Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 504/2002, legea autovizualului

Legea nr. 504/2002, legea autovizualului

  Publicat: 16 Mar 2009       46687 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 504/2002, legea autovizualului
- Ultima modificare prin OUG nr. 181/2008
- Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 534 din 22/07/2002

(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
(termen CNA). Difuzarea catre public a unor oferte comerciale directe privind furnizarea contra cost a unor bunuri, inclusiv bunuri imobiliare si necorporale, sau, dupa caz, prestarea unor servicii.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
(termen CNA). Orice contributie facuta de o persoana fizica sau juridica neimplicata īn activitati de radiodifuziune sau de televiziune ori īn producerea operelor audiovizuale, daca aceasta contributie este destinata finantarii programelor audiovizuale,
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, īn forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Legea 8 din 1996. Prin difuzare, in sensul legii 8/1996, se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, īn forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, īn forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, īn forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
(termen CNA). Actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acorda unui radiodifuzor aflat īn jurisdictia Romāniei dreptul de a difuza, īntr-o zona determinata, un anume serviciu de programe.
(termen CNA). Actul juridic prin care Autoritatea Nationala de Reglementare īn Comunicatii acorda titularului de licenta audiovizuala, īn conditiile stabilite de aceasta, dreptul de a utiliza, pentru o perioada determinata, una sau mai multe frecvente radioelectrice, dupa caz, īn conformitate cu licenta audiovizuala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Fractiune a dreptului de proprietate comuna asupra unui bun sau asupra unei mase de bunuri.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,

(2) Nici un program nu poate fi sponsorizat de catre persoane fizice sau juridice a caror activitate principala este fabricarea sau comercializarea tigarilor ori a altor produse din tutun.
(3) Sponsorizarea programelor de catre persoane ale caror activitati includ fabricarea ori comercializarea produselor medicale sau a tratamentelor medicale se poate face numai prin promovarea numelui sau a imaginii persoanei respective.
(4) Se interzice sponsorizarea unui serviciu de programe in integralitatea sa, precum si a programelor de stiri, de analize si dezbatere pe teme politice si/sau economice de actualitate.

ART. 35
(1) Proportia de spoturi publicitare televizate si spoturi de teleshopping dintr-un interval de o ora nu poate depasi 20%, respectiv 12 minute; in cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depasi 8 minute din timpul oricarei ore date.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul anunturilor radiodifuzorului in legatura cu propriile sale programe si cu produsele auxiliare derivate direct din acestea, al anunturilor de sponsorizare si al plasarilor de produse.

ART. 36
(1) Ferestrele dedicate transmisiei teleshoppingului de catre un serviciu de programe care nu este dedicat exclusiv teleshoppingului trebuie sa aiba o durata neintrerupta de minimum 15 minute.
(2) Numarul maxim de ferestre va fi de 8 pe zi; durata lor cumulata nu va depasi 3 ore zilnic. Acestea trebuie sa fie clar delimitate si identificate prin semnale optice si acustice corespunzatoare.
(3) Teleshoppingul nu trebuie sa incite minorii sa incheie contracte pentru vanzarea sau inchirierea de bunuri ori servicii .
(4) Se interzic teleshoppingul pentru produsele medicamentoase care intra sub incidenta autorizatiei de punere pe piata, prevazuta la titlul XVII, cap. III, sectiunea 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si teleshoppingul tratamentelor medicale.

ART. 37
(1) Dispozitiile prezentei legi se vor aplica in mod corespunzator serviciilor de programe dedicate exclusiv publicitatii si teleshoppingului, precum si serviciilor de programe dedicate exclusiv autopromovarii.
(2) Dispozitiile privind promovarea operelor europene, precum si cele privind pozitia, proportia, durata si periodicitatea transmiterii publicitatii si teleshoppingului nu se aplica in cazul serviciilor de programe prevazute la alin. (1).

ART. 38
Consiliul este autorizat sa stabileasca alte conditii decat cele prevazute la art. 28 alin. (4) - (7) si art. 35 cu privire la serviciile de programe de televiziune destinate exclusiv teritoriului national si care nu pot fi receptionate, direct sau indirect, de catre publicul din unul ori mai multe alte state membre ale Uniunii Europene.

CAP. 3^2
Protectia minorilor

ART. 39
(1) Este interzisa difuzarea, in cadrul serviciilor de programe de televiziune si de radiodifuziune, de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizica, mentala sau morala a minorilor, in special programele care contin pornografie sau violenta nejustificata.
(2) Difuzarea in cadrul serviciilor de programe de televiziune si de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizica, mentala sau morala a minorilor se poate face numai daca, prin alegerea intervalului orar de difuzare ori datorita mijloacelor tehnice necesare receptiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.
(3) Difuzarea intr-o forma necodata a programelor prevazute la alin. (2) se poate face numai dupa prezentarea unei atentionari acustice sau grafice, pe toata durata programului asigurandu-se prezenta unui simbol vizual de avertizare.

ART. 39^1
In cadrul serviciilor media audiovizuale la cerere, programele care ar putea afecta dezvoltarea fizica, mentala sau morala a minorilor pot fi puse la dispozitie numai daca se asigura masuri de restrictionare a accesului, astfel ca minorii sa nu poata vedea ori auzi, in mod normal, programele respective.

CAP. 3^3
Dreptul la replica

ART. 40
Este interzisa difuzarea de programe care contin orice forma de incitare la ura pe considerente de rasa, religie, nationalitate, sex sau orientare sexuala.

ART. 41
(1) Orice persoana fizica sau juridica, indiferent de nationalitate, ale carei drepturi sau interese legitime, in special reputatia si imaginea publica, au fost lezate prin prezentarea de fapte inexacte in cadrul unui program, beneficiaza de dreptul la replica sau la rectificare.
(2) Consiliul va adopta procedura necesara exercitarii efective a dreptului la replica sau la rectificare, precum si orice alte masuri necesare, inclusiv sanctiuni, in vederea garantarii dreptului la replica sau la rectificare intr-o limita rezonabila de timp de la primirea cererii solicitantului.
(3) Difuzarea rectificarii sau acordarea dreptului la replica nu exclude dreptul persoanei lezate sa se adreseze instantelor judecatoresti.

ART. 42 *** Abrogat

CAP. 4
Regimul juridic al proprietatii in domeniul audiovizualului

ART. 43
(1) Radiodifuzorii sunt persoane juridice de drept public sau privat, fundatii ori asociatii fara scop patrimonial recunoscute ca fiind de utilitate publica, precum si persoane fizice autorizate conform legii.
(2) Organizarea si functionarea serviciilor publice de radio si televiziune se reglementeaza prin lege organica.

(3) Radiodifuzorii de drept privat, care sunt persoane juridice, se constituie si functioneaza sub forma societatilor comerciale.
(4) Dreptul de proprietate asupra actiunilor sau a partilor sociale se poate transfera in conformitate cu prevederile prezentei legi si cu conditia sa nu aduca atingere drepturilor si obligatiilor prevazute in licenta sau licentele detinute de societatea comerciala respectiva.
(5) Orice persoana fizica sau juridica ce detine sau dobandeste o cota egala sau mai mare de 10% din capitalul ori drepturile de vot ale unei societati comerciale titulare de licenta audiovizuala ori de licenta de emisie sau ale unei societati care controleaza o societate titulara a unei astfel de licente are obligatia de a notifica aceasta situatie Consiliului, in termen de o luna de la data la care a ajuns la aceasta cota .
(6) Actiunile reprezentand capitalul social al societatilor comerciale pe actiuni nu pot fi decat nominative.
(7) Este interzisa utilizarea numelui unei alte persoane, in orice mod, de catre o societate comerciala care solicita acordarea unei licente audiovizuale ori de emisie sau a oricarei alte autorizatii privind un serviciu de comunicare audiovizuala ori care controleaza o societate titulara a unei astfel de licente ori autorizatii, in scopul eludarii prevederilor prezentei legi.

ART. 44
(1) Pentru a proteja pluralismul si diversitatea culturala, concentrarea proprietatii si extinderea cotei de audienta in domeniul audiovizualului sunt limitate la dimensiuni care sa asigure eficienta economica, dar care sa nu genereze aparitia de pozitii preponderente in formarea opiniei publice.
(2) In intelesul prezentei legi si pentru determinarea cotei de audienta a serviciilor de programe, se considera ca:
a) piata serviciilor de programe de televiziune cu acoperire nationala cuprinde toate serviciile de programe difuzate la nivel national de radiodifuzorii aflati in jurisdictia Romaniei, inclusiv serviciile publice de programe de televiziune;
b) piata serviciilor de programe de radiodifuziune cu acoperire nationala cuprinde toate serviciile de programe difuzate la nivel national de radiodifuzorii aflati in jurisdictia Romaniei, inclusiv serviciile publice de programe de radiodifuziune;
c) piata serviciilor de programe de televiziune si/sau de radiodifuziune la nivel regional si local cuprinde toate serviciile de programe difuzate in zona respectiva;
d) servicii de programe cu pondere semnificativa in formarea opiniei publice sunt serviciile de programe generaliste, de stiri, de analize si dezbatere pe teme politice si/sau economice de actualitate;

Afişează Legea nr. 504/2002, legea autovizualului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Instantele Uniunii Europene nu sunt competente sa judece actiuni in despagubire formulate impotriva Eurogrupului
Sursa: EuroAvocatura.ro

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Sinteze curs de dreptul muncii. Ghidul salariatului si Ghidul angajatorului
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de ti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Ştiri Juridice

MCP Cabinet avocati a lansat serviciul de Programari online
26 May 2020 | 318

Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) a fost recunocuta ca fiind de utilitate publica
25 May 2020 | 308