de prelungire a valabilitatii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitarii taxei de prelungire a acesteia.
Art. 41: Asigurarea caracterului public
(1) Lista certificatelor de urbanism este publica.
(2) Lista se afiseaza lunar la sediul emitentului si cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism emise in luna precedenta (in ordinea eliberarii) , facandu-se evidentierea fiecarui imobil prin mentionarea: adresei, a numarului cadastral si de carte funciara, a numelui si prenumelui solicitantului, precum si a scopului pentru care a fost eliberat actul .
(3) Documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului, precum si celelalte reglementari care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism vor putea fi consultate la cererea solicitantilor certificatelor de urbanism, in conformitate cu un regulament aprobat prin hotarare a consiliului judetean/local, dupa caz.
SECTIUNEA 2: Autorizatia de construire/desfiintare
Art. 42: Definitie
(1) Autorizatia de construire/desfiintare este, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Lege, actul final de autoritate al administratiei publice competente potrivit legii, in baza caruia se pot executa lucrari de constructii si pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor cu privire la construirea, respectiv desfiintarea constructiilor, inclusiv a instalatiilor aferente, precum si a amenajarilor, dupa caz.
(2) Lucrarile de executie a instalatiilor aferente constructiilor se autorizeaza, de regula, odata cu lucrarile de constructii, constituind impreuna cu acestea lucrarile de baza . In anumite situatii, lucrarile de executie a instalatiilor aferente constructiilor se pot autoriza separat.
(21) In aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c) pct. 3 din Lege, bransamentele si racordurile aferente retelelor edilitare se autorizeaza de catre primarul general al municipiului Bucuresti, in situatia in care acestea sunt incluse in documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de modernizari, reabilitari, extinderi de retele edilitare municipale.
(3) Potrivit definitiei cuprinsa in anexa nr. 2 la Lege, instalatiile aferente constructiilor sunt echipamentele care asigura utilitatile - apa, canal, energie electrica si termica, ventilatii, comunicatii, etc. - necesare functionarii constructiilor, care sunt situate in interiorul limitei de proprietate, de la bransament/racord la utilizatori, indiferent daca acestea sunt sau nu incorporate in constructie.
(4) Utilajele, echipamentele si instalatiile tehnologice industriale nu sunt de natura instalatiilor aferente constructiilor, asa cum sunt acestea definite in anexa nr. 2 la Lege.
(5) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Lege, autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor, asa cum sunt definite la art. 3 alin. (1) din Lege.
Art. 43: Emiterea autorizatiei de construire/desfiintare
(1) Autorizatia de construire/desfiintare se emite pentru categoriile de lucrari precizate de solicitant in cererea de autorizare, stabilite in conformitate cu prevederile Legii si detaliate in anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare (se utilizeaza formularul-model F.8 "CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare") .
(2) In conditiile prevederilor art. 7 alin. (1) din Lege, autorizatia de construire/desfiintare se emite in cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) , autorizatiile de construire/desfiintare se emit dupa cum urmeaza:
a) maximum 15 zile calendaristice, potrivit prevederilor art. 7 alin. (11) din Lege, pentru lucrarile la constructiile reprezentand anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole;
b) in regim de urgenta, potrivit prevederilor art. 7 alin. (10) din Lege, pentru lucrarile de consolidare la cladirile incadrate prin raport de expertiza tehnica ori prin nota tehnica justificativa in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, in conditiile prevazute la art. 7 alin. (16) din Lege;
(4) In conditiile Legii, nu se emit autorizatii provizorii.
(5) In situatia emiterii autorizatiei de construire pentru constructiile cu caracter provizoriu este obligatorie specificarea termenului pentru care se acorda provizoratul, precum si consecintele si masurile care decurg din depasirea acestui termen.
(6) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Lege, coroborat cu art. 42 alin. (4) , autorizatia de construire pentru obiectivele industriale, de transport tehnologic, etc. se emite numai pentru lucrarile de constructii - inclusiv cele necesare pentru realizarea structurilor constructive de sustinere a utilajelor, echipamentelor sau instalatiilor tehnologice industriale din componenta acestora.
Art. 44: Solicitantul autorizatiei de construire/desfiintare
(1) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Lege, solicitantul autorizatiei de construire/desfiintare poate fi orice persoana fizica sau juridica titular al unui drept real asupra imobilului - teren si/sau constructii -, identificat prin numar cadastral, in cazul in care legea nu dispune altfel, care atesta dreptul acestuia de a executa lucrari de constructii.
(2) Solicitarea emiterii unei autorizatii de construire/desfiintare se poate face fie direct de catre detinatorul/detinatorii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui imputernicit, desemnat in conditiile legii, care poate fi consultantul, proiectantul, orice alta persoana fizica, ori o persoana juridica autorizata care are in obiectul de activitate managementul sau proiectarea lucrarilor de constructii.
(3) In cazul in care autoritatile administratiei publice locale se asociaza, finanteaza sau realizeaza lucrari de utilitate publica - modernizari, refaceri de strazi, reabilitari, racordari de strazi la utilitati etc. - pe imobile din domeniul public si privat al judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, autorizatia de construire se va obtine in baza unei documentatii cadastrale si a inscrierii in cartea funciara a imobilului. Acolo unde nu este posibila inscrierea in cartea funciara a imobilului, suportul topografic intocmit in baza masuratorilor va cuprinde si reprezentarea limitelor imobilelor invecinate care au atribuite numere cadastrale si se va receptiona din punct de vedere tehnic de catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.
(4) In cazul lucrarilor de construire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind caile de comunicatie, retelele tehnico-edilitare, lucrarile hidrotehnice, lucrari de infrastructura, transport distributie a energiei electrice, termice sau gaze naturale executate in extravilan, realizate pe terenuri situate in extravilanul localitatilor, ce au facut obiectul legilor proprietatii, se va prezenta planul parcelar al tarlalei, receptionat si integrat in baza de date a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara. Terenurile afectate de aceste lucrari vor fi identificate conform planului parcelar receptionat de catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.
(5) Procedura de inregistrare a terenurilor este stabilita de Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata si in normele de aplicare a acesteia, emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
Art. 45: Depunerea documentatiei
(1) In vederea obtinerii autorizatiei de construire/desfiintare solicitantul trebuie sa se adreseze autoritatii administratiei publice locale emitenta a certificatului de urbanism, ori dupa caz, autoritatii publice centrale conform art. 4 alin. (5) si art. 43 lit. b) din Lege, care are obligatia de a comunica solicitantului cuantumul taxei de emitere a autorizatiei, calculata potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a normelor de aplicare a acesteia, precum si al altor taxe legale, dupa caz.
(2) Dupa achitarea taxei/taxelor prevazute la alin. (1) solicitantul va depune documentatia cuprinzand toate documentele specificate la art. 20 alin. (1) , cu respectarea, dupa caz, a prevederilor de la art. 20 alin. (3) , insotita de copia documentului de plata a taxei/taxelor.
(3) Documentatia prezentata in conditiile prevederilor alin. (2) se preia si se inregistreaza la ghiseul autoritatii administratiei publice competente sa emita autorizatia de construire.
Art. 46: Verificarea continutului documentatiei depuse
(1) Structurile de specialitate organizate in cadrul consiliilor judetene, Primariei Municipiului Bucuresti si primariilor municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si, dupa caz, ale comunelor, precum si persoana cu responsabilitate in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii executarii lucrarilor de constructii din cadrul primariilor comunale sau, dupa caz, structurile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice centrale competente, conform Legii, sa emita autorizatii de construire, au obligatia de a verifica daca documentatia este completa, constatand daca:
a) cererea este adresata autoritatii administratiei publice locale competenta, potrivit Legii, sa emita autorizatia;
b) formularul cererii si anexa sunt completate corespunzator;
c) certificatul de urbanism este in valabilitate, iar scopul eliberarii sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare;
d) exista dovada titlului solicitantului asupra imobilului, teren si/sau constructii, precum si, dupa caz, a extrasului de plan cadastral si a extrasului de carte funciara de informare, actualizate la zi, daca legea nu dispune altfel;
e) documentatia tehnica - D.T. este completa si conforma cu prevederile anexei nr. 1 la Lege si ale prezentelor norme metodologice;
f) exista avizele si acordurile favorabile si, dupa caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism;
g) exista referatele de verificare a proiectului si, dupa caz, nota tehnica justificativa/raportul de expertiza tehnica, raportul de audit energetic, raportul de expertiza a sistemelor tehnice, certificatul de performanta energetica a cladirii, precum si studiul privind posibilitatea montarii/utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei acolo unde este cazul;
h) se face dovada achitarii taxelor legale necesare emiterii autorizatiei de construire/desfiintare;
i) este aplicata pe piesele scrise si desenate parafa emisa de Ordinul Arhitectilor din Romania, care confirma dreptul arhitectului/conductorului arhitect, dupa caz, de a proiecta si semna documentatiile, in conditiile prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) si art. 24 alin. (1) lit. c) din Lege.
(2) In situatia in care, in urma analizei documentatiei depuse, se constata faptul ca documentatia tehnica - D.T. este incompleta sau necesita clarificari tehnice, potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Lege, acest lucru se notifica in scris solicitantului, in termen de 5 zile calendaristice de la data inregistrarii, cu mentionarea elementelor necesare in vederea completarii acesteia. Incepand cu data notificarii, termenul legal de 30 de zile calendaristice pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare se decaleaza cu numarul de zile necesar solicitantului pentru a elabora, a depune si inregistra modificarile/completarile aduse documentatiei tehnice initiale ca urmare a notificarii.
(3) Responsabilitatea emiterii unei autorizatii pe baza unei verificari superficiale sau partinitoare revine, in egala masura, atat semnatarilor autorizatiei, cat si persoanelor fizice cu atributii in verificarea documentatiilor si elaborarea/emiterea autorizatiilor de construire care raspund material, contraventional, civil si penal, dupa caz, pentru nerespectarea termenelor prevazute la art. 43 alin. (2) si (3) .
(4) In temeiul prevederilor art. 7 alin. (9) din Lege, autoritatea administratiei publice locale/competente, potrivit Legii, emitenta a autorizatiei de construire/desfiintare, nu este responsabila pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenta la momentul emiterii actului a unor litigii apartinand solicitantului, aflate pe rolul instantelor judecatoresti, privind imobilul - teren si/sau constructii -, situatie in care responsabilitatea revine exclusiv solicitantului, cu exceptia cazului in care litigiul a fost notat in cartea funciara si este evidentiat in extrasul de carte funciara depus de solicitant.
(5) In situatia prevazuta la alin. (2) taxa pentru autorizare incasata nu se restituie, urmand a fi utilizata pentru emiterea autorizatiei dupa depunerea documentatiei complete.
Afişează Normele Metodologice ale Legii 50/1991, Actualizate 2016 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 50/1991    Legea 50/1991 actualizata 2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Servitute de trecere pietonala si auto
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 501 din 14 februarie 2014

Lucrari de construire realizate fara autorizatie de construire.Obligarea executantului la desfiintarea lor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 65 din 8 ianuarie 2014

Instanta competenta sa judece o actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul Legii 50/1991
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. R 630 din 11.03.2011

Respingerea actiunii privind obligarea coproprietarului sa isi dea consimtamantul pentru efectuarea lucrarilor de reparatie a imobilului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I civila, Decizia nr. 3460/R din 07.10.2011Articole Juridice

Schimbarea destinatiei de folosinta a constructiilor in 2018. Proceduri. Solutii
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Reguli speciale privind antrepriza de constructii
Sursa: EuroAvocatura.ro